NN 71/2019 (26.7.2019.), Pravilnik o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

1508

Na temelju članka 18. stavka 8. Zakona o otocima (»Narodne novine«, broj 116/18), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA OTOČNOG VIJEĆA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se broj članova Otočnog vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeće), način njihovog odabira, djelokrug Vijeća te druga pitanja vezana uz rad Vijeća.

Članak 2.

Vijeće osniva ministar nadležan za otoke (u daljnjem tekstu: ministar) kao svoje savjetodavno tijelo radi savjetovanja pri izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka u skladu s odredbom članka 18. stavka 1. Zakona o otocima (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Vijeće čine: predsjednik Vijeća, zamjenik predsjednika Vijeća i članovi Vijeća.

Članak 5.

(1) Predsjednik Vijeća je ministar.

(2) Zamjenik predsjednika Vijeća je član Vijeća iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Članovi Vijeća su:

– dva zastupnika u Hrvatskom saboru po prijedlogu Hrvatskoga sabora

– ravnatelj uprave koja obavlja upravne i stručne poslove vezane uz održivi razvoj hrvatskih otoka (u daljnjem tekstu: uprava nadležna za otoke) u ministarstvu nadležnom za otoke (u daljem tekstu: Ministarstvo)

– jedan predstavnik Ministarstva iz redova državnih dužnosnika ili ravnatelja uprava, kojeg određuje ministar

– po jedan predstavnik: ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu, ministarstva nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za demografiju i socijalnu politiku, ministarstva nadležnog za gospodarstvo, poduzetništvo i obrt, ministarstva nadležnog za rad, ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje, ministarstva nadležnog za turizam, ministarstva nadležnog za poljoprivredu, ministarstva nadležnog za kulturu, ministarstva nadležnog za zdravstvo, ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i energetiku, ministarstva nadležnog za graditeljstvo i prostorno uređenje, ministarstva nadležnog za državnu imovinu, ministarstva nadležnog za upravu, ministarstva nadležnog za pravosuđe i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, iz redova državnih dužnosnika ili ravnatelja uprava, po prijedlogu ovih ministarstava

– ravnatelj Agencije za obalni linijski pomorski promet

– ravnatelj Državne geodetske uprave

– direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

– predstavnik Hrvatske gospodarske komore, po prijedlogu Hrvatske gospodarske komore

– predstavnik Hrvatske obrtničke komore, po prijedlogu Hrvatske obrtničke komore

– dva župana obalno-otočnih jedinica područne (regionalne) samouprave, po prijedlogu Hrvatske zajednice županija

– gradonačelnik Grada Zadra

– gradonačelnik Grada Šibenika

– gradonačelnik Grada Dubrovnika

– tri gradonačelnika gradova smještenih na otocima, po prijedlogu Udruge gradova u Republici Hrvatskoj

– tri općinska načelnika općina smještenih na otocima, po prijedlogu Hrvatske zajednice općina

– po jedan otočni koordinator iz svake obalno-otočne županije, po prijedlogu regionalnog koordinatora ako zapošljava više od jednog otočnog koordinatora

– četiri predstavnika otočnih razvojnih dionika

– dva predstavnika znanstvene i stručne zajednice koji se bave otočnim razvojem.

Članak 7.

Predstavnici otočnih razvojnih dionika i predstavnici znanstvene i stručne zajednice koji se bave otočnim razvojem imenuju se u Vijeće na prijedlog ministra.

Članak 8.

(1) Članovi Vijeća koji su predstavnici otočnih razvojnih dionika imenuju se iz otočnog poslovnog i/ili znanstvenog sektora koji djeluje na otocima te iz zadruga i/ili organizacija civilnog društva koje imaju sjedište na otocima i svoju djelatnost obavljaju na otocima.

(2) Zadruge i organizacije civilnog društva iz stavka 1. ovog članka moraju biti registrirane najmanje dvije godine prije imenovanja njihovih predstavnika u Vijeće i svoju djelatnost moraju temeljiti na otočnom razvoju.

(3) Uvjet koji moraju zadovoljiti članovi Vijeća iz članka 7. ovog Pravilnika je radno iskustvo od najmanje pet godina u poslovima koji su odgovarajući djelokrugu Vijeća, osim za predstavnike zadruga ili organizacija civilnog društva iz stavka 1. ovog članka.

(4) Članovi Vijeća iz članka 7. ovog Pravilnika, prije imenovanja u Vijeće, trebaju Ministarstvu obavezno dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, životopis, stručne reference i drugu dokumentaciju koju od njih zatraži Ministarstvo, a kojom se dokazuju uvjeti za imenovanje određeni ovim Pravilnikom.

(5) Pri imenovanju članova Vijeća iz članka 7. ovog Pravilnika vodit će se računa o zastupljenosti više stručnih područja koja se odnose na otočni razvoj, a za članove iz stavka 1. ovog članka vodit će se računa i o uravnoteženoj geografskoj zastupljenosti članova u Vijeću.

Članak 9.

U ostvarivanju svoje zadaće Vijeće obavlja sljedeće poslove:

– prati stanje i trendove otočnog razvoja Republike Hrvatske

– daje prijedloge i sugestije pri izradi i provođenju strateških dokumenata, programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka koji se donose na temelju Zakona te razmatra njihove učinke

– sudjeluje u izradi Otočnog godišnjeg programa iz članaka 27. Zakona sukladno članku 18. stavku 4. Zakona

– daje prijedloge, mišljenja i preporuke pri izradi propisa koji se donose na temelju Zakona

– daje prijedloge, mišljenja i preporuke na nacrt prijedloga izvješća o učincima provedbe Zakona iz članka 46. Zakona

– daje informacije ministru o izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti iz nadležnosti drugih državnih tijela, a u dijelu koji se odnosi na razvoj otoka, u okviru ovlaštenja članova Vijeća koji daju informacije

– razmatra učinke programa i mjera iz područja koja su u nadležnosti drugih državnih tijela, a čije djelovanje je od važnosti za razvoj otoka

– obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar, a koji su u okviru savjetodavne funkcije Vijeća vezane za unapređenje politike razvoja otoka.

Članak 10.

Za operativnu provedbu zadaća iz članka 9. ovog Pravilnika, Vijeće može osnivati radne skupine koje se sastoje od članova Vijeća.

Članak 11.

U rad Vijeća i u rad radnih skupina iz članka 10. ovog Pravilnika mogu se prema potrebi uključiti i predstavnici drugih nadležnih tijela i institucija te stručnjaci iz drugih relevantnih područja, o čemu odlučuje ministar.

Članak 12.

(1) Vijeće se osniva odlukom o imenovanju članova Vijeća koju donosi ministar.

(2) Mandat članova Vijeća prestaje istekom mandata ministra.

(3) Ministar može i za vrijeme trajanja svog mandata raspustiti Vijeće i imenovati novo ili izmijeniti pojedine članove Vijeća.

Članak 13.

(1) Vijeće održava sjednice po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

(2) Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća.

(3) Predsjednik Vijeća predsjedava sjednicom, predlaže dnevni red sjednice, usklađuje rad Vijeća i potpisuje akte Vijeća.

(4) U slučaju spriječenosti predsjednika Vijeća, poslove iz stavka 3. ovoga članka obavlja zamjenik predsjednika Vijeća.

(5) Prijedloge, mišljenja i preporuke Vijeće donosi na sjednici većinom glasova prisutnih članova Vijeća. U slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas predsjednika Vijeća.

Članak 14.

(1) Rad Vijeća je javan.

(2) Javnost rada Vijeća se osigurava putem mrežne stranice Ministarstva, službene publikacije Ministarstva i primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 15.

(1) Vijeće donosi poslovnik kojim će se urediti sva pitanja vezana uz način rada Vijeća koja nisu uređena ovim Pravilnikom.

(2) Vijeće donosi poslovnik iz stavka 1. ovog članka na prvoj sjednici Vijeća većinom glasova svih članova Vijeća, a potpisuje ga predsjednik Vijeća.

Članak 16.

Administrativno-stručne i organizacijske poslove za Vijeće obavlja uprava nadležna za otoke.

Članak 17.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća za sudjelovanje u radu Vijeća nemaju pravo na nagradu niti naknadu troškova.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-02/10

Urbroj: 538-07-1-1/258-19-17

Zagreb, 4. srpnja 2019.

Ministrica
Gabrijela Žalac, dipl. oec., v. r.