NN 56/2019 (5.6.2019.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo uprave

1064

Na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o zakladama (»Narodne novine«, broj 106/18), ministar uprave, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA ZAKLADA REPUBLIKE HRVATSKE I REGISTRA STRANIH ZAKLADA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj registra zaklada i registra stranih zaklada, zahtjeva za upis u registar zaklada i registar stranih zaklada, zahtjeva za upis promjena u registar zaklada i registar stranih zaklada, sadržaj izvatka iz registra zaklada i registra stranih zaklada, te način upisa i vođenja registra zaklada i registra stranih zaklada i način vođenja zbirki isprava.

II. REGISTAR ZAKLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Registar zaklada

Članak 2.

(1) Zaklade se upisuju u Registar zaklada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: registar zaklada).

(2) Registar zaklada vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve zaklade u Republici Hrvatskoj.

(3) Registar zaklada vode tijela iz članka 16. stavka 1. Zakona o zakladama (»Narodne novine«, broj 106/18, u daljnjem tekstu: Zakon).

(4) Zaklade se upisuju prema sjedištu zaklade pri nadležnom tijelu iz stavka 3. ovoga članka (dalje u tekstu: nadležno tijelo).

Sadržaj registra zaklada

Članak 3.

(1) U registar zaklada, za svaku zakladu, upisuju se sljedeći podaci:

1. registarski broj upisa

2. OIB zaklade

3. datum upisa (datum izvršnosti rješenja o upisu)

4. naziv zaklade

5. skraćeni naziv, ako je utvrđen aktom o osnivanju, odnosno statutom zaklade

6. sjedište (mjesto, ulica i broj)

7. svrha zaklade, sukladno članku 3. Zakona (općekorisna, dobrotvorna, s naznakom kruga osoba prema kojima se svrha zaklade ostvaruje)

8. akt o osnivanju (odluka, izjava, oporuka, ugovor i sl.) i datum donošenja akta o osnivanju

9. trajanje zaklade

10. osobno ime i prebivalište ili naziv i sjedište pravne osobe zakladnika

11. OIB ili broj putovnice zakladnika

12. statut i datum donošenja statuta

13. podaci o osnovnoj imovini (novčana sredstva ili druga osnovna imovina)

14. osobno ime, OIB, prebivalište, svojstvo i trajanje mandata osoba ovlaštenih za zastupanje

15. osobno ime, OIB, prebivalište, svojstvo i trajanje mandata članova tijela upravljanja

16. statusne promjene

17. osobno ime ili naziv likvidatora, OIB, prebivalište ili adresa sjedišta, sukladno članku 43. Zakona.

(2) Naziv i skraćeni naziv zaklade na jeziku i pismu nacionalne manjine te na stranom ili mrtvom jeziku upisuju se u registar zaklada, ako su utvrđeni aktom o osnivanju, odnosno statutom zaklade.

(3) U registar zaklada, za svaku zakladu, upisuju se i podaci koji se odnose na promjene:

1. naziva i naziva na stranom jeziku

2. skraćenog naziva i skraćenog naziva na stranom jeziku

3. sjedišta i adrese sjedišta

4. osoba ovlaštenih za zastupanje, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata

5. članova tijela upravljanja, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata

6. svrhe

7. statuta

8. osnovne imovine (uvećanje, umanjenje ili promjena u načinu korištenja imovine)

9. akta o osnivanju (datum) te

10. datum izvršnosti rješenja o upisu promjene.

(4) U registar zaklada upisuju se podaci iz rješenja o prestanku zaklade, likvidaciji i stečaju zaklade te podaci iz rješenja o prestanku i brisanju fundacija, upisanih temeljem Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, broj 36/95 i 64/01).

(5) U slučaju prestanka zaklade u registar zaklada upisuju se razlozi za prestanak iz članka 42. stavka 1. Zakona.

(6) U slučaju likvidacije u registar zaklada upisuje se: rješenje o prestanku i pokretanju postupka likvidacije, promjena naziva zaklade s obzirom na oznaku »u likvidaciji«, podaci o likvidatoru (ime, prezime/naziv, adresa, OIB) koji zastupa zakladu u postupku likvidacije, datum obavijesti likvidatora sudu o pokretanju stečajnog postupka i rješenje o brisanju.

(7) U slučaju stečaja u registar zaklada upisuju se podaci koji se odnose na stečajni postupak nad zakladom te zaključenje stečajnog postupka i brisanje zaklade iz registra zaklada.

(8) U slučaju prestanka zaklade po skraćenom postupku u registar zaklada upisuju se: rješenje o brisanju, upis osobnih imena i prebivališta zakladnika ili većine svih članova nadležnog tijela zaklade, uz njihov OIB, s naznakom solidarne odgovornosti za obveze zaklade.

(9) Registar zaklada sadrži rubriku »Napomena« u koju se upisuju podaci vezani za djelovanje zaklade (pokrenutim upravnim sporovima, sigurnosnim mjerama, predstečajnoj nagodbi, inspekcijskim mjerama, prekidu postupka i slično).

(10) U registar zaklada, za svaku zakladu, u rubriku »Kontakt-podaci zaklade« mogu se upisati kontakt podaci (telefon, telefax, e-mail), a prema podacima dostavljenim od osobe ovlaštene za zastupanje zaklade koja je odgovorna za njihovu točnost i ažurnost.

Registarski broj zaklade

Članak 4.

(1) Registarski broj zaklade je broj koji se svakoj zakladi određuje pri upisu u registar zaklada.

(2) Registarski broj zaklade sastoji se od:

– dvoznamenkastog broja i

– šesteroznamenkastog rednog broja.

(3) Dvoznamenkasti broj određen je redoslijedom utvrđenim člankom 3. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) od broja 01 do 20.

(4) Dvoznamenkasti broj Grada Zagreba je broj 21.

(5) Dvoznamenkasti broj 00 označava zaklade koje su do dana stupanja na snagu Zakona bile upisane u Zakladni upisnik, Zakladnu knjigu, pri Ministarstvu uprave (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i zaklade koje su upisane u registar zaklada do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(6) Dvoznamenkasti broj 99 označava fundacije koje su do dana stupanja na snagu Zakona bile upisane u Zakladni upisnik, Fundacijsku knjigu pri Ministarstvu.

(7) Redni broj zaklade određuje se automatskom dodjelom iz informacijskog sustava registra zaklada, sukladno redoslijedu upisa zaklada u registar zaklada.

(8) Zakladi se može odrediti samo jedan registarski broj koji se ne mijenja i koji se po prestanku zaklade ne može odrediti drugoj zakladi.

Zbirka isprava zaklade

Članak 5.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku zakladu upisanu u registar zaklada.

(2) Zbirka isprava čuva se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugog odgovarajućeg materijala, a može se voditi i u elektroničkom obliku.

(3) Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv zaklade i registarski broj zaklade.

(4) U zbirku isprava pohranjuje se:

– rješenje o upisu u registar zaklada

– popunjeni i potpisani primjerak obrasca zahtjeva za upis u registar zaklada

– akt o osnivanju zaklade (odluka, oporuka, ugovor i sl.) u skladu s odredbom članka 7. stavaka 3. i 4. Zakona

– odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade

– odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade

– potvrda o svojstvu izvršitelja oporuke

– dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo

– procjena ovlaštenog sudskog vještaka iz članka 9. stavka 2. Zakona

– izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika

– izjave o unošenju imena ili naziva u naziv zaklade iz članka 14. stavaka 2., 3. i 4. Zakona

– pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana

– ovjereni statut zaklade

– popunjeni i potpisani primjerak obrasca s podacima o zakladniku i tijelima zaklade

– rješenje o upisu promjena u registar zaklada

– popunjeni i potpisani primjerak obrasca zahtjeva za upis promjena u registar zaklada

– zapisnik o radu i odlukama nadležnog tijela zaklade koje donosi odluku o promjeni

– popunjeni i potpisani primjerak obrasca s podacima o zakladniku, osobama ovlaštenim za zastupanje i članovima tijela upravljanja zakladom

– odluka o pripajanju i odluke nadležnih tijela zaklada koje sudjeluju u pripajanju o suglasnosti za pripajanje, odluke o spajanju te odluke o podjeli zaklade

– ovjereni novi statut, odnosno ovjerene izmjene i dopune statuta

– izmjene i dopune akta o osnivanju zaklade

– nova procjena ovlaštenog sudskog vještaka iz članka 9. stavka 2. Zakona, u slučaju smanjenja osnovne imovine

– odluka o prestanku zaklade

– rješenja koja se donose o statusnim promjenama, sukladno odredbama članaka 31. do 33. Zakona

– drugi akti koji se donose u postupku prestanka zaklade, sukladno odredbama članaka 42. do 45. Zakona.

Upis u registar zaklada

Članak 6.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade podnosi nadležnom tijelu, prema sjedištu zaklade, zahtjev za upis u registar zaklada.

(2) Zahtjev se podnosi na Obrascu broj 1 – Zahtjev za upis u Registar zaklada Republike Hrvatske.

(3) Zahtjevu za upis u registar zaklada prilažu se:

– akt o osnivanju zaklade

– odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje zaklade

– odluka o imenovanju članova tijela upravljanja zaklade

– potvrda o svojstvu izvršitelja oporuke

– dokaz o uplaćenim novčanim sredstvima za osnivanje zaklade odnosno drugoj osnovnoj imovini iz kojeg je vidljivo da je imovina koju je zakladnik namijenio zakladi njegovo vlasništvo

– procjena ovlaštenog sudskog vještaka iz članka 9. stavka 2. Zakona

– izvod iz sudskog ili drugog registra za stranu pravnu osobu zakladnika

– izjave o unošenju imena ili naziva u naziv zaklade iz članka 14. stavaka 2., 3. i 4. Zakona

– pravomoćna presuda nadležnog suda ako je oporuka pobijana

– dva primjerka statuta zaklade.

(4) Svi prilozi dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

(5) Podaci o zakladniku i tijelima zaklade, podnose se na Obrascu broj 2 – Podaci o zakladniku i tijelima zaklade.

Ovjera statuta zaklade

Članak 7.

(1) Nadležno tijelo ovjerava statut zaklade na način da uz statut priloži jednu stranicu sljedećeg sadržaja:

»(nadležno tijelo) OVJERAVA DA JE OVAJ STATUT U SKLADU SA ZAKONOM O ZAKLADAMA.

KLASA:

URBROJ:

Mjesto, datum

OVLAŠTENA OSOBA

Potpis ovlaštene osobe«

M.P.

(2) Statut i priložena stranica povezuju se jamstvenikom (vrpcom), čija se oba kraja na posljednjoj stranici međusobno povezuju i pričvršćuju naljepnicom za stranicu.

(3) Preko dijela naljepnice otiskuje se pečat nadležnog tijela.

(4) Primjerak rješenja o upisu u registar zaklada i ovjerenog statuta, dostavljaju se zakladi.

Upis promjena u registar zaklada

Članak 8.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje zaklade dužna je nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za upis promjena koje se odnose na:

– naziv

– sjedište i adresu sjedišta

– osobe ovlaštene za zastupanje i članove tijela upravljanja zaklade, neovisno o tome radi li se o osobama iz prethodnog mandata

– svrhu

– statut

– prestanak zaklade.

(2) Zahtjev za upis promjena u registar zaklada podnosi se na Obrascu broj 3 – Zahtjev za upis promjena u Registar zaklada Republike Hrvatske.

(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovog članka prilažu se:

– zapisnik o radu i odlukama tijela zaklade, koje je po statutu nadležno za donošenje odluke zbog koje se traži upis promjene u registar zaklada

– novi statut ili njegove izmjene i dopune

– izmjene ili dopune akta o osnivanju

– popunjeni i potpisani primjerak obrasca s podacima o osobama ovlaštenim za zastupanje i članovima tijela upravljanja zaklade.

(4) Novi statut, njegove izmjene i dopune ovjeravaju se sukladno odredbama članka 7. ovog Pravilnika.

Izvadak iz registra zaklada

Članak 9.

(1) Nadležno tijelo na zahtjev svake zainteresirane osobe izdaje izvadak iz registra zaklada, neovisno o sjedištu zaklade.

(2) Izvadak iz registra zaklada izdaje se u obliku računalnog ispisa ili elektroničkog zapisa.

(3) Izvadak iz registra zaklada sadrži sljedeće podatke:

1. registarski broj upisa

2. OIB zaklade

3. datum upisa

4. naziv

5. skraćeni naziv, ako je utvrđen aktom o osnivanju, odnosno statutom zaklade

6. sjedište (mjesto, ulica i broj)

7. svrhu i krug osoba kojima je zaklada namijenjena

8. vrijeme trajanja zaklade

9. osobe ovlaštene za zastupanje u Republici Hrvatskoj (ime, prezime, OIB i svojstvo)

10. članove tijela upravljanja zaklade (ime, prezime, OIB i svojstvo)

11. podatke koji se upisuju u rubriku »Napomena«

12. podatke o prestanku zaklade.

(4) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba svojim potpisom i pečatom.

(5) Izvadak iz registra zaklada sadrži podatak o nazivu i skraćenom nazivu na stranom jeziku zaklade, ako su upisani u registar zaklada sukladno članku 3. stavku 2. ovoga Pravilnika.

(6) Izvadak iz registra zaklada sadrži posljednje podatke upisane u registar zaklada.

(7) Na zahtjev zainteresirane osobe izvadak može sadržavati i određene podatke o prethodnim promjenama koji se iskazuju kao »Bilješka«.

(8) Nepopunjene rubrike izvatka, prilikom izdavanja, će se jasno i izričito naznačiti.

III. REGISTAR STRANIH ZAKLADA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Članak 10.

(1) Strane zaklade se upisuju u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: registar stranih zaklada).

(2) Registar stranih zaklada vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

(3) Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj vode nadležna tijela.

(4) Strane zaklade se upisuju prema sjedištu strane zaklade pri nadležnom tijelu.

Registarski broj strane zaklade

Članak 11.

(1) Registarski broj strane zaklade je broj koji se svakoj stranoj zakladi određuje pri upisu u registar stranih zaklada.

(2) Registarski broj strane zaklade sastoji se od:

– dvoznamenkastog broja i

– šesteroznamenkastog rednog broja.

(3) Dvoznamenkasti broj određen je redoslijedom utvrđenim člankom 3. Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj od broja 01 do 20.

(4) Dvoznamenkasti broj Grada Zagreba je broj 21.

(5) Dvoznamenkasti broj 00 označava predstavništva stranih zaklada i fundacija koje su do dana stupanja na snagu Zakona bile upisane u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj pri Ministarstvu.

(6) Redni broj strane zaklade određuje se automatskom dodjelom iz informacijskog sustava registra stranih zaklada, sukladno redoslijedu upisa u registar stranih zaklada.

(7) Stranoj zakladi se može odrediti samo jedan registarski broj koji se ne mijenja i koji se po prestanku djelovanja strane zaklade u Republici Hrvatskoj ne može odrediti drugoj stranoj zakladi.

Sadržaj registra stranih zaklada

Članak 12.

(1) U registar stranih zaklada, za svaku stranu zakladu, upisuju se sljedeći podaci:

1. registarski broj upisa

2. OIB strane zaklade

3. naziv i sjedište strane zaklade u stranoj državi (mjesto, ulica i broj)

4. naziv strane zaklade u Republici Hrvatskoj

5. skraćeni naziv, ako je utvrđen odlukom o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj

6. sjedište strane zaklade u Republici Hrvatskoj (mjesto, ulica i broj)

7. datum odluke o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj (datum promjene odluke)

8. svrha strane zaklade u Republici Hrvatskoj

9. osobno ime, OIB, prebivalište i svojstvo osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

10. datum upisa (datum izvršnosti rješenja o upisu).

(2) U registar stranih zaklada, za svaku stranu zakladu, upisuju se i podaci koji se odnose na promjene:

– naziva strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– sjedišta i adrese sjedišta strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– imena osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– svrhe strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– prestanak strane zaklade.

Zbirka isprava stranih zaklada

Članak 13.

(1) Zbirka isprava vodi se za svaku stranu zakladu upisanu u registar stranih zaklada.

(2) Zbirka isprava čuva se u omotu izrađenom od tvrdog papira ili drugog odgovarajućeg materijala, a može se voditi i u elektroničkom obliku.

(3) Na omotu zbirke isprava ispisuje se naziv strane zaklade i registarski broj strane zaklade.

(4) U zbirku isprava pohranjuje se:

– rješenje o upisu u registar stranih zaklada

– popunjeni i potpisani primjerak obrasca zahtjeva za upis u registar stranih zaklada

– izvadak iz registra strane države u koji je strana zakla¬da upisana iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana

– akt o osnivanju, statut ili druga isprava o osnivanju, koju je ovjerilo nadležno tijelo strane države iz koje je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana, ako po pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar

– odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj te odluke o promjeni podataka iz odluke o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– ovjereno revizorsko izvješće o poslovanju strane zaklade u prethodnoj poslovnoj godini

– preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisane posebne pretpostavke za upis u registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

– ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz podstavka 3. – 7. ovoga stavka.

Upis u registar stranih zaklada

Članak 14.

(1) Zahtjev za upis u registar stranih zaklada podnosi osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

(2) Zahtjev za upis u registar stranih zaklada podnosi se na Obrascu broj 4 – Zahtjev za upis u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj.

(3) Zahtjevu za upis u registar stranih zaklada prilaže se:

– izvadak iz registra strane države u koji je strana zaklada upisana iz kojega je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana

– akt o osnivanju, statut ili druga isprava o osnivanju, koju je ovjerilo nadležno tijelo strane države iz koje je vidljivo tko je ovlašten zastupati stranu zakladu te s kojom je svrhom osnovana, ako po pravu države po kojem je osnovana nije propisan upis u registar

– odluka o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– ovjereno revizorsko izvješće o poslovanju strane zaklade u prethodnoj poslovnoj godini

– preslika isprave o identitetu osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– drugi dokazi ako su posebnim zakonom propisane posebne pretpostavke za upis u registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

– ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu dokumenata iz podstavka 1. – 5. ovoga stavka.

Upis promjena u registar stranih zaklada

Članak 15.

(1) Osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za upis promjena koje se odnose na:

– naziv strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– sjedište i adresu sjedišta strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– imena osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– svrhu strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– prestanak strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

(2) Osoba ovlaštena za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj izvijestit će nadležno tijelo o promjeni naziva i adrese sjedišta strane zaklade u stranoj državi, radi upisa u registar stranih zaklada.

(3) Promjene iz stavka 1. ovoga članka prijavljuju se na Obrascu broj 5 – Zahtjev za upis promjena u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj.

(4) Zahtjevu za upis promjena u registar prilažu se:

– ovjereni prijevod na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu odluke nadležnog tijela o promjeni podataka iz odluke o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj

– preslika isprave o identitetu osoba ovlaštenih za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Izvadak iz registra stranih zaklada

Članak 16.

(1) Nadležno tijelo na zahtjev svake zainteresirane osobe izdaje izvadak iz registra stranih zaklada, neovisno o sjedištu strane zaklade.

(2) Izvadak iz registra stranih zaklada izdaje se u obliku računalnog ispisa ili elektroničkog zapisa.

(3) Izvadak sadrži sljedeće podatke:

1. registarski broj upisa

2. OIB strane zaklade

3. datum upisa

4. naziv (skraćeni naziv) strane zaklade u Republici Hrvatskoj

5. adresu sjedišta u Republici Hrvatskoj (mjesto, ulica i broj)

6. adresu sjedišta u zemlji sjedišta

7. svrhu strane zaklade u Republici Hrvatskoj

8. osobe ovlaštene za zastupanje strane zaklade u Republici Hrvatskoj (ime, prezime, OIB i svojstvo),

9. datum prestanka djelovanja strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

(4) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba svojim potpisom i pečatom.

(5) Izvadak iz registra stranih zaklada sadrži posljednje važeće podatke upisane u registar stranih zaklada.

(6) Na zahtjev svake zainteresirane osobe, izvadak može sadržavati određene podatke o prethodnim promjenama koji se iskazuju kao »Bilješka«.

(7) Nepopunjene rubrike izvatka, prilikom izdavanja, će se jasno i izričito naznačiti.

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA, JAVNOST REGISTRA ZAKLADA REPUBLIKE HRVATSKE, REGISTRA STRANIH ZAKLADA U REPUBLICI HRVATSKOJ I ČUVANJE ZBIRKI ISPRAVA

Podnošenje zahtjeva za upis u registar zaklada i registar stranih zaklada

Članak 17.

(1) Obrasci zahtjeva za upis i obrasci zahtjeva za upis promjena u registar zaklada i registar stranih zaklada, podnose se u dva primjerka.

(2) Obrasci se popunjavaju uredno i čitko.

(3) Podaci upisani u rubrike obrazaca moraju biti istovjetni s odredbama akta o osnivanju zaklade, statuta, odnosno odlukama nadležnih tijela zaklade te s odredbama odluke o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj, odnosno promjenama podataka iz odluke o djelovanju strane zaklade u Republici Hrvatskoj.

Javnost registra zaklada i registra stranih zaklada

Članak 18.

(1) Registar zaklada i registar stranih zaklada su javni.

(2) Podaci upisani u registre te statut zaklade su javni i objavljuju se na mrežnoj stranici Ministarstva s poveznicom na javno objavljene podatke iz Registra neprofitnih organizacija.

(3) Pravo uvida u zbirke isprava ima svaka zainteresirana osoba koja ima i pravo tražiti preslike dokumentacije iz zbirki isprava.

(4) Na postupak obrade osobnih podataka osoba koji se navode u dokumentaciji u zbirkama isprava na odgovarajući način primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i informacijska sigurnost.

Čuvanje zbirki isprava

Članak 19.

(1) Zbirke isprava propisane ovim Pravilnikom smatraju se ispravama trajne vrijednosti.

(2) Ovlaštena osoba zadužena za vođenje registara dužna je čuvati zbirke isprava na način da se zaštite od zloporabe, oštećenja ili uništenja.

Sigurnosna kopija registra zaklada i registra stranih zaklada

Članak 20.

Za registar zaklada i registar stranih zaklada u elektroničkom obliku izrađuje se sigurnosna kopija, kopiranjem na prijenosni informatički medij ili na drugi prikladan način.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Zaklade, fundacije i predstavništva stranih zaklada i fundacija upisane u odgovarajuće registre temeljem Zakona o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, broj 36/95 i 64/01), nastavljaju se voditi u registru zaklada odnosno registru stranih zaklada i zadržavaju brojeve pod kojima su bile upisane u odgovarajuće registre.

Članak 22.

Obrasci broj 1, 2, 3, 4 i 5 čiji je oblik i sadržaj propisan ovim Pravilnikom, tiskani su uz Pravilnik i čine njegov sastavni dio, a dostupni su na internetskoj stranici nadležnog tijela i Ministarstva.

Članak 23.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu u zakladni upisnik (»Narodne novine«, br. 4/96, 103/01 i 144/10).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 230-01/19-01/50

Urbroj: 515-05-03/1-19-1

Zagreb, 30. svibnja 2019.

Ministar
Lovro Kuščević, dipl. iur., v. r.

Obrazac broj 1

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR ZAKLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Obrazac 2

PODACI O ZAKLADNIKU I TIJELIMA ZAKLADE

(Naziv zaklade)


a) Podaci o zakladniku

Ime i prezime
ili naziv pravne osobe
Adresa prebivališta
ili adresa sjedišta pravne osobe
OIB ili broj putovniceVlastoručni potpis
    
    
    


b) Podaci o osobama ovlaštenim za zastupanje zaklade

Ime i prezimeAdresa prebivalištaOIB ili broj putovniceSvojstvoVlastoručni potpis
     
     
     


c) Podaci o likvidatoru

Ime i prezime
ili naziv pravne osobe
Adresa prebivališta
ili adresa sjedišta pravne osobe
OIB ili broj putovniceVlastoručni potpis
    


d) Podaci o članovima tijela upravljanja zaklade

Ime i prezimeAdresa prebivalištaOIB ili broj putovniceSvojstvoVlastoručni potpis
     
     
     


Obrazac broj 3

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR ZAKLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Obrazac broj 4

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR STRANIH ZAKLADA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Obrazac broj 5

ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH ZAKLADA U REPUBLICI HRVATSKOJ