NN 58/2019 (12.6.2019.), Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije

Ministarstvo turizma

1114

Na temelju članka 70. stavka 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 130/17 i 25/19), a u vezi s člankom 16. stavkom 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15) ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA TURISTIČKOG VODIČA I VODITELJA POSLOVA TURISTIČKE AGENCIJE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom uređuje se priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje regulirane profesije:

1. turistički vodič

2. voditelj poslova turističke agencije.

(2) Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija provodi se sukladno Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonu o pružanju usluga u turizmu te ovom Pravilniku.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje određeno zakonima iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na kandidate:

– državljane druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije koji su stekli stručne kvalifikacije u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji

– državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji su stekli stručne kvalifikacije izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, odnosno u trećim zemljama

– državljane treće države koji su stručne kvalifikacije stekli izvan država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

PRUŽANJE USLUGA NA PRIVREMENOJ I POVREMENOJ OSNOVI

Članak 3.

(1) Kandidat iz članka 2. podstavka 1. ovoga Pravilnika, koji želi pružati usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljanjem regulirane profesije turističkog vodiča ili voditelja poslova turističke agencije u Republici Hrvatskoj, dužan je o tome podnijeti pisanu izjavu. Izjavu može podnijeti na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Obrazac – Prilog I.) ili na drugi odgovarajući način.

(2) Izjava iz stavka 1. ovoga članka:

a) daje se prije početka prvog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj

b) uključuje osobne podatke

c) daje se za svaku godinu u kojoj kandidat namjerava privremeno ili povremeno pružati usluge u Republici Hrvatskoj

d) podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili ministarstvu nadležnom za turizam (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(3) Prije početka prvog pružanja usluga, kandidat je dužan uz izjavu iz stavka 1. ovoga članka priložiti sljedeće dokumente:

– EU potvrdu odnosno potvrdu kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o stručnim kvalifikacijama

– dokaz da je obavljao profesiju za koju podnosi izjavu najmanje godinu dana tijekom zadnjih deset godina, u slučaju da ta profesija, stručno osposobljavanje i usavršavanje za tu profesiju nisu regulirani u državi članici poslovnog nastana.

(4) Prilikom svakog sljedećeg davanja izjave iz stavka 1. ovoga članka o pružanju usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi u Republici Hrvatskoj, kandidat je dužan uz izjavu dati izjavu o učestalosti i broju dana pružanja usluge u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini.

(5) Privremenost odnosno povremenost pružanja usluga procjenjuje se s obzirom na okolnosti svakog pojedinog slučaja, uzevši u obzir prethodno trajanje, učestalost, redovitost i stalnost pružanja usluge u Republici Hrvatskoj.

(6) Dokumenti iz stavka 3. ovoga članka podnose se u originalima ili preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u preslici i neovjerenom prijevodu.

(7) Ako dođe do bitnih promjena okolnosti potvrđenih dokumentima, kandidat je dužan Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu podnijeti samo one dokumente iz stavka 3. ovoga članka, koji su odlučni za ocjenu te bitne promjene.

Članak 4.

(1) Povodom izjave iz članka 3. ovoga Pravilnika, u skladu sa Zakonom i Zakonom o pružanju usluga u turizmu, Ministarstvo provjerava ispunjava li kandidat propisane stručne kvalifikacije za pružanje usluge na privremenoj ili povremenoj osnovi.

(2) Kandidat može početi pružati usluge na privremenoj i povremenoj osnovi nakon što dostavi urednu izjavu Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju kandidata iz stavka 2. ovoga članka, te na svojim mrežnim stranicama objavljuje listu osoba koje privremeno i povremeno pružaju uslugu u Republici Hrvatskoj.

PRIZNAVANJE INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA U SVRHU OSTVARIVANJA PRAVA NA POSLOVNI NASTAN

Članak 5.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije, temeljem zahtjeva kandidata državljana države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji je stručne kvalifikacije stekao u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka prilaže se sljedeća dokumentacija:

– potvrda kojom se potvrđuje da je kandidat poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi zahtjev i da u trenutku podnošenja zahtjeva nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona

– dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)

– dokaz o stručnom iskustvu

– dokaz o kompetencijama.

(5) Dokumenti iz stavka 4. podstavka 3., 4. i 6. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a ostali dokumenti u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

Članak 6.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije, temeljem zahtjeva kandidata državljana države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, koji je stručne kvalifikacije stekao izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka, koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona

– dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)

– dokaz o stručnom iskustvu

– dokaz o kompetencijama

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) U slučaju kada je druga država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarska Konfederacija državljaninu države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije već priznala kvalifikaciju stečenu izvan države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije, za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija potrebno je uz zahtjev iz stavka 2. ovoga članka priložiti sljedeću dokumentaciju:

– potvrdu kojom se potvrđuje da je kandidat poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi zahtjev i da u trenutku podnošenja zahtjeva nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu,

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu

– odluku države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije o priznavanju stručne kvalifikacije

– potvrdu iste države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije o tri godine stručnog iskustva unutar njezinih granica u profesiji za koju se traži priznavanje kvalifikacije i sukladno važećim propisima predmetne države

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(6) Dokumenti iz stavaka 4. podstavka 2., 3., 4., 6. i 7. i stavka 5. podstavka 3., 4. i 5. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a ostali dokumenti u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(7) Tijekom provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

Članak 7.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije, temeljem zahtjeva kandidata državljana treće države koji je stručne kvalifikacije stekao u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarskoj Konfederaciji.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka, koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju sukladno Zakonu

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona

– dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)

– dokaz o stručnom iskustvu

– dokaz o kompetencijama

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) Dokumenti iz stavka 4. podstavka 2., 3., 4. i 6. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, a ostali dokumenti u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(6) Prije provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

(7) Postupak priznavanja kvalifikacija provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj.

Članak 8.

(1) Ministarstvo provodi opći sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija turističkog vodiča i voditelja poslova turističke agencije, temeljem zahtjeva kandidata državljana treće države koji je stručne kvalifikacije stekao izvan država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije.

(2) Kandidat iz stavka 1. ovoga članka, koji želi trajno obavljati reguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj podnosi zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija podnosi se Jedinstvenoj kontaktnoj točki ili Ministarstvu, na obrascu – Prilog I.

(4) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka prilaže se sljedeća dokumentacija:

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o prethodno završenom obrazovanju

– dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju, sukladno Zakonu

– dokaz o stručnoj kvalifikaciji sukladno članku 13. Zakona

– dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)

– dokaz o stručnom iskustvu

– dokaz o kompetencijama

– dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnio prijavu.

(5) Dokumenti iz stavka 4. podstavka 2., 3., 4. i 6. ovoga članka podnose se u originalima ili ovjerenim preslikama i ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik, osim dokaza o državljanstvu koji se podnosi u običnoj preslici i neovjerenom prijevodu.

(6) Prije provođenja postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za kandidate iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo može izvršiti usporedbu između obrazovanja, stručnog usavršavanja, osposobljavanja i načina obavljanja profesije u državi u kojoj je stručna kvalifikacija stečena i uvjeta u Republici Hrvatskoj.

(7) Postupak priznavanja kvalifikacija provodi se bez prejudiciranja prava na poslovni nastan i rad u Republici Hrvatskoj.

NAKNADE ZA PROVEDBU POSTUPKA PRIZNAVANJA INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Članak 9.

(1) Visinu naknade za provedbu postupka i izdavanje odgovarajućeg rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije utvrđuje ministar odlukom.

(2) Naknadu troškova iz stavka 1. ovoga članka plaća kandidat prije datuma početka provjere kompetentnosti.

(3) Za podneske i upravne radnje sukladno ovom Pravilniku kandidat plaća pristojbu sukladno propisima kojima se uređuju upravne pristojbe.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja turizma (»Narodne novine«, broj 7/16).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/9

Urbroj: 529-06-01-01/1-19-7

Zagreb, 5. lipnja 2019.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

Obrazac – Prilog I.

Izjava o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi/Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan

Declaration pursuant to provision of services on a temporary and occasional basis/Application for the recognition of foreign professional qualifications for the purpose of exercising the right of establishment

1. Ova izjava/zahtjev odnosi se na/This declaration/application concerns:

☐ Prvo pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u državi članici domaćinu (molimo ispunite pitanja 2 do 6, 10 i 11)/A first provision of services on a temporary and occasional basis in the host Member State (please complete sections 2 to 6, 10 and 11),[1](Molimo sačuvajte kopiju ove izjave. Morat ćete je priložiti prilikom godišnje obnove izjave o pružanju usluga na privremenoj i povremenoj osnovi./Please keep a copy of this declaration. You will be required to produce it for the provision of future services.)

☐ Godišnju obnovu prijave za pružanje usluga na privremenoj i povremenoj osnovi u državi članici domaćinu (molimo ispunite pitanja 2 do 5, 7, 10 i 11)/An annual renewal of the declaration (please complete sections 2 to 5, 7, 10 and 11) for provision of services on a temporary and occasional basis in host Member State,[2](Molimo priložite prijašnju izjavu i prijavu za prvo pružanje usluga./Please attach a copy of the previous declaration and of the first declaration made.)

☐ Zahtjev za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija u svrhu ostvarivanja prava na poslovni nastan (molimo ispunite pitanja 2 do 5, 9 do 11)/Application for the recognition of foreign professional qualifications for the purpose of exercising the right of establishment (please complete sections 2 to 5, 9 to 11).

2. Osobni podaci/Identity of applicant:

2.1. Ime i prezime/First name(s) and surname(s) ................................

2.2. Državljanstvo/Nationality(ies)

☐ AT☐ BE☐ CY☐ CZ☐ DE☐ DK☐ EE☐ GR☐ ES☐ FI☐ CH
☐ FR☐ HU☐ IE☐ IT☐ LT☐ LV☐ LU☐ MT☐ NL☐ PL☐ NO
☐ PT☐ SI☐ SK☐ SE☐ UK☐ BG☐ RO☐ IS☐ LI


Drugo/Other(s) ........................................

2.3. Broj putovnice/Passport number ...................................................

Država/Country .......................................................................................

Država/Country .......................................................................................

Država/Country .......................................................................................

2.4. Spol/Gender: ☐ Muški/Male ☐ Ženski/Female

2.5. Datum rođenja/Date of birth: ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

2.6. Mjesto rođenja/Place of birth:Grad/Town: ..................


☐ AT☐ BE☐ CY☐ CZ☐ DE☐ DK☐ EE☐ GR☐ ES☐ FI☐ CH
☐ FR☐ HU☐ IE☐ IT☐ LT☐ LV☐ LU☐ MT☐ NL☐ PL☐ NO
☐ PT☐ SI☐ SK☐ SE☐ UK☐ BG☐ RO☐ IS☐ LI


Drugo/Other ............................................................................................

2.7. Podaci o kontaktu u državi članici poslovnog nastana/Contact details in Member State of establishment (obvezno/compulsory):

Adresa/Address: .......................................................................................

Telefon/Telephone (s pozivnim brojevima/with dialling codes): .........

Fax (s pozivnim brojevima/with dialling codes): .................................

E-mail: ......................................................................................................

2.8. Podaci o kontaktu u državi domaćinu/Contact details in the host Member State (neobvezno/facultative):

Adresa/Address: .......................................................................................

Telefon/Telephone (s pozivnim brojevima/with dialling codes): .........

Fax (s pozivnim brojevima/with dialling codes): ................................

E-mail: ......................................................................................................

3. Profesija na koju se izjava/zahtjev odnosi/Profession concerned:

3.1. Profesija na koju se izjava/zahtjev odnosi u državi članici u kojoj imate poslovni nastan/Profession pursued[3](Molimo naznačite naziv profesije na jeziku države poslovnog nastana i jeziku države domaćina ili na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku/Please indicate the title of the profession in the language of the Member State in which you are established and in the language of the host Member State or, if not, in English, French or German.) in the Member State in which you are established:[4](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

.....................................

.....................................

.....................................

3.2. Profesija za koju dajete izjavu/podnosite zahtjev u državi članici domaćinu/Profession for which you are applying to gain access to in the host Member State:

………………………

4. Poslovni nastan u jednoj ili više država članica/Legal establishment in one or more Member States:

Za potrebe ove izjave, »poslovni nastan« se odnosi na obavljanje profesije u skladu s pravilima koja se odnose na stručnu spremu, uključujući i praksu, i sva pravila specifična za obavljanje profesije. Poslovni nastan isključuje svaku zabranu, i privremenu, za obavljanje profesije. Za nositelja kvalifikacija trećih država, poslovni nastan koji može dovesti do prava na pružanje usluga također obuhvaća profesionalno iskustvo od najmanje tri godine na području države članice koja je priznala kvalifikacije u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, te je ovjerena od strane te države (usp članak 3. stavak 3. Direktive 2005/36 / EZ)./For the purposes of this declaration, »legal establishment« refers to the pursuit of the profession in compliance with the rules relating to professional qualifications, including the related training conditions, and all the rules specific to the pursuit of the profession. Legal establishment precludes any prohibition, albeit temporary, from pursuing the profession. For holders of third country qualifications, the legal establishment which may give rise to the provision of services also entails professional experience of at least three years on the territory of a Member State which has recognised the qualifications in accordance with its national legislation, and certified by it (cf Article 3(3) of Directive 2005/36/EC).

4.1. Imate li poslovni nastan u državi članici za profesiju iz točke 3.1.?/Are you legally established in a Member State to pursue the profession referred to in 3.1?[5](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

☐ Da/Yes☐ Ne/No


Ako ste odgovorili da, u kojoj državi članici imate poslovni nastan?/If you answered yes, in which Member State are you legally established?[6](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

☐ AT☐ BE☐ CY☐ CZ☐ DE☐ DK☐ EE☐ GR☐ ES☐ FI☐ CH
☐ FR☐ HU☐ IE☐ IT☐ LT☐ LV☐ LU☐ MT☐ NL☐ PL☐ NO
☐ PT☐ SI☐ SK☐ SE☐ UK☐ BG☐ RO☐ IS☐ LI


Ako ne, molimo objasnite/If no, please explain: ………………………

4.2. Da li je profesija regulirana u državi članici u kojoj imate poslovni nastan?/Is this profession regulated in the Member State in which you are established?[7](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

☐ Da/Yes☐ Ne/No


Ako je regulirana, molimo prijeđite na pitanje 4.4./If it is regulated, please go to question 4.4.

Napomene/Any comments: ....................................................................

4.3. Ako profesija iz točke 3.1. nije regulirana u državi članici u kojoj imate poslovni nastan i niste imali propisano obrazovanje i osposobljavanje za struku iz točke 3.1., da li za tu profesiju imate profesionalnog iskustva od najmanje godine dana tijekom posljednjih deset godina na teritoriju te države članice?/If the profession referred to in 3.1 is not regulated in the Member State in which you are established and you have not undergone regulated education and training leading to the profession in 3.1[8](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.), have you acquired for that profession professional experience of at least one year during the last ten years on the territory of that Member State?


Napomene/Any comments: ....................................................................

4.4. Jeste li član strukovne udruge ili druge slične organizacije?/Do you belong to a professional association or an equivalent body?[9](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)

Ako ste odgovorili da, molimo podatke o tijelu s važećim kontakt podacima i Vašem registracijskom broju/If your answer was yes, please indicate which one, giving the relevant contact details and your registration number.

.....................................

.....................................

.....................................

Imate li rješenje/odobrenje nadležnog tijela za obavljanje profesije?/Are you subject to authorisation or supervision by a competent administrative authority?[10](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)


Ako ste odgovorili da, molimo podatke o tijelu s važećim kontakt podacima/If your answer was yes, please indicate which one, giving the relevant contact details.

.....................................

.....................................

.....................................

5. Profesionalno osiguranje/Professional insurance

Imate li neku policu osiguranja ili drugu osobnu ili kolektivnu zaštitu s obzirom na profesionalnu odgovornost koja se odnosi na profesiju iz točke 3.1?/Do you have any insurance cover or other means of personal or collective protection with regard to professional liability arising from the pursuit of the profession referred to in 3.1.?[11](Ukoliko imate poslovni nastan u više država, molimo dostavite informaciju za svaku od članica/If you are established in more than one Member State, please supply the information for each of the Member States in question.)


Ako je odgovor da, molimo Vas podatke o osiguranju/If yes, please provide the following details of your insurance cover:

Naziv osiguravajućeg društva/Name of the insurance company: .........

Kontakt/Number of contract: .................................................................

Primjedbe/Any comments: .....................................................................

6. Dokumenti priloženi izjavi o privremenom i povremenom pružanju usluga/Supporting documents annexed to this declaration[12](Priložiti potrebne dokumente ukoliko se usluga pruža prvi puta u državi domaćinu/To be completed concerning relevant documents that are required by the legislation of the host Member State and only with a view to a first provision of services.)

☐ Da/Yes☐ Ne/No
☐ Da/Yes☐ Ne/No
☐ Da/Yes☐ Ne/No
☐ Da/Yes☐ Ne/No

Molimo označite dokumente koji su priloženi uz izjavu/Please tick the document(s) which accompany this declaration:

☐ Dokaz o državljanstvu/Proof of nationality

☐ EU potvrda odnosno potvrda kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi izjavu i da u trenutku podnošenja izjave nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu/EU certifikate/Attestation of legal establishment and evidence that there is no restriction on pursuing the profession,,

☐ Dokaz o stručnim kvalifikacijama/Evidence of professional qualifications

☐ Dokaz o jednogodišnjem iskustvu/Proof of one-year professional experience[13](Priložiti samo ukoliko profesija nije regulirana u državi poslovnog nastana/To be completed only if the profession is not regulated in the Member State of establishment)

☐ Ostali dokumenti/Other documents

7. Informacije o godišnjoj obnovi izjave/Renewal Information[14](Ovu informaciju koristit će nadležna tijela za praćenje pružanja usluga/This information will be retained by the competent authority to monitor service provision.)

7.1. U kojem razdoblju ste pružali usluge u državi domaćinu?/What period(s) did you provide services in the host Member State?

Od/From ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐ do/to ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐

Od/From ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐ do/to ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐

Od/From ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐ do/to ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐

Od/From ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐ do/to ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐

Od/From ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐ do/to ☐☐/ ☐☐/ ☐☐☐☐

Napomene/Any comments: ....................................................................

7.2. Molimo navedite usluge koje ste pružali u razdoblju koje ste naveli/Please indicate the professional activities carried out during the periods you provided services.

......................................................................................................................................................................................................................................

8. Ostale primjedbe/Other comments

......................................................................................................................................................................................................................................

9. Dokumenti priloženi zahtjevu za priznavanje kvalifikacije/Supporting documents annexed to application for recognition of qualifications

Molimo označite dokumente koji su priloženi uz zahtjev/Please tick the document(s) which accompany this application:

☐ Dokaz o državljanstvu/Proof of nationality

☐ Potvrda kojom se potvrđuje da je poslovno nastanjen u državi članici poslovnog nastana, za obavljanje profesije za koju podnosi zahtjev i da u trenutku podnošenja zahtjeva nema, čak ni privremeno, zabranu obavljanja profesije za koju je podnio potvrdu/Attestation of legal establishment and evidence of certifying that at the moment of the submission of application there is no restriction on pursuing the profession the candidate applied for

☐ Dokaz o prethodno završenom obrazovanju/Evidence of previous education

☐ Dokaz o formalnoj osposobljenosti ili drugi dokaz o završenom formalnom obrazovanju/Evidence of professional qualifications or other evidence of completion of formal education

☐ Uvjerenje o položenom stručnom ispitu/Certificate of completion of state qualifying exam or state license exam

☐ Dokaz o stručnim kvalifikacijama/Evidence of professional qualifications

☐ Dokaz o stručnom iskustvu/Evidence of professional experience

☐ Potvrda o kompetencijama/Evidence of knowledge and skills

☐ Dopunska ispravu o studiju (diploma supplement) iz koje je vidljiv obrazovni program (predmeti, sati, vježbe, predavanja)/A diploma supplement containing educational program (courses, lessons, exercises, lectures)

☐ Dokaz da u trenutku podnošenja zahtjeva nema zabranu obavljanja profesije za koju je podnesen zahtjev/Evidence of certifying that at the moment of the submission of application there is no restriction on pursuing the profession the candidate applied for

☐ Ostali dokumenti/Other documents

10. Suglasnost/Agreement

10.1. Suglasan sam da nadležno tijelo može zatražiti informacije o valjanosti priloženih dokumenata o obrazovanju u državi koja ih je izdala/I grant permission to the competent administrative body to make inquiries about my educational documents.

☐ Da/Yes☐ Ne/No


10.2. Suglasan sam da nadležno tijelo može provesti kontrolu autentičnosti priloženih dokumenata u državi koja ih je izdala/I grant permission to the competent administrative body to investigate the authenticity of the documents submitted.

☐ Da/Yes☐ Ne/No


11. Potpis/Signature

Izjavljujem da su podaci u ovom dokumentu u potpunosti istiniti i da su priloženi dokumenti u kopijama identični izvorniku/I declare that I completed this document truth-fully and that the enclosed documents are rightfully awarded to and received by me.

Mjesto/Place ...................................

Datum/Date ...................................

Vlastoručni potpis/Applicants signature