NN 48/2019 (12.5.2019.), Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

938

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

ODLUKU

O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2019./2020.

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora te broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2019./2020.

(2) Osim zimskog, proljetnog i ljetnog odmora propisanog Zakonom, ovom Odlukom propisuje se i mogućnost ostvarivanja prava na jesenski odmor, kao i na korištenje zimskog odmora u dva dijela.

(3) Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Nastavna godina počinje 9. rujna 2019. godine, a završava 17. lipnja 2020. godine, odnosno 22. svibnja 2020. godine za učenike završnih razreda srednje škole.

(2) Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

(3) Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. godine do 20. prosinca 2019. godine.

(4) Drugo polugodište počinje prvoga radnog dana nakon isteka zimskoga odmora iz članka 4. ove Odluke, odnosno prvoga radnog dana nakon isteka prvog dijela zimskoga odmora iz članka 4. stavka 1. podstavka 4. ove Odluke.

Članak 3.

(1) Nastava se organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za učenike završnih razreda srednje škole najmanje u 160 nastavnih dana.

(2) Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/kurikulum, nastavna godina može se produljiti odlukom Županijskoga upravnoga odjela nadležnog za poslove obrazovanja, odnosno Ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i nakon 17. lipnja 2020. godine, odnosno nakon 22. svibnja 2020. godine, za završne razrede srednje škole.

Članak 4.

(1) Odmor za učenike tijekom nastavne godine može se realizirati na jedan od sljedećih načina:

1. Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

2. Jesenski odmor za učenike počinje 28. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.

3. Jesenski odmor za učenike počinje 29. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

4. Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače 2020. godine, s tim da nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

(2) Nakon pribavljenih mišljenja školskih ustanova, osnivač odabire jedan od načina realizacije odmora iz stavka 1. ovog članka, jednoobrazno za učenike svih školskih ustanova nad kojima ima osnivačka prava te o tome dostavlja pisanu obavijest Upravnome odjelu.

(3) Nakon pribavljenih mišljenja školskih ustanova kojima je osnivač županija, Upravni odjel odabire jedan od načina realizacije odmora iz stavka 1. ovog članka, jednoobrazno za učenike svih školskih ustanova nad kojima županija ima osnivačka prava.

(4) Ako osnivač za učenike svih školskih ustanova nad kojima ima osnivačka prava ne odabere niti jedan od načina realizacije odmora iz stavka 1. ovoga članka, u školskim ustanovama će se odmor za učenike realizirati na način propisan stavkom 1. podstavkom 1. ovoga članka.

Članak 5.

Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2020. godine, osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski ili razlikovni ispit, koji imaju dopunski nastavni rad, završni rad ili ispite državne mature te za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi te za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole.

Članak 6.

Iznimno, učenici u strukovnim programima/kurikulumima čiji se veći dio izvodi u obliku praktične nastave i vježbi i/ili koji imaju stručnu praksu, mogu imati i drukčiji raspored odmora, s tim da im ukupni odmor tijekom školske godine ne može biti kraći od 45 radnih dana, što se uređuje ugovorom, a sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 30/09., 24/10., 22/13. i 25/18.).

Članak 7.

Godišnjim planom i programom rada škole utvrđuje se plan i raspored broja nastavnih dana potrebnih za provedbu nastavnoga plana i programa/kurikuluma te broj, plan i raspored ostalih nenastavnih ili nastavnih dana tijekom školske godine potrebnih za druge odgojno-obrazovne programe škole (ispite državne mature, školske priredbe, natjecanja, dan škole, dan župe, dan općine i grada te za izlete, ekskurzije i slično).

Članak 8.

Iznimno, u posebnim okolnostima koje nije bilo moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom rada škole, škola može odstupiti od rokova utvrđenih ovom Odlukom, o čemu odlučuje ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjem tekstu: ministar) na zahtjev škole i Upravnoga odjela.

Članak 9.

Iznimno, škole koje provode eksperimentalni program »Škola za život« mogu odstupiti od rokova utvrđenih ovom Odlukom, o čemu odlučuje ministar.

Članak 10.

Osnivači školskih ustanova dužni su obavijest iz članka 4. stavka 2. ove Odluke dostaviti Upravnom odjelu do 10. lipnja 2019. godine, a Upravni odjel dužan je do 14. lipnja 2019. godine obavijestiti ministra o načinu realizacije odmora učenika za sve školske ustanove na području županije.

Članak 11.

(1) Upravni odjeli dužni su do 1. srpnja 2019. godine na svojim mrežnim stranicama objaviti ovu odluku i način realizacije odmora u školskoj godini 2019./2020. za učenike svih školskih ustanova na području županije.

(2) Školske ustanove dužne su do 1. srpnja 2019. godine na svojim mrežnim stranicama objaviti ovu odluku, kao i način realizacije odmora u školskoj ustanovi u školskoj godini 2019./2020.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/19-01/00296

Urbroj: 533-05-19-0001

Zagreb, 8. svibnja 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.