NN 104/2019 (30.10.2019.), Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnoga dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska

Ministarstvo kulture

2087

Na temelju članka 55. Zakona o kazalištima (»Narodne novine«, broj 71/06, 121/13 i 26/14), ministrica donosi

PRAVILNIK

O STATUSU, FINANCIRANJU I DONOŠENJU PROGRAMA MEĐUNARODNOGA DJEČJEG FESTIVALA ŠIBENIK – HRVATSKA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se status, organiziranje, financiranje i donošenje programa Međunarodnoga dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska (u daljnjem tekstu: Festival).

Članak 2.

Festival je manifestacija dječjega stvaralaštva i stvaralaštva za djecu značajna za Grad Šibenik i Republiku Hrvatsku te predstavlja središnju kulturnu manifestacija grada, županije i države, čime Festival udovoljava zahtjevima javnih potreba u obavljanju kulturne djelatnosti na razini Republike Hrvatske i od njezina je posebna interesa.

Osnivač Festivala je Grad Šibenik.

Festival nema status pravne osobe, a organizacijske, administrativno-stručne, financijske, tehničke i druge poslove u svezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Festivala obavlja Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku (u daljnjem tekstu: HNK u Šibeniku).

Festival se održava u Šibeniku, u lipnju i srpnju svake godine.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje programa Festivala osiguravaju se u državnom proračunu putem Ministarstva kulture, u proračunu Grada Šibenika i u proračunu Šibensko-kninske županije na temelju prihvaćenoga programskog okvira i nacrta financijskog plana Festivala, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Sredstva za ostvarivanje programa Festivala osiguravaju se i obavljanjem djelatnosti Festivala, iz sponzorstava, zaklada, darova te iz drugih izvora u skladu sa zakonom te predstavljaju namjenska sredstva za ostvarivanje programa Festivala.

Članak 4.

Sredstva za ostvarivanje Festivala osiguravaju se iz izvora utvrđenih člankom 3. ovoga Pravilnika i obuhvaćaju sredstva za program i materijalne izdatke.

Sredstva za program odnose se na naknade, honorare te troškove opreme i izvođenja programa Festivala.

Sredstva za materijalne izdatke odnose se na izdatke tekućega poslovanja ustanove koja organizira Festival.

Materijalni izdatci u smislu stavka 3. ovoga članka odnose se na troškove obavljanja organizacijskih, financijsko-knjigovodstvenih, tehničkih, administrativnih i drugih poslova u svezi s radom i djelovanjem Festivala.

Troškovi obavljanja poslova navedenih u stavku 4. ovoga članka osiguravaju se iz već predviđenih proračunskih pozicija HNK-a u Šibeniku u proračunu Grada Šibenika koje se odnose na sredstva za plaće i druga primanja te sredstva za Festival.

HNK u Šibeniku svake godine s Ministarstvom kulture sklapa ugovor kojim se detaljno uređuju međusobna prava i obveze o financiranju Festivala, a na temelju projekcije financijskog plana izvršenja programa i programa Festivala.

Ugovor iz stavka 6. ovoga članka stranke su dužne sklopiti po usvajanju državnog proračuna.

Članak 5.

Festivalom rukovodi ravnatelj HNK-a u Šibeniku koji obavlja i poslove umjetničkog ravnatelja (u daljnjem tekstu: ravnatelj) te zastupa Festival u obavljanju organizacijskih, administrativno-stručnih, financijskih, tehničkih i drugih poslova u vezi s radom, djelovanjem i organiziranjem Festivala, a u skladu s ovim Pravilnikom.

Savjetnici za program, koje imenuje ravnatelj za pojedina umjetnička područja, predlažu ravnatelju program Festivala.

Ravnatelj utvrđuje i predlaže Festivalskom vijeću (u daljnjem tekstu: Vijeće), u suradnji sa savjetnicima za program, program Festivala sukladno smjernicama i kriterijima određenim ovim Pravilnikom, odgovara Vijeću za izvršenje programa sukladno utvrđenoj umjetničkoj i programskoj politici sadržanoj u prihvaćenom prijedlogu programa Festivala.

Ravnatelj predlaže Vijeću financijski plan Festivala koji je usklađen i usuglašen s prijedlogom programa Festivala.

Ravnatelj je dužan izraditi prijedlog programskog i financijskog plana Festivala i dostaviti ga Vijeću u roku potrebnom da se Vijeće o njemu očituje.

Članak 6.

Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Vijeće koje ima sedam članova.

Članovi Vijeća su ministar kulture, gradonačelnik Grada Šibenika i župan Šibensko-kninske županije, dva člana iz redova istaknutih umjetnika i uglednih kulturnih djelatnika koje imenuje ministar kulture te dva člana iz redova istaknutih umjetnika i uglednih kulturnih djelatnika koje imenuje Grad Šibenik.

Mandat članova Vijeća traje dvije godine i mogu biti ponovno imenovani.

U slučaju spriječenosti, ministar kulture, gradonačelnik Grada Šibenika i župan Šibensko-kninske županije određuju osobu koja ih zamjenjuje u radu Vijeća, sa svim pravima i obvezama člana Vijeća.

Predsjednik Vijeća je ministar kulture.

Na sjednici Vijeća nazočan je i ravnatelj koji sudjeluje u radu Vijeća bez prava odlučivanja.

Članak 7.

Vijeće donosi program Festivala i financijski plan na prijedlog ravnatelja, prati njihovo ostvarivanje, razmatra i usvaja izvješće o ostvarivanju programa i financijskog plana Festivala koje podnosi ravantelj te obavlja i druge poslove.

Članak 8.

Vijeće usvaja programski okvir i nacrt financijskog plana Festivala, koje ravnatelj upućuje na natječaj Ministarstvu kulture te na natječaj za financiranje javnih potreba u kulturi Šibensko-kninske županije radi osiguravanja sredstava.

O ostvarivanju programa Festivala ravnatelj podnosi programsko izvješće, a o ostvarivanju financijskog plana financijsko izvješće Vijeću.

Izvješća se podnose u roku od 90 dana od dana završetka Festivala.

Ako Vijeće ne prihvati programsko izvješće, odnosno ako ne prihvati financijsko izvješće o istome će izvijestiti Grad Šibenik kao osnivača HNK-a u Šibeniku.

Članak 9.

Ministar kulture će imenovati dva člana Vijeća u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Gradonačelnik Grada Šibenika će imenovati dva člana Vijeća u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o statusu, financiranju i donošenju programa Međunarodnoga dječjeg festivala Šibenik – Hrvatska (»Narodne novine«, broj 14/13).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-03/19-01/0147

Urbroj: 532-06-01-01/7-19-1

Zagreb, 17. listopada 2019.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.