NN 67/2019 (12.7.2019.), Naputak o dopuni Naputka o donošenju i izvršavanju programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1356

Na temelju članka 51. stavka 1. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15, 17/19) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAPUTAK

O DOPUNI NAPUTKA O DONOŠENJU I IZVRŠAVANJU PROGRAMA UREĐENJA I ODRŽAVANJA PLOVNIH PUTOVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2022. GODINE

I.

U Naputku o donošenju i izvršavanju Programa uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine (»Narodne novine«, broj 111/18) u prilogu »Program uređenja i održavanja plovnih putova za razdoblje od 2018. do 2022. godine«, točki 3.a »Projekt proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz«, iza posljednjeg odlomka dodaje se novi odlomak koji glasi:

»U skladu sa Sporazumom o koordinaciji, zajedničkom financiranju i realizaciji izvođenja radova proširenja i produbljenja plovnog kanala Privlački gaz sklopljenim 7. prosinca 2018. godine, sudionici u projektu obvezuju se osigurati financijska sredstva i sudjelovati u financiranju radova u sljedećim postotcima:

– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 42,50 %

– Plovput d.o.o. 39,32 %

– Zadarska županija 11,36 %

– Grad Nin 1,70 %

– Općina Privlaka 1,70 %

– Općina Vir 1,70 %

– Općina Vrsi 1,70 %.«

II.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-19/15-01/03

Urbroj: 530-04-2-1-19-19

Zagreb, 4. srpnja 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.