NN 53/2019 (24.5.2019.), Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika

Ministarstvo financija

1016

Na temelju članka 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine« broj 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

1. sadržaj i struktura podataka u Registru stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar)

2. dodatni podatci koje je potrebno upisati u Registar

3. način vođenja, način upisa, provjera upisanih podataka i rokovi upisa podataka u Registar

4. sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar

5. postupak nadzora nad upisom, ažuriranjem i točnošću podataka u Registru

6. dostupnost podataka iz Registra

7. vrste i visine naknada za pristup podatcima iz Registra

8. uporaba, čuvanje i zaštita podataka iz Registra, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Značenje pojedinih pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija jest Financijska agencija

2) Imatelj kontrolnog računa jest fizička ili pravna osoba koja je vlasnik dionica dioničkog društva s kojim dionicama može ostvarivati upravljačka prava u tom dioničkom društvu

3) Inicijalno preuzimanje podataka iz Registra jest jednokratno preuzimanje podataka od strane banke o stvarnim vlasnicima njezinih stranaka (pravnih subjekata i trustova) te preuzimanje promjena tih podataka

4) Obveznik jest obveznik iz članka 9. stavaka 2. do 5. Zakona

5) OIB jest osobni identifikacijski broj obveznika osobnoga identifikacijskog broja određenoga zakonom kojim se uređuje osobni identifikacijski broj

6) Opseg stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za postotak udjela u izravnom ili neizravnom vlasništvu odnosno broj dionica i postotak izravnog ili neizravnog vlasništva iz članka 28. stavaka 5. i 6. Zakona, odnosno za drugi opis opsega vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama ovoga Pravilnika

7) Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar te upravitelj trusta ili njegov opunomoćenik ovlašten za upis podataka u Registar

8) Porezna uprava jest Ministarstvo financija, Porezna uprava

9) Pravni subjekt jest pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) Zakona osnovan na području Republike Hrvatske, a obuhvaća trgovačka društva, podružnice stranih trgovačkih društava, udruge, zaklade, fundacije i ustanove kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač

10) Priroda stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za izravno vlasništvo, neizravno vlasništvo ili kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava odnosno za drugi opis prirode stvarnoga vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama ovoga Pravilnika

11) Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika

12) Registar stvarnih vlasnika (Registar) jest središnja elektronička baza podataka koja sadrži podatke o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i trustova

13) Složena vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalaze dva ili više pravnih subjekata

14) Trust jest trust i s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) Zakona, a obuhvaća trust, fiducij, treuhand, fideicomiso i druge slične pravne oblike stranoga prava

15) Upravitelj trusta jest upravitelj trusta i s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) Zakona

16) Ured jest Ministarstvo financija – Ured za sprječavanje pranja novca

17) Certifikat jest potvrda u elektroničkom obliku koja imenuje i identificira subjekt certificiranja naveden u certifikatu, sadrži subjektov javni ključ, ima upisan vremenski period valjanosti certifikata te identificira certifikacijsko tijelo (engl. Certification Authority – CA) koje izdaje certifikate. Certifikat je elektronički potpisan od strane certifikacijskog tijela.

II. SADRŽAJ I STRUKTURA PODATAKA U REGISTRU

Preuzimanje temeljnih podataka o pravnim subjektima i trustovima

Članak 3.

(1) Agencija bez naknade elektroničkim putem preuzima podatke o pravnim subjektima i trustovima iz centralnog OIB aplikacijskog sustava (dalje u tekstu: Sustav OIB-a) koji vodi Porezna uprava.

(2) Podatci iz stavka 1. ovoga članka su: OIB, naziv, sjedište (adresa, mjesto, država), pravni oblik, podatci o osnivačima (za fizičke osobe ime, prezime i OIB, za pravne osobe naziv i OIB), podatci o udjelima, podatci o osobama ovlaštenima za zastupanje (ime, prezime i OIB).

(3) Agencija bez naknade elektroničkim putem preuzima i druge potrebne podatke iz Sudskog registra te podatke iz drugih matičnih registara preko kojih se osnivaju ili registriraju pravni subjekti te druge podatke iz službenih evidencija Porezne uprave.

Podatci o stvarnom vlasniku društva s ograničenom odgovornošću, jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, komanditnog društva, javnog trgovačkog društva, gospodarskog interesnog udruženja, podružnice stranog trgovačkog društva i ustanove

Članak 4.

(1) Podatci o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) društva s ograničenom odgovornošću, jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću, komanditnog društva, javnog trgovačkog društva, gospodarskog interesnog udruženja, podružnice stranog trgovačkog društva i ustanove obuhvaćaju sljedeće podatke:

1. OIB fizičke osobe

2. ime i prezime

3. dan, mjesec i godinu rođenja

4. državu prebivališta

5. državljanstvo (državljanstva)

6. prirodu stvarnoga vlasništva

7. opseg stvarnoga vlasništva.

(2) Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

(3) Sukladno članku 28. stavku 4. Zakona, ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) iz članka 28. stavka 1. Zakona, stvarnim vlasnikom ustanove može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, ustanova kojoj je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač, nije dužna upisati u Registar podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima).

Podatci o stvarnom vlasniku dioničkog društva

Članak 5.

(1) Podatci o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) dioničkog društva obuhvaćaju sljedeće podatke:

1. OIB fizičke osobe

2. ime i prezime

3. dan, mjesec i godinu rođenja

4. državu prebivališta

5. državljanstvo (državljanstva)

6. prirodu stvarnoga vlasništva

7. opseg stvarnoga vlasništva.

(2) Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

(3) Podatci o prvih 10 imatelja kontrolnih računa obuhvaćaju sljedeće podatke:

1. OIB fizičke osobe

2. ime i prezime

3. dan, mjesec i godinu rođenja

4. državu prebivališta

5. državljanstvo (državljanstva)

6. opseg vlasništva (broj dionica).

(4) Ako je imatelj kontrolnog računa strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ako je imatelj kontrolnog računa pravna osoba, podatci koji se upisuju u Registar su:

1. OIB pravne osobe

2. naziv

3. sjedište (adresa, mjesto, država)

4. pravni oblik

5. opseg vlasništva (broj dionica).

(6) Ako je imatelj kontrolnog računa inozemna pravna osoba kojoj nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak o nazivu registra u kojem je inozemna pravna osoba registrirana, podatak o identifikacijskom broju pravne osobe u tome registru i podatak o državi registra.

(7) Iznimno od stavaka 1. do 6. ovoga članka, dioničko društvo nije dužno upisati podatke iz ovoga članka ako je to dioničko društvo trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili u trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji, koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

Podatci o stvarnom vlasniku udruge, zaklade i fundacije

Članak 6.

(1) Podatci o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) udruge, zaklade i fundacije obuhvaćaju sljedeće podatke:

1. OIB fizičke osobe

2. ime i prezime

3. dan, mjesec i godinu rođenja

4. državu prebivališta

5. državljanstvo (državljanstva)

6. priroda stvarnoga vlasništva

7. opseg stvarnoga vlasništva.

(2) Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

(3) Sukladno članku 28. stavku 4. Zakona, ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) iz članka 28. stavka 1. Zakona, stvarnim vlasnikom udruge, zaklade ili fundacije može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje.

(4) Sukladno članku 3. ovoga Pravilnika za one udruge za koje je u matičnom registru upisan OIB osobe ovlaštene za zastupanje, Agencija najkasnije do početka rokova iz članka 14. ovoga Pravilnika elektroničkim putem jednokratno inicijalno iz Sustava OIB-a preuzima podatke iz stavka 1. točaka 1. do 5. ovoga članka o osobi ovlaštenoj za zastupanje (osobama ovlaštenim za zastupanje) udruge i te podatke preuzima u Registar kao podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) udruge.

(5) Udruga je dužna izvršiti promjenu podataka u Registru na način propisan člancima 11. do 13. ovoga Pravilnika, u rokovima propisanima člancima 14. i 15. ovoga Pravilnika ako osoba čiji su podatci preuzeti u Registar iz Sustava OIB-a sukladno stavku 4. ovoga članka nije stvarni vlasnik udruge.

Podatci o stvarnom vlasniku trusta

Članak 7.

(1) Podatci o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) trusta obuhvaćaju sljedeće podatke za osnivača, upravitelja ili više njih, zaštitnika (ako postoji), korisnika ili skupinu korisnika imovine kojom upravlja, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili odredivi, osobu koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima naprijed opisanima, te drugu fizičku osobu koja, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom:

1. OIB fizičke osobe

2. ime i prezime

3. dan, mjesec i godinu rođenja

4. državu prebivališta

5. državljanstvo (državljanstva)

6. priroda stvarnoga vlasništva

7. opseg stvarnoga vlasništva.

(2) Ako je osoba iz stavka 1. ovoga članka strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

(3) Ako je upravitelj trusta pravna osoba, Registar sadrži podatak o OIB-u upravitelja trusta pravne osobe, nazivu, sjedištu i pravnom obliku pravne osobe.

(4) Ako je upravitelj trusta inozemna pravna osoba kojoj nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a Registar sadrži podatak o nazivu registra u kojem je inozemna pravna osoba registrirana, identifikacijskom broju pravne osobe u tome registru i o državi registra.

(5) Upravitelj trusta dužan je pored naprijed navedenih podataka u Registar upisati i pravni oblik trusta (trust, fiducij, treuhand, fideicomiso ili drugi sličan pravni oblik stranoga prava).

III. DODATNI PODATCI KOJE JE POTREBNO UPISATI U REGISTAR

Podatak o složenoj vlasničkoj strukturi i napomena

Članak 8.

(1) Pored podataka iz članaka 3. do 7. ovoga Pravilnika, Registar sadržava dodatni podatak ima li pravni subjekt (osim dioničkog društva) ili trust složenu vlasničku strukturu.

(2) Ako osoba ovlaštena za upis podataka u Registar upiše da pravni subjekt (osim dioničkog društva) ili trust ima složenu vlasničku strukturu, tada je obavezan upis najmanje jednoga od sljedećih dodatnih podataka:

1. napomena koju upisuje pravni subjekt ili upravitelj trusta

2. grafički prikaz vlasničke strukture koji pravni subjekt ili upravitelj trusta:

a) učitava u obliku PDF-a s računala u Registar (engl. upload) ili

b) uz obrazac u fizičkom obliku predaje u poslovnici Agencije sukladno članku 13. ovoga Pravilnika.

Dodatni podatci za dionička društva

Članak 9.

(1) Pored podataka iz članka 5. ovoga Pravilnika, Registar sadrži sljedeće dodatne podatke za dioničko društvo:

1. je li dioničko društvo trgovačko društvo čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili u trećoj državi u kojoj vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke

2. ima li dioničko društvo izdane dionice na donositelja.

(2) Pored dodatnih podataka iz stavka 1. ovoga članka, Registar može sadržavati i napomenu koju upisuje dioničko društvo.

(3) Ako Registar sadržava podatak da dioničko društvo ima stvarnog vlasnika koji ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava, tada je pravni subjekt dužan upisati napomenu iz stavka 2. ovoga članka u kojoj je dužan opisati na koji način taj stvarni vlasnik kontrolira dioničko društvo.

IV. NAČIN VOĐENJA, NAČIN UPISA, PROVJERA UPISANIH PODATAKA I ROKOVI UPISA PODATAKA U REGISTAR

Način vođenja Registra

Članak 10.

(1) Agencija operativno vodi Registar u ime Ureda te obavlja poslove vezano za Registar propisane Zakonom i ovim Pravilnikom.

(2) Agencija je odgovorna za vjerodostojnost evidentiranja unesenih i preuzetih podataka i identifikaciju pravnog subjekta ili upravitelja trusta, te za identifikaciju osobe ovlaštene za upis podataka u Registar korištenjem web aplikacije ili u poslovnici Agencije.

(3) Agencija je dužna na zahtjev Ureda osigurati da se statistički podatci mogu dobiti pretraživanjem po raznim obilježjima u određenom izvještajnom razdoblju i postavljanjem upita kroz aplikaciju te da se rezultati pretraživanja mogu prikazati u tablicama koje se mogu prenijeti u Excel.

(4) Agencija trajno čuva podatke upisane u Registar.

Način upisa podataka u Registar i provjera upisanih podataka

Članak 11.

(1) Pravni subjekt ili upravitelj trusta dužan je upisati u Registar odgovarajuće podatke iz članaka 4. do 9. ovoga Pravilnika, na jedan od sljedećih načina:

1. korištenjem web aplikacije uz certifikat ili

2. preko poslovnice Agencije korištenjem Obrasca iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(2) Pravni subjekt ili upravitelj trusta može ovlastiti opunomoćenika da upiše podatke iz stavka 1. ovoga članka u Registar korištenjem web aplikacije uz certifikat ili preko poslovnice Agencije.

(3) Nakon upisa OIB-a pravnoga subjekta u Registar na način propisan u stavku 1. ovoga članka, podatci o nazivu, adresi i pravnom obliku pravnog subjekta preuzimaju se izravno u Registar elektroničkim putem iz matičnih registara ili OIB sustava.

(4) Pri upisu podataka o stvarnome vlasniku i dodatnih podataka propisanih ovim Pravilnikom za osobe kojima je dodijeljen OIB, na način propisan stavkom 3. ovoga članka, preuzimaju se za:

1. fizičku osobu: ime, prezime, datum rođenja

2. pravnu osobu: naziv, adresa sjedišta, pravni oblik.

(5) Ako podatci iz stavaka 3. i 4. ovoga članaka kojima raspolaže pravni subjekt ne odgovaraju podatcima koji se nalaze u Registru, navedeni podatci se ne mogu mijenjati u Registru nego je pravni subjekt ili upravitelj trusta dužan zatražiti izmjenu podataka u nadležnome matičnom registru.

(6) U slučajevima iz stavka 5. ovoga članka, pravni subjekt ili upravitelj trusta dužan je upisati podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar sukladno odredbama ovoga Pravilnika nakon što podatci iz stavaka 3. i 4. ovoga članka budu ažurirani u nadležnom matičnom registru.

Upis podataka u Registar korištenjem web aplikacije

Članak 12.

(1) Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar upisuje podatke u Registar te ažurira već unesene podatke sukladno odredbama ovoga Pravilnika korištenjem web aplikacije uz certifikat.

(2) Prilikom prijave certifikatom u web aplikaciju osoba iz stavka 1. ovoga članka upisuje OIB pravnog subjekta ili trusta za koji upisuje podatke u Registar.

(3) Nakon upisa OIB-a sukladno stavku 2. ovoga članka osoba iz stavka 1. ovoga članka upisuje ostale odgovarajuće podatke iz članaka 4. do 9. ovoga Pravilnika.

(4) Osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je prilikom upisa ili ažuriranja podataka sukladno odredbama ovoga članka iste digitalno potpisati.

(5) Nakon upisa podataka u Registar korištenjem web aplikacije, aplikacija generira izvadak iz Registra u PDF formatu.

Upis podataka u Registar preko poslovnice Agencije

Članak 13.

(1) Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar može izvršiti upis podataka u Registar i preko poslovnice Agencije, predajom popunjenog i potpisanog obrasca propisanog člankom 17. ovoga Pravilnika u poslovnici Agencije.

(2) Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar dužna je uz obrazac u fizičkom obliku priložiti:

1. presliku službenog osobnog dokumenta

2. punomoć ako osoba predaje obrazac u poslovnici Agencije u svojstvu opunomoćenika

3. grafički prikaz vlasničke strukture ako je u obrascu označeno da pravni subjekt ili trust ima složenu vlasničku strukturu, a u obrascu nije upisana napomena.

(3) Zaposlenik Agencije usporedbom podataka iz predanoga obrasca (ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar) i službenoga osobnog dokumenta ili punomoći provjerava je li obrazac u poslovnicu Agencije predala osoba ovlaštena za upis podataka u Registar te je li obrazac potpisan, uzima presliku službenog osobnog dokumenta te punomoć za upis podataka u Registar u slučaju kada obrazac predaje opunomoćenik.

(4) Ako ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar navedene u obrascu ne odgovaraju podatcima iz službenoga osobnoga dokumenta ili punomoći zaposlenik Agencije neće zaprimiti obrazac.

(5) Ako obrazac nije potpisan od strane osobe ovlaštene za upis podataka u Registar ili ako je u predanome obrascu označena složena vlasnička struktura, a nisu upisane napomene niti je priložen grafički prikaz vlasničke strukture, zaposlenik Agencije vratit će obrazac na dopunu osobi ovlaštenoj za upis podataka u Registar.

(6) Ako u obrascu nisu upisani svi podatci propisani Uputom za popunjavanje obrasca iz članka 17. ovoga Pravilnika, zaposlenik Agencije vratit će obrazac podnositelju na dopunu.

(7) Ako se podatci iz članka 11. stavaka 3. i 4. ovoga Pravilnika razlikuju od podataka upisanih na predanom obrascu, zaposlenik Agencije neće provesti upis, nego će osobi ovlaštenoj za upis podataka u Registar vratiti obrazac radi usklađivanja podataka.

(8) U slučaju iz stavka 7. ovoga članka, pravni subjekt i upravitelj trusta dužan je postupiti sukladno članku 11. stavcima 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(9) Zaposlenik Agencije upisuje u Registar podatke iz popunjenog i potpisanog obrasca te skenira i pohranjuje obrazac zajedno s priloženim dokumentima iz stavka 2. ovoga članka sukladno zakonu kojim se uređuju arhivsko gradivo i arhivi.

(10) Nakon upisa podataka u Registar zaposlenik Agencije osobi ovlaštenoj za upis podataka u Registar bez naknade izdaje izvadak iz Registra za pravni subjekt ili za trust za kojega su uneseni podatci.

Rokovi upisa podataka u Registar

Članak 14.

(1) Pravni subjekt i upravitelj trusta dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar na način propisan ovim Pravilnikom u vremenskom razdoblju od 3. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019.

(2) Pravni subjekt osnovan nakon 1. prosinca 2019. dužan je upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar na način propisan ovim Pravilnikom najkasnije u roku od 30 dana od osnivanja pravnoga subjekta.

(3) Upravitelj trusta je dužan za trust koji je postao obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u Registar na način propisan ovim Pravilnikom u roku od 30 dana od dodjele OIB-a trustu.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, udruga je dužna upisati podatak o stvarnom vlasniku u Registar na način propisan ovim Pravilnikom u vremenskom razdoblju od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019.

Ažuriranje podataka u Registru

Članak 15.

(1) Pravni subjekt odnosno upravitelj trusta dužan je u roku od 30 dana od datuma nastanka promjene ažurirati podatke koje je prethodno upisao u Registar.

(2) Društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, javno trgovačko društvo, gospodarsko interesno udruženje, podružnica stranog trgovačkog društva ili ustanova dužno je ažurirati podatke iz članka 4. ovoga Pravilnika i podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(3) Dioničko društvo dužno je ažurirati podatke iz članka 5. ovoga Pravilnika i podatke iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(4) Udruga, zaklada ili fundacija dužna je ažurirati podatke iz članka 6. ovoga Pravilnika i podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(5) Upravitelj trusta dužan je ažurirati podatke iz članka 7. ovoga Pravilnika i podatke iz članka 8. ovoga Pravilnika.

(6) Ažuriranje podataka u Registru osoba ovlaštena za upis podataka u Registar obavlja u skladu s odredbama članka 12. ili članka 13. ovoga Pravilnika.

Upis dodatnih podataka u Registar od strane nadležnih tijela

Članak 16.

(1) Ovlašteni službenik Ureda izravno u Registar elektroničkim putem upisuje podatke o pravomoćnom rješenju koje Ured donosi na temelju članka 34. stavka 5. Zakona, a kojim Rješenjem se ograničava pristup podatcima u Registru sukladno odredbama Zakona.

(2) Ovlašteni službenik Ureda izravno u Registar elektroničkim putem upisuje podatke o pravomoćnoj presudi nadležnog suda kojom se na temelju članka 34. stavka 5. Zakona ograničava pristup podatcima u Registru sukladno odredbama Zakona.

(3) Ovlašteni službenik Porezne uprave u zasebnu aplikaciju upisuje podatak o izrečenim mjerama i pokrenutim prekršajnim postupcima u odnosu na pravni subjekt odnosno trust koji ne raspolaže točnim i potpunim podatcima o stvarnom vlasniku iz članka 33. stavaka 1. i 3. Zakona ili koji ne upiše točne i potpune podatke iz članka 33. stavaka 1. i 3. ovoga Zakona u Registar na način i u rokovima propisanima ovim Pravilnikom.

(4) Ovlašteni službenik Financijskog inspektorata u zasebnu aplikaciju upisuje podatak o dovršenim prekršajnim postupcima (nepravomoćnima i pravomoćnima) te o izrečenim kaznama u odnosu na pravni subjekt odnosno trust vezano za prekršaje propisane člankom 153. stavcima 4., 6., 10., 11., 13., 17. i 19. Zakona.

V. SADRŽAJ, OBLIK I NAČIN POPUNJAVANJA OBRASCA ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR

Sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar

Članak 17.

(1) Pravni subjekt iz članka 4. ovoga Pravilnika upisuje podatke iz članaka 4. i 8. ovoga Pravilnika u Obrazac RSV-1 koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za popunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Pravni subjekt iz članka 5. ovoga Pravilnika upisuje podatke iz članaka 5. i 9. ovoga Pravilnika u Obrazac RSV-2 koji je zajedno s privitcima Obrascu i Uputom za popunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.

(3) Pravni subjekt iz članka 6. ovoga Pravilnika upisuje podatke iz članaka 6. i 8. ovoga Pravilnika u Obrazac RSV-3 koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za popunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Upravitelj trusta iz članka 7. ovoga Pravilnika upisuje podatke iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika u Obrazac RSV-4 koji je zajedno s privitcima Obrascu i Uputom za popunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Obrasci iz stavaka 1. do 4. ovoga članka popunjavaju se sukladno članku 11. stavku 1. ovoga Pravilnika.

(6) Pravni subjekt odnosno upravitelj trusta koji upisuje podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) korištenjem web aplikacije, podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) upisuje u aplikaciju čija upisna forma odgovara sadržaju obrazaca iz stavaka 1. do 4. ovoga članka ovisno o pravnom obliku pravnoga subjekta odnosno trusta.

VI. POSTUPAK NADZORA NAD UPISOM, AŽURIRANJEM I TOČNOŠĆU PODATAKA U REGISTRU

Nadzor nad upisom podataka u Registar koji provodi Agencija

Članak 18.

(1) Agencija obavlja nadzor na temelju provjere podataka u Registru.

(2) Agencija utvrđuje je li na način i u rokovima propisanima ovim Pravilnikom:

1. pravni subjekt iz članka 4. ovoga Pravilnika upisao podatke iz članaka 4. i 8. ovoga Pravilnika u Obrazac RSV-1

2. pravni subjekt iz članka 5. ovoga Pravilnika upisao podatke iz članaka 5. 9. ovoga Pravilnika u Obrazac RSV-2

3. pravni subjekt iz članka 6. ovoga Pravilnika upisao podatke iz članaka 6. 8. ovoga Pravilnika u Obrazac RSV-3

4. upravitelj trusta iz članka 7. ovoga Pravilnika upisao podatke iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika u Obrazac RSV-4.

(3) Ako Agencija utvrdi da pravni subjekt odnosno upravitelj trusta nije upisao podatke iz stavka 2. ovoga članka na način i u rokovima propisanima ovim Pravilnikom tada Agencija sukladno propisima koji uređuju prekršajni postupak izdaje prekršajni nalog pravnom subjektu odnosno upravitelju trusta zbog kršenja odredbi Zakona.

Nadzor nad dostavom, upisom, ažuriranjem i točnošću upisa podataka u Registar koji provodi Porezna uprava

Članak 19.

(1) Porezna uprava provodi izravni i neizravni nadzor nad dostavom, upisom, ažuriranjem i točnošću upisa podataka u Registar.

(2) U postupku nadzora iz stavka 1. ovoga članka, Porezna uprava utvrđuje raspolaže li pravni subjekt odnosno upravitelj trusta točnim i potpunim podatcima o stvarnom vlasniku sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika te je li pravni subjekt odnosno upravitelj trusta na način i u rokovima propisanima ovim Pravilnikom upisao točne i potpune podatke u Registar.

(3) Na postupak nadzora koji provodi Porezna uprava primjenjuju se propisi koji uređuju ovlasti i postupanje Porezne uprave prilikom provođenja izravnog odnosno neizravnog nadzora.

VII. DOSTUPNOST PODATAKA IZ REGISTRA

Način korištenja podataka iz Registra

Članak 20.

(1) Podatci iz Registra mogu se koristiti:

1. izravnim uvidom u podatke Registra korištenjem web aplikacije

2. inicijalnim preuzimanjem podataka iz Registra od strane banaka

3. ispisom izvatka iz Registra.

(2) Izravan uvid u podatke korištenjem web aplikacije omogućen je korištenjem certifikata na kojemu su korisniku dodijeljena prava za uvid u podatke iz Registra ili uz prijavu korisničkim imenom i lozinkom.

Članak 21.

(1) Izravni uvid u podatke Registra putem web aplikacije omogućen je:

1. obveznicima s obligatornim pristupom

2. obveznicima s fakultativnim pristupom

3. nadležnim državnim tijelima.

(2) Inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena iz Registra omogućeno je samo bankama.

(3) Izvadak iz Registra korištenjem web aplikacije dostupan je pravnome subjektu za podatke o stvarnom vlasništvu toga pravnog subjekta, upravitelju trusta za trust kojim upravlja, obveznicima s obligatornim pristupom, obveznicima s fakultativnim pristupom te nadležnim državnim tijelima.

(4) Izvadak iz Registra dostupan je putem poslovnice Agencije na zahtjev pravnog subjekta za podatke o stvarnom vlasništvu toga pravnog subjekta odnosno upravitelja trusta za trust kojim upravlja. Pravni subjekt odnosno upravitelj trusta podnosi pisani zahtjev potpisan od strane ovlaštene osobe u kojemu je navedeno ime, prezime i OIB osobe koja će izvadak iz Registra preuzeti u poslovnici Agencije. Agencija će nakon zaprimanja zahtjeva sačinjenoga sukladno odredbama ovoga stavka osobi koja je navedena u zahtjevu izdati izvadak iz Registra.

(5) Ako je obveznik treća osoba koja sukladno odredbama Zakona provodi mjere dubinske analize stranke za obveznika s obligatornim ili fakultativnim pristupom Registru, tada može izravno elektroničkim putem pristupati podatcima koji se nalaze u Registru kao za svoje stranke kada provodi mjere dubinske analize stranke.

Dodjela prava za korištenje podataka iz Registra putem izravnoga uvida

Članak 22.

(1) Za pristup web aplikaciji korištenjem certifikata, radi izravnoga uvida u Registar, imatelji certifikata dužni su zatražiti dodjelu prava na certifikatu za pristup Registru te se u Agenciji registrirati kao korisnici web aplikacije.

(2) Za pristup web aplikaciji s korisničkim imenom i lozinkom, obveznici s obligatornim pristupom Registru dužni su podnijeti zahtjev Agenciji za dodjelu korisničkoga imena i lozinke. U zahtjevu se navodi naziv i OIB obveznika, podatci o zaposlenicima (ime, prezime, OIB) kojima se dodjeljuju korisnička imena i lozinke te potpis ovlaštene osobe.

(3) Obveznici s fakultativnim pristupom Registru pri podnošenju zahtjeva Agenciji radi dodjele prava za korištenje podataka iz Registra dužni su priložiti potvrdu nadležnoga strukovnog udruženja kojom se potvrđuje njihov status obveznika, ako takvo udruženje postoji.

(4) Obveznik s obligatornim pristupom može izravno pristupati Registru i kada obavlja poslove za drugoga obveznika na temelju ugovora o eksternalizaciji ili kao treća osoba u skladu s odredbama Zakona.

Obveznici s obligatornim pristupom Registru

Članak 23.

(1) Obveznici s obligatornim pristupom Registru jesu obveznici koji su dužni izravno elektroničkim putem pristupati podatcima koji se nalaze u Registru sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Obveznici s obligatornim pristupom Registru su:

1. banke

2. podružnice banaka iz drugih država članica i trećih država koje su osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom koji uređuje njihov rad (članak 9. stavak 3. Zakona)

3. javni bilježnici.

(3) Obveznik iz stavka 2. ovoga članka do 31. prosinca 2019. prilikom provedbe mjera dubinske analize stranke sukladno odredbama Zakona ima neizravan uvid u podatke iz Registra na način da od stranke zatraži izvadak iz Registra.

Obveznici s fakultativnim pristupom Registru

Članak 24.

(1) Obveznici s fakultativnim pristupom Registru jesu obveznici koji mogu od Agencije zatražiti da izravno elektroničkim putem pristupaju podatcima koji se nalaze u Registru sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Obveznici s fakultativnim pristupom Registru su:

1. kreditne institucije, osim banaka

2. kreditne unije

3. Hrvatska banka za obnovu i razvitak

4. HP – Hrvatska pošta d.d. u dijelu poslovanja koji se odnosi na poštanske novčane uputnice

5. institucije za platni promet

6. društva za upravljanje investicijskim fondovima i investicijski fondovi s pravnom osobnošću s unutarnjim upravljanjem

7. mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima te mirovinska osiguravajuća društva

8. društva za osiguranje koja imaju odobrenje za obavljanje poslova životnih osiguranja i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima

9. podružnice kreditnih i financijskih institucija, osim banaka, i drugih obveznika iz drugih država članica i trećih država koje su osnovane u Republici Hrvatskoj u skladu sa zakonom koji uređuje njihov rad (članak 9. stavak 3. Zakona).

10. samostalni revizor

11. revizorsko društvo

12. porezni savjetnik

13. društvo za porezno savjetništvo

14. odvjetnik

15. odvjetničko društvo

16. društva ovlaštena za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti

17. faktoring društva

18. leasing društva

19. institucije za elektronički novac

20. obveznici iz točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 13., 15., 16., 17., 18. i 19. ovoga stavka kada se nalaze u stečaju ili je za njih pokrenut postupak likvidacije

21. obveznici iz članka 23. stavka 2. točaka 1. i 2. ovoga Pravilnika kada se nalaze u stečaju ili je za njih pokrenut postupak likvidacije.

(3) Obveznik iz stavka 2. ovoga članka do 31. prosinca 2019. prilikom provedbe mjera dubinske analize stranke sukladno odredbama Zakona ima neizravan uvid u podatke iz Registra na način da od stranke zatraži izvadak iz Registra.

Obveznici kojima su neizravno dostupni podatci iz Registra

Članak 25.

(1) Obveznici kojima su neizravno dostupni podatci iz Registra jesu obveznici koji imaju uvid u podatke iz Registra na način da prilikom provedbe mjera dubinske analize sukladno odredbama Zakona od stranke zatraže izvadak iz Registra.

(2) Obveznici kojima su neizravno dostupni podatci iz Registra su:

1. pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnome osiguranju i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima

2. pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnome osiguranju i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima

3. pravne i fizičke osobe koje se bave djelatnošću:

a) odobravanja kredita i zajmova, uključujući potrošačke kredite, ako je to dopušteno posebnim zakonom, i financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih tražbina osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting), uključujući i otkup dospjelih tražbina

b) izdavanja ostalih sredstava plaćanja i upravljanja njima (putnički čekovi i bankovne mjenice), ako ta djelatnost nije platna usluga u smislu zakona kojim se uređuje platni promet

c) izdavanja garancija i jamstava

d) upravljanja ulaganjima za treće osobe i savjetovanja u vezi s tim

e) iznajmljivanja sefova

f) pružanja usluga povezanih s trustovima ili trgovačkim društvima

g) prometa plemenitih metala i dragog kamenja

h) trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima

i) organiziranja ili provođenja dražbi

j) posredovanja u prometu nekretninama

4. vanjski računovođa koji je fizička ili pravna osoba koja obavlja računovodstvene usluge

5. zastupnici institucija za platni promet i distributeri institucija za elektronički novac iz druge države članice (članak 9. stavak 4. Zakona).

(3) Obveznici kojima su neizravno dostupni podatci iz Registra su također i obveznici iz stavka 1. ovoga članka kada se nalaze u stečaju ili je za njih pokrenut postupak likvidacije.

Dostupnost podataka iz Registra ovlaštenim službenicima Ureda

Članak 26.

Ovlaštenim službenicima Ureda izravno su elektroničkim putem dostupni svi podatci koji se nalaze u Registru bez naknade, kada postupaju u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti.

Dostupnost podataka iz Registra ovlaštenim osobama nadležnih državnih tijela

Članak 27.

(1) Podatci iz Registra dostupni su ovlaštenim osobama:

1. nadzornih i drugih službi ministarstva nadležnoga za financije

2. Hrvatske narodne banke

3. Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

4. ministarstva nadležnog za unutarnje poslove

5. Državnog odvjetništva Republike Hrvatske

6. Sigurnosno-obavještajne agencije

7. ministarstva nadležnog za gospodarstvo

8. ministarstva nadležnog za državnu imovinu

9. ministarstva nadležnog za obranu

10. ministarstva nadležnog za pravosuđe

11. ministarstva nadležnog za vanjske i europske poslove

12. drugih državnih tijela sukladno odredbama Zakona.

(2) Nadležnim ustrojstvenim jedinicama tijela iz stavka 1. ovoga članka izravno su elektroničkim putem dostupni svi podatci koji se nalaze u Registru bez naknade, kada postupaju u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, a sukladno Sporazumu koji sklapaju s Uredom.

(3) Sporazumom iz stavka 2. ovoga članka uredit će se prava i obveze tijela iz stavka 1. ovoga članka, način pristupanja Registru (certifikati ili korisničko ime i zaporka) te obavještavanje Ureda o podatcima ovlaštenih osoba koje će pristupati Registru (ime, prezime, OIB).

Dostupnost podataka iz Registra službenicima Porezne uprave

Članak 28.

Ovlaštenim službenicima Porezne uprave izravno su elektroničkim putem dostupni svi podatci koji se nalaze u Registru bez naknade, kada postupaju u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, a posebno kada obavljaju poslove:

1. nadzora, uključujući i nadzor nad dostavom, upisom, ažuriranjem i točnošću upisa podataka u Registar sukladno članku 36. stavku 3. Zakona i sukladno članku 19. ovoga Pravilnika

2. financijskih istraga ili

3. ovrhe.

Dostupnost podataka iz Registra službenicima Financijskog inspektorata

Članak 29.

Ovlaštenim službenicima Financijskog inspektorata izravno su elektroničkim putem dostupni svi podatci koji se nalaze u Registru bez naknade, kada postupaju u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, a posebno kada:

1. obavljaju poslove nadzora ili

2. vode prekršajni postupak.

Dostupnost podataka iz Registra zaposlenicima Agencije

Članak 30.

Podatci iz Registra dostupni su zaposlenicima Agencije samo u slučajevima i za potrebe kada obavljaju poslove:

1. nadzora sukladno članku 36. stavku 1. Zakona na način propisan člankom 18. ovoga Pravilnika

2. održavanja i upravljanja Registrom

3. prikupljanja, evidentiranja, obrade i arhiviranja podataka iz Registra

4. druge poslove propisane člankom 32. stavkom 3. Zakona.

VIII. VRSTE I VISINE NAKNADA ZA PRISTUP PODATCIMA IZ REGISTRA

Upis podataka o stvarnom vlasništvu u Registar i ispis podataka iz Registra

Članak 31.

(1) Za upis podataka o stvarnom vlasništvu u Registar te za preuzimanje izvatka iz Registra korištenjem web aplikacije od strane pravnog subjekta odnosno upravitelja trusta koji je upisao podatak ne naplaćuje se naknada.

(2) Ne naplaćuje se naknada pravnom subjektu ili upravitelju trusta, ili opunomoćeniku pravnog subjekta ili upravitelja trusta, kada zatraži izdavanje izvatka iz Registra u poslovnici Agencije.

(3) Izvadak iz stavka 2. ovoga članka izdaje se u jednom primjerku.

Naknada za pristup i inicijalno preuzimanje podataka iz Registra od strane obveznika

Članak 32.

(1) Naknadu za uvid u podatke iz Registra snosi obveznik sukladno cjeniku kojega donosi Agencija uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija. Cjenik se objavljuje na službenim internetskim stranicama Agencije i Ministarstva financija.

(2) Naknadu za inicijalno preuzimanje podataka iz Registra i preuzimanje promjena snosi banka sukladno cjeniku kojega donosi Agencija uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija. Cjenik se objavljuje na službenim internetskim stranicama Agencije i Ministarstva financija.

Naknada za pristup podatcima iz Registra od strane pravnih i fizičkih osoba

Članak 33.

Naknadu za uvid u podatke iz Registra pravna ili fizička osoba iz članka 34. stavka 1. točke 4. Zakona snosi sukladno cjeniku kojega donosi Agencija uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija. Cjenik se objavljuje na službenim internetskim stranicama Agencije i Ministarstva financija.

IX. UPORABA, ČUVANJE I ZAŠTITA PODATAKA IZ REGISTRA U SKLADU S PROPISIMA KOJI UREĐUJU ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Članak 34.

(1) Na uporabu, čuvanje i zaštitu podataka iz Registra na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju zaštitu osobnih podataka te propisi koji uređuju zaštitu tajnosti podataka i informacijsku sigurnost.

(2) Pravne i fizičke osobe koje su u skladu s odredbama Zakona i ovoga Pravilnika ostvarile uvid u osobne podatke koji se nalaze u Registru ne smiju te podatke učiniti dostupnima trećim osobama, osim ako je to propisano Zakonom ili uz privolu osobe o čijim se osobnim podatcima radi.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 20. stavka 1. točke 2., članka 21. stavaka 1., 2. i 5. i članaka 22., 27., 28. i 29. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 470-00/15-001/1

Urbroj: 513-12-2-5/030-19-221

Zagreb, 20. svibnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRASCI ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Obrazac RSV-1

POPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RSV-1 ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-1 (dalje u tekstu: Obrazac) za upis podataka u Registar stvarnih vlasnika. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-1 (dalje u tekstu: Privitak). Privitak se popunjava ako pravni subjekt ima više od jednog stvarnog vlasnika.

Stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku (članak 4. točka 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Narodne novine, broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon).

Obrazac RSV-1 popunjavaju sljedeći pravni subjekti: društvo s ograničenom odgovornošću, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, komanditno društvo, javno trgovačko društvo, gospodarsko interesno udruženje, podružnica stranog trgovačkog društva (inozemna podružnica) i ustanova kojoj Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač (pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočaka 1., 2. i 6. (osim d.d.) Zakona.

Rubrike ovoga Obrasca ili Privitka koje nije potrebno popuniti sukladno ovoj Uputi potrebno je precrtati prilikom predaje ovoga Obrasca ili Privitka u poslovnici Financijske agencije. Kada pravni subjekt upisuje podatke u Registar korištenjem web aplikacije, aplikacija prikazuje samo rubrike Obrasca ili Privitka koje je potrebno popuniti.

Obrazac je moguće popuniti na računalu te ga ispisati, a nakon ispisa potrebno je potpisati Obrazac sukladno točkama 26. i 27. ove Upute. Također, Obrazac je moguće ispisati i ručno popuniti. Obrazac se u tiskanom obliku popunjava čitljivo velikim tiskanim slovima. Navedeno se odnosi i na Privitak ovome Obrascu.

Prilikom predaje popunjenog i potpisanog Obrasca u poslovnici Financijske agencije osoba ovlaštena za upis podataka u Registar uz Obrazac prilaže presliku vlastitog službenog osobnog dokumenta. Ako osoba predaje Obrazac u svojstvu opunomoćenika tada prilaže i punomoć.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE a) PODTOČAKA 1., 2. i 6. ZAKONA (osim d.d.)« (rubrike 1 do 7) upisuju se podatci o pravnom subjektu: osobni identifikacijski broj (OIB), naziv, sjedište i pravni oblik pravnog subjekta, ima li pravni subjekt složenu vlasničku strukturu (priložen grafički prikaz vlasničke strukture i/ili napomena).

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je pravnom subjektu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv pravnog subjekta pod kojim je pravni subjekt upisan u Sudskom registru.

3. U rubriku 3 »Sjedište« upisuje se adresa sjedišta pravnog subjekta: ulica i kućni broj, mjesto i država.

4. U rubriku 4 »Pravni oblik« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu pravnog oblika pravnog subjekta.

5. U rubriku 5 »Složena vlasnička struktura« upisuje se oznaka »x« u polje »Da« ili Ne« ovisno imali li pravni subjekt složenu vlasničku strukturu ili ne.

Sukladno članku 2. točki 13. Pravilnika, složena vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalaze dva ili više pravnih subjekata.

Jednostavna vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalazi samo jedan pravni subjekt ili jedan pravni subjekt i fizička osoba (fizičke osobe) ili samo fizička osoba (fizičke osobe).

Ako pravni subjekt ima složenu vlasničku strukturu, tada je obavezan ispuniti najmanje jednu od rubrika 6 ili 7 (priložiti grafički prikaz vlasničke strukture i/ili upisati napomenu).

6. U rubriku 6 »Priložen grafički prikaz vlasničke strukture« pravni subjekt upisuje oznaku »x« u polje »Da« ili »Ne«, ovisno je li grafički prikaz vlasničke strukture priložen Obrascu ili ne. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Da« pravni subjekt prilaže grafički prikaz vlasničke strukture.

7. U rubriku 7 »Napomena« pravni subjekt upisuje dodatno pojašnjenje složene vlasničke strukture u slučaju da je upisao u rubrici 5 da ima složenu vlasničku strukturu, a nije priložio grafički prikaz vlasničke strukture. Također, napomenu je moguće popuniti u svim slučajevima kada pravni subjekt ocijeni da treba dodatno pojasniti vlasničku strukturu. Ako na tiskanom Obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka, tada je potrebno u ovoj rubrici navesti da su Obrascu priloženi dodatni podatci te na posebnom listu papira upisati dodatne podatke i taj papir (papire) priložiti uz Obrazac.

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU (STVARNIM VLASNICIMA)« (rubrike 8 do 20) upisuju se podatci o broju fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici pravnog subjekta te podatci o pojedinoj fizičkoj osobi stvarnom vlasniku pravnog subjekta.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 9 do 15: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva).

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 10 do 20: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

Sukladno članku 4. točki 42. Zakona stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Pojam stvarnog vlasnika detaljnije je definiran člankom 28. Zakona.

8. U rubriku 8 »Stvarni vlasnik je« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava je li stvarni vlasnik pravnog subjekta jedna fizička osoba ili su dvije ili više fizičkih osoba stvarni vlasnici pravnog subjekta. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Dvije ili više fizičkih osoba (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati ukupan broj fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici tog pravnog subjekta. U tom slučaju podatci za jednu fizičku osobu stvarnog vlasnika upisuju se u Obrascu a podatci za ostale fizičke osobe stvarne vlasnike pravnog subjekta u Privitku.

9. U rubriku 9 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega pravni subjekt ne popunjava rubriku 9 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

10. U rubriku 10 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

11. U rubriku 11 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

12. U rubriku 12 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

13. U rubriku 13 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

14. U rubriku 14 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

15. U rubriku 15 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo, tada je rubriku 15 potrebno precrtati.

Rubrike 16 do 20 pravni subjekt popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

16. U rubriku 16 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

17. U rubriku 17 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je pravni subjekt u rubrici 16 označio polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

18. U rubriku 18 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 16 i 17.

19. U rubriku 19 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 16 i 17.

20. U rubriku 20 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 16 i 17.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrike 21 do 24) upisuju se podatci o prirodi stvarnog vlasništva, napomena te podatci o opsegu stvarnog vlasništva i datum od kada vrijede upisani podatci.

Priroda stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za izravno vlasništvo, neizravno vlasništvo ili kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava odnosno za drugi opis prirode stvarnoga vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (članak 2. točka 10. Pravilnika).

Opseg stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za postotak udjela u izravnom ili neizravnom vlasništvu odnosno broj dionica i postotak izravnog ili neizravnog vlasništva iz članka 28. stavaka 5. i 6. Zakona, odnosno za drugi opis opsega vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (članak 2. točka 6. Pravilnika).

21. U rubriku 21 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva.

Pokazatelj izravnoga vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi vlasništvo je nad preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica (članak 28. stavak 5. Zakona).

Pokazatelj neizravnoga vlasništva vlasništvo je ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25 % poslovnih udjela ili 25 % plus jedna dionica u stranci (članak 28. stavak 6. Zakona).

Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva (članak 28. stavak 7. Zakona).

22. U rubriku 22 »Napomena« pravni subjekt dužan je upisati dodatno pojašnjenje prirode stvarnog vlasništva ako je pravni subjekt označio u prethodnoj rubrici (rubrika 21) da se radi o »neizravnom vlasništvu« ili »kontrolnom položaju u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava«. Primjerice u ovoj rubrici potrebno je opisati način na koji stvarni vlasnik kontrolira pravni subjekt neizravnim vlasništvom putem jedne ili više drugih pravnih osoba. Nadalje, ako je označeno polje pod nazivom »Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava« potrebno je opisati način na koji stvarni vlasnik kontrolira pravni subjekt za koji se upisuju podatci u Registar.

Ako je u rubrici 21 ovoga Obrasca označeno polje pod nazivom »Izravno vlasništvo« tada je rubriku 22 potrebno precrtati.

23. U rubriku 23 »Opseg stvarnog vlasništva (udio u izravnom ili neizravnom vlasništvu) %« upisuje se postotak udjela u vlasništvu (na dvije decimale).

24. U rubriku 24 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 21 do 23 Obrasca za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 9 do 20 Obrasca. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga pravnog subjekta. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

25. U rubriku 25 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Obrazac u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

26. U rubriku 26 »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

27. U rubriku 27 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 26).

Privitak Obrascu RSV-1

POPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA OBRASCU RSV-1

Privitak Obrascu RSV-1 (dalje u tekstu: Privitak) potrebno je popuniti ako pravni subjekt ima više od jednog stvarnog vlasnika.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE a) PODTOČAKA 1., 2. i 6. ZAKONA (osim d.d.)« (rubrika 1 do 2) upisuju se podatci o pravnom subjektu: osobni identifikacijski broj (OIB) i naziv.

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je pravnom subjektu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv pravnog subjekta pod kojim je pravni subjekt upisan u Sudskom registru.

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU« (rubrika 3 do 14) upisuju se podatci o fizičkoj osobi stvarnom vlasniku pravnog subjekta.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 3 do 9: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva).

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojem nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 4 do 14: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

3. U rubriku 3 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega pravni subjekt ne popunjava rubriku 3 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

4. U rubriku 4 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

5. U rubriku 5 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

6. U rubriku 6 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

7. U rubriku 7 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

8. U rubriku 8 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

9. U rubriku 9 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 9 potrebno precrtati.

Rubrike 10 do 14 pravni subjekt popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

10. U rubriku 10 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

11. U rubriku 11 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je pravni subjekt u rubrici 10 označio polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

12. U rubriku 12 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

13. U rubriku 13 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

14. U rubriku 14 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrika 15 do 18) upisuju se podatci o prirodi stvarnog vlasništva, napomena te podatci o opsegu stvarnog vlasništva i datum od kada vrijede upisani podatci.

15. U rubriku 15 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva.

16. U rubriku 16 »Napomena« pravni subjekt dužan je upisati dodatno pojašnjenje prirode stvarnog vlasništva ako je pravni subjekt označio u prethodnoj rubrici (rubrika 15) da se radi o »neizravnom vlasništvu« ili »kontrolnom položaju u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava«.

Ako je u rubrici 15 ovoga Obrasca označeno polje pod nazivom »Izravno vlasništvo« tada je rubriku 16 potrebno precrtati.

17. U rubriku 17 »Opseg stvarnog vlasništva (udio u izravnom ili neizravnom vlasništvu) %« upisuje se postotak udjela u vlasništvu (na dvije decimale).

18. U rubriku 18 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 15 do 17 Privitka za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 3 do 14 Privitka. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga pravnog subjekta. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

19. U rubriku 19 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Privitak u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG)

20. U rubriku 20 »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac s Privitkom tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac s Privitkom u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

21. U rubriku 21 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 20).

Obrazac RSV-2

POPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RSV-2 ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-2 (dalje u tekstu: Obrazac) za unos podataka u Registar stvarnih vlasnika. Sastavni dio Obrasca su Privitak 1 Obrascu RSV-2 (dalje u tekstu: Privitak 1), Privitak 2 Obrascu RSV-2 (dalje u tekstu: Privitak 2) i Privitak 3 Obrascu RSV-2 (dalje u tekstu: Privitak 3).

Stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku (članak 4. točka 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Narodne novine, broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon)

Obrazac RSV-2 popunjava pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočke 1. Zakona koji je dioničko društvo.

Rubrike ovoga Obrasca ili Privitaka koje nije potrebno popuniti sukladno ovoj Uputi potrebno je precrtati prilikom predaje ovoga Obrasca ili Privitaka u poslovnici Financijske agencije. Kada dioničko društvo upisuje podatke u Registar korištenjem web aplikacije, aplikacija prikazuje samo rubrike Obrasca ili Privitaka koje je potrebno popuniti.

Privitak 1 se popunjava ako dioničko društvo ima više od jednog stvarnog vlasnika.

Privitak 2 se popunjava ako je imatelj kontrolnog računa fizička osoba.

Privitak 3 se popunjava ako je imatelj kontrolnog računa pravna osoba.

Obrazac je moguće popuniti na računalu te ga ispisati, a nakon ispisa potrebno je potpisati Obrazac sukladno točkama 28. i 29. ove Upute. Također, Obrazac je moguće ispisati i ručno popuniti. Obrazac se u tiskanom obliku popunjava čitljivo velikim tiskanim slovima. Navedeno se odnosi i na Privitak 1, Privitak 2 i Privitak 3 ovome Obrascu.

Prilikom predaje popunjenog i potpisanog Obrasca u poslovnici Financijske agencije osoba ovlaštena za upis podataka u Registar uz Obrazac prilaže presliku vlastitog službenog osobnog dokumenta. Ako osoba predaje Obrazac u svojstvu opunomoćenika tada prilaže i punomoć.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE a) PODTOČKE 1. ZAKONA KOJI JE DIONIČKO DRUŠTVO« (rubrike 1 do 9) upisuju se podatci o dioničkom društvu: osobni identifikacijski broj (OIB), naziv, sjedište i pravni oblik, kotira li dioničko društvo na burzi, naziv burze na kojoj dioničko društvo kotira, ima li dioničko društvo izdane dionice na donositelja, napomena te podatci o broju fizičkih i/ili pravnih osoba koje su prvih 10 imatelja kontrolnih računa.

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je dioničkom društvu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv dioničkog društva pod kojim je dioničko društvo upisano u Sudskom registru.

3. U rubriku 3 »Sjedište« upisuje se adresa sjedišta dioničkog društva: ulica i kućni broj, mjesto i država.

4. U rubriku 4 »Pravni oblik« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koja označava da je pravni oblik »dioničko društvo«.

5. U rubriku 5 »Subjekt kotira na burzi » upisuje se oznaka »x« u polje »Da« ili »Ne« ovisno o tome trguje li se financijskim instrumentima toga dioničkog društva na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili u trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji, koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke.

Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Ne« dioničko društvo popunjava i rubrike obrasca 7 do 29, Privitak 1 (ako ima više od jednog stvarnog vlasnika) te Privitak 2 i/ili Privitak 3.

Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Da«, dioničko društvo ne popunjava rubrike 9 do 25 te je nepopunjene rubrike potrebno precrtati.

Ako nakon upisa podataka u ovu rubriku dioničko društvo za koje je oznaka »x« upisana u polje »Da« prestane kotirati na burzi, tada je dioničko društvo dužno ažurirati podatke u Registru i popuniti ovaj Obrazac zajedno s privitcima sukladno članku 5. stavcima 1. do 6. Pravilnika i članku 9. Pravilnika.

Ako nakon upisa podataka u ovu rubriku dioničko društvo za koje je oznaka »x« upisana u polje »Ne« počne kotirati na burzi, tada je dioničko društvo dužno ažurirati podatke u Registru i popuniti ovaj Obrazac sukladno ovoj Uputi, odnosno upisati oznaku »x« u polje koje označava »Da«, te precrtati nepopunjene rubrike 9 do 25.

6. U rubriku 6 »Burza na kojoj subjekt kotira (navedite jednu burzu na kojoj se ta informacija može provjeriti« upisuje se puni naziv najmanje jedne burze na kojoj dioničko društvo kotira. Podatak da dioničko društvo kotira na burzi mora biti provjerljiv (dostupan putem internetske stranice burze).

7. U rubriku 7 »Ima li dioničko društvo dionice na donositelja« upisuje se oznaka »x« u polje »Da« ili »Ne« ovisno ima li dioničko društvo izdane dionice na donositelja ili ne.

8. U rubriku 8 »Napomena« dioničko društvo koje je u rubrici 7 upisalo »x« u polje »Da« dužno je upisati broj izdanih dionica na donositelja. Također, dioničko društvo može u rubriku 8 upisati i dodatne podatke vezano za podatke koji su upisani u rubrikama 5, 6 i 7 (npr. datum od kada društvo kotira na burzi i dr.).

9. U rubriku 9 »Podatci o prvih 10 imatelja kontrolnih računa« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava je li imatelj kontrolnih računa jedna osoba ili više osoba. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Više osoba (od 2 do najviše 10)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati broj imatelja kontrolnih računa. Ako je broj imatelja kontrolnih računa veći od deset, tada je u rubriku 9 u dodatnom polju potrebno upisati broj 10.

Imatelj kontrolnog računa jest fizička ili pravna osoba koja je vlasnik dionica dioničkog društva s kojim dionicama može ostvarivati upravljačka prava u tom dioničkom društvu (članak 2. točka 2. Pravilnika).

Ako je imatelj kontrolnog računa fizička osoba popunjava se Privitak 2, a ako je imatelj kontrolnog računa pravna osoba popunjava se Privitak 3.

Popunjavanjem Privitka 2 i Privitka 3 pojedinačno se upisuju podatci za prvih deset imatelja kontrolnih računa (od imatelja s najvećim brojem dionica prema imatelju s najmanjim brojem dionica). Prvih deset imatelja kontrolnih računa su fizičke ili pravne osobe koje imaju najveći broj dionica s kojim dionicama mogu ostvarivati upravljačka prava u tom dioničkom društvu.

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU (STVARNIM VLASNICIMA)« (rubrike 10 do 22) upisuju se podatci o broju fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici dioničkog društva, te podatci o pojedinoj fizičkoj osobi stvarnom vlasniku dioničkog društva.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 11 do 17: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva).

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 12 do 22: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

Sukladno članku 4. točki 42. Zakona stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Pojam stvarnog vlasnika detaljnije je definiran člankom 28. Zakona.

10. U rubriku 10 »Stvarni vlasnik je« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava je li stvarni vlasnik dioničkog društva jedna fizička osoba ili su dvije ili više fizičkih osoba stvarni vlasnici dioničkog društva. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Dvije ili više fizičkih osoba (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati ukupan broj fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici tog dioničkog društva. U tom slučaju podatci za jednu fizičku osobu stvarnog vlasnika upisuju se u Obrascu a podatci za ostale fizičke osobe stvarne vlasnike dioničkog društva u Privitku 1.

11. U rubriku 11 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega dioničko društvo ne popunjava rubriku 11 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

12. U rubriku 12 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

13. U rubriku 13 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

14. U rubriku 14 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

15. U rubriku 15 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

16. U rubriku 16 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

17. U rubriku 17 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 17 potrebno precrtati.

Rubrike 18 do 22 dioničko društvo popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

18. U rubriku 18 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

19. U rubriku 19 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je dioničko društvo u rubrici 18 označilo polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

20. U rubriku 20 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je dioničko društvo upisalo podatke u rubrike 18 i 19.

21. U rubriku 21 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je dioničko društvo upisalo podatke u rubrike 18 i 19.

22. U rubriku 22 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je dioničko društvo upisalo podatke u rubrike 18 i 19.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrike 23 do 26) upisuju se podatci o prirodi stvarnog vlasništva, napomena te podatci o opsegu stvarnog vlasništva i datum od kada vrijede upisani podatci.

Priroda stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za izravno vlasništvo, neizravno vlasništvo ili kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava odnosno za drugi opis prirode stvarnoga vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (članak 2. točka 10. Pravilnika).

Opseg stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za postotak udjela u izravnom ili neizravnom vlasništvu odnosno broj dionica i postotak izravnog ili neizravnog vlasništva iz članka 28. stavaka 5. i 6. Zakona, odnosno za drugi opis opsega vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (članak 2. točka 6. Pravilnika).

23. U rubriku 23 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva.

Pokazatelj izravnoga vlasništva koje fizička osoba ima u pravnoj osobi vlasništvo je nad preko 25 % poslovnih udjela, glasačkih ili drugih prava na temelju kojih ostvaruje pravo upravljanja pravnom osobom ili vlasništvo 25 % plus jedna dionica (članak 28. stavak 5. Zakona).

Pokazatelj neizravnoga vlasništva vlasništvo je ili kontrola iste fizičke osobe (osoba) nad jednom ili više pravnih osoba koje pojedinačno ili zajedno imaju preko 25 % poslovnih udjela ili 25 % plus jedna dionica u stranci (članak 28. stavak 6. Zakona).

Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava može se odnositi i na kriterije kontrole korištene u pripremi konsolidiranih financijskih izvještaja, primjerice sporazuma dioničara, ostvarivanjem prevladavajućega utjecaja i ovlasti za imenovanje višega rukovodstva (članak 28. stavak 7. Zakona).

24. U rubriku 24 »Napomena« dioničko društvo dužno je upisati dodatno pojašnjenje prirode stvarnog vlasništva ako je dioničko društvo označilo u prethodnoj rubrici (rubrika 23) da se radi o »neizravnom vlasništvu« ili »kontrolnom položaju u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava«. Primjerice u ovoj rubrici potrebno je opisati način na koji stvarni vlasnik kontrolira dioničko društvo neizravnim vlasništvom putem jedne ili više drugih pravnih osoba. Također, ako je označeno polje pod nazivom »Kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava«, tada je dioničko društvo dužno u napomeni opisati način na koji stvarni vlasnik kontrolira dioničko društvo za koje se upisuju podatci u Registar (članak 9. stavak 3. Pravilnika).

Ako je u rubrici 23 ovoga Obrasca označeno polje pod nazivom »Izravno vlasništvo« tada je rubriku 24 potrebno precrtati.

25. U rubriku 25 »Opseg stvarnog vlasništva (udio u izravnom ili neizravnom vlasništvu) %« upisuje se postotak udjela u vlasništvu (na dvije decimale).

26. U rubriku 26 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 23-25 Obrasca za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 11 do 22 Obrasca. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga dioničkog društva. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

Ako je dioničko društvo prilikom popunjavanja obrasca u rubrici 5 upisalo oznaku »x« u polje »Da« iz razloga što se financijskim instrumentima toga dioničkog društva trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili u trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji, koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima stranke, tada je u ovu rubriku potrebno upisati datum od kada dioničko društvo kotira na burzi.

27. U rubriku 27 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Obrazac u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

28. U rubriku 28 »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

29. U rubriku 29 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 28).

Privitak 1 Obrascu RSV-2

POPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA 1 OBRASCU RSV-2

Privitak 1 Obrascu RSV-2 (dalje u tekstu: Privitak 1) potrebno je popuniti ako dioničko društvo ima više od jednog stvarnog vlasnika.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE a) PODTOČKE 1. ZAKONA KOJI JE DIONIČKO DRUŠTVO« (rubrika 1 do 2) upisuju se podatci o dioničkom društvu: osobni identifikacijski broj (OIB) i naziv.

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je dioničkom društvu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv dioničkog društva pod kojim je dioničko društvo upisano u Sudskom registru.

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU« (rubrika 3 do 14) upisuju se podatci o fizičkoj osobi stvarnom vlasniku dioničkog društva.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 3 do 9: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva).

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojem nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 4 do 14: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

3. U rubriku 3 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega dioničko društvo ne popunjava rubriku 3 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

4. U rubriku 4 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

5. U rubriku 5 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

6. U rubriku 6 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

7. U rubriku 7 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

8. U rubriku 8 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

9. U rubriku 9 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 9 potrebno precrtati.

Rubrike 10 do 14 dioničko društvo popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

10. U rubriku 10 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

11. U rubriku 11 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je dioničko društvo u rubrici 10 označilo polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

12. U rubriku 12 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je dioničko društvo upisalo podatke u rubrike 10 i 11.

13. U rubriku 13 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je dioničko društvo upisalo podatke u rubrike 10 i 11.

14. U rubriku 14 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je dioničko društvo upisalo podatke u rubrike 10. i 11.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrika 15 do 18) upisuju se podatci o prirodi stvarnog vlasništva, napomena te podatci o opsegu stvarnog vlasništva i datum od kada vrijede upisani podatci.

15. U rubriku 15 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva.

16. U rubriku 16 »Napomena« dioničko društvo dužno je upisati dodatno pojašnjenje prirode stvarnog vlasništva ako je dioničko društvo označilo u prethodnoj rubrici (rubrika 15) da se radi o »neizravnom vlasništvu » ili »kontrolnom položaju u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava«.

Ako je u rubrici 15 ovoga Obrasca označeno polje pod nazivom »Izravno vlasništvo« tada je rubriku 16 potrebno precrtati.

17. U rubriku 17 »Opseg stvarnog vlasništva (udio u izravnom ili neizravnom vlasništvu) %« upisuje se postotak udjela u vlasništvu (na dvije decimale).

18. U rubriku 18 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 15-17 Privitka 1 za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 3 do 14 Privitka 1. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga pravnog subjekta. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

19. U rubriku 19 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Privitak 1 u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

20. U rubriku 20 »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac s Privitkom 1 tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac s Privitkom 1 u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

21. U rubriku 21 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 20).

Privitak 2 Obrascu RSV-2

POPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA 2 OBRASCU RSV-2

Privitak 2 Obrascu RSV-2 (dalje u tekstu: Privitak 2) potrebno je popuniti za fizičku osobu imatelja kontrolnog računa u dioničkom društvu.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE a) PODTOČKE 1. ZAKONA KOJI JE DIONIČKO DRUŠTVO« (rubrika 1 do 2) upisuju se podatci o dioničkom društvu: osobni identifikacijski broj (OIB) i naziv.

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je dioničkom društvu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv dioničkog društva pod kojim je dioničko društvo upisano u Sudskom registru.

II. U poglavlju »IMATELJ KONTROLNOG RAČUNA – FIZIČKA OSOBA » (rubrika 3 do 14) upisuju se podatci o fizičkoj osobi koja je imatelj kontrolnog računa u dioničkom društvu.

Ako je imatelj kontrolnog računa fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 3 do 9: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva).

Ako je imatelj kontrolnog računa fizička osoba strani državljanin kojem nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 4 do 14: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

3. U rubriku 3 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega dioničko društvo ne popunjava rubriku 3 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

4. U rubriku 4 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe imatelja kontrolnog računa. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi imatelja kontrolnog računa.

5. U rubriku 5 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe imatelja kontrolnog računa. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi imatelja kontrolnog računa.

6. U rubriku 6 »Datum rođenja« upisuje se upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe imatelja kontrolnog računa (u obliku DDMMGGGG).

7. U rubriku 7 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe imatelja kontrolnog računa. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi imatelja kontrolnog računa.

8. U rubriku 8 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe imatelja kontrolnog računa.

9. U rubriku 9 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe imatelja kontrolnog računa.

Ako fizička osoba imatelj kontrolnog računa ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 9 potrebno precrtati.

Rubrike 10 do 14 dioničko društvo popunjava ako je imatelj kontrolnog računa fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

10. U rubriku 10 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

11. U rubriku 11 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je dioničko društvo u rubrici 10 označilo polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

12. U rubriku 12 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je dioničko društvo upisalo podatke u rubrike 10 i 11.

13. U rubriku 13 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je dioničko društvo upisalo podatke u rubrike 10 i 11.

14. U rubriku 14 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je dioničko društvo upisalo podatke u rubrike 10 i 11.

III. U poglavlju »OPSEG VLASNIŠTVA« (rubrika 15 do 16) upisuju se podatci o opsegu vlasništva fizičke osobe imatelja kontrolnog računa i datumu od kada vrijede upisani podatci.

15. U rubriku 15 »Opseg vlasništva« upisuje se broj dionica u vlasništvu imatelja kontrolnog računa.

16. U rubriku 16 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o opsegu vlasništva iz rubrike 15 Privitka 2 za imatelja kontrolnog računa čiji su podatci upisani u rubrikama 3 do 14 Privitka 2. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar imatelj kontrolnog računa u tom dioničkom društvu. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

17. U rubriku 17 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Privitak 2 u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

18. U rubriku 18 »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac s Privitkom 2 tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac s Privitkom 2 u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

19. U rubriku 19 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 18).

Privitak 3 Obrascu RSV-2

POPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA 3 OBRASCU RSV-2

Privitak 3 Obrascu RSV-2 (dalje u tekstu: Privitak 3) potrebno je popuniti za pravnu osobu imatelja kontrolnog računa u dioničkom društvu.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE a) PODTOČKE 1. ZAKONA KOJI JE DIONIČKO DRUŠTVO« (rubrika 1 do 2) upisuju se podatci o dioničkom društvu: osobni identifikacijski broj (OIB) i naziv.

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je dioničkom društvu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv dioničkog društva pod kojim je dioničko društvo upisano u Sudskom registru.

II. U poglavlju »IMATELJ KONTROLNOG RAČUNA – PRAVNA OSOBA« (rubrika 3 do 9) upisuju se podatci o pravnoj osobi koja je imatelj kontrolnog računa u dioničkom društvu.

Ako je imatelj kontrolnog računa pravna osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 3 do 6: osobni identifikacijski broj (OIB), naziv, sjedište i pravni oblik pravne osobe.

Ako je imatelj kontrolnog računa inozemna pravna osoba kojoj nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 4 do 9: naziv, sjedište, pravni oblik pravne osobe, naziv inozemnog registra u kojem je inozemna pravna osoba registrirana, identifikacijski broj pravne osobe u tome registru i država registra.

3. U rubriku 3 »Osobni identifikacijski broj (OIB) pravne osobe« upisuje osobni identifikacijski broj kojeg je pravnoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a. Ako je imatelj kontrolnog računa inozemna pravna osoba kojoj nije dodijeljen OIB za tu pravnu osobu dioničko društvo ne popunjava rubriku 3 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

4. U rubriku 4 »Naziv« upisuje se točan naziv pravne osobe imatelja kontrolnog računa pod kojim je pravna osoba upisana u nadležnom matičnom registru.

5. U rubriku 5 »Sjedište« upisuje se adresa sjedišta pravne osobe imatelja kontrolnog računa: ulica i kućni broj, mjesto i država.

6. U rubriku 6 »Pravni oblik« upisuje se pravni oblik pravne osobe imatelja kontrolnog računa.

Rubrike 7, 8 i 9 dioničko društvo popunjava ako je imatelj kontrolnog računa inozemna pravna osoba kojoj nije dodijeljen OIB.

7. U rubriku 7 »Naziv inozemnog registra u kojem je inozemna pravna osoba upisana« upisuje se naziv inozemnog registra u kojem je inozemna pravna osoba kojoj nije dodijeljen OIB upisana.

8. U rubriku 8 »Identifikator (identifikacijski broj u registru)« upisuje se identifikacijski broj inozemne pravne osobe kojoj nije dodijeljen OIB u inozemnom registru u kojem je inozemna pravna osoba upisana.

9. U rubriku 9 »Država registra« upisuje se država u kojoj se nalazi registar u kojem je registrirana inozemna pravna osoba kojoj nije dodijeljen OIB.

III. U poglavlju »OPSEG VLASNIŠTVA« (rubrika 10 do 11) upisuju se podatci o opsegu vlasništva pravne osobe imatelja kontrolnog računa i datumu od kada vrijede upisani podatci.

10. U rubriku 10 »Opseg vlasništva« upisuje se broj dionica u vlasništvu pravne osobe imatelja kontrolnog računa.

11. U rubriku 11 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o opsegu vlasništva iz rubrike 10 Privitka 3 za pravnu osobu imatelja kontrolnog računa čiji su podatci upisani u rubrikama 3 do 9 Privitka 3. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je pravna osoba imatelj kontrolnog računa u tom dioničkom društvu. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

12. U rubriku 12 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Privitak 3 u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

13. U rubriku 13. »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac s Privitkom 3 tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac s Privitkom 3 u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

14. U rubriku 14 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 13).

Obrazac RSV-3

POPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RSV-3 ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-3 (dalje u tekstu: Obrazac) za unos podataka u Registar stvarnih vlasnika. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-3 (dalje u tekstu: Privitak). Privitak se popunjava ako pravni subjekt ima više od jednog stvarnog vlasnika.

Stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku (članak 4. točka 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, »Narodne novine«, broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon).

Obrazac RSV-3 popunjavaju sljedeći pravni subjekti: udruga, zaklada i fundacija (pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočaka 3., 4. 5. Zakona).

Rubrike ovoga Obrasca ili Privitka koje nije potrebno popuniti sukladno ovoj Uputi potrebno je precrtati prilikom predaje ovoga Obrasca ili Privitka u poslovnici Financijske agencije. Kada pravni subjekt upisuje podatke u Registar korištenjem web aplikacije, aplikacija prikazuje samo rubrike Obrasca ili Privitka koje je potrebno popuniti.

Obrazac je moguće popuniti na računalu te ga ispisati, a nakon ispisa potrebno je potpisati Obrazac sukladno točkama 25. i 26. ove Upute. Također, Obrazac je moguće ispisati i ručno popuniti. Obrazac se u tiskanom obliku popunjava čitljivo velikim tiskanim slovima. Navedeno se odnosi i na Privitak ovome Obrascu.

Prilikom predaje popunjenog i potpisanog Obrasca u poslovnici Financijske agencije osoba ovlaštena za upis podataka u Registar uz Obrazac prilaže presliku vlastitog službenog osobnog dokumenta. Ako osoba predaje Obrazac u svojstvu opunomoćenika tada prilaže i punomoć.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE a) PODTOČAKA 3., 4. 5. ZAKONA« (rubrika 1 do 7) upisuju se podatci o pravnom subjektu: osobni identifikacijski broj (OIB), naziv, sjedište i pravni oblik pravnog subjekta, ima li pravni subjekt složenu vlasničku strukturu (priložen grafički prikaz vlasničke strukture i/ili napomena).

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je pravnom subjektu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv pravnog subjekta pod kojim je pravni subjekt upisan u nadležnom registru (Registar udruga, Registar zaklada ili Registar fundacija).

3. U rubriku 3 »Sjedište« upisuje se adresa sjedišta pravnog subjekta: ulica i kućni broj, mjesto i država.

4. U rubriku 4 »Pravni oblik« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu pravnog oblika pravnog subjekta.

5. U rubriku 5 »Složena vlasnička struktura« upisuje se oznaka »x« u polje »Da« ili »Ne« ovisno ima li pravni subjekt složenu vlasničku strukturu ili ne.

Sukladno članku 2. točki 13. Pravilnika, složena vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalaze dva ili više pravnih subjekata.

Jednostavna vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalazi samo jedan pravni subjekt ili jedan pravni subjekt i fizička osoba (fizičke osobe) ili samo fizička osoba (fizičke osobe).

Ako pravni subjekt ima složenu vlasničku strukturu, tada je obavezan ispuniti najmanje jednu od rubrika 6 ili 7 (priložiti grafički prikaz vlasničke strukture i/ili upisati napomenu).

6. U rubriku 6 »Priložen grafički prikaz vlasničke strukture« pravni subjekt upisuje oznaku »x« u polje »Da« ili »Ne«, ovisno je li grafički prikaz vlasničke strukture priložen Obrascu ili ne. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Da« pravni subjekt prilaže grafički prikaz vlasničke strukture.

7. U rubriku 7 »Napomena« pravni subjekt upisuje dodatno pojašnjenje složene vlasničke strukture u slučaju da je upisao u rubrici 5 da ima složenu vlasničku strukturu, a nije priložio grafički prikaz vlasničke strukture. Također, napomenu je moguće popuniti u svim slučajevima kada pravni subjekt ocijeni da treba dodatno pojasniti vlasničku strukturu. Ako na tiskanom Obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka, tada je potrebno u ovoj rubrici navesti da su Obrascu priloženi dodatni podatci te na posebnom listu papira upisati dodatne podatke i taj papir (papire) priložiti uz Obrazac.

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU (STVARNIM VLASNICIMA)« (rubrike 8 do 20) upisuju se podatci o broju fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici pravnog subjekta te podatci o pojedinoj fizičkoj osobi stvarnom vlasniku pravnog subjekta.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 9 do 15: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva).

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojem nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 10 do 20: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

Sukladno članku 4. točki 42. Zakona stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Pojam stvarnog vlasnika detaljnije je definiran člankom 28. Zakona. Sukladno članku 28. stavku 4. Zakona, ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) iz članka 28. stavka 1. Zakona, stvarnim vlasnikom udruge, zaklade ili fundacije može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje.

8. U rubriku 8 »Stvarni vlasnik je« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava je li stvarni vlasnik pravnog subjekta jedna fizička osoba ili su dvije ili više fizičkih osoba stvarni vlasnici pravnog subjekta. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Dvije ili više fizičkih osoba (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati ukupan broj fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici toga pravnog subjekta. U tom slučaju podatci za jednu fizičku osobu stvarnog vlasnika upisuju se u Obrascu a podatci za ostale fizičke osobe stvarne vlasnike pravnog subjekta u Privitku.

9. U rubriku 9 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega pravni subjekt ne popunjava rubriku 9 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

10. U rubriku 10 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

11. U rubriku 11 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

12. U rubriku 12 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

13. U rubriku 13 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

14. U rubriku 14 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

15. U rubriku 15 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 15 potrebno precrtati.

Rubrike 16 do 20 pravni subjekt popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

16. U rubriku 16 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

17. U rubriku 17 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je pravni subjekt u rubrici 16. označio polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

18. U rubriku 18 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 16 i 17.

19. U rubriku 19 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 16 i 17.

20. U rubriku 20 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 16 i 17.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrika 21 do 23) upisuju se podatci o prirodi stvarnog vlasništva, opsegu stvarnog vlasništva i datum od kada vrijede upisani podatci.

21. U rubriku 21 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati prirodu stvarnog vlasništva (primjerice član udruge ili zakladnik zaklade i dr.).

22. U rubriku 22 »Opseg stvarnog vlasništva« pravni subjekt dužan je opisati opseg stvarnog vlasništva ako je pravni subjekt označio u prethodnoj rubrici (rubrika 21) da se radi o »Fizičkoj osobi koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom« ili »Drugo (navesti)«.

Ako je u rubrici 21 pravni subjekt označio polje »Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom« tada je pravni subjekt u rubrici 22 dužan opisati na koji način stvarni vlasnik ostvaruje kontrolni položaj u upravljanju imovinom (primjerice na koji način član udruge upravlja imovinom udruge ili na koji način zakladnik upravlja imovinom zaklade i dr.).

Ako je u rubrici 21 pravni subjekt označio polje »Drugo (navesti)« tada je pravni subjekt u rubriku 22 dužan opisati na koji način stvarni vlasnik ostvaruje svoje stvarno vlasništvo u tom pravnom subjektu (primjerice na koji način član udruge kontrolira udrugu ili na koji način zakladnik kontrolira zakladu i dr.).

Ako je u rubrici 21 ovoga Obrasca označeno polje pod nazivom »Fizička osoba ovlaštena za zastupanje« tada je rubriku 22 potrebno precrtati.

23. U rubriku 23 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 21-22 Obrasca za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 9 do 20 Obrasca. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga pravnog subjekta. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

24. U rubriku 24 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Obrazac u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

25. U rubriku 25 »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

26. U rubriku 26 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 25).

Privitak Obrascu RSV-3

POPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA OBRASCU RSV-3

Privitak Obrascu RSV-3 (dalje u tekstu: Privitak) potrebno je popuniti ako pravni subjekt ima više od jednog stvarnog vlasnika.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE a) PODTOČAKA 3., 4. 5. ZAKONA« (rubrika 1 do 2) upisuju se podatci o pravnom subjektu: osobni identifikacijski broj (OIB) i naziv.

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je pravnom subjektu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv pravnog subjekta pod kojim je pravni subjekt upisan u nadležnom registru (Registar udruga, Registar zaklada ili Registar fundacija).

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU« (rubrika 3 do 14) upisuju se podatci o fizičkoj osobi stvarnom vlasniku pravnog subjekta.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 3 do 9: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva).

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojem nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 4 do 14: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

3. U rubriku 3 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega pravni subjekt ne popunjava rubriku 3 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

4. U rubriku 4 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

5. U rubriku 5 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

6. U rubriku 6 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

7. U rubriku 7 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

8. U rubriku 8 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

9. U rubriku 9 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 9 potrebno precrtati.

Rubrike 10 do 14 pravni subjekt popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

10. U rubriku 10 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

11. U rubriku 11 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je pravni subjekt u rubrici 10 označio polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

12. U rubriku 12 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

13. U rubriku 13 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

14. U rubriku 14 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrika 15 do 17) upisuju se podatci o prirodi stvarnog vlasništva, opsegu stvarnog vlasništva i datum od kada vrijede upisani podatci.

15. U rubriku 15 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati prirodu stvarnog vlasništva (primjerice član udruge ili zakladnik zaklade i dr.).

16. U rubriku 16 »Opseg stvarnog vlasništva« upisuje se opseg stvarnog vlasništva. Ako je u rubrici 15 pravni subjekt označio polje »Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom« tada je pravni subjekt u rubrici 16 dužan opisati na koji način stvarni vlasnik ostvaruje kontrolni položaj u upravljanju imovinom (primjerice na koji način član udruge upravlja imovinom udruge ili na koji način zakladnik upravlja imovinom zaklade i dr.). Ako je u rubrici 15 pravni subjekt označio polje »Drugo (navesti)« tada je pravni subjekt u rubriku 16 dužan opisati na koji način stvarni vlasnik ostvaruje svoje stvarno vlasništvo u tom pravnom subjektu (primjerice na koji način član udruge kontrolira udrugu ili na koji način zakladnik kontrolira zakladu i dr.).

Ako je u rubrici 15 ovoga Obrasca označeno polje pod nazivom »Fizička osoba ovlaštena za zastupanje« tada je rubriku 16 potrebno precrtati.

17. U rubriku 17 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 15-16 Privitka za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 3 do 14 Privitka. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga pravnog subjekta. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

18. U rubriku 18 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Privitak u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

19. U rubriku 19. »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac s Privitkom tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac s Privitkom u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

20. U rubriku 20 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 19).

Obrazac RSV-4

POPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RSV-4 ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-4 (dalje u tekstu: Obrazac) za unos podataka u Registar stvarnih vlasnika. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-4 (dalje u tekstu: Privitak). Privitak se popunjava ako trust ima više od jednog stvarnog vlasnika.

Stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku (članak 4. točka 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Narodne novine, broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon).

Obrazac RSV-4 popunjava upravitelj trusta za trust i s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) Zakona (trust, fiducij, treuhand, fideicomiso i drugi slični pravni oblici stranoga prava, dalje u tekstu: trust), a koji trust i s trustom izjednačeni subjekt je obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj na temelju zakona kojim se uređuje OIB.

Rubrike ovoga Obrasca ili Privitka koje nije potrebno popuniti sukladno ovoj Uputi potrebno je precrtati prilikom predaje ovoga Obrasca ili Privitka u poslovnici Financijske agencije. Kada upravitelj trusta upisuje podatke u Registar korištenjem web aplikacije, aplikacija prikazuje samo rubrike Obrasca ili Privitka koje je potrebno popuniti.

Obrazac je moguće popuniti na računalu te ga ispisati, a nakon ispisa potrebno je potpisati Obrazac sukladno točkama 26. i 27. ove Upute. Također, Obrazac je moguće ispisati i ručno popuniti. Obrazac se u tiskanom obliku popunjava čitljivo velikim tiskanim slovima. Navedeno se odnosi i na Privitak ovome Obrascu.

Prilikom predaje popunjenog i potpisanog Obrasca u poslovnici Financijske agencije osoba ovlaštena za upis podataka u Registar uz Obrazac prilaže presliku vlastitog službenog osobnog dokumenta. Ako osoba predaje Obrazac u svojstvu opunomoćenika tada prilaže i punomoć.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE B) ZAKONA« (rubrika 1 do 7) upisuju se podatci o trustu: osobni identifikacijski broj (OIB), naziv, sjedište i pravni oblik trusta, ima li trust složenu vlasničku strukturu (priložen grafički prikaz vlasničke strukture i/ili napomena).

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je trustu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv trusta pod kojim je trustu dodijeljen OIB.

3. U rubriku 3 »Sjedište« upisuje se adresa sjedišta trusta: ulica i kućni broj, mjesto i država. Ako trust nema sjedište u ovu rubriku upisuje se prebivalište ili sjedište upravitelja trusta.

4. U rubriku 4 »Pravni oblik« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu pravnog oblika trusta. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv toga pravnog oblika.

5. U rubriku 5 »Složena vlasnička struktura« upisuje se oznaka »x« u polje »Da« ili »Ne« ovisno ima li trust složenu vlasničku strukturu ili ne.

Sukladno članku 2. točki 13. Pravilnika, složena vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalaze dva ili više pravnih subjekata.

Jednostavna vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalazi samo jedan pravni subjekt ili jedan pravni subjekt i fizička osoba (fizičke osobe) ili samo fizička osoba (fizičke osobe).

Ako trust ima složenu vlasničku strukturu, tada je upravitelj trusta obavezan ispuniti najmanje jednu od rubrika 6 ili 7 (priložiti grafički prikaz vlasničke strukture i/ili upisati napomenu).

6. U rubriku 6 »Priložen grafički prikaz vlasničke strukture« upravitelj trusta upisuje oznaku »x« u polje »Da« ili »Ne«, ovisno je li grafički prikaz vlasničke strukture priložen Obrascu ili ne. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Da« upravitelj trusta prilaže grafički prikaz vlasničke strukture.

7. U rubriku 7 »Napomena« upravitelj trusta upisuje dodatno pojašnjenje složene vlasničke strukture u slučaju da je upisao u rubrici 5 da trust ima složenu vlasničku strukturu, a nije priložio grafički prikaz vlasničke strukture. Ako je upravitelj trusta pravna osoba, upravitelj trusta u ovu rubriku upisuje podatak o OIB – u upravitelja trusta pravne osobe, nazivu, sjedištu i pravnom obliku pravne osobe. Ako je upravitelj trusta inozemna pravna osoba kojoj nije dodijeljen OIB, tada umjesto OIB-a upravitelj trusta u ovu rubriku upisuje podatak o nazivu registra u kojem je inozemna pravna osoba registrirana, identifikacijskom broju pravne osobe u tome registru i o državi registra. Također, napomenu je moguće popuniti u svim slučajevima kada upravitelj trusta ocijeni da treba dodatno pojasniti vlasničku strukturu trusta. Ako na tiskanom Obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka, tada je potrebno u ovoj rubrici navesti da su Obrascu priloženi dodatni podatci te na posebnom listu papira upisati dodatne podatke i taj papir (papire) priložiti uz Obrazac.

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU (STVARNIM VLASNICIMA)« (rubrika 8 do 21) podatci o stvarnom vlasniku trusta obuhvaćaju sljedeće podatke za osnivača (osnivače), upravitelja (upravitelje), zaštitnika ili više njih (ako postoji), korisnika ili skupinu korisnika imovine kojom upravitelj trusta upravlja, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili odredivi, osobu (osobe) koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima naprijed opisanima, te druge fizičke osobe koja, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 9 do 15: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva).

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojem nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 10 do 20: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

Sukladno članku 4. točki 42. Zakona stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem.

Sukladno članku 28. stavak 3. Zakona stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih) iz članka 31. Zakona (osnivač, upravitelj, zaštitnik – ako postoji, korisnik ili skupina korisnika imovine kojom upravlja, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili odredivi, osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima koje obavljaju osnivači, upravitelji, zaštitnici i korisnici trusta te druge fizičke osobe koja izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

8. U rubriku 8 »Stvarni vlasnik je« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava je li stvarni vlasnik trusta jedna fizička osoba ili su dvije ili više fizičkih osoba stvarni vlasnici trusta. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Dvije ili više fizičkih osoba (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati ukupan broj fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici toga trusta. U tom slučaju podatci za jednu fizičku osobu stvarnog vlasnika upisuju se u Obrascu a podatci za ostale fizičke osobe stvarne vlasnike trusta u Privitku.

9. U rubriku 9 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega upravitelj trusta ne popunjava rubriku 9 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

10. U rubriku 10 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

11. U rubriku 11 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

12. U rubriku 12 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

13. U rubriku 13 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

14. U rubriku 14 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

15. U rubriku 15 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 15 potrebno precrtati.

Rubrike 16 do 20 upravitelj trusta popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

16. U rubriku 16 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

17. U rubriku 17 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je upravitelj trusta u rubrici 16 označio polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

18. U rubriku 18 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je upravitelj trusta upisao podatke u rubrike 16 i 17.

19. U rubriku 19 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je upravitelj trusta upisao podatke u rubrike 16 i 17.

20. U rubriku 20 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je upravitelj trusta upisao podatke u rubrike 16 i 17.

21. U rubriku 21 »Funkcija« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koja označava funkciju fizičke osobe stvarnog vlasnika trusta.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrika 22 do 24) upisuju se podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva te datumu od kada vrijede upisani podatci.

Priroda stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za izravno vlasništvo, neizravno vlasništvo ili kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava odnosno za drugi opis prirode stvarnoga vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (članak 2. točka 10. Pravilnika).

Opseg stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za postotak udjela u izravnom ili neizravnom vlasništvu odnosno broj dionica i postotak izravnog ili neizravnog vlasništva iz članka 28. stavaka 5. i 6. Zakona, odnosno za drugi opis opsega vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (članak 2. točka 6. Pravilnika).

22. U rubriku 22 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva.

23. U rubriku 23 »Opseg stvarnog vlasništva« upisuje se opseg stvarnog vlasništva. Upravitelj trusta u ovoj rubrici dužan je opisati način na koji stvarni vlasnik ostvaruje izravno vlasništvo nad trustom, način na koji stvarni vlasnik ostvaruje neizravno vlasništvo nad trustom te način na koji stvarni vlasnik ostvaruje kontrolu toga trusta drugim sredstvima.

24. U rubriku 24 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 22 do 23 Obrasca za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 9 do 21 Obrasca. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga trusta. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

25. U rubriku 25 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Obrazac u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

26. U rubriku 26 »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest upravitelj trusta ili njegov opunomoćenik ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

27. U rubriku 27 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 26).

Privitak 1 Obrascu RSV-4

POPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA OBRASCU RSV-4

Privitak Obrascu RSV-4 (dalje u tekstu: Privitak) potrebno je popuniti ako trust ima više od jednog stvarnog vlasnika.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE B) ZAKONA« (rubrika 1 do 2) upisuju se podatci o trustu: osobni identifikacijski broj (OIB) i naziv trusta.

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je trustu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv pod kojim je trustu izdan OIB.

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU« (rubrika 3 do 15) podatci o stvarnom vlasniku trusta obuhvaćaju sljedeće podatke za osnivača, upravitelja, zaštitnika, korisnika imovine kojom upravitelj trusta upravlja, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili odredivi, osobu koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima naprijed opisanima, te drugu fizičku osobu koja, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 3 do 9 i rubriku 15: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), funkcija.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojem nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 4 do 15: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina te podatak o funkciji.

3. U rubriku 3 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega upravitelj trusta ne popunjava rubriku 3 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

4. U rubriku 4 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

5. U rubriku 5 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

6. U rubriku 6 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

7. U rubriku 7 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

8. U rubriku 8 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

9. U rubriku 9 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 9 potrebno precrtati.

Rubrike 10 do 14 upravitelj trusta popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

10. U rubriku 10 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

11. U rubriku 11 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je upravitelj trusta u rubrici 10 označio polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

12. U rubriku 12 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

13. U rubriku 13 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

14. U rubriku 14 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

15. U rubriku 15 »Funkcija« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koja označava funkciju fizičke osobe stvarnog vlasnika trusta.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrika 16 do 18) upisuju se podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva te datumu od kada vrijede upisani podatci.

16. U rubriku 16 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva.

17. U rubriku 17 »Opseg stvarnog vlasništva« upisuje se opseg stvarnog vlasništva. Upravitelj trusta u ovoj rubrici dužan je opisati način na koji stvarni vlasnik ostvaruje izravno vlasništvo nad trustom, način na koji stvarni vlasnik ostvaruje neizravno vlasništvo nad trustom te način na koji stvarni vlasnik ostvaruje kontrolu toga trusta drugim sredstvima.

18. U rubriku 18 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 16 do 17 Privitka za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 3 do 15 Privitka. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga trusta. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

19. U rubriku 19 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Privitak u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

20. U rubriku 20. »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest upravitelj trusta ili njegov opunomoćenik ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac s Privitkom tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac s Privitkom u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

21. U rubriku 21 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 20).