NN 70/2019 (24.7.2019.), Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1473

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 62/2017, 130/2017 i 14/2019), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU OVLAŠTENIH OSOBA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se program stručnog osposobljavanja ovlaštenih osoba za obavljanje inspekcijskog i neposrednog nadzora morskog ribarstva.

(2) Cilj stručnog osposobljavanja je da u ovisnosti o programu polaznici steknu znanja i vještine potrebne za samostalnu provedbu:

– inspekcijskog nadzora na moru ribarskih plovila i osoba koje obavljaju ribolov na moru,

– inspekcijskog nadzora na tržnicama i u objektima tržišta proizvoda ribarstva,

– inspekcijskog nadzora transportnog sredstva koji sudjeluje u prometu proizvoda ribarstva i

– neposrednog nadzora.

(3) Izrazi koji se koriste u ovome propisu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG I NEPOSREDNOG NADZORA NA MORU

Članak 2.

(1) Program stručnog osposobljavanja ovlaštenih osoba za obavljanje inspekcijskog i neposrednog nadzora ribarskih plovila i osoba koje obavljaju ribolov na moru sastoji se od tri izvedbena plana po istom programu, izvedbenog plana A, izvedbenog plana B i izvedbenog plana C.

(2) Izvedbeni plan A namijenjen je polaznicima koji imaju osnove znanja i vještina u provođenju nadzora nad morskim ribolovom, izvedbeni plan B namijenjen je polaznicima bez znanja i vještina u provođenju nadzora nad morskim ribolovom i izvedbeni plan C namijenjen je polaznicima koji će provoditi neposredni nadzor na moru smanjenog obima.

(3) Svaki izvedbeni plan sastoji se od predavanja i praktičnog dijela – vježbi.

(4) Ribarski inspektori Ministarstva ovlašteni su provoditi program stručnog osposobljavanja.

Članak 3.

(1) Izvedbeni plan A sastoji se od četiri tematske cjeline, trideset sati nastave i deset sati praktične nastave. Tematske cjeline su podijeljene na sljedeći način:

1. Provedba inspekcijskog nadzora:

1.1. Zakonska osnova za provedbu nadzora morskog ribolova:

– Legislativa RH,

– Legislativa EU,

– Ovlasti ovlaštenih osoba u nadzoru ribolova na moru.

1.2. Nadzor nad rekreacijskim, sportskim ribolovom i malim obalnim ribolovom.

1.3. Početne radnje pri ukrcaju:

– Oprema i podaci obvezni prije ukrcaja,

– Provjera pozicije ribarskog plovila,

– Provjera brodskih ljestvi,

– Provjera identiteta ribarskog plovila,

– Provjera identiteta vlasnika, ovlaštenika i odgovorne osobe,

– Provjera suradnje zapovjednika (odgovorne osobe),

– Provjera ribolovne aktivnosti.

2. Provjera sukladnosti dokumentacije:

– Potvrda registra flote,

– Ribolovna dozvola (povlastica za obavljanje ribolova),

– Odobrenje za ribolov,

– Potvrda snage motora,

– Potvrda o skladištu za ribu,

– Provjera nad izvješćima zapovjednika (odgovorne osobe),

– Postojeći sustavi izvješćivanja,

– VMS sustav,

– Očevidnik o ribolovu (u papirnatom i elektroničkom obliku),

– Ostala izvješća.

3. Provjera sukladnosti ulova na plovilu:

3.1. Procjena količina i vrsta zadržanih na plovilu,

– Utvrđivanje proizvoda obrade ulova,

– Način identificiranja tereta,

– Procjena žive mase po vrsti,

– Procjena najmanje veličine morskih organizama za zadržavanje,

– Provjera sukladnosti ulova na plovilu,

– Usporedba ulova s podacima koje je o njemu unio zapovjednik,

– Provjera zahtjeva slaganja i označavanje tereta,

– Provjera ribolovnih mogućnosti.

4. Provjera sukladnosti ribolovnog alata:

4.1. Utvrđivanje i ispitivanje ribolovnog alata koji se koristi i ostalog koji se eventualno nalazi na plovilu:

– Utvrđivanje i ispitivanje alata u upotrebi i ostalog alata na plovilu,

– Konstrukcijsko-tehničke osobine ribolovnog alata,

– Identificiranje oznaka ribolovnog alata,

– Zabranjene ribolovne metode,

– Provjera sukladnosti alata.

Članak 4.

(1) Izvedbeni plan B sastoji se od pet tematskih cjelina, pedeset sati nastave i dvadeset sati praktične nastave. Tematske cjeline su raspoređene na sljedeći način:

1. Uvod – Nadzor ribolova na ribolovnom moru RH:

1.1. Ribolovno more RH:

– Unutarnje i vanjsko ribolovno more, ribolovne zone i podzone,

– ZERP,

– Kategorije ribolova,

– Nadzor nad rekreacijskim i športskim ribolovom,

– Nadzor nad malim obalnim ribolovom,

– Kontrola provođenja ribolova u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolova za potrebe akvarija,

– Područja zabrane obavljanja ribolova,

– Posebna staništa.

1.2. Zakonska osnova za provedbu nadzora morskog ribolova:

– Legislativa RH,

– Legislativa EU,

– Ovlasti ovlaštenih osoba u nadzoru ribolova na moru.

2. Provedba početnih radnji inspekcijskog nadzora:

2.1. Početne radnje pri ukrcaju:

– Oprema i podaci obvezni prije ukrcaja,

– Provjera pozicije ribarskog plovila,

– Provjera brodskih ljestvi,

– Provjera identiteta ribarskog plovila,

– Provjera identiteta vlasnika, ovlaštenika i odgovorne osobe,

– Provjera suradnje zapovjednika (odgovorne osobe),

– Provjera ribolovne aktivnosti.

3. Provjera sukladnosti dokumentacije:

3.1. Provjera sukladnosti dokumentacije:

– Potvrda registra flote,

– Ribolovna dozvola (povlastica za obavljanje ribolova),

– Odobrenje za ribolov,

– Potvrda snage motora,

– Potvrda o skladištu za ribu.

3.2. Provjera nad izvješćima zapovjednika (odgovorne osobe):

– Postojeći sustavi izvješćivanja,

– VMS sustav,

– Očevidnik o ribolovu (u papirnatom i elektroničkom obliku),

– Ostala izvješća.

4. Provjera sukladnosti ulova na plovilu:

4.1. Procjena količina i vrsta zadržanih na plovilu:

– Utvrđivanje proizvoda obrade ulova,

– Način identificiranja tereta,

– Procjena žive mase po vrsti,

– Procjena najmanje veličine morskih organizama za zadržavanje,

– Provjera sukladnosti ulova na plovilu,

– Usporedba ulova s podacima koje je o njemu unio zapovjednik,

– Provjera zahtjeva slaganja i označavanje tereta,

– Provjera ribolovnih mogućnosti.

5. Provjera sukladnosti ribolovnog alata:

5.1. Utvrđivanje i ispitivanje ribolovnog alata koji se koristi i ostalog koji se eventualno nalazi na plovilu:

– Utvrđivanje i ispitivanje alata u upotrebi i ostalog alata na plovilu,

– Konstrukcijsko tehničke osobine ribolovnog alata,

– Identificiranje oznaka ribolovnog alata,

– Zabranjene ribolovne metode,

– Provjera sukladnosti alata.

Članak 5.

(1) Izvedbeni plan C sastoji se od pet tematskih cjelina, dvadeset sati teorijske i deset sati praktične nastave. Tematske cjeline su raspoređene na sljedeći način:

1. Uvod – Nadzor ribolova na ribolovnom moru RH:

1.1 Ribolovno more RH:

– Unutarnje i vanjsko ribolovno more, ribolovne zone i podzone,

– Kategorije ribolova,

– Nadzor nad rekreacijskim i športskim ribolovom,

– Nadzor nad malim obalnim ribolovom,

– Kontrola provođenja ribolova u znanstvene i znanstveno-nastavne svrhe i ribolova za potrebe akvarija,

– Područja zabrane obavljanja ribolova,

– Posebna staništa.

1.2. Zakonska osnova za provedbu nadzora morskog ribolova:

– Legislativa RH,

– Legislativa EU,

– Ovlasti ovlaštenih osoba u nadzoru ribolova na moru.

2. Provedba početnih radnji inspekcijskog nadzora:

– Oprema i podaci obvezni prije ukrcaja,

– Provjera pozicije ribarskog plovila,

– Provjera identiteta ribarskog plovila,

– Provjera identiteta vlasnika, ovlaštenika i odgovorne osobe,

– Provjera suradnje zapovjednika (odgovorne osobe),

– Provjera ribolovne aktivnosti.

3. Provjera sukladnosti dokumentacije:

3.1. Provjera povlastice/odobrenja za gospodarski ribolov

3.2. Provjera izvješća i očevidnika,

– Postojeći sustavi izvješćivanja,

– VMS sustav,

– Očevidnik o ribolovu (u papirnatom i elektroničkom obliku),

– Ostala izvješća.

4. Provjera sukladnosti ulova na plovilu:

– Način identificiranja tereta,

– Procjena žive mase po vrsti,

– Procjena najmanje veličine morskih organizama za zadržavanje,

– Provjera sukladnosti ulova na plovilu,

– Usporedba ulova s podacima koje je o njemu unio zapovjednik.

5. Provjera sukladnosti ribolovnog alata:

– Utvrđivanje i ispitivanje alata u upotrebi i ostalog alata na plovilu,

– Konstrukcijsko tehničke osobine ribolovnog alata,

– Identificiranje oznaka ribolovnog alata,

– Zabranjene ribolovne metode,

– Provjera sukladnosti alata.

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA NA KOPNU

Članak 6.

(1) Program stručnog osposobljavanja ovlaštenih osoba za obavljanje inspekcijskog nadzora na kopnu se sastoji od izvedbenog plana sa dvije tematske cjeline, od jedanaest sati teoretske i šest sati praktične nastave.

(2) Tematske cjeline su podijeljene na sljedeći način:

1. Provedba inspekcijskog nadzora na tržnicama i u objektima tržišta proizvoda ribarstva:

1.1. Provjera ispunjavanja obveza od strane gospodarskih subjekata,

1.2. Provjera sukladnosti proizvoda ribarstva u aukcijskim centrima, kod registriranih kupaca ili organizacija proizvođača,

1.3. Provjera sukladnosti proizvoda ribarstva koji se prodaju izravno s ribarskog plovila,

1.4. Provjera sukladnosti proizvoda ribarstva u objektima za obradu i skladištenje,

1.5. Provjera sukladnosti proizvoda ribarstva u maloprodajnim objektima i restoranima,

1.6. Sastavljanje izvješća o inspekcijskom nadzoru.

2. Provedba inspekcijskog nadzora transportnog vozila koji sudjeluje u prometu proizvoda ribarstva:

2.1. Pravne obveze prijevoznika,

2.2. Ovlasti službenih osoba,

2.3. Provjera sukladnosti prevezenih proizvoda ribarstva,

2.4. Sastavljanje izvješća o inspekcijskom nadzoru vozila.

Članak 7.

(1) Ministarstvo će pisanim putem obavijestiti tijela državne uprave o mjestu i vremenu održavanja radionica za stručno osposobljavanje prema Programu stručnog osposobljavanja.

(2) Tijela državne uprave dužna su dostaviti popis svojih službenika koji će polaziti program stručnog osposobljavanja ministarstvu, najkasnije 15 dana prije početka izvođenja programa stručnog osposobljavanja.

(3) Ribarski inspektori provode nastavu prema programu stručnog osposobljavanja.

(4) Mjesto održavanja nastave osigurat će ministarstvo u suradnji s tijelima državne uprave čiji su službenici polaznici programa za stručno osposobljavanje.

(5) Ministarstvo je dužno voditi evidenciju prisutnosti polaznika.

(6) Ministarstvo će po potrebi organizirati stručno osposobljavanje za novo prijavljene polaznike.

(7) Ministarstvo će po potrebi organizirati dodatne stručne radionice za ovlaštene osobe.

IZDAVANJE RJEŠENJA

Članak 8.

(1) Smatra se da je polaznik uspješno završio program stručnog osposobljavanja ako je prema evidenciji prisutnosti koje vodi ministarstvo, bio prisutan na 2/3 održane nastave i na 2/3 održanih praktičnih vježbi, te ako je položio ispit o čemu ovlašteni predavač izdaje potvrdu.

(2) Ministar će polaznicima koji uspješno završe program stručnog osposobljavanja izdati Rješenje o ovlaštenju kojim će se ovlastiti za obavljanje poslova inspekcijskog ili neposrednog nadzora morskog ribarstva.

Članak 9.

(1) Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenih osoba.

(2) Evidencija iz stavka 1. vodi se u elektronskom obliku.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom osposobljavanju ovlaštenih osoba (»Narodne novine«, broj 74/2015).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/18-01/129

Urbroj: 525-13/0823-19-5

Zagreb, 10. srpnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.