NN 52/2019 (22.5.2019.), Zakon o članarinama u turističkim zajednicama

HRVATSKI SABOR

991

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Proglašavam Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. svibnja 2019.

Klasa: 011-01/19-01/80

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 10. svibnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje obveza plaćanja članarine, osnovice i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici, način plaćanja članarine, evidencija, obračun i naplata članarine te druga pitanja od značenja za plaćanje i raspoređivanje članarine turističkoj zajednici.

Rodno značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članarina

Članak 3.

Članarina je prihod turističkih zajednica, a raspoređuje se sukladno odredbama ovoga Zakona.

Obveznik plaćanja članarine

Članak 4.

(1) Pravna i fizička osoba koja ima svoje sjedište, prebivalište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica), na području lokalne turističke zajednice koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica, koja trajno ili sezonski ostvaruje prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavlja djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj, plaća članarinu turističkoj zajednici.

(2) Pravna osoba koja se s više od 50 % financira iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili državnog proračuna ne plaća članarinu turističkoj zajednici.

(3) Djelatnosti koje su temelj za plaćanje članarine turističkoj zajednici propisane su člankom 5. ovoga Zakona.

DIO DRUGI
DJELATNOSTI ZA KOJE SE PLAĆA ČLANARINA, STOPE I OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE ČLANARINE

Djelatnosti za koje se plaća članarina

Članak 5.

(1) Članarinu turističkoj zajednici dužna je plaćati pravna i fizička osoba koja obavlja sljedeće djelatnosti, odnosno pruža sljedeće usluge razvrstane prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti:

PRVA SKUPINA

49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

49.32 Taksi-služba

49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.

50.1 Pomorski i obalni prijevoz putnika

51.10 Zračni prijevoz putnika

52.23 Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

55 Smještaj

56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

65.12 Ostalo osiguranje, i to: osiguranje djece i školske mladeži od posljedica nezgode i posebna osiguranja mladeži od posljedica nezgode; osiguranje gostiju, posjetitelja priredbi, izletnika i turista od posljedica nezgode; putno zdravstveno osiguranje; turističko osiguranje; osiguranje pomoći (asistencije) za vrijeme puta, izvan mjesta boravka ili prebivališta; ostala osiguranja turističkih rizika; osiguranje od odgovornosti vlasnika odnosno korisnika marine; osiguranje jamstva (osiguranje jamčevine za paket-aranžmane); osiguranje od otkaza turističkih putovanja

66.12 Djelatnosti posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima (djelatnosti mjenjačnica)

68 Poslovanje nekretninama

73.11 Agencije za promidžbu, i to: kreiranje promidžbenih kampanja (kreiranje reklama u novinama, časopisima i ostalim medijima, kreiranje reklama na otvorenom prostoru, reklamiranje iz zraka, uređenje štandova i ostalih objekata i prostora) i vođenje marketinških kampanja i ostale usluge oglašavanja koje su usmjerene na privlačenje i zadržavanje kupaca (marketing na mjestu prodaje, oglašavanje izravnom poštom i marketinško savjetovanje)

77.21 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) opreme za rekreaciju i sport

79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

82.3 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

92 Djelatnosti kockanja i klađenja

93.12 Djelatnosti sportskih klubova

93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

DRUGA SKUPINA

50.3 Prijevoz putnika unutrašnjim vodenim putovima

52.29 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

61 Elektroničke komunikacije

77.11 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) automobila i motornih vozila lake kategorije

77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

77.35 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

TREĆA SKUPINA

45.20 Održavanje i popravak motornih vozila

53 Poštanske i kurirske djelatnosti

59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

81.30 Uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

90.01 Izvođačka umjetnost

90.04 Rad umjetničkih objekata

ČETVRTA SKUPINA

45.1 Trgovina motornim vozilima

45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

45.40 Trgovina motociklima, dijelovima i priborom za motocikle te održavanje i popravak motocikala

47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

58.11 Izdavanje knjiga

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

59.2 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

60 Emitiranje programa

74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

PETA SKUPINA

45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

45.31 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

46.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

46.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

46.4 Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

46.5 Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

46.6 Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

46.7 Ostala specijalizirana trgovina na veliko

46.9 Nespecijalizirana trgovina na veliko.

(2) Članarinu turističkoj zajednici dužne su plaćati i banke koje imaju odobrenje za rad Hrvatske narodne banke za prihode u bilanci iz skupine »Prihod od provizija i naknada«, a prema stopi za obračun i plaćanje članarine koja je člankom 6. ovoga Zakona propisana za drugu skupinu obveznika plaćanja članarine.

Stope za obračun i plaćanje članarine

Članak 6.

Obveznici plaćanja članarine iz članka 5. ovoga Zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

Prva skupina0,16150
Druga skupina0,12920
Treća skupina0,09690
Četvrta skupina0,03230
Peta skupina0,01938


Osnovica za obračun članarine

Članak 7.

(1) Osnovicu za obračun članarine za pravne i fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dobit čine svi prihodi koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

(2) Osnovicu za obračun članarine za fizičke osobe koje su obveznici plaćanja poreza na dohodak čine svi primici koje te osobe ostvaruju pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti u poslovnim jedinicama koje posluju na području lokalne turističke zajednice.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za obveznike poreza na dobit koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupni prihodi od obavljanja gospodarske djelatnosti po osnovi koje je obveznik poreza na dobit.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za obveznike poreza na dohodak od samostalne djelatnosti koji poreznu osnovicu utvrđuju u paušalnom iznosu, osnovicu za obračun članarine čine ukupno ostvareni naplaćeni primici.

(5) Za svaku poslovnu jedinicu izvan sjedišta pravne i fizičke osobe posebno se utvrđuje ukupni prihod odnosno ukupni primitak za osnovicu za obračun članarine.

(6) Pravnoj i fizičkoj osobi koja utvrđuje osnovicu za obračun članarine sukladno stavku 5. ovoga članka, osnovica za obračun članarine smanjuje se za dio njezinih prihoda ili primitaka ostvarenih u poslovnim jedinicama.

DIO TREĆI
PLAĆANJE ČLANARINE

Visina članarine

Članak 8.

(1) Visina članarine koju plaća pravna i fizička osoba ovisi o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se pravna ili fizička osoba bavi te o pripadajućoj stopi za obračun i plaćanje članarine iz članka 6. ovoga Zakona.

(2) Pravna i fizička osoba iz stavka 1. ovoga članka može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja pretežito u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisana u registar trgovačkog suda, obrtni registar ili drugi odgovarajući registar, na ukupno ostvareni prihod ili primitak, ako je za nju to povoljnije.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, visina članarine koju plaća osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu ovisi o broju kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor i broju smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj, a sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(4) Pravne i fizičke osobe iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona koje obavljaju djelatnost na područjima općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, plaćaju članarinu umanjenu za 20 %.

(5) Dragovoljni članovi turističke zajednice koji se određuju sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica članarinu plaćaju lokalnoj turističkoj zajednici u visini i na način propisan tim zakonom.

Mjesto plaćanja članarine

Članak 9.

(1) Pravna i fizička osoba članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba u kojem ima sjedište odnosno prebivalište, a za poslovne jedinice na području općine, grada ili Grada Zagreba gdje je sjedište poslovne jedinice.

(2) Pravna i fizička osoba koja djelatnost obavlja bez poslovne prostorije članarinu plaća na području općine, grada ili Grada Zagreba gdje obavlja djelatnost.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost

Članak 10.

(1) Pravna osoba i fizička osoba obrtnik plaća mjesečni predujam članarine u svoti koja se dobije kada se obračunana svota članarine za prethodno porezno razdoblje podijeli s brojem mjeseci istoga razdoblja.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka mjesečni predujam članarine plaćaju do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ukupni godišnji predujam članarine može se platiti jednokratno, u roku za plaćanje predujma za mjesec u kojem je predan Obrazac TZ-a odnosno najkasnije do kraja veljače tekuće godine (obveznici poreza na dohodak) ili do kraja travnja tekuće godine (obveznici poreza na dobit).

(4) Konačni obračun članarine osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obavlja se u rokovima i na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit odnosno poreza na dohodak.

(5) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka u vidu predujma plati više članarine nego što je dužna po konačnom obračunu, preplaćeni dio vraća joj se na njezin zahtjev ili se uračunava u sljedeće razdoblje plaćanja članarine.

(6) Ako osoba iz stavka 1. ovoga članka ne uplati članarinu u ovim Zakonom utvrđenom iznosu i roku, postupit će se sukladno propisu kojim se uređuje postupak prisilne naplate poreza.

Osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Članak 11.

(1) Fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu plaća godišnji paušalni iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te prema kapacitetu u objektu za robinzonski smještaj koji se koriste za pružanje usluga smještaja sukladno propisu kojim se uređuje obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fizička osoba koja sukladno posebnim propisima vodi poslovne knjige, članarinu plaća sukladno članku 10. ovoga Zakona.

(3) Godišnji paušalni iznos članarine osoba iz stavka 1. ovoga članka može platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

(4) Godišnji paušalni iznos članarine za osobe iz stavka 1. ovoga članka je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu i kući za odmor odnosno najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj u prethodnoj godini, koji su utvrđeni rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, i iznosa članarine za svaki krevet odnosno smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapacitet u objektu za robinzonski smještaj.

(5) Broj kreveta, broj smještajnih jedinica te kapacitet za objekte za robinzonski smještaj iz stavka 1. ovoga članka određuje se prema podacima iz sustava eVisitor.

(6) Iznos članarine za svaki krevet u sobi, apartmanu i kući za odmor, za svaku smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu te za objekte za robinzonski smještaj iz stavka 4. ovoga članka ministar nadležan za turizam (u daljnjem tekstu: ministar) propisuje pravilnikom.

DIO ČETVRTI
EVIDENCIJA, RASPOREĐIVANJE I DOSTAVA PODATAKA O OSNOVICI ZA OBRAČUN ČLANARINE

Evidencija i raspoređivanje članarine

Članak 12.

(1) Poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava (u daljnjem tekstu: Porezna uprava).

(2) Pravna ili fizička osoba uplaćuje članarinu na račun utvrđen propisima o prihodima za financiranje drugih javnih potreba.

(3) Od ukupno uplaćenih sredstava članarine, financijska institucija kod koje je otvoren račun iz stavka 2. ovoga članka, 9 % sredstava izdvaja na posebni račun Hrvatske turističke zajednice (Fond za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent) i 2 % na posebni račun Hrvatske turističke zajednice za projekte i programe udruženih turističkih zajednica (Fond za udružene turističke zajednice), a preostala sredstva raspoređuju se:

– 65 % sredstava lokalnoj turističkoj zajednici

– 15 % sredstava regionalnoj turističkoj zajednici koja je osnovana sukladno zakonu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica i

– 20 % sredstava Hrvatskoj turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: HTZ).

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, za lokalne turističke zajednice koje su ostvarile izvorni prihod manji od 200.000,00 kuna godišnje, prema podacima Financijske agencije za prethodnu godinu, 2 % sredstava raspoređuje se na posebni račun HTZ-a za projekte i programe udruženih turističkih zajednica, a preostala sredstva raspoređuju se:

– 80 % lokalnoj turističkoj zajednici i

– 20 % regionalnoj turističkoj zajednici.

(5) Pravne osobe koje obavljaju djelatnosti iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona uplaćuju članarinu na poseban račun, s kojeg se raspodjela sredstava vrši prema stavcima 3. i 4. ovoga članka, s tim da se sredstva lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama raspoređuju prema broju stanovnika općina ili gradova odnosno županija za područje kojih su osnovane turističke zajednice, prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku o posljednjem popisu stanovništva.

(6) HTZ sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent dostavlja regionalnim turističkim zajednicama koje ostvaruju izvorni prihod od turističke pristojbe i članarine manji od 500.000,00 kuna godišnje kao razliku do iznosa od 500.000,00 kuna.

(7) Porezna uprava dostavlja lokalnim turističkim zajednicama, HTZ-u i ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) jednom mjesečno podatke iz stavka 1. ovoga članka putem sustava eVisitor.

(8) Izvornim prihodom iz stavaka 4. i 6. ovoga članka smatraju se sredstva koja su prikupljena i evidentirana na računima za uplatu turističke pristojbe i članarine lokalnim turističkim zajednicama te raspoređena korisnicima.

(9) Troškovi evidencije, obračuna i naplate članarine te dostave podataka iz stavaka 1. i 7. ovoga članka iznose 3 % od naplaćene članarine.

(10) HTZ raspisuje javni natječaj za dodjelu sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent regionalnim turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima, a regionalne turističke zajednice raspisuju javni natječaj za dodjelu tih sredstava lokalnim turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima na temelju kriterija koje ministar propisuje pravilnikom.

(11) HTZ sredstva iz Fonda za udružene turističke zajednice dostavlja udruženim turističkim zajednicama na temelju kriterija koje ministar propisuje pravilnikom.

Dostava podataka o osnovici za obračun članarine

Članak 13.

(1) Osobe iz članka 10. ovoga Zakona dostavljaju nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu pravne osobe odnosno prebivalištu fizičke osobe zbirni podatak o osnovici za obračun članarine sukladno odredbama članka 7. ovoga Zakona, objedinjeno za sjedište pravne osobe odnosno prebivalište fizičke osobe i za poslovne jedinice.

(2) Podatak iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na posebnom obrascu za prijavu podataka za obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ-a) ili putem sustava ePorezna, s time da se u prilogu zbirnog obrasca na razini obveznika dostavlja razrada po poslovnim jedinicama odnosno djelatnostima.

(3) Oblik i sadržaj obrasca iz stavka 2. ovoga članka te način dostave podatka iz stavka 1. ovoga članka putem sustava ePorezna ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije propisuje pravilnikom.

(4) Osoba iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona podnosi nadležnoj ispostavi Porezne uprave, do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu u kojoj je u obvezi obračunati i uplatiti članarinu turističkoj zajednici, posebni Obrazac TZ-a čiji oblik i sadržaj ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije propisuje pravilnikom.

DIO PETI
NADZOR

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona

Članak 14.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona u turističkoj zajednici obavlja Ministarstvo sukladno propisu kojim se uređuje sustav turističkih zajednica.

Nadzor nad naplatom članarine

Članak 15.

(1) Nadzor nad naplatom članarine od pravnih i fizičkih osoba obavlja Porezna uprava.

(2) U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka s Poreznom upravom surađuju druga tijela državne uprave i turističke zajednice.

DIO ŠESTI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 7000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u propisanim rokovima ne plati članarinu (članak 10. stavci 2. i 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik koja u propisanim rokovima ne plati članarinu (članak 10. stavci 2. i 3.).

Članak 17.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 7000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja nadležnoj ispostavi Porezne uprave ne dostavi podatak iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona na posebnom obrascu za prijavu podataka za obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ-a) ili putem sustava ePorezna (članak 13. stavak 2.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba obrtnik koja nadležnoj ispostavi Porezne uprave ne dostavi podatak iz članka 13. stavka 1. ovoga Zakona na posebnom obrascu za prijavu podataka za obračun članarine u turističkoj zajednici (Obrazac TZ-a) ili putem sustava ePorezna (članak 13. stavak 2.).

Članak 18.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pružatelj ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji u propisanom roku ne plati godišnji paušalni iznos članarine (članak 11. stavak 3.).

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pružatelj ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji u propisanom roku ne dostavi Obrazac TZ-a Poreznoj upravi (članak 13. stavak 4.).

DIO SEDMI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Rok za donošenje pravilnika i primjena propisa

Članak 19.

(1) Pravilnike iz članka 11. stavka 6., članka 12. stavaka 10. i 11. i članka 13. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 13. stavaka 3. i 4. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (»Narodne novine«, br. 119/09. i 18/17.).

(3) Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 12. stavka 10. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (»Narodne novine«, br. 132/17. i 70/18.).

Plaćanje članarine za fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u 2020. godini

Članak 20.

Iznimno od članka 11. stavka 4. ovoga Zakona, godišnji paušalni iznos članarine za osobe iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona u 2020. godini, u kojoj su prvi put ishodile rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu je umnožak najvećeg broja kreveta u sobi, apartmanu ili kući za odmor, najvećeg broja smještajnih jedinica u kampu i kamp-odmorištu odnosno kapaciteta u objektu za robinzonski smještaj i iznosa članarine za svaki krevet, smještajnu jedinicu u kampu i kamp-odmorištu i kapacitet u objektu za robinzonski smještaj utvrđenih rješenjem o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Raspodjela sredstava Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent nakon isteka roka od pet godina od stupanja na snagu Zakona

Članak 21.

(1) Sredstva Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent iz članka 12. stavka 6. ovoga Zakona dostavljat će se regionalnim turističkim zajednicama u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Po isteku roka iz stavka 1. ovoga članka sredstva Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koristit će se za potpore turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima sukladno članku 12. stavku 10. ovoga Zakona.

Prestanak važenja propisa

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08., 88/10., 110/15. i 121/16.).

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti:

1. Pravilnik o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 122/09., 9/10. – ispravak, 61/10., 82/10., 36/11., 89/11., 146/11., 141/12., 144/12., 38/13., 153/13., 126/15., 15/16. – ispravak, 54/16., 113/16., 26/17., 61/17., 72/17. i 78/17.) i

2. Pravilnik o kriterijima za razvrstavanje naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, br. 92/09. i 4/15.).

Stupanje na snagu Zakona

Članak 24.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/18-01/174

Zagreb, 9. svibnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.