NN 102/2019 (25.10.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2060

Na temelju članka 104. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TJEDNIM RADNIM OBVEZAMA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 1.

U Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (»Narodne novine«, broj: 34/14, 40/14 – ispr. i 103/14) u članku 1. stavku 3. c) iza riječi: »utvrđenih« dodaju se riječi: »kurikulumom te«.

Stavak 3. d) mijenja se i glasi:

»d) Izborna nastava je nastava nastavnih predmeta utvrđenih nastavnim planom, kurikulumom ili programom, a izvodi se u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini. Izborna nastava stranog jezika, Informatike i Vjeronauka ili drugih izbornih predmeta za koje je kurikulum ili nastavni plan i program donio ministar nadležan za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministar), a koja se može provoditi u osnovnoj školi, osnovica je za određivanje radnog vremena učitelja koji je u cijelosti ili jednim dijelom za nju zadužen.«

U stavku 3. g) riječi: » te izborne predmete« brišu se.

U stavku 3 h) riječ: »Dodatni rad« zamjenjuje se riječima: »Dodatna nastava«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. riječi: »Nastavnog plana i programa, godišnjeg plana i programa« zamjenjuju se riječima: »nastavnog plana, programa, kurikuluma ili godišnjeg plana i programa, godišnjeg izvedbenog kurikuluma«.

U stavku 2. riječi: »učitelji – stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila« zamjenjuju se riječima: »učitelji edukatori rehabilitatori«.

Članak 3.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vođenje razrednog odjela je skup poslova od četiri sata tjedno od kojih su dva sata poslovi u neposrednome odgojno-obrazovnome radu s učenicima, a dva sata ostali poslovi vođenja razrednog odjela.

a) Neposredni odgojno-obrazovni rad razrednika uključuje:

– sat razrednog odjela i sat ostalih aktivnosti s učenicima.

b) Poslovi koji proizlaze iz naravi posla razrednika su:

– održavanje informacija za roditelje,

– ostali oblici suradnje s roditeljima,

– organizacija i vođenje roditeljskih sastanaka,

– planiranje te provedba plana rada razrednog odjela,

– upis podataka o učenicima u elektroničke upisnike (e-Matica, e-Dnevnik i sl.)

– vođenje pedagoške razredne dokumentacije,

– poslovi vezani za upis djece u prvi razred osnovne škole ili prvi razred srednje škole te prijelaz iz IV. u V. razred,

– priprema i vođenje sjednica Razrednog vijeća,

– drugi poslovi vezani uz realizaciju godišnjeg plana i programa škole i školskog kurikuluma.

Članak 4.

U članku 5. stavku 1. podstavku 1.1) a) točki 1. riječ: »pripreme« zamjenjuje se riječju: »pripremanje«.

Točka 2. « – izradba pisanih dnevnih priprema i tjednih ili mjesečnih izvedbenih programa,« briše se.

U podstavku 1.1) b) točka 6. » – organizacija školskih natjecanja,« mijenja se i glasi: » – sudjelovanje u edukacijama koje provodi ministarstvo nadležno za obrazovanje u cilju profesionalnog razvoja,«.

U podstavku 1.2) točki 1. riječi: »plana i programa« zamjenjuju se riječima: »izvedbenog kurikuluma«.

Točka 3. » – izrada individualnog plana stručnog usavršavanja,« mijenja se i glasi: » – sudjelovanje u edukacijama koje provodi ministarstvo nadležno za obrazovanje u cilju profesionalnog razvoja.«.

U stavku 2. riječ: »rješenjem« zamjenjuje se riječju: »odlukom«.

Članak 5.

U članku 6. stavku 2. c) iza riječi: »škole/odjela« dodaju se riječi: »ili poslovi voditelja odjela na jeziku i pismu nacionalne manjine«.

Iza stavka 2. d) dodaju se stavci e), f) i g) koji glase:

»e) poslovi administratora elektroničkih upisnika (e-Matica, e-Dnevnik i sl.)

g) poslovi podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije.

f) poslova voditelja međunarodnog ili nacionalnog projekta.«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. riječi: »predmetne nastave« brišu se.

U stavku 2. riječ »i« briše se, a iza riječi: »nastave« dodaju se riječi: »ili učitelj razredne nastave«.

U tablici riječi: »predmetne nastave« brišu se.

Članak 7.

Naslov iznad članka 8. mijenja se i glasi: »Poslovi voditelja, administratora i pružatelja podrške uporabi IKT«.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»(1) U Školi koja ima manje od 8 razrednih odjela poslove vođenja smjena obavlja ravnatelj Škole u redovitom radnom vremenu. U matičnoj školi koja radi u dvije smjene ravnatelj u jednoj smjeni obavlja i poslove voditelja smjene u redovitom radnom vremenu.

(2) Poslovima voditelja smjene može biti zadužen učitelj u matičnoj školi ako škola:

–     radi u dvije smjene i ima od 8 do 16 razrednih odjela1 sat tjedno
–     radi u dvije smjene i ima od 17 do 24 razredna odjela2 sata tjedno
–     radi u dvije smjene i ima od 25 do 30 razrednih odjela3 sata tjedno
–     radi u dvije smjene i ima 31 ili više razrednih odjela4 sata tjedno.


(3) U školi koja u svojem sastavu ima osmorazredne područne odjele s manje od 100 učenika poslove vođenja područnih odjela obavlja učitelj 2 sata tjedno, a u školi koja ima četverorazredne područne odjele učitelj 1 sat tjedno umjesto dodatne, dopunske nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti.

(4) U školi koja u svojem sastavu ima osmorazredne odjele na jeziku i pismu nacionalne manjine poslove voditelja odjela na jeziku i pismu nacionalne manjine obavlja učitelj 2 sata tjedno, a u školi koja ima četverorazredne odjele na jeziku i pismu nacionalne manjine učitelj 1 sat tjedno umjesto dodatne, dopunske nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti.

(5) U Školi koja u svojem sastavu ima više od tri razredna odjela za učenike s posebnim potrebama (odjele učenika s teškoćama u razvoju) voditeljske poslove vezane uz te odjele obavlja učitelj edukator rehabilitator ili stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila 1 sat tjedno u neposrednom odgojno-obrazovnom radu.

(6) U Školi koja ima bazen u kojem se provodi poduka plivanja za manje od pet Škola poslove voditelja bazena obavlja učitelj tjelesne i zdravstvene kulture s 2 sata tjedno u neposrednom odgojno-obrazovnom radu, a u školi koja ima bazen u kojem se provodi poduka plivanja za pet i više škola poslove voditelja bazena obavlja učitelj tjelesne i zdravstvene kulture ovisno o broju škola uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(7) U područnoj školi koja ima osmorazredne odjele i više od 101 učenika poslove voditelja područne škole obavlja učitelj na način da mu se broj sati zaduženja redovitom nastavom uvećava ako je zaposlen u nepunom radnom vremenu ili smanjuje ako je zaposlen u punom radnom vremenu, i to u školi u kojoj je:

– od 101 do 149 učenika2 sata tjedno
– od 150 do 299 učenika4 sata tjedno
– 300 i više učenika6 sati tjedno.


(8) U školi koja je uključena u međunarodni ili nacionalni projekt poslove voditelja projekta može obavljati učitelj zaduženjem u neposrednom odgojno-obrazovnim radom 1 sat tjedno i stručni suradnik 1 sat tjedno u neposrednom odgojno-obrazovnom radu.

(9) Poslovima administratora elektroničkih upisnika (e-Matica, e-Dnevnik i sl.) može se zadužiti jedan ili više učitelja koji su prošli odgovarajuću edukaciju, zaduženjem u neposrednom odgojno obrazovnom radu i to u školi koja ima:

– do 149 učenika1 sat tjedno
– od 150 do 299 učenika2 sata tjedno
– od 300 do 499 učenika3 sata tjedno
– 500 i više učenika4 sata tjedno.


(10) Poslovima podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije može se zadužiti jedan ili više učitelja koji su prošli odgovarajuću edukaciju, zaduženjem u neposrednom odgojno obrazovnom radu i to u školi koja ima:

– do 149 učenika1 sat tjedno
– od 150 do 299 učenika2 sata tjedno
– od 300 do 499 učenika3 sata tjedno
– 500 i više učenika4 sata tjedno.


(11) Učitelju koji obavlja posebne poslove iz članka 7. stavka 2. ovog Pravilnika ili iz stavaka 2., 4., 5., 9., 10. ovoga članka te stavka 6. ovoga članka u dijelu koji se odnosi na voditelja bazena za manje od pet škola broj sati zaduženja redovitom nastavom može se uvećati za najviše tri sata ako je zaposlen u nepunom radnom vremenu ili smanjiti za najviše tri sata ako je zaposlen u punom radnom vremenu ili navedenim poslovima može biti zadužen u cijelosti ili dijelu sati umjesto dodatne i/ili dopunske nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti, odnosno do propisanog broja sati u ostalim poslovima koje može obavljati sukladno članku 14. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

U članku 8.a. iza riječi: »ustanovama« brišu se riječi: »(»Narodne novine«, broj 63/14)«.

Članak 9.

U članku 9. stavku 4. riječ: »rješenje« zamjenjuje se riječju: »odluku«.

Točka 2. mijenja se i glasi:

» – ostalim poslovima koji proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada, izvršenja aktivnosti i poslova iz kurikuluma ili nastavnog plana i programa, školskog kurikuluma, obaveze profesionalnog razvoja te drugih propisa,«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) O radnim obvezama svakom učitelju i stručnom suradniku ravnatelj izdaje odluku o tjednom i godišnjem zaduženju najkasnije do 7. listopada tekuće godine.«

Članak 10.

U članku 10. stavku 2. iza riječi: »jezika« briše se riječ »i« te se dodaje zarez, a iza riječi: »vjeronauka« dodaju se riječi: »i Informatike«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Učitelj razredne nastave može izvoditi i mentorski rad s darovitim učenicima po kurikulumu koji je donio ministar ili je dobivena suglasnost Ministarstva.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječ: »dodatnog rada« zamjenjuje se riječju: »dodatne nastave«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. broj: »4« zamjenjuje se brojem: »5«, a riječi: »dodatni rad« zamjenjuju se riječima: »dodatnu nastavu«

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 8. riječi: »stručno-metodičke pripreme« zamjenjuju se riječima: »stručno-metodičko pripremanje«.

Iza stavka 8. dodaje se članak 9. koji glasi:

»(9) Učitelj razredne nastave može biti zadužen i drugim poslovima sukladno odredbama ovoga Pravilnika ili drugih propisa.«

Tablica briše se.

Članak 11.

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Učitelji iz stavka 1. ovoga članka u sklopu neposrednoga odgojno-obrazovnog rada s učenicima obavljaju poslove: učenja, ponavljanja i uvježbavanja sadržaja redovite nastave, pružanja pomoći u izradi domaćih zadaća, provođenja organiziranoga slobodnog vremena, vezano uz prehranu i odmor učenika te ostale aktivnosti tijekom školske godine, a u skladu s odredbom članka 10. stavka 6. ovoga Pravilnika može biti zadužen i izvođenjem dodatne i/ili, dopunske nastave i/ili izvannastavnih aktivnosti sukladno redovitim tjednim poslovima koji proizlaze iz neposrednoga odgojno-obrazovnog rada«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Učitelju iz stavka 1. ovoga članka stručno-metodičko pripremanje iznosi 20 minuta po satu neposrednoga odgojno-obrazovnog rada osim za sate dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti u slučajevima iz članka 10. stavka 6. ovoga Pravilnika.

(4) Učitelji iz stavka 1. ovoga članka zadužuju se do punog radnog vremena u skladu s odredbama članka 5. i 8.a. ovoga Pravilnika.«

Članak 12.

U članku 12. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Učiteljima iz stavka 1. ovoga članka stručno-metodičko pripremanje iznosi 20 minuta po satu neposrednog odgojno-obrazovnog rada.«

Članak 13.

U članku 13. stavku 2. iza riječi: »izvođenje« dodaju se riječi: «nastave klasičnih jezika te«, a riječi: »plan i program« zamjenjuju se riječima: »plan, kurikulum ili program«.

U stavku 3. i 4. iza riječi: »učitelja stranog jezika« dodaju se riječi: »i učitelja klasičnih jezika«.

U stavku 5. iza riječi: »učitelj stranog jezika« dodaju se riječi: »i učitelj klasičnih jezika«.

U stavku 7. iza podstavka 5. dodaje se podstavak 6. koja glasi:

» – mentorski rad s darovitim učenicima po kurikulumu koji je donio ministar ili je dobivena suglasnost Ministarstva«.

U stavku 9. riječ: »rješenja« zamjenjuje se riječju: »odluke«.

U stavku 10. riječi: »stručno-metodičke pripreme« zamjenjuju se riječima: »za stručno-metodičko pripremanje«, a broj: »20« zamjenjuje se brojem: »30«.

Iza stavka 10. dodaju se stavci 11. i 12.. koji glase:

» (11) Ukupan zbroj sati kojima učitelj predmetne nastave može biti zadužen nekim poslovima iz stavka 7. ovoga članka i/ ili iz članka 7. stavka 2 i/ili iz članka 8. stavaka 2., 4., 5., 9., 10. i stavka 6. u dijelu koji se odnosi na voditelja bazena za manje od pet škola i/ili članka 8.a. ovoga Pravilnika je tri sata tjedno. Učitelj koji radi na više škola može biti zadužen s ukupno tri sata tjedno u jednoj ili u više škola.

(12) Učitelj predmetne nastave u školama koje su na potpomognutim područjima ili brdsko-planinskim područjima ili otocima, a koji ne mogu biti zaduženi prema odredbama stavka 4., 5. i 11. ovog članka, mogu ostvariti pravo na puno radno vrijeme i s do 20% manje sati redovite nastave uz posebno odobrenje Ministarstva i uvjet da su zaduženi drugim poslovima vezanim uz realizaciju godišnjega plana i programa i školskog kurikuluma.«

Članak 14.

U članku 14. stavku 1. podstavku 1. riječ: dodatni rad« zamjenjuje se riječju: »dodatnu i«

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Učitelj koji je prošao odgovarajuću edukaciju može obavljati i poslove administratora elektroničkih upisnika (e-Matica, e-Dnevnik i sl.) u školi sukladno odredbi članka 7. stavka 10. ovoga Pravilnika.«

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Učitelj koji je prošao odgovarajuću edukaciju može obavljati i poslove podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije u školi sukladno odredbi članka 7. stavka 11. ovoga Pravilnika

(7) Do ukupne količine neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelj koji obavlja posebne poslove (voditelja područne škole, voditelja smjene, voditelja međunarodnoga ili nacionalnog projekta, voditelja odjela na jeziku i pismu nacionalne manjine) zadužuje se sukladno odredbama članka 7. i 8. i odredbi članka 13. stavka 11. ovoga Pravilnika.«

Članak 15.

U članku 16. stavku 2. riječi: « i programom« brišu se.

U stavku 3. riječ: »rješenje« zamjenjuje se riječju: »odluka«.

Članak 16.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Za učitelja jezika nacionalne manjine radne se obveze utvrđuju prema obvezama učitelja hrvatskoga jezika.

(2) Učitelju edukatoru rehabilitatoru koji radi prema posebnom programu s učenicima s teškoćama u razvoju tjedna radna obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu, uključujući i pružanje posebne odgojno-obrazovne potpore te dva sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika za učitelja koji je zadužen poslovima razrednika, iznosi 24 sata tjedno.

(3) Učitelj edukator rehabilitator koji radi prema posebnom programu s učenicima s teškoćama u razvoju koji su djelomično integrirani u redovitim osnovnim školama ostvaruje pravo na puno radno vrijeme ako je zadužen redovitom nastavom najmanje 12 sati tjedno, a do pune tjedne radne obveze u neposrednome odgojno-obrazovnom radu zadužuje se poslovima produženoga stručnog postupka odnosno posebne odgojno-obrazovne potpore ili uz suglasnost Ministarstva poslovima stručnog suradnika.

(4) Učitelj edukator rehabilitator koji ima ugovor o radu za rad u programu produženog stručnog postupka ostvaruju neposredni odgojno-obrazovni rad s učenicima u sklopu 25 nastavnih sati tjedno, uključujući dva sata neposrednoga odgojno-obrazovnog rada razrednika za učitelja koji je zadužen poslovima razrednika.«

(5) Učitelj edukator rehabilitator iz stavka 2. i 3. ovoga članka do ukupne količine tjednih radnih obveza u neposrednome odgojno-obrazovnom radu s učenicima može biti zadužen i za poslove:

– voditelja županijskoga stručnog vijeća 1 sat tjedno,

– člana stručnog povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, pri Uredu ili pri Ministarstvu 1 sat tjedno,

– poslovima satničara sukladno članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika,

– poslovima voditelja smjene sukladno članku 8. stavku 2. ovoga Pravilnika,

poslovima voditelja odjela u školi s tri ili više razredna odjela učenika s teškoćama u razvoju sukladno članku 8. stavku 5. ovoga Pravilnika,

– poslovima voditelja međunarodnog ili nacionalnog projekta sukladno članku 8. stavku 8. ovoga Pravilnika,

– poslovima administriranja elektroničkih upisnika (e-Matica, e-Dnevnik i sl.) sukladno članku 8. stavku 9. ovoga Pravilnika,

– poslovima podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije sukladno odredbi članka 8. stavku 10 ovoga Pravilnika.

(6) Učitelju edukatoru rehabilitatoru koji obavlja posebne poslovi iz stavka 5. točaka od 3 do 8. ovoga članka zaduženje neposrednim radom uvećava se za najviše tri sata ako je zaposlen u nepunom radnom vremenu ili smanjuje za najviše tri sata ako je zaposlen u punom radnom vremenu ili iste u cijelosti ili dijelu poslova može obavljati u ostalim poslovima.

Članak 17.

U članku 19. stavku 5. podstavku 5.1) b) iza točke 3. dodaje se nova točka koja glasi: » – sudjelovanje u edukacijama koje provodi ministarstvo nadležno za obrazovanje u cilju profesionalnog razvoja,«.

U točki 7. iza riječi: »provedbe« dodaju se riječi: »kurikuluma međupredmetnih tema,«.

U podstavku 5.2) točka 2. » – izrada individualnog plana stručnog usavršavanja,« mijenja se i glasi: » – sudjelovanje u edukacijama koje provodi ministarstvo nadležno za obrazovanje u cilju profesionalnog razvoja

Članak 18.

U članku 20. u cijelom tekstu riječi: »i programira« brišu se.

Članak 19.

U članku 21. u cijelom tekstu riječi: »i programira« brišu se.

Članak 20.

Naslov iznad članka 22. mijenja se i glasi: »Stručni suradnici u odgojno-obrazovnoj ustanovi s kurikulumima i programima za učenike s teškoćama u razvoju«.

U članku 22. stavku 1. riječ: »posebnoj« briše se, a iza riječi: »ustanovi« dodaju se riječi: »s kurikulumima i programima za djecu s teškoćama u razvoju«.

Članak 21.

U članku 23. stavku 1. iza riječi: »planiranje« briše se zarez i riječ: »programiranje«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7., 8 i 9. koji glasi:

»(6) Stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskoga profila: edukacijski rehabilitator, logoped i/ili socijalni pedagog, psiholog i pedagog iz članka 20. i 22. ovoga Pravilnika i učitelj edukator rehabilitator iz članka 17. ovoga Pravilnika mogu uz suglasnost Ministarstva u dijelu radnoga vremena obavljati i poslove voditelja ili člana stručnog tima sukladno odredbama pravilnika kojim se uređuje odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju.

(7) Stručnom suradniku iz članka 20. i 22. ovoga Pravilnika neposredni odgojno obrazovni rad umanjuje se za 1 sat ako obavljanja poslove voditelja županijskog stručnog vijeća.

(8) Stručni suradnik može biti zadužen i:

– poslovima voditelja međunarodnog ili nacionalnog projekta sukladno članku 8. stavku 8. ovoga Pravilnika;

– poslovima administriranja elektroničkih upisnika (e-Matica, e-Dnevnik i sl.) sukladno članku 8. stavku 9. ovoga Pravilnika;

– poslovima podrške uporabi informacijske i komunikacijske tehnologije sukladno odredbi članka 8. stavka 10. ovoga Pravilnika.

(9) Stručnom suradniku koji obavlja posebne poslovi iz stavka 7. i/ili 8. ovoga članka zaduženje neposrednim radom uvećava se za najviše tri sata ako je zaposlen u nepunom radnom vremenu ili se smanjuje za najviše tri sata ako je zaposlen u punom radnom vremenu ili poslove iz stavka 8. ovoga članka u cijelosti ili dijelu poslova može obavljati u ostalim poslovima.«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 22.

Škole su dužne uskladiti odluke o tjednom i godišnjem zaduženju za školsku godinu 2019./2020. s odredbama ovog Pravilnika najkasnije do 13. siječnja 2020. godine.

Članak 23.

Ovaj Pravilnik stupa na osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/19-01/00751

Urbroj: 533-08-19-0001

Zagreb, 21. listopada 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.