NN 84/2019 (6.9.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja

Ministarstvo pravosuđa

1724

Na temelju članka 82. stavka 2. Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15 i 104/17) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA, OBUCI I USAVRŠAVANJU STEČAJNIH UPRAVITELJA

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (»Narodne novine«, broj 104/15 i 17/17) u članku 7. stavku 1. riječ: »ETC« zamjenjuje se s riječju: »ECTS«.

Članak 2.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Nakon položenog stručnog ispita provodi se stručna obuka osoba upisanih na listu B stečajnih upravitelja u trajanju od jedne godine od dana upisa na listu B stečajnih upravitelja radi stjecanja znanja, vještina i sposobnosti za učinkovito obavljanje dužnosti stečajnog upravitelja te stjecanja uvjeta za upis na listu A stečajnih upravitelja.«.

Članak 3.

U članku 32. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Stručne radionice organizira i provodi Pravosudna akademija.

(3) Pravosudna akademija Ministarstvu pravosuđa dostavlja dokaz o sudjelovanju stečajnih upravitelja u stručnim radionicama.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 9. rujna 2019. godine.

Klasa: 011-01/15-01/123
Urbroj: 514-04-02/1-19-22
Zagreb, 3. rujna 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.