NN 53/2019 (24.5.2019.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1021

Na temelju članka 24. stavka 2. i članka 1021. stavka 2. Pomorskoga zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O PLOVIDBI U PROLAZU U ŠIBENSKU LUKU, U PAŠMANSKOM TJESNACU, KROZ PROLAZ VELA VRATA, RIJEKAMA NERETVOM I ZRMANJOM, TE O ZABRANI PLOVIDBE UNIJSKIM KANALOM I KANALOM KRUŠIJA, DIJELOVIMA SREDNJEG KANALA, MURTERSKOG MORA I ŽIRJANSKOG KANALA

I.

1. U Naredbi o plovidbi u prolazu u šibensku luku, u Pašmanskom tjesnacu, kroz prolaz Vela vrata, rijekama Neretvom i Zrmanjom, te o zabrani plovidbe Unijskim kanalom i kanalom Krušija, dijelovima Srednjeg kanala, Murterskog mora i Žirjanskog kanala (»Narodne novine«, br. 9/07, 57/15, 103/16) u glavi II. PROLAZ U ŠIBENSKU LUKU u točki 5. riječi »na kanalu 71« zamijenjuju se se riječima »na VHF radijskom kanalu VTS sektora«.

2. U točki 5. podtočki 3. riječi »na kanalu 71« zamijenjuju se riječima »na VHF radijskom kanalu VTS sektora«.

3. U točki 6. iza riječi »Lučku kapetaniju Šibenik« dodaju se riječi »i VTS službu na VHF radijskom kanalu VTS sektora.«.

II.

U glavi III. PLOVIDBA KROZ PAŠMANSKI TJESNAC u točki 3. stavku 2. riječi »uz uvjet« mijenjaju se i glase: »uz odobrenje VTS službe i uvjet«.

III.

1. U glavi V. PLOVIDBA KROZ PROLAZ VELA VRATA točka 1. mijenja se i glasi: »Plovidba u prolazu Vela vrata odvija se prema pravilu 10. Međunarodnih pravila o izbjegavanju sudara na moru i članku 13. Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.«

2. U točki 5. riječi »se smije« mijenjaju se i glase »se ne smije«.

IV.

1. U glavi VI. PLOVIDBA RIJEKOM NERETVOM u točki 2. riječi »Pravilnika o izbjegavanju sudara na moru (»Narodne novine«, br. 17/96)« mijenjaju se i glase: »Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.«

2. U točki 10. riječi »kanalu 10« mijenjaju se i glase »na VHF radijskom kanalu VTS sektora«.

V.

U glavi VII. PLOVIDBA RIJEKOM ZRMANJOM u točki 9. riječi »Pravilnika o izbjegavanju sudara na moru (»Narodne novine«, br. 17/96)« mijenjaju se i glase: »Pravilnika o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom.«

VI.

U glavi VIII. ZABRANA PLOVIDBE UNIJSKIM KANALOM I KANALOM KRUŠIJA, TE DIJELOVIMA SREDNJEGA KANALA, MURTERSKOGA MORA I ŽIRJANSKOGA KANALA iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi: »Iznimno, brodovi iz točke 1. ove glave manji od 6000 BT, koji dolaze na uzgajališta radi ukrcaja/iskrcaja tereta (ribe) ili opskrbe uzgajališta, mogu ploviti područjem iz točke 2. ove glave, ukoliko imaju ukrcanoga obalnog peljara.«

VII.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbi glave II. točke 5. koje su izmijenjene glavom I. točkom 1. i točkom 2. ove Naredbe, koje stupaju na snagu 15. lipnja 2019. godine.

Klasa: 011-02/19-03/47
Urbroj: 530-04-2-1-19-1
Zagreb, 13. svibnja 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.