NN 70/2019 (24.7.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1474

Na temelju članka 236. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), ministar mora, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM UVJETIMA VOZILA U PROMETU NA CESTAMA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (»Narodne novine«, br. 85/16 i 24/17), u članku 3. stavku 1. iza riječi »ispitivanja« dodaju se riječi »unutar država članica EU«.

Članak 2.

U članku 38. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Stražnje svjetlo za maglu ne smije se uključiti ako nisu uključena pozicijska svjetla. Stražnje svjetlo za maglu smije se isključiti neovisno o bilo kojem drugom svjetlu.«.

Članak 3.

U članku 78. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vozila:

– oružanih snaga

– policije

– vatrogasaca

– civilne zaštite

– koja ne moraju biti opremljena tahografskim uređajima

– koja se zbog svojih konstrukcijskih osobina ne mogu kretati brže od graničnih brzina iz stavka 2. i 3. ovoga članka

– koja služe za ispitivanje na cesti.«.

Članak 4.

U članku 109. stavak 16. briše se.

Dosadašnji stavci od 17. do 20. postaju stavci od 16. do 19.

Članak 5.

Članak 111. mijenja se i glasi:

»(1) Uređaj za osvjetljavanje ceste i svjetlosnu signalizaciju na vozilima kategorije L mora biti odobren i ugrađen sukladno članku 22. Priloga II. Uredbe (EU) br. 168/2013.

(2) Vozila za čije uređaje za osvjetljavanje ceste i svjetlosnu signalizaciju nisu bili propisani uvjeti za odobravanje u vrijeme njihove proizvodnje ili puštanja u promet, moraju udovoljiti uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom.

(3) Uređaji za osvjetljavanje ceste i svjetlosnu signalizaciju smiju emitirati slijedeće boje svjetlosti:

Grupa uređajaNaziv sklopaBoja svjetla
Dugo svjetlobijela
Uređaji za
osvjetljavanje ceste
Kratko svjetlobijela
Prednja svjetla za maglubijela ili žuta
Svjetlo za vožnju unatragbijelo
Pokretno svjetlo (reflektor)bijela
Uređaji za
označivanje vozila
Prednja pozicijska svjetlabijela ili jantarna (samo prednja)
Stražnja pozicijska svjetlacrvena
Stražnje svjetlo za maglucrvena
Parkirna svjetlaprednje bijelo, stražnje crveno
Svjetlo registracijske pločicebijela
Rotacijska i treptava svjetlajantarna, crvena ili plava
Retroreflektirajuće površinecrvena (samo straga ili bočna na stražnjem dijelu vozila), jantarna (samo bočna na prednjem dijelu vozila)
Dnevna svjetlabijela
Uređaji za davanje svjetlosnih znakovaKočna svjetlacrvena
Pokazivači smjerajantarna
Uređaji za istodobno uključivanje svih pokazivača smjerajantarna


(4) Udaljenost vanjskog ruba svjetleće površine od bočno najizbočenije točke vozila ne smije biti veća od 400 mm.

(5) Udaljenost donjih rubova svjetlećih površina od površine ceste ne smije biti manja od 350mm niti veća od 1500 mm.

(6) Na vozilima ne smiju biti postavljeni drugi uređaji za osvjetljavanje, označavanje i davanje svjetlosnih znakova te drugi izvori svjetlosti i reflektirajuće tvari, osim onih iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Ako su svjetla za osvjetljavanje i signalizaciju izvedena u paru, moraju biti ugrađena na istoj visini od tla i simetrično na uzdužnu os vozila, osim kod vozila kategorije L4. Moraju biti iste boje i snage te se paliti istovremeno, osim parkirnih svjetala i pokazivača smjera.«.

Članak 6.

U članku 115. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Članak 7.

Članak 118. mijenja se i glasi:

»(1) Vozilo mora na svom stražnjem kraju imati tvornički predviđen prostor za nosač registarske pločice.

(2) Nosač stražnje registarske pločice mora biti postavljen sukladno članku 18. i Prilogu II. Uredbe(EU) br. 168/2013.

(3) Stražnja registarska pločica na vozilima kategorije L mora biti smještena tako da je vidljiva sudionicima u prometu koji se nalaze iza vozila.

(4) Nosač stražnje registarske pločice ne smije biti lako sklopiv bez uporabe alata i ne smije imati napravu za mijenjanje nagiba.

(5) Svjetlo stražnje registracijske pločice na vozilima kategorije L, ovisno o tipu pločice, mora biti ugrađeno i izvedeno tako da se svjetlost po pločici rasprostire ujednačeno bez tamnih ili izrazito svijetlih mjesta.

(6) Vozila kategorije L1 ne moraju imati ugrađeno svjetlo stražnje registarske pločice, ali ako je svjetlo stražnje registarske pločice ugrađeno mora ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(7) Svjetlost koja se odbija od registarske pločice ne smije blještati, a izvor svjetlosti ne smije biti neposredno vidljiv sudionicima u prometu koja se kreću iza vozila.

(8) Svjetlost koja osvjetljava stražnju registarsku pločicu mora biti takva da je noću, pri dobroj vidljivosti, moguće čitati oznake i brojeve na pločici s udaljenosti najmanje od 20 m.

(9) Svjetlo stražnje registarske pločice mora biti povezano na istu sklopku kojom se uključuju i pozicijska svjetla.«.

Članak 8.

U članku 119. stavku 1. iza riječi: »kategorije L« dodaje se zarez i dodaju riječi: »osim vozila kategorije L1 i L2,«.

Članak 9.

U članku 121. stavku 4. broj »1.« zamjenjuje se brojem »3.«.

Članak 10.

U članku 123. stavku 1. iza riječi: »kategorije L« dodaje se zarez i dodaju riječi: »osim vozila kategorije L1 i L2,«.

Stavak 9. briše se.

Dosadašnji stavci 10., 11. i 12. postaju stavci 9., 10. i 11.

Članak 11.

U članku 124. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vozila kategorije L, osim vozila kategorije L1 i L3 koja su proizvedena 1995. godine i ranije, moraju biti opremljena s dva prednja i s dva stražnja pokazivača smjera.«.

Članak 12.

Članak 125. mijenja se i glasi:

»(1) Uređaji koji omogućuju normalnu vidljivost na vozilima kategorije L moraju biti odobreni i ugrađeni sukladno odredbi članka 22. i Priloga II. Uredbe (EU) br. 168/2013.

(2) Vozila za čije uređaje koji omogućuju normalnu vidljivost nisu bili propisani uvjeti za odobravanje u vrijeme njihove proizvodnje ili puštanja u promet, moraju udovoljiti uvjetima koji su propisani ovim Pravilnikom.

(3) Vjetrobran i bočna stakla u ravnini vozača ne smiju se dodatno zatamnjivati.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, vjetrobran i bočna stakla se mogu zatamniti ako su ugrađeni ispod vidokruga vozača.

(5) Brisači vjetrobrana na vozilima kategorije L sa kabinom, moraju biti ugrađeni i izvedeni tako da omoguće brisanje što veće površine vjetrobrana po svim vremenskim uvjetima.

(6) Vozila koja imaju ugrađene brisače vjetrobrana moraju imati i perače vjetrobrana.

(7) Odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se na vozila policije.«.

Članak 13.

U članku 131. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Zamjenski ispušni sustavi moraju biti odobreni ili ispitani i tako izvedeni da ne proizvode povećanu emisiju buke u odnosu na vrijednost propisanu stavkom 3. ovoga članka, odnosno na vrijednosti koje predviđa proizvođač odobrenog ili ispitanog zamjenskog ispušnog sustava.«.

Članak 14.

U članku 136. stavci 2., 3. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 2.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-02/04

Urbroj: 530-05-1-1-3-17-1

Zagreb, 4. srpnja 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.