NN 70/2019 (24.7.2019.), Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Ministarstvo kulture

1471

Na temelju članka 13. st. 8. Zakona o audiovizualnim djelatnostima (»Narodne novine«, broj 61/18), ministrica kulture, nakon pribavljene suglasnosti ministra financija donosi

PRAVILNIK

O POTICANJU ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se utvrđuje način, uvjeti, rokovi, kriteriji i drugi uvjeti za ostvarivanje državne potpore za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Program državne potpore za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Članak 2.

(1) Davatelj državne potpore temeljem odredbi ovog Pravilnika je Hrvatski audiovizualni centar (u daljnjem tekstu: Centar).

(2) Program potpora sukladno propisima o državnim potporama te odredbama ovoga Pravilnika donosi Centar uz prethodno mišljenje nadležnog tijela.

(3) Mjere financijskog poticaja iz ovoga Pravilnika predstavljaju državnu potporu sukladno propisima o državnim potporama Republike Hrvatske.

(4) Mjere financijskog poticaja iz ovog Pravilnika dodjeljuju se sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištima u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (SL L 187, 26. 6. 2014.) i Uredbi Komisije (EU) od 14. lipnja 2017. br. 2017/1084 o izmjeni uredbe (EU) br. 651/2014 u vezi s potporama za kulturu i očuvanje baštine i za potpore za sportsku i višenamjensku rekreativnu infrastrukturu te regionalnih i operativnih programa potpore za najudaljenije regije i o izmjeni Uredbe (EU) br. 702/2014 u vezi s izračunavanjem prihvatljivih troškova (SL L 156, 20. 6. 2017.) i na temelju kriterija i uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

(5) Sredstva za financijski poticaj osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu ministarstva nadležnog za poslove kulture u okviru aktivnosti i pozicija namijenjenih za mjere poticaja te iz drugih izvora.

Kriteriji i uvjeti za dobivanje financijskog poticaja

Članak 3.

(1) Državna potpora kao financijski poticaj je povrat 25 % od ukupnog iznosa opravdanih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju igranih, animiranih i dokumentarnih filmova, televizijskih filmova i televizijskih serija, koji se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom prikazivanju te ispunjavaju kriterije određene Zakonom o audiovizualnim djelatnostima i ovim Pravilnikom, bez obzira na to financiraju li se iz domaćih ili međunarodnih izvora.

(2) Financijski poticaj iznosi 30 % od ukupnog iznosa opravdanih troškova koji su učinjeni za proizvodnju audiovizualnih djela iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika u jedinicama koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske. U slučaju da se proizvodnja audiovizualnih djela djelomično odvija u ispodprosječno rangiranim jedinicama, a djelomično po kriterijima iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika financijski poticaj u visini od 30 % se obračunava na udio ukupnih troškova sukladno članku 6. ovoga Pravilnika.

(3) Ukupni iznos troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj na osnovi kojih se izračunava povrat sredstava ne smije prelaziti 80 % cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela.

(4) Financijski poticaj iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za pojedino audiovizualno djelo ne može iznositi više od 5.000.000,00 kn, osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno.

(5) Zbroj sredstava iz državnih potpora Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europskog gospodarskog prostora, uključujući iznos financijskog poticaja iz ovoga Pravilnika i potpora malih vrijednosti kao i drugih izvora financiranja koji se smatraju državnom potporom neovisno o razini davatelja, ne može iznositi više od 50 % cjelokupnog proračuna predmetnog audiovizualnog djela. Intenzitet potpore za prekogranične koprodukcije koje financiraju najmanje dvije države članice, a u njima sudjeluju producenti iz najmanje dvije države članice mogu iznositi do 60 % proračuna za filmsku produkciju.

(6) Sukladno važećim propisima o državnim potporama ograničenje od 50% iz prethodnog stavka ovoga članka ne odnosi se na zahtjevna audiovizualna djela, uključujući djela kojima su dodijeljene potpore malih vrijednosti, gdje je moguće sufinanciranje državnim potporama do 80 % cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela.

(7) Podnositelj koji dokaže da će proizvodnjom djela u Republici Hrvatskoj premašiti iznos od 20.000.000,00 kn ukupnih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje djela, ima pravo Centru uputiti zahtjev za ostvarivanje prava na financijski poticaj (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za predmetno audiovizualno djelo u iznosu većem od 5.000.000,00 kn. Iznos financijskog poticaja kao i dodatne obveze podnositelja utvrđuje Centar razmjerno raspoloživim sredstvima, sukladno ovom Pravilniku.

(8) Za dobivanje financijskog poticaja potrebno je ostvariti minimalan broj bodova u Kvalifikacijskom testu iz Dodatka 1 i 1a ovoga Pravilnika te udovoljiti ostalim kriterijima iz ovog Pravilnika.

Kriteriji za podnositelja Zahtjeva za ostvarivanje prava na financijski poticaj

Članak 4.

(1) Podnositelj Zahtjeva mora biti pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika koja zadovoljava sljedeće uvjete:

1. da, u svojstvu producenta, koproducenta i/ili izvršitelja usluge proizvodnje inozemnog djela (servisna produkcija), proizvodi igrani, animirani i dokumentarni film, televizijski film ili televizijsku seriju iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj

2. da je stekla autorska prava na scenarij u svrhu proizvodnje audiovizualnog djela ili je izvršitelj usluge proizvodnje inozemnog djela temeljem ugovorene suradnje s inozemnim subjektom koji je stekao autorska prava na scenarij u svrhu proizvodnje inozemnog djela

3. da je u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva u svojstvu producenta, koproducenta i/ili izvršitelja usluge proizvodnje inozemnog djela (servisna produkcija) proizvela najmanje jedno audiovizualno djelo (igrani film, dokumentarni film, animirani film, televizijski film ili televizijsku seriju) koje je javno prikazano na barem jedan od sljedećih načina: komercijalno distribuirano u kinima i/ili na televiziji i/ili na najmanje jednom međunarodnom filmskom ili televizijskom festivalu

4. da raspolaže ukupnim podacima o cjelokupnom proračunu audiovizualnog djela za koje se traži financijski poticaj (u slučaju prekogranične ili međunarodne koprodukcije u kojoj je hrvatska pravna osoba koproducent) ili raspolaže podacima o visini iznosa cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela za koje se traži financijski poticaj (u slučaju inozemnog djela).

(2) Pod pravnom osobom registriranom u Republici Hrvatskoj smatra se i inozemno trgovačko društvo koje je valjano osnovano po pravu zemlje u kojoj ono ima registrirano sjedište izvan Republike Hrvatske, ako sukladno važećim propisima osnuje podružnicu u Republici Hrvatskoj. Ako je osnivač podružnice inozemno trgovačko društvo čije sjedište nije u državi članici Europske unije niti u državi koja je stranka ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru, ono mora najmanje dvije godine biti upisano u registar u državi u kojoj ima sjedište te o tome dostaviti dokaz Centru.

(3) Izvršitelj usluge proizvodnje inozemnog djela (servisna produkcija) iz stavka 1. točke 1. ovoga članka je pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela, koja temeljem ugovorene suradnje s inozemnim subjektom pruža usluge proizvodnje inozemnog djela u Republici Hrvatskoj te podnosi Zahtjev sukladno ovom Pravilniku.

(4) Iznimno od stavka 1. točke 3. ovoga članka, podnositelj Zahtjeva može biti i pravna osoba koja u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva nije proizvela najmanje jedno audiovizualno djelo, ako je osnivač ili direktor/član Uprave bio producent, koproducent, izvršni producent ili operativni producent najmanje jednog audiovizualnog djela u kategoriji za koju traži financijski poticaj koje zadovoljava uvjete javnog prikazivanja audiovizualnog djela iz stavka 1. točke 3. ovoga članka u posljednje tri godine prije dana podnošenja Zahtjeva, što dokazuje svojim imenom i prezimenom naznačenim na proizvedenom audiovizualnom djelu i/ili da angažira osobu zaduženu za produkciju na poziciji izvršnog ili operativnog producenta s operativnim iskustvom u proizvodnji istovrsnog audiovizualnog djela.

(5) Podnositelj Zahtjeva i/ili korisnik sredstava ne može biti osoba iz stavka 1. ovoga članka:

– koja je poduzetnik u teškoćama

– koja je u predstečajnom ili stečajnom postupku ili likvidaciji

– kojoj je naložen povrat državne potpore i/ili se nalazi u postupku povrata potpore

– koja ima neplaćene, dospjele obveze po osnovi javnih davanja i/ili prema Centru

– ako je podnositelju i osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz zakona kojim se uređuju kaznena djela i kaznenopravne sankcije.

(6) U slučaju međunarodne ili prekogranične koprodukcije, u kojoj je jedan od koproducenata pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela, s većinskim ili manjinskim financijskim udjelom, hrvatski koproducent sudjeluje u postupcima vezanim uz dodjelu financijskog poticaja predviđenim ovim Pravilnikom u svojstvu podnositelja Zahtjeva.

(7) U slučaju inozemne produkcije, neovisno o broju producenata i država njihovog podrijetla, u kojoj niti jedan od producenata nije pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela, producent-nositelj projekta dužan je angažirati izvršitelja usluge proizvodnje inozemnog djela (servisna produkcija) koji u svojstvu podnositelja Zahtjeva sudjeluje u postupcima vezanim uz dodjelu financijskog poticaja na način predviđen ovim Pravilnikom.

Kriteriji koje mora ispuniti audiovizualno djelo za koje se može tražiti financijski poticaj

Članak 5.

(1) Audiovizualno djelo za koje podnositelj Zahtjeva može tražiti financijski poticaj je:

– igrani film, dokumentarni film, animirani film, televizijski film ili televizijska serija

– koje se proizvodi u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj

– koje je namijenjeno javnom prikazivanju, te

– ostvaruje minimalan broj bodova u Kvalifikacijskom testu iz Dodatka 1, odnosno 1a, ovoga Pravilnika.

(2) Financijski poticaj koji se dodjeljuje temeljem ovog Pravilnika može se tražiti za:

– inozemno djelo iz stavka 1. ovoga članka, za čiji scenarij je autorska prava stekla inozemna pravna osoba registrirana za proizvodnju audiovizualnih djela izvan Republike Hrvatske ili država članica Europskog gospodarskog prostora

međunarodne ili prekogranične koprodukcije, u kojoj je jedan od koproducenata pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj za proizvodnju audiovizualnih djela, s većinskim ili manjinskim financijskim udjelom.

(3) Financijski poticaj koji se dodjeljuje temeljem ovog Pravilnika može se zbrajati s drugom državnom potporom, pod uvjetom da se odnose na različite prihvatljive troškove.

(4) Ako se Zahtjev za financijski poticaj odnosi na audiovizualno djelo koje se financira iz javnih izvora Republike Hrvatske te iz sredstava državnih potpora iznos financijskog poticaja temeljem ovog Pravilnika obračunava se samo na iznos troškova učinjenih za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj koji premašuje visinu dodijeljenih sredstava iz javnih izvora i sredstava državne potpore u iznosima sukladno stavku 7. podstavku 1. ovoga članka.

(5) Ako je podnositelj Zahtjeva korisnik potpore Centra i po drugoj pravnoj osnovi, i/ili koristi financiranje iz javnih izvora te iz sredstava državne potpore za isto audiovizualno djelo dužan je po završetku snimanja audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj dostaviti Centru objedinjeno revizijsko izvješće, s točnom naznakom koje prihvatljive troškove koristi po kojoj osnovi.

(6) Kvalifikacijski test iz stavka 1. alineja 4. ovoga članka je test koji ispunjava podnositelj Zahtjeva čija je svrha kroz sustav bodova vrednovati kulturni sadržaj audiovizualnog djela za koje se traži financijski poticaj, doprinos ljudskih potencijala i korištenje produkcijskih potencijala Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europskog gospodarskog prostora. Podnositelj Zahtjeva čije djelo u Kvalifikacijskom testu ostvari veći broj bodova od djela nekog drugog podnositelja, ne ostvaruje nikakve pogodnosti prilikom redoslijeda obrade Zahtjeva niti rezervacije sredstava.

(7) Osim uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, za dobivanje financijskog poticaja audiovizualno djelo mora, zadovoljiti i sljedeće uvjete:

1. najmanji iznos ukupnih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje djela iz stavka 1. ovoga članka mora, bez uračunatog poreza na dodanu vrijednost, iznositi 2.000.000,00 kuna za igrani film, 300.000,00 kuna za dokumentarni film, 500.000,00 kuna za animirani film, 1.000.000,00 kuna za televizijski film i najmanje 750.000,00 kuna po epizodi televizijske serije, odnosno 450.000,00 kuna po epizodi dokumentarne televizijske serije te 500.000,00 kuna za animiranu televizijsku seriju minimalnog ukupnog trajanja 24 minute, s tim da navedeni najmanji iznos ne smije biti veći od 50 % cjelokupnog proračuna proizvodnje audiovizualnog djela

2. najmanje 50 % članova ekipe angažirane u Republici Hrvatskoj za proizvodnju djela iz stavka 1. ovoga članka moraju biti hrvatski državljani ili državljani članica Europskog gospodarskog prostora, u slučaju kada se djelo u cijelosti proizvodi u Republici Hrvatskoj, a u slučaju koprodukcije hrvatski državljani ili porezni rezidenti Republike Hrvatske ili

3. najmanje 30 % članova ekipe angažirane u Republici Hrvatskoj za proizvodnju djela iz stavka 1. ovoga članka moraju biti hrvatski državljani ili državljani članica Europskog gospodarskog prostora, u slučaju kada se djelo djelomično proizvodi u Republici Hrvatskoj, a djelomično u drugoj/drugim državama, a u slučaju koprodukcije hrvatski državljani ili porezni rezidenti Republike Hrvatske te

4. u slučaju dodjele financijskog poticaja u iznosu većem od 5.000.000,00 kn osim udovoljenja prethodno navedenim uvjetima podnositelj Zahtjeva mora zaposliti i najmanje jednog praktikanta hrvatskog državljanstva ili poreznog rezidenta u Republici Hrvatskoj, u svakom od glavnih sektora produkcije zastupljenih u proizvodnji predmetnog audiovizualnog djela (scenografija, produkcija, kamera, kostimografija, režija, maska, kaskaderi, VFX/SFX)

(8) Djelo za koje podnositelj Zahtjeva ne može steći pravo na financijski poticaj je:

– promidžbeno audiovizualno djelo i/ili audiovizualna komercijalna komunikacija

– djelo koje promiče nasilje, rasizam, govor mržnje i/ili ima pornografski sadržaj i sl.

– djelo koje promiče ponašanja u suprotnosti s interesima javnog zdravlja, zaštite ljudskih prava, javne sigurnosti i sl.

– dnevna drama (»sapunica«)

– situacijska komedija (»sitcom«).

(9) Podnositelj Zahtjeva stječe pravo na financijski poticaj za djelo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka pod uvjetom da je na dan predaje Zahtjeva, uz ostale uvjete osigurao i 70 % sredstava predviđenih za pokrivanje troškova proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj.

Troškovi koji se priznaju

Članak 6.

(1) Za dobivanje financijskog poticaja priznaju se troškovi za robe i usluge učinjeni i plaćeni u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Financijski poticaj u iznosu od 30 % obračunava se na troškove za robe i usluge učinjene i plaćene u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u ispodprosječno rangiranim jedinicama sukladno zakonu kojim se uređuje regionalni razvoj Republike Hrvatske.

(3) Ukoliko se proizvodnja audiovizualnog djela djelomično odvija u ispodprosječno rangiranim jedinicama, te podnositelj Zahtjeva kumulira Zahtjev za financijski poticaj iz članka 3. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika, financijski poticaj u iznosu od 30 % obračunava se na udio u ukupnim troškovima iz stavka 1. ovoga članka, umanjenim za troškove iz stavka 2. ovoga članka, koji je razmjeran udjelu snimajućih dana u ispodprosječno rangiranim jedinicama u ukupnom broju snimajućih dana u Republici Hrvatskoj.

(4) Popis troškova koji se priznaju određen je u Dodatku 2 koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Povjerenstvo Centra za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela

Članak 7.

(1) Povjerenstvo Centra za poticanje ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) sastoji se od 5 članova, i to: jednog člana iz Ministarstva kulture, dva producenta iz Hrvatske udruge producenata, jednog člana iz Ministarstva financija i jednog člana iz Centra. Članovima Povjerenstva mogu se imenovati zamjenici koji zamjenjuju pojedinog člana u slučaju spriječenosti da sudjeluje u radu Povjerenstva.

(2) Članove Povjerenstva i njihove zamjenike imenuje i razrješava ministar kulture, na prijedlog tijela iz kojeg dolaze, i to na razdoblje od dvije godine. Članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici mogu biti ponovno imenovani.

(3) Član Povjerenstva ne smije za vrijeme trajanja svog mandata sudjelovati u razmatranju i odlučivanju o Zahtjevu:

– za djelo čiji je producent, koproducent, izvršitelj usluge proizvodnje ili suradnik u proizvodnji

– koji je podnijela pravna osoba u čijoj je vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi, odnosno čiji je radnik.

(4) Član Povjerenstva koji je u sukobu interesa u smislu stavka 3. ovoga članka, dužan je o tome odmah obavijestiti Centar, te se izuzeti od razmatranja i odlučivanja o Zahtjevu. U tom slučaju člana Povjerenstva u radu Povjerenstva zamjenjuje njegov zamjenik.

(5) Na sjednicama koje se održavaju u Centru prema potrebi, a najmanje jednom svaka tri mjeseca, Povjerenstvo razmatra Zahtjeve i priloženu dokumentaciju, procjenjuje jesu li ispunjeni uvjeti za dobivanje financijskog poticaja iz ovoga Pravilnika i donosi prijedlog rješenja s obrazloženjem.

(6) Način rada i donošenje odluka Povjerenstva određuje se Poslovnikom.

(7) Članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici imaju pravo na nagradu za rad u Povjerenstvu čiju visinu utvrđuje Ministarstvo kulture u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini naknade članovima povjerenstava, vijeća, savjeta, radnih skupina i drugih sličnih tijela.

Podnošenje Zahtjeva za ostvarivanje prava na financijski poticaj

Članak 8.

(1) Najkasnije 8 dana prije početka snimanja audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj ili prve animacije učinjene u Republici Hrvatskoj (u slučaju animiranog filma ili animirane serije), podnositelj Zahtjeva obvezan je Povjerenstvu dostaviti:

1. ispunjeni obrazac Zahtjeva koji se nalazi na internetskim stranicama Centra;

2. potvrdu nadležnog tijela o uredno izvršenim obvezama plaćanja po osnovi javnih davanja, ne stariju od 30 dana

3. izvod iz kaznene evidencije da podnositelju zahtjeva (pravnoj osobi) i odgovornoj osobi koja potpisuje zahtjev nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za kaznena djela iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika

4. dokaz o javnom prikazivanju audiovizualnog djela koje je proizveo tijekom prethodne tri godine

– za dugometražni igrani film – potvrda distributera/kinoprikazivača o prikazivanju i isječak iz dnevnih novina kojim se dokazuje prikazivanje u redovnoj distribuciji ili potvrda nakladnika televizijskog programa na nacionalnoj razini o emitiranju navedenog djela

– za animirani, igrani i dokumentarni film – dokaz o prikazivanju u okviru programa barem jednog međunarodnog filmskog festivala

5. scenarij i kratki sadržaj (sinopsis) audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika za čiju proizvodnju traži financijski poticaj, a u slučaju proizvodnje televizijske serije treatment cjelokupnog audiovizualnog djela, uz obvezu dostave scenarija za pojedine epizode televizijske serije najkasnije 8 dana prije početka snimanja svake epizode

6. cjelokupni proračun (troškovnik) audiovizualnog djela za koje se traži financijski poticaj, u slučaju međunarodne ili prekogranične koprodukcije u kojoj je hrvatska pravna osoba koproducent, ili podatak o visini iznosa cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela za koje se traži financijski poticaj, u slučaju izvršenja usluge proizvodnje inozemnog djela (servisne produkcije)

7. plan financiranja proizvodnje cjelokupnog audiovizualnog djela u kojem su navedeni svi izvori financiranja (bez obzira jesu li domaći ili inozemni), uključujući točan iznos državnih potpora Republike Hrvatske i zemalja članica Europskog gospodarskog prostora, kao i postotak sudjelovanja svakog pojedinog izvora u cjelokupnom proračunu audiovizualnog djela

8. financijski plan proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj

9. popis svih autora i djelatnika angažiranih u proizvodnji audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj (Popis ekipe), naznačujući njihovu nacionalnost te poreznu rezidentnost

10. operativni plan proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj i plan snimanja

11. operativni plan proizvodnje audiovizualnog djela s konačnim datumom završetka cjelokupne proizvodnje audiovizualnog djela

12. plan priljeva i potrošnje sredstava za proizvodnju audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj

13. dokaz o tome da je osigurano 70 % sredstava predviđenih za pokrivanje troškova proizvodnje audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj (npr. ugovor, predugovor, pismo namjere s točnim iznosom, bankarska garancija)

14. dokaz o udovoljavanju uvjetima iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika

15. ispunjeni obrazac Kvalifikacijskog testa iz Dodatka 1, odnosno 1a, ovoga Pravilnika

16. potpisanu izjavu Producenta.

(2) Potvrdu iz stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika o uredno izvršenim obvezama plaćanja s osnova javnih davanja podnositelj Zahtjeva je dužan dostaviti Centru i po završetku snimanja u Republici Hrvatskoj, a prije isplate financijskog poticaja sukladno ovom Pravilniku.

(3) U slučaju međunarodne ili prekogranične koprodukcije, domaći koproducent ili koproducent iz država Europskog gospodarskog prostora uz Zahtjev je dužan priložiti i ovjereni preslik predugovora ili ugovora o koprodukciji, zajedno s dokazom o potvrđenim izvorima financiranja.

(4) U slučaju inozemne produkcije, izvršitelj usluge proizvodnje inozemnog djela uz Zahtjev je dužan priložiti i ovjereni preslik predugovora ili ugovora o suradnji s inozemnim subjektom (tzv. servisni ugovor).

(5) Svi dokumenti iz stavka 1. ovoga članka, predaju se na hrvatskom jeziku, a predugovor/ugovor iz stavka 3. i 4. ovoga članka u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik.

Ostvarivanje prava na financijski poticaj

Članak 9.

(1) Centar na prijedlog Povjerenstva donosi Rješenje o jamstvu kojim jamči podnositelju Zahtjeva ostvarivanje prava na financijski poticaj u određenom novčanom iznosu temeljem planiranog proračuna proizvodnje djela i dokumentacije određene ovim Pravilnikom.

(2) U slučaju udovoljavanja uvjetima za izdavanje Rješenja o jamstvu inozemnom trgovačkom društvu koje nije dostavilo dokaz o osnivanju podružnice sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te sukladno odredbama ovog Pravilnika Centar će podnositelju zaključkom dati primjeren rok za ispunjenje navedenog uvjeta, koji rok ne smije biti kraći od 15 (petnaest) dana. Protekom danog roka, bez dostave dokaza o ispunjenju danog uvjeta zahtjev podnositelja bit će odbačen kao nepotpun.

(3) Rješenja o jamstvu iz stavka 1. ovoga članka donose se po sustavu prednosti prijave.

(4) Nakon završetka proizvodnje audiovizualnog djela u Republici Hrvatskoj, a temeljem izračuna stvarno učinjenih troškova proizvodnje djela u Republici Hrvatskoj i dokumentacije određene ovim Pravilnikom, Centar na prijedlog Povjerenstva donosi Rješenje o isplati kojim se utvrđuje konačni iznos financijskog poticaja koji će biti isplaćen podnositelju Zahtjeva u okviru osiguranih sredstava namijenjenih za mjere poticaja.

(5) Tražbine iz Rješenja o jamstvu te Rješenja o isplati iz stavaka 1. i 4. ovoga članka ne mogu se ustupiti trećoj osobi, a svaki takav ustup ne proizvodi pravne učinke.

Obveze pravne osobe kojoj je izdano Rješenje o jamstvu

Članak 10.

(1) Nakon završetka proizvodnje djela u Republici Hrvatskoj, pravna osoba kojoj je izdano Rješenje o jamstvu dužna je u roku utvrđenom u Rješenju o jamstvu dostaviti Centru sljedeću dokumentaciju:

– cjelokupni izračun stvarno učinjenih troškova proizvodnje audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj, potvrđen od ovlaštenog revizora registriranog u Republici Hrvatskoj, čije usluge plaća podnositelj Zahtjeva, a u slučaju iz čl. 5. stavka 5. ovog Pravilnika i objedinjeno revizijsko izvješće, s točnom naznakom koje prihvatljive troškove koristi po kojoj osnovi

– preslike dokaza da su uredno izvršene sve obveze plaćanja vezane uz proizvodnju audiovizualnog djela iz članka 3. ovoga Pravilnika u Republici Hrvatskoj, uključujući i obveze plaćanja po osnovi javnih davanja, potvrđene od ovlaštenog revizora registriranog u Republici Hrvatskoj, čije usluge plaća podnositelj Zahtjeva.

(2) Povjerenstvo utvrđuje usklađenost dokaza iz stavka 1. ovoga članka s popisom planiranih troškova proizvodnje djela u Republici Hrvatskoj i ostalom dokumentacijom temeljem koje je podnositelj dobio Rješenje o jamstvu.

(3) Pravna osoba kojoj je izdano Rješenje o jamstvu dužna je bez odgode izvijestiti Centar u slučaju da je nakon donošenja rješenja došlo do:

– pomicanja datuma početka snimanja ili izrade prve animacije (u slučaju animiranog filma ili animirane serije) za više od 30 dana od predviđenog

– promjene u podnesenom planu financiranja proizvodnje cjelokupnog djela u kojem su navedeni svi izvori financiranja za više ili manje od 10 %

– bitne izmjene pravnog i/ili činjeničnog stanja.

(4) O okolnostima iz stavka 3. ovoga članka odluku o daljnjem postupanju donosi Centar na prijedlog Povjerenstva.

Isplata financijskog poticaja

Članak 11.

(1) Sredstva za financijske poticaje planiraju se u godišnjem iznosu u državnom proračunu Republike Hrvatske koja Ministarstvo kulture, kao namjenska sredstva, doznačuje na račun Centra po izdavanju Rješenja o jamstvu. Centar je ovlašten neiskorištena sredstva po izdanim Rješenjima o jamstvu iskoristiti za projekte prijavljene u prethodnoj godini za koje nije izdano Rješenje o jamstvu u toj godini. Centar je obvezan sva preostala neiskorištena sredstva iz prethodne godine doznačena s te osnove, uplatiti u državni proračun najkasnije do 30. lipnja tekuće godine.

(2) Osim sredstava osiguranih u stavku 1. ovoga članka sredstva za financijske poticaje mogu se osigurati i iz drugih izvora.

(3) Centar obavlja isplatu iznosa financijskog poticaja utvrđenog Rješenjem o isplati iz članka 9. ovoga Pravilnika na račun podnositelja Zahtjeva kod poslovne banke u Republici Hrvatskoj, pod uvjetima da je podnositelj Zahtjeva ispunio obveze iz članka 10. ovoga Pravilnika te da su doznačena proračunska sredstva za financijske poticaje te sredstva iz drugih izvora na račun Centra.

(4) Neovisno o vrsti produkcije, a pod uvjetima iz stavka 3. ovoga članka, Centar obavlja isplatu iznosa financijskog poticaja utvrđenog Rješenjem o isplati iz članka 9. ovoga Pravilnika na poseban račun podnositelja Zahtjeva kod poslovne banke u Republici Hrvatskoj, otvoren namjenski u svrhu proizvodnje predmetnog djela, uključivo i namjenski depozitni račun.

(5) Konačni iznos financijskog poticaja utvrđen Rješenjem o isplati ne može biti veći od iznosa utvrđenog Rješenjem o jamstvu.

Obveza davatelja državne potpore

Članak 12.

(1) Davatelj državne potpore iz ovog Pravilnika je dužan na svojim službenim internetskim stranicama objaviti potpuni tekst odobrenog programa potpore i njegove provedene odredbe, ime korisnika potpore, naziv podnositelja zahtjeva i projekt za koji je dodijeljen financijski poticaj, iznos i intenzitet državne potpore izražen kao udjel u ukupnom proračunu projekta za koji je financijski poticaj dodijeljen.

(2) Navedene informacije davatelj državne potpore je dužan čuvati najmanje 10 godina te učiniti dostupnim javnosti sukladno važećim propisima koji reguliraju prava na pristup informacijama.

Kvalifikacijski test

Članak 13.

Kvalifikacijski test za koprodukcije te servisne produkcije (A Kulturni sadržaj i Korištenje produkcijskih potencijala Republike Hrvatske, B Doprinos ljudskih potencijala) i Popis troškova koji se priznaju su Dodaci 1, 1a i 2 te su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 14.

(1) Postupci započeti prema odredbama Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (»Narodne novine«, broj 86/12, 104/12, 105/13 i 83/14, 03/15) do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama toga Pravilnika osim zahtjeva podnesenih nakon stupanja na snagu Zakona o audiovizualnih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 61/18).

(2) Centar je obvezan neiskorištena sredstva iz prethodne godine po započetim postupcima prema odredbama Pravilnika o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (»Narodne novine«, broj 86/12, 104/12, 105/13 i 83/14, 03/15) iskoristiti najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Prestanak važenja propisa

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (»Narodne novine«, broj 86/12, 104/12, 105/13 i 83/14, 03/15).

Stupanje na snagu

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-11/18-01/0046

Urbroj: 532-07/1-19-11

Zagreb, 12. srpnja 2019.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

DODATAK 1

KVALIFIKACIJSKI TEST ZA KOPRODUKCIJE

NAZIV PROJEKTA
PODNOSITELJ ZAHTJEVA
  
  
DATUM I POTPIS:
  


Osnovni uvjeti: da bi projekt zadovoljio kvalifikacijski test, mora ostvariti minimalno 22 boda (od ukupno 44 mogućih), s time da mora zadovoljiti minimalno 6 bodova iz Dijela A (Kulturni sadržaj), minimalno 10 bodova iz Dijela B (Doprinos ljudskih potencijala) i minimalno 6 bodova iz Dijela C (Korištenje produkcijskih potencijala Republike Hrvatske).

DIO A – KULTURNI SADRŽAJ

Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova
A1Tema i sadržaj djela temelji se na osobi, liku ili događajima koji čine dio hrvatske, europske ili svjetske kulture, povijesti, mitologije ili religije ili narativno koherentnim projekcijama prošlosti i budućnosti2
A2Djelo je smješteno na lokaciji u Hrvatskoj ili u nekoj od europskih država, ili njegove slike predstavljaju Hrvatsku ili neku drugu europsku državu ili kulturno okruženje2
A3Djelo je inspirirano ili se temelji na adaptaciji postojećeg književnog, glazbenog, kazališnog ili audiovizualnog djela2
A4Djelo se bavi suvremenim političkim, društvenim ili kulturnim temama i/ili sadržajima2
A5Konačna verzija djela je na hrvatskom ili jednom od europskih jezika2
A6Djelo predstavlja suvremenog umjetnika iz druge discipline, a njegov/njen doprinos čini bitan dio djela2
UKUPNO A (A1+A2+A3+A4+A5+A6)12DIO B – DOPRINOS LJUDSKIH POTENCIJALA

Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova
B1Djelu su svoj doprinos dali državljani ili porezni rezidenti Republike Hrvatske u ulozi:

a) redatelj1

b) producent1

c) barem jedan koautor:

– autor dijaloga

– autor scenarija

– direktor fotografije

– glavni animator

– glavni crtač (layout man)

– skladatelj glazbe

1

d) barem jedan autor doprinosa ili voditelj sektora:


za igrana i dokumentarna djela*:

– direktor filma

– glavni garderobijer

– kostimograf

– montažer

– montažer zvuka

– operater kamere

– prvi pomoćnik redatelja

– scenograf

– slikar maski

– supervizor vizualnih efekata

– vođa snimanja

*2 boda za jednog, 1/2 za svakog narednog, 7 maksimalno

7

ILI


za animirana djela*:

– animator

– asistent animatora

– compositing

– čistač

– dizajner likova

– dizajner pozadina

– dizajner svjetla

– fazer

– kolorist

– lutkar

– modeler

– montažer

– motion capture supervizor

– operater kamere

– rendering slike

– rigger

– scenograf

– supervizor vizualnih efekata

– trik snimatelj

*2 boda za jednog, 1/2 za svakog narednog, 7 maksimalno

7

e) Glavni glumac ili glas u animaciji1

f) Minimalno 3 sporedna glumca ili glasa1

g) minimalno 1 praktikant u nekom od glavnih sektora2
UKUPNO B114
 
B2Ostali članovi ekipe angažirani u proizvodnji djela

Najmanje 50 % članova ekipe angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i statista su državljani ili porezni rezidenti Republike Hrvatske.6

ILI


Najmanje 40 % članova ekipe angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i statista su državljani ili porezni rezidenti Republike Hrvatske.4

ILI


Najmanje 30 % članova ekipe angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i statista su državljani ili porezni rezidenti Republike Hrvatske.3
UKUPNO B26
 
UKUPNO B (B1+B2)20DIO C – KORIŠTENJE PRODUKCIJSKIH POTENCIJALA REPUBLIKE HRVATSKE

Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova
C1Snimanje i/ili proizvodnja se odvija na lokacijama ili u studijima u Hrvatskoj

najmanje 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvija se u Hrvatskoj5

ILI


najmanje 30 do 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvija se u Hrvatskoj3

ILI


Najmanje 15 do 30 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvija se u Hrvatskoj2
UKUPNO C15
 
C2Za koprodukciju su angažirani pružatelji usluga sa sjedištem u Hrvatskoj

Najmanje 50 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskom pružatelju usluga.7

ILI


Najmanje 30 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskom pružatelju usluga.5

ILI


Najmanje 15 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskom pružatelju usluga.3
UKUPNO C27
 
UKUPNO C (C1+C2)12
 
UKUPNO A + B + C44


DODATAK 1a

KVALIFIKACIJSKI TEST ZA SERVISNE PRODUKCIJE

NAZIV PROJEKTA
PODNOSITELJ ZAHTJEVA
  
DATUM I POTPIS:_________________________________


Osnovni uvjeti: da bi projekt zadovoljio kvalifikacijski test, mora ostvariti minimalno 14 bodova (od ukupno 36 mogućih), s time da mora zadovoljiti minimalno 4 boda iz Dijela A (Kulturni sadržaj), minimalno 6 bodova iz Dijela B (Doprinos ljudskih potencijala) i minimalno 4 boda iz Dijela C (Korištenje produkcijskih potencijala Republike Hrvatske).

DIO A – KULTURNI SADRŽAJ

Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova
A1Tema i sadržaj djela temelji se na osobi, liku ili događajima koji čine dio hrvatske, europske ili svjetske kulture, povijesti, mitologije ili religije ili narativno koherentnim projekcijama prošlosti i budućnosti2
A2Djelo je smješteno na lokaciji u Hrvatskoj ili u nekoj od europskih država, ili njegove slike predstavljaju Hrvatsku ili neku drugu europsku državu ili kulturno okruženje2
A3Djelo je inspirirano ili se temelji na adaptaciji postojećeg književnog, glazbenog, kazališnog ili audiovizualnog djela2
A4Djelo se bavi suvremenim političkim, društvenim ili kulturnim temama i/ili sadržajima2
A5Konačna verzija djela je na hrvatskom ili jednom od europskih jezika2
A6Djelo predstavlja suvremenog umjetnika iz druge discipline, a njegov/njen doprinos čini bitan dio djela2
UKUPNO A (A1+A2+A3+A4+A5+A6)12


DIO B – DOPRINOS LJUDSKIH POTENCIJALA

Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova
B1Djelu su svoj doprinos dali državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP u ulozi:

a) redatelj1

b) producent1

c) barem jedan koautor:

– autor dijaloga

– autor scenarija

– direktor fotografije

– glavni animator

– glavni crtač (layout man)

– skladatelj glazbe

1

d) barem jedan autor doprinosa ili voditelj sektora:


za igrana i dokumentarna djela:

– direktor filma

– glavni garderobijer

– kostimograf

– montažer

– montažer zvuka

– operater kamere

– prvi pomoćnik redatelja

– scenograf

– slikar maski

– supervizor vizualnih efekata

– vođa snimanja

1

ILI


za animirana djela:

– animator

– asistent animatora

– compositing

– čistač

– dizajner likova

– dizajner pozadina

– dizajner svjetla

– fazer

– kolorist

– lutkar

– modeler

– montažer

– motion capture supervizor

– operater kamere

– rendering slike

– rigger

– scenograf

– supervizor vizualnih efekata

– trik snimatelj

1

e) glavni glumac ili glas1

f) minimalno 3 sporedna glumca ili glasa1
UKUPNO B16
 
B2Praktikanti angažirani u proizvodnji djela
Minimalno 3 praktikanta u nekim od glavnih sektora produkcije su hrvatski državljani ili porezni rezidenti Republike Hrvatske2
UKUPNO B22
 
B3Ostali djelatnici angažirani u proizvodnji djela

Najmanje 50 % djelatnika angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i B2 te statista su državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.6

ILI


Najmanje 40 % djelatnika angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i B2 te statista su državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.4

ILI


Najmanje 30 % djelatnika angažiranih u proizvodnji djela u Hrvatskoj, izuzev onih koji su već ostvarili bodove u B1 i B2 te statista su državljani Republike Hrvatske ili državljani zemalja EGP.3
UKUPNO B36
 
UKUPNO B (B1+B2+B3)14DIO C – KORIŠTENJE PRODUKCIJSKIH POTENCIJALA REPUBLIKE HRVATSKE

Mogući broj bodovaOstvareni broj bodova
C1Snimanje i/ili proizvodnja se odvija na lokacijama ili u studijima u Hrvatskoj

najmanje 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvija se u Hrvatskoj5

ILI


najmanje 30 do 50 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvija se u Hrvatskoj3

ILI


Najmanje 15 do 30 % od ukupnih dana snimanja/proizvodnje odvija se u Hrvatskoj2
UKUPNO C15
 
C2Za servisnu produkciju su angažirani pružatelji usluga sa sjedištem u Hrvatskoj

Najmanje 50 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskim pružateljima usluga.5

ILI


Najmanje 30 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskim pružateljima usluga.3

ILI


Najmanje 15 % ukupnog produkcijskog troška ostvarenog u Hrvatskoj isplaćuje se hrvatskim pružateljima usluga.2
UKUPNO C25
 
UKUPNO C (C1+C2)10
 
UKUPNO A + B + C36


DODATAK 2

POPIS TROŠKOVA KOJI SE PRIZNAJU

1.PREDPRODUKCIJSKI TROŠKOVI
Istraživanje i razvoj projekta (materijalni troškovi za istraživanje, honorari stručnih suradnika ) isključivo ako se radi o dokumentarnom i igrano-dokumentarnom filmu.
Troškovi obilaska lokacija
Smještaj i transport (najam brodova, cestarina, mostarina, najam vozila, najam motorola, troškovi snimanja dronom)
Ishrana
Dnevnice
Honorari za autorski i produkcijski tim u obilasku lokacija te stručne suradnike s pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi) za hrvatske državljane odnosno porezne rezidente u Republici Hrvatskoj, obračunati i plaćeni u Republici Hrvatskoj temeljem postojećih propisa.
Pribave dozvola
2.HONORARI
Honorari autorskog, produkcijskog i tehničkog ljudskog potencijala sa svim pripadajućim javnim davanjima (porezi, prirezi, razrezi, doprinosi) za hrvatske državljane odnosno porezne rezidente u Republici Hrvatskoj, obračunati i plaćeni u Republici Hrvatskoj temeljem postojećih propisa.
Sektor režije
Sektor produkcije
Sektor organizacije
Sektor glumaca
Sektor statista
Sektor kaskadera
Sektor scenografije, gradnje, rekvizite i studija
Sektor scenske tehnike
Sektor specijalnih efekata
Sektor animacije
Sektor modeliranja likova
Sektor modeliranja scenografije
Sektor kostimografije
Sektor maske i frizure
Sektor rasvjete
Sektor kamere
Sektor zvuka
Sektor lokacija
Sektor ishrane (opskrba pripremljenom hranom i pićem)
Sektor glazbe
Sektor montaže slike
Sektor montaže zvuka
Sektor montaže glazbe
Sektor obrade i dizajna slike i zvuka
Sektor stručnjaka za posebne usluge (doktori, medicinske sestre, veterinari, gorska služba i sl. usluge)
Sektor specijalnih konzultanata za rad na scenariju ili pomoć pri realizaciji na snimanju
3.SCENOGRAFIJA I KOSTIMI
Troškovi kupovine scenografije i rekvizita
Troškovi gradnje i adaptacije scenografije (trošak materijala te najam radnih strojeva i alata)
Troškovi najma/zakupa scenografije, rekvizita i studija
Najmovi i zavisni troškovi opreme
Najmovi/zakup lokacija
Najmovi životinja svih vrsta
Najmovi/zakup pokretne i nepokretne imovine (rekvizita, vozila koja se koriste za snimanje (igrajuća vozila))
Najmovi objekata i infrastruktura potrebnih za snimanje audiovizualnog djela (pokretne kuhinje, WC-i, kamp kućice, šatori, autobusi, za kostim i šminku)
Troškovi kostimografije (troškovi svih usluga, izrade, najma i kupovine dobara vezanih uz kostimografiju audiovizualnog djela)
Troškovi modeliranja likova i scenografije te izrade pozadina (troškovi usluga, najma i kupovine potrošnih materijala za animirana audiovizualna djela),
Troškovi specijalnih efekata, potrošnoga materijala, filmskog oružja, filmskog streljiva
Troškovi šminke, maske i frizure
4.TEHNIČKA OPREMA
Troškovi najma scenske tehnike i kupovine potrošne robe i dobara vezanih uz scensku tehniku
Troškovi najma rasvjetne tehnike i kupovine potrošne robe i dobara vezanih uz rasvjetnu tehniku
Troškovi najma kamere (uključujući čamac za kameru i sigurnosnu opremu za kaskadere i glumce) i prateće tehnike uz kameru, troškovi najma opreme za zvuk i prateće tehnike uz opremu za zvuk, troškovi najma opreme za animaciju, kompoziting i rendering, kupovina prateće potrošne robe i dobara vezanih uz opremu za kameru i prateću tehniku, opremu za zvuk te opremu za animaciju
Kupovina opreme, uključivo i računalne opreme za animaciju za snimanja u Republici Hrvatskoj u trajanju dužem od godinu dana, priznata u vrijednosti godišnje amortizacijske stope za dugotrajnu imovinu
5.PUTOVANJE, TRANSPORT, ISHRANA
Troškovi transporta (najam kombija i svih vozila potrebnih tijekom proizvodnje audiovizualnog djela)
Gorivo, cestarine i ostali troškovi vezani uz transport i vozila
Troškovi prijevoza (zrakoplov, vlak, autobus, brod)
Troškovi smještaja djelatnika angažiranih na proizvodnji djela (pripreme, snimanje i postprodukcija)
Troškovi ishrane (catering i craft)
6.FILMSKI MATERIJAL I MONTAŽA
Troškovi montaže slike, zvuka i glazbe
Troškovi obrade, dorade i dizajna slike i zvuka
Izrada fotografija
Izrada making of materijala
Troškovi najma računalnih programa za animaciju, kompoziting i rendering
Troškovi najma ostale računalne opreme i programa za vrijeme proizvodnje
Troškovi vizualnih efekata
7.TROŠKOVI LOKACIJA
Najmovi vozila u svrhu pružanja usluge proizvodnje audiovizualnog djela (policijska vozila, zaštitarska vozila, hitna pomoć, vatrogasna kola, čamac za kameru)
Dodatni troškovi na lokacijama (čišćenje, komunalni doprinosi, medicinski materijal i sl.)
8.OSTALI TROŠKOVI
Troškovi osiguranja od ozljeda na radu cjelokupne ekipe u svim fazama proizvodnje, troškovi od odgovornosti prema trećim osobama za vrijeme proizvodnje
Troškovi revizije
Troškovi pravnih usluga (odvjetnik, javni bilježnik)
Uredski troškovi filmske ekipe na terenu za vrijeme proizvodnje (priprema, snimanje i rasprema)
Zakup uredskog prostora na terenu, skladišta, prostora za garderobu i šminku, prostora za potrebe izbora glumaca (casting), prostora za dnevni odmor glumaca, najam uredskog namještaja
Najam uredske opreme (telefona, telefaksa, računala, fotokopirnog uređaja, priključaka za telefon i internet i sl.)
Računi za telekomunikacijske i internetske usluge
Troškovi dostave i poštanskih usluga, carine