NN 39/2019 (17.4.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

HRVATSKI SABOR

802

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. travnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/72

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 15. travnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI

Članak 1.

U Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13. i 20/17.) u članku 3. stavku 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi:

»1. elektronička oglasna ploča je mrežna stranica za prikaz podataka koju uspostavlja Ministarstvo u sklopu elektroničkog programa eDozvola dostupnog na internetskoj adresi: »https://dozvola.mgipu.hr« (u daljnjem tekstu: eDozvola), a koja je stranica integrirana u mrežne stranice županija i jedinica lokalne samouprave čija upravna tijela izdaju građevinske dozvole i druge akte na temelju ovoga Zakona te lokacijske dozvole i druge akte na temelju zakona kojim se uređuje prostorno uređenje«.

Iza dosadašnjeg podstavka 1., koji postaje podstavak 2., dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»3. GML format je standardni otvoreni elektronički format zapisa za dostavu i razmjenu prostornih podataka unutar informacijskog sustava prostornog uređenja i njegovih modula«.

Dosadašnji podstavci 2. do 6. postaju podstavci 4. do 8.

U dosadašnjem podstavku 7., koji postaje podstavak 9., iza riječi: »posebnih uvjeta« dodaju se riječi: »i/ili uvjeta priključenja«.

Dosadašnji podstavci 8. do 14. postaju podstavci 10. do 16.

Dosadašnji podstavak 15., koji postaje podstavak 17., mijenja se i glasi:

»17. posebni uvjeti su uvjeti za građenje koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, odnosno posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, osim uvjeta priključenja, uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš, postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu«.

U dosadašnjem podstavku 16., koji postaje podstavak 18., riječi: »posebnim propisima i/ili« brišu se.

Dosadašnji podstavci 17. do 25. postaju podstavci 19. do 27.

Dosadašnji podstavak 26., koji postaje podstavak 28., mijenja se i glasi:

»28. uvjeti priključenja su uvjeti za građenje koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, a kojim se uvjetima određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja građevine za njezine potrebe na niskonaponsku električnu mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, odvodnju oborinskih voda, prometnu površinu, elektroničke komunikacijske građevine, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu«.

Dosadašnji podstavci 27. i 28. postaju podstavci 29. i 30.

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»(1) Građevine i radovi na tim građevinama se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi:

1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja

2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

3.a skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti

3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.

(2) U slučaju ispunjavanja više uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ili sumnje, pri utvrđivanju skupine za određenu građevinu primjenjuje se zahtjevnija skupina.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza riječi: »tijelima« dodaju se zarez i riječi: »drugim javnopravnim tijelima«.

Članak 4.

U članku 16. stavku 3. riječi: »odnosno od ministarstva nadležnog za socijalnu skrb za građevinu iz stavka 2. ovoga članka,« brišu se.

Članak 5.

U članku 19. ispred riječi: »Prilikom građenja« stavlja se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt u pogledu vanjske mjere građevine do 0,30 metara, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe, te prilikom građenja ili rekonstrukcije građevine upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili građevine koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar.«.

Članak 6.

U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Fizička osoba koja je investitor građevine iz 3.b skupine za svoje potrebe može sama izraditi arhitektonski, odnosno građevinski projekt kao dio glavnog projekta i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij arhitektonske ili građevinske struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu.«.

Stavak 3. briše se.

Članak 7.

U članku 55. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Izvođač imenuje inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova u svojstvu osobe koja vodi građenje, odnosno pojedine radove. Inženjer gradilišta, odnosno voditelj radova odgovoran je izvođaču za provedbu obveza iz članka 54. ovoga Zakona.«.

U stavku 3. iza riječi: »odgovoran je« dodaju se riječi: »glavnom izvođaču«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Za glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova može se imenovati osoba koja za to ispunjava uvjete propisane zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.«.

Članak 8.

U članku 59. stavku 2. riječi: »zgrada 3. skupine« zamjenjuje se riječima: »zgrada 3.a i 3.b skupine«.

Članak 9.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se kao elektronički zapis i potpisuju elektroničkim potpisom.

(2) Projekti, odnosno njihovi dijelovi moraju biti izrađeni na način koji osigurava njihovu jedinstvenost s obzirom na građevinu za koju su izrađeni (ime projektanta, tvrtka osobe registrirane za poslove projektiranja, naziv građevine, ime ili tvrtka investitora, datum izrade i dr.).

(3) Projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se tako da je onemogućena promjena njihova sadržaja, odnosno zamjena njihovih dijelova, osim u propisanom slučaju.

(4) Obvezni podrobniji sadržaj i elemente projekta, način opremanja, uvjete promjene sadržaja, označavanja projekta, način i značenje ovjere projekta od strane odgovornih i službenih osoba, način razmjene elektroničkih zapisa, u skladu s posebnim propisima, te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 10.

U članku 68. stavku 3. iza riječi: »posebnim uvjetima,« dodaju se riječi: »uvjetima priključenja,«.

Članak 11.

U članku 69. stavku 2. podstavak 5. briše se.

Dosadašnji podstavci 6. do 9. postaju podstavci 5. do 8.

Članak 12.

Članak 70. mijenja se i glasi:

»(1) Prva mapa glavnog projekta sadrži:

1. izjavu projektanta i glavnog projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 2. ovoga Zakona ako je izrađen za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola

2. izjavu projektanta i glavnog projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz članka 68. stavka 3. ovoga Zakona ako je izrađen za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola

3. prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara u svim dijelovima glavnog projekta za građevinu razvrstanu u 1., 2.a ili 2.b skupinu građevina za koju se prema posebnom propisu utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara, a koji prikaz potpisuje glavni projektant

4. druge dijelove propisane ovim Zakonom i pravilnikom iz članka 66. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Prva mapa glavnog projekta za građevinsku dozvolu kojom se određuje oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru sadrži:

1. dijelove iz stavka 1. ovoga članka

2. geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata

3. potvrdu katastarskog ureda da je geodetski elaborat iz podstavka 2. ovoga stavka predan na pregled i potvrđivanje

4. geodetsku situaciju građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu u položajnom i visinskom smislu

5. popis koordinata lomnih točaka građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu predan i izrađen u GML formatu i

6. potvrdu katastarskog ureda o rezervaciji broja nove građevne čestice ako se građevinskom dozvolom određuje novi oblik ili veličina građevne čestice.«.

Članak 13.

Članak 71. mijenja se i glasi:

»(1) Obuhvat zahvata u prostoru u kojemu se gradi građevina, ovisno o vrsti građevine, određuje se kao trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova određen koordinatama lomnih točaka prikazanim u GML formatu.

(2) Trasa je prostor određen građevinskom dozvolom unutar kojega se smješta linijska građevina.

(3) Građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola trasom se određuje smještaj građevine unutar koridora određenog lokacijskom dozvolom.

(4) Građevine za koje se građevinskom dozvolom određuje građevna čestica i obuhvat zahvata u prostoru te način određivanja obuhvata zahvata u prostoru za određene vrste građevina propisuje ministar pravilnikom iz članka 66. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Članak 14.

Članak 72. briše se.

Članak 15.

U članku 74. stavku 3. podstavak 2. briše se.

Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2.

Članak 16.

U članku 78. stavku 1. podstavku 3. iza riječi: »propisima« stavlja se točka a riječ: »i« briše se.

Podstavak 4. briše se.

U stavku 2. iza riječi: »posebnim uvjetima« dodaju se riječi: »te na utvrđivanje posebnih uvjeta i izdavanja potvrde glavnog projekta«.

Članak 17.

Naslov iznad članka 80. mijenja se i glasi: »Obavijest o načinu provedbe Zakona i drugih propisa«.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»(1) Projektant može u svrhu izrade glavnog projekta od upravnog tijela, odnosno Ministarstva zatražiti da ga obavijesti o načinu provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona, a u svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, te može zatražiti i obavijest o načinu provedbe pojedinih odredbi prostornog plana.

(2) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je na upit iz stavka 1. ovoga članka odgovoriti u roku od 15 dana od dana njegova zaprimanja.«.

Članak 18.

Naslov iznad članka 81. mijenja se i glasi: »Posebni uvjeti i uvjeti priključenja za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta«.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po službenoj dužnosti utvrđuje posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom.

(2) Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja traži projektant putem upravnog tijela, odnosno Ministarstva koje je nadležno za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za čije se građenje izrađuje glavni projekt.

(3) U traženju iz stavka 2. ovoga članka projektant navodi podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja ili uz traženje prilaže opis i grafički prikaz građevine i/ili elaborat koji je prema posebnom zakonu uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta.

(4) Opis i grafički prikaz građevine sadrži, odnosno prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a izrađuje ga projektant u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom.«.

Članak 19.

Članak 82. mijenja se i glasi:

»(1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja u roku od osam dana od dana primitka urednog traženja projektanta.

(2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim opisa i grafičkog prikaza građevine i elaborata iz članka 69. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Javnopravno tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili postupak njihova utvrđivanja rješenjem obustaviti te uvjete, odnosno rješenje dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu u roku od 15 dana od dana primitka traženja, odnosno u roku od 30 dana ako su zatraženi posebni uvjeti, odnosno uvjeti priključenja za građevinu razvrstanu u 1. skupinu građevina.

(4) Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja obustavlja se ako njihovo utvrđivanje prema posebnim propisima nije moguće, odnosno ako ne postoji mogućnost priključenja.

(5) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja.

(6) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo nakon što su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno nakon što je postupak njihova utvrđivanja pravomoćno obustavljen, o tome obavještava projektanta.«.

Članak 20.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Odredbe članaka 81. i 82. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju i na utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja za izradu glavnog projekta za građenje, odnosno izvođenje jednostavnih i drugih građevina i radova određenih pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 21.

Članak 84. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni uvjeti i uvjeti priključenja, u skladu s kojima je izrađeni glavni projekt koji je sastavni dio građevinske dozvole, prestaju važiti s danom prestanka važenja građevinske dozvole.

(2) Posebni uvjeti i uvjeti priključenja utvrđeni u svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola mogu se koristiti za izradu idejnog projekta potrebnog za izdavanje lokacijske dozvole.«.

Članak 22.

Članak 85. mijenja se i glasi:

»Traženje utvrđivanja posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja od strane upravnog tijela, odnosno Ministarstva, njihovo utvrđivanje od strane javnopravnog tijela ili dobivanje obavijesti iz članka 82. stavka 6. ovoga Zakona ne znači da je građevina za koju je utvrđivanje tih uvjeta zatraženo ili za koju su oni utvrđeni u skladu s prostornim planom.«.

Članak 23.

Iznad članka 86. dodaje se naslov koji glasi: »Potvrda glavnog projekta«.

Članak 86. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima, odnosno posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom javnopravno tijelo određeno posebnim propisom na traženje upravnog tijela, odnosno Ministarstva po službenoj dužnosti u postupku izdavanja građevinske dozvole izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima, odnosno posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije.

(2) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je zatražiti izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.

(3) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova izdavanja te potvrde niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim glavnog projekta.

(4) Javnopravno tijelo dužno je izdati potvrdu glavnog projekta ili postupak njezina izdavanja rješenjem obustaviti te potvrdu, odnosno rješenje dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu, projektantu i investitoru u roku od 15 dana od dana primitka traženja upravnog tijela, odnosno Ministarstva, odnosno u roku od 30 dana ako je zatražena potvrda glavnog projekta za građevinu razvrstanu u 1. skupinu građevina.

(5) Smatra se da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima, odnosno posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom i da je javnopravno tijelo izdalo potvrdu glavnog projekta ako javnopravno tijelo upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu, projektantu i investitoru ne dostavi potvrdu glavnog projekta ili rješenje o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta u roku iz stavka 4. ovoga članka.«.

Članak 24.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima u slučaju iz članka 106.a stavka 3. ovoga Zakona te za građenje, odnosno izvođenje jednostavnih i drugih građevina i radova određenih pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po službenoj dužnosti izdaje potvrdu glavnog projekta u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom.

(2) Izdavanje potvrde glavnog projekta traži projektant putem upravnog tijela, odnosno Ministarstva putem kojega je tražio utvrđivanje posebnih uvjeta.

(3) Uz traženje iz stavka 2. ovoga članka projektant prilaže glavni projekt u elektroničkom obliku.

(4) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je zatražiti izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog traženja projektanta.

(5) Odredbe članaka 86. stavaka 3., 4. i 5. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju i na izdavanje potvrde glavnog projekta iz stavka 1. ovoga članka.«.

Članak 25.

Naslov iznad članka 88. briše se.

Članak 88. mijenja se i glasi:

»Traženje izdavanja potvrde glavnog projekta od strane upravnog tijela, odnosno Ministarstva ili njezino izdavanje od strane javnopravnog tijela ne znači da je građevina za koju je izdavanje te potvrde zatraženo ili za koju je ista izdana u skladu s prostornim planom.«.

Članak 26.

Iznad članka 89. dodaje se naslov koji glasi: »Potvrda glavnog projekta o usklađenosti s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno rješenjem o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš«.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno rješenjem o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš koje sadrži mjere zaštite okoliša i/ili program praćenja stanja okoliša, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta.

(2) Na izdavanje potvrde iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 86., članka 90. stavaka 2., 3. i 4. te članaka 91. i 92. ovoga Zakona.«.

Članak 27.

Iznad članka 90. dodaje se naslov koji glasi: »Žalba, odnosno tužba protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te izdavanja potvrde glavnog projekta«.

Članak 90. mijenja se i glasi:

»(1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja projektant ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave.

(2) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta projektant i investitor imaju pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave.

(3) O žalbi iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela.

(4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od 30 dana od dana predaje žalbe.«.

Članak 28.

Članak 91. mijenja se i glasi:

»(1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta projektant, odnosno investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi.

(2) Ako projektant, odnosno investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija.

(3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.«.

Članak 29.

Iznad članka 92. dodaje se naslov koji glasi: »Komunikacija u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta«.

Članak 92. mijenja se i glasi:

»(1) Upravno tijelo, Ministarstvo, drugo javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa eDozvola.

(2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja i potvrda glavnog projekta utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.«.

Članak 30.

Članak 93. briše se.

Članak 31.

U članku 94. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Pisano izvješće i ovjera projekta iz stavka 2. ovoga članka izrađuju se kao elektronički zapis i potpisuju elektroničkim potpisom.«.

Članak 32.

U članku 97. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Pisano izvješće i ovjera projekta iz stavka 2. ovoga članka izrađuju se kao elektronički zapis i potpisuju elektroničkim potpisom.«.

Članak 33.

U članku 101. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »2. i 3. skupine« zamjenjuju se riječima: »2.a, 2.b, 3.a i 3.b skupine«.

Članak 34.

U članku 105. stavku 1. riječi: »i ovlaštenog inženjera koji su u svojstvu glavnog projektanta, projektanta arhitektonskog projekta i projektanta geodetskog projekta izradili« zamjenjuju se riječima: »koji je u svojstvu projektanta arhitektonskog projekta ili glavnog projektanta izradio«.

Članak 35.

Iza članka 107. dodaje se članak 107.a koji glasi:

»Članak 107.a

(1) Javnost i zainteresirana javnost obavještava se za građevinu razvrstanu u 2.a skupinu građevina putem elektroničke oglasne ploče o podnesenom zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole, sadržaju tog zahtjeva, podnesenim dokumentima uz taj zahtjev, izdanim potvrdama glavnog projekta i o izdanoj građevinskoj dozvoli za građenje te građevine.

(2) Građevinska dozvola za građenje građevine iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se radi upoznavanja javnosti i zainteresirane javnosti na elektroničkoj oglasnoj ploči najmanje 30 dana.«.

Članak 36.

Članak 108. mijenja se i glasi:

»(1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor.

(2) Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže:

1. glavni projekt u elektroničkom obliku

2. ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata

3. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana

4. potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima

5. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole

6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i

7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji.

(3) Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola investitor uz dokumente iz stavka 2. ovoga članka prilaže:

1. lokacijsku dozvolu i

2. parcelacijski elaborat koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina i potvrdilo Ministarstvo, odnosno upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu za građevinu za koju je lokacijskom dozvolom određeno formiranje građevne čestice ili je lokacijskom dozvolom određen obuhvat zahvata u prostoru unutar kojeg se formira građevna čestica u skladu s lokacijskom dozvolom, izrađen u elektroničkom obliku ovjeren elektroničkim potpisom.

(4) Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti prilaže se elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom.

(5) Dokumentacija iz stavka 2. podstavaka 1., 3., 4., 5., 6. i 7. ovoga članka može se podnijeti u elektroničkom obliku i elektroničkim putem.«.

Članak 37.

U članku 109. stavku 4. iza riječi: »stječe pravo građenja« stavlja se zarez i dodaju riječi: »ili drugi akt određen posebnim zakonom, a jedinica lokalne samouprave svoj pravni interes za građenje infrastrukture i jednostavnih građevina na pomorskom dobru dokazuje planom upravljanja pomorskim dobrom za tekuću godinu ili drugim aktom određenim posebnim zakonom«.

Članak 38.

U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola nakon što u provedenom postupku utvrdi da:

1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti

2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja

3. su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta

4. je glavni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom

5. je glavni projekt izradila ovlaštena osoba

6. je glavni projekt propisno označen i da je izrađen tako da je onemogućena neovlaštena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova

7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja.

(2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za:

1. rekonstrukciju postojeće građevine

2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine.«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 4., riječi: »Stavak 4.« zamjenjuju se riječima: »Stavak 3.«.

Članak 39.

U članku 111. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»5. je glavni projekt propisno označen i da je izrađen tako da je onemogućena neovlaštena promjena njegova sadržaja, odnosno zamjena njegovih dijelova.«.

Članak 40.

U članku 116. stavku 1. riječi: »njegovim mrežnim stranicama, a upravno tijelo poziv izlaže i na nekretnini za koju se izdaje građevinska dozvola« zamjenjuju se riječima: »elektroničkoj oglasnoj ploči«.

Članak 41.

U članku 117. stavku 2. iza riječi: »objavljuje« brišu se zarez i riječi: »odnosno izlaže«.

Stavak 3. briše se.

Članak 42.

U članku 120. stavku 1. podstavku 3. iza riječi: »ploči tijela graditeljstva« dodaju se riječi: »i na elektroničkoj oglasnoj ploči«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Građevinska dozvola dostavlja se putem elektroničke oglasne ploče katastarskom uredu, jedinici lokalne samouprave na čijem se području namjerava graditi građevina i Hrvatskim vodama, s glavnim projektom.«.

Stavak 4. briše se.

Članak 43.

Naslov iznad članka 122. i članak 122. brišu se.

Članak 44.

U članku 123. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Rok iz stavka 1. ovoga članka ne teče za vrijeme trajanja postupka izvlaštenja ili odlučivanja o prijedlogu za donošenje odluke o služnosti ili pravu građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 45.

U članku 124. stavku 1. podstavku 2. riječi: »zgrada 2.« zamjenjuju se riječima: »zgrada 2.a i 2.b«.

U podstavku 3. riječi: »zgrada 3.« zamjenjuju se riječima: »zgrada 3.a i 3.b«.

Članak 46.

U članku 126. stavku 3. iza riječi: »posebni uvjeti« dodaju se riječi: »i uvjeti priključenja«.

Članak 47.

U članku 128. stavku 5. podstavku 2. točka na kraju rečenice briše se.

Iza podstavka 2. dodaju se podstavci 3. i 4. koji glase:

»3. građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade radi izgradnje cisterne za vodu i septičke jame zapremine do 27 m³ te sustava sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu, osim u nacionalnom parku i parku prirode

4. postojećoj zgradi ili građevnoj čestici postojeće zgrade kojima se ugrađuje, odnosno gradi dizalo.«.

Članak 48.

Članak 131. mijenja se i glasi:

»(1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja.

(2) U prijavi početka građenja građevine koja se gradi na temelju građevinske dozvole investitor je dužan navesti klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole, izvođača i nadzornog inženjera te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, u prijavi početka građenja građevine za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica investitor ne prilaže dokaz da je u katastru formirana građevna čestica.

(4) U prijavi početka građenja građevine koja se gradi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta investitor je dužan navesti izvođača i nadzornog inženjera, te uz prijavu priložiti glavni projekt u elektroničkom obliku s propisanim potvrdama.

(5) Investitor u prijavi iz stavka 1. ovoga članka može navesti podatke propisane propisima o zaštiti na radu koji se prema tim propisima navode u prijavi gradilišta.

(6) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od primitka prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, glavni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica.

(7) Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine.«.

Članak 49.

U članku 135. stavku 1. podstavku 10. brišu se zarez i riječi: »ako isti nije sastavni dio glavnog projekta, odnosno idejnog projekta«.

Članak 50.

U članku 136. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na građevine i radove za koje je to određeno pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 51.

U članku 137. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže:

1. fotokopiju građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta

2. podatke o sudionicima u gradnji

3. pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

4. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine

5. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom

6. geodetsku snimku izvedenog stanja građevine ili geodetski elaborat i/ili drugi akt određen posebnim propisima na temelju kojega se u katastru, odnosno katastru infrastrukture i zemljišnoj knjizi evidentiraju zgrade, druge građevine, odnosno način korištenja zemljišta s podacima o lomnim točkama građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u GML formatu u elektroničkom obliku

7. dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se radi o građevini za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica, osim za izdavanje privremene uporabne dozvole iz članka 145. stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona i

8. energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Geodetska snimka izvedenog stanja građevine je prikaz lomnih točaka građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru u GML formatu na katastarskom planu izrađena u elektroničkom obliku po ovlaštenom inženjeru geodezije.«.

Članak 52.

U članku 139. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Investitor, odnosno vlasnik građevine dužan je omogućiti provedbu tehničkog pregleda, na tehničkom pregledu osigurati nazočnost svih sudionika u gradnji i na tehničkom pregledu dati na uvid dokumentaciju iz članka 135. stavka 1. ovoga Zakona, a po potrebi i drugu propisanu dokumentaciju.«.

Članak 53.

U članku 140. stavku 2. riječi: »sudionici u gradnji« zamjenjuju se riječima: »investitor«, a riječi: »idejnog ili« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, na tehnički pregled građevine 3.a i 3.b skupine te građevine izgrađene, odnosno radova izvedenih bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta poziva se investitor.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Pozive na tehnički pregled tijelo graditeljstva javnopravnim tijelima iz stavka 2. ovoga članka dostavlja putem elektroničke oglasne ploče.«.

Članak 54.

U članku 144. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, odnosno radove izvedene bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da:

1. je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija

2. je građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih glavnim projektom i

3. građevina svojom namjenom, smještajem i vanjskim mjerama svih nadzemnih i podzemnih dijelova nije protivna prostornom planu u vrijeme izrade glavnog projekta.«.

Članak 55.

U članku 148. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Tijelo graditeljstva dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetsku snimku, geodetski elaborat i/ili drugi akt iz članka 137. stavka 2. podstavka 6. ovoga Zakona putem elektroničke oglasne ploče.«.

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 56.

Članak 148.a mijenja se i glasi:

»(1) Podnositelj zahtjeva za evidentiranje zgrade, druge građevine, odnosno načina korištenja zemljišta u katastru, odnosno katastru infrastrukture može uz svoj zahtjev priložiti uporabnu dozvolu.

(2) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo koje je dozvolu izdalo, njezine oznake i datum izdavanja. Ako uporabna dozvola nije priložena, katastarski ured nadležnom sudu po službenoj dužnosti dostavlja obavijest da dozvola nije priložena.«.

Članak 57.

U članku 154. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od primitka prijave radova na uklanjanju građevine o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada.«.

Članak 58.

U članku 156. stavku 1. riječi: »ovlaštenih osoba,« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Nadzor iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s naputkom iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 59.

U članku 162. stavku 5. riječi: »3. skupine« zamjenjuju se riječima: »3.a i 3.b skupine«.

Članak 60.

U članku 163. podstavku 3. riječi: »stavak 2.« zamjenjuju se riječima: »stavak 3.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

Postupci započeti po Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13. i 20/17.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po tom Zakonu.

Građenje građevine započeto na temelju građevinske dozvole izdane na temelju Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13. i 20/17.) dovršit će se po tom Zakonu.

Članak 62.

Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole izdane na temelju Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13. i 20/17.) izdaje se po tom Zakonu.

Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta izrađenog na temelju Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13. i 20/17.) koja nije izdana do dana stupanja na snagu ovoga Zakona izdaje se po tom Zakonu.

Članak 63.

Uporabnu dozvolu za građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole izdane na temelju Zakona o izgradnji objekata (»Narodne novine«, br. 51/81., 12/82., 47/86., 54/86. – pročišćeni tekst, 18/87., 42/88., 29/89. i 33/89.), Zakona o građenju (»Narodne novine«, br. 77/92., 82/92. – ispravak, 26/93. i 33/95.), Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99., 75/99., 117/01. i 47/03.), Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03. i 100/04.) i Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12. i 55/12.) izdaje tijelo graditeljstva koje je izdalo građevinsku dozvolu.

Članak 64.

Županije, veliki gradovi i gradovi čija upravna tijela obavljaju upravne poslove prostornog uređenja i gradnje dužni su osigurati tehničke uvjete za pristupanje upravnog tijela i drugih javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta programu eDozvola, uključujući i pristup elektroničkoj oglasnoj ploči u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, odnosno uspostave servisa eDozvole od strane Ministarstva.

Iznimno od članka 29. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 92. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13. i 20/17.) upravno tijelo, drugo javnopravno tijelo i projektant u županiji, velikom gradu ili gradu koji nije osigurao uvjete iz stavka 1. ovoga članka u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta međusobno komuniciraju pisano putem pošte do osiguranja tih uvjeta. Posebni uvjeti, uvjeti priključenja i potvrda glavnog projekta u tim slučajevima utvrđuju, odnosno izdaju se u analognom obliku.

Županija, veliki grad i grad u kojima nisu osigurani uvjeti iz stavka 1. ovoga članka i u kojima se u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta komunicira na način propisan odredbom stavka 2. ovoga članka, određuju se naputkom iz članka 6. stavka 1. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13. i 20/17.) i ovoga Zakona.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način odnose i na postupke i komunikaciju koji se vode na temelju propisa kojima se uređuje prostorno uređenje.

Članak 65.

Ministar će naputak iz članka 6. stavka 1. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13. i 20/17.) uskladiti s ovim Zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Ministar će pravilnik iz članka 66. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 153/13. i 20/17.) uskladiti s ovim Zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 66.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/64

Zagreb, 11. travnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.