NN 45/2019 (3.5.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb

Ministarstvo kulture

898

Na temelju članka 55. Zakona o kazalištima (»Narodne novine« broj 71/06, 121/13 i 26/14), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ORGANIZIRANJU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUNARODNE SMOTRE FOLKLORA ZAGREB

Članak 1.

U Pravilniku o organiziranju, financiranju i donošenju programa Međunarodne smotre folklora Zagreb (»Narodne novine«, broj 69/14 i 56/17) u članku 4. riječi: »Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog« zamjenjuju se riječima: »Kulturni centar Travno«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-03/19-01/0015
Urbroj: 532-06-01-01/4-19-6
Zagreb, 18. travnja 2019.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.