NN 71/2019 (26.7.2019.), Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe

Ministarstvo turizma

1505

Na temelju članka 15. stavaka 7. i 8., a u vezi sa člankom 11. stavkom 1. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 52/2019.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O NAJNIŽEM I NAJVIŠEM IZNOSU TURISTIČKE PRISTOJBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se najniži i najviši iznos turističke pristojbe po osobi i noćenju, najniži i najviši paušalni iznos turističke pristojbe koji plaćaju osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i visina godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe koji plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i članove uže obitelji te najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.

(2) Odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na svom području, uz mišljenje lokalnih turističkih zajednica, donosi županijska skupština odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, uz mišljenje Turističke zajednice Grada Zagreba za područje Grada Zagreba.

(3) Nakon donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka, ista se može izmijeniti ili donijeti nova na način i u rokovima propisanim Zakonom o turističkoj pristojbi, kad se steknu uvjeti za promjenu visine turističke pristojbe odnosno kad se to ocijeni potrebnim.

Članak 2.

(1) Najniži i najviši iznos turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost iznosi:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja
ugostiteljska djelatnost
po osobi
Razdoblje1. 4. do 30. 9.Ostalo razdoblje
Najniži iznos turističke pristojbe (u kunama)10,007,00
Najviši iznos turističke pristojbe (u kunama)20,0014,00


Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi
(Kampovi i Kamp odmorišta)

po osobi

Razdoblje1. 4. do 30. 9.Ostalo razdoblje
Najniži iznos turističke pristojbe (u kunama)8,005,00
Najviši iznos turističke pristojbe (u kunama)15,0010,00


(2) Najniži i najviši iznos turističke pristojbe za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi:

Smještaj u domaćinstvu

– po krevetu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

– po krevetu

Najniži godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)350,00200,00
Najviši godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)1000,00500,00


Smještaj u domaćinstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište –

robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Smještaj na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u kampu i u objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište – robinzonski smještaj

– za svaku smještajnu jedinicu

Najniži godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)500,00250,00
Najviši godišnji paušalni iznos turističke pristojbe (u kunama)1000,00500,00


(3) Kapacitet, odnosno broj gostiju u objektu vrste kamp odmorište i kamp odmorište – robinzonski smještaj, određuje se prema broju gostiju koji mogu sigurno u njemu boraviti, ali do najviše deset smještajnih jedinica, odnosno 30 gostiju istodobno, u koje se ne ubrajaju djeca do 12 godina starosti, a koji kapacitet je utvrđen rješenjem nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Članak 3.

(1) Najniži i najviši iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu, za sebe i članove uže obitelji iznosi:

Najniži iznos turističke pristojbeNajviši iznos
turističke pristojbe
Prvi član60,00250,00
Drugi član60,00250,00
Za svakog sljedećeg člana25,00100,00


(2) Najniži i najviši iznos turističke pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući, apartmanu ili stanu za odmor koji turističku pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju, određuje se u visini utvrđenoj u članku 2. za noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost.

Članak 4.

(1) Ako županijska skupština, odnosno Gradska skupština Grada Zagreba ne donese odluku o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i/ili o visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe primjenjuje se najniži iznos turističke pristojbe, odnosno najniži paušalni iznos turističke pristojbe utvrđen ovim Pravilnikom.

(2) Za područja općina i gradova koji se smatraju potpomognutim područjima (I – IV razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, turistička pristojba može se odrediti u iznosu umanjenom do 30% u odnosu na visinu turističke pristojbe koja je određena sukladno članku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Najviši iznos turističke pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke, koji mogu donijeti općinska ili gradska vijeća, iznosi:

Kapacitet putnika po broduNajviši iznos turističke pristojbe
po brodu (u kunama)
50 – 2002000,00
201 – 5005000,00
501 – 100010.000,00
1001 – 200020.000,00
2001 – 300030.000,00
3001 – i više40.000,00


Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/12

Urbroj: 529-05-01/1-19-1

Zagreb, 17. srpnja 2019.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.