NN 104/2019 (30.10.2019.), Pravilnik o stručnim muzejskim zvanjima i drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja

MINISTARSTVO KULTURE

2089

Na osnovi članka 29. stavka 5. Zakona o muzejima (»Narodne novine«, broj 61/18 i 98/19), ministrica kulture donosi

PRAVILNIK

O STRUČNIM MUZEJSKIM ZVANJIMA I DRUGIM ZVANJIMA U MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TE UVJETIMA I NAČINU NJIHOVA STJECANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se stručna muzejska zvanja i druga zvanja u muzejskoj djelatnosti te uvjeti i način njihova stjecanja.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. STRUČNA MUZEJSKA ZVANJA

Članak 3.

(1) Temeljno stručno muzejsko zvanje je kustos.

(2) Pomoćna stručna muzejska zvanja su:

– muzejski tehničar

– preparator.

(3) Viša stručna muzejska zvanja su:

– viši kustos

– viši kustos pedagog

– viši kustos dokumentarist

– muzejski savjetnik

– muzejski savjetnik pedagog

– muzejski savjetnik dokumentarist

– viši muzejski tehničar

– viši preparator.

(4) Stručna muzejska zvanja preparator i viši preparator mogu se prema odredbama ovoga Pravilnika steći u muzejima koji obavljaju muzejsku djelatnost u prirodoslovnome području.

Članak 4.

(1) Stručna muzejska zvanja su i konzervator-restaurator, restaurator tehničar i viši restaurator tehničar te odgovarajuća viša zvanja iz područja konzervatorsko-restauratorske djelatnosti koja se stječu u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

(2) Drugim zvanjima u muzejskoj djelatnosti u smislu ovoga Pravilnika smatraju se i stručna zvanja iz područja knjižnične i arhivske djelatnosti koja zaposlenici u muzejima stječu u skladu s propisima koji uređuju knjižničnu i arhivsku djelatnost.

(3) Druga zvanja u muzejskoj djelatnosti, informatičar, viši informatičar, informatičar savjetnik, voditelj marketinga, viši voditelj marketinga, savjetnik za marketing, voditelj odnosa s javnošću, viši voditelj odnosa s javnošću i savjetnik za odnose s javnošću, fotograf i viši fotograf stječu se rasporedom na radno mjesto prema općem aktu muzeja kojim se propisuju uvjeti i način stjecanja ovih zvanja.

Članak 5.

(1) Uvjeti za stjecanje stručnih muzejskih zvanja iz članka 3. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika su:

1. za zvanje kustosa:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij te

– položen stručni ispit za zvanje kustosa;

2. za zvanje muzejskoga tehničara:

– završeno srednje obrazovanje te

– položen stručni ispit za zvanje muzejskoga tehničara;

3. za zvanje preparatora:

– završeno srednje obrazovanje te

– položen stručni ispit za zvanje preparatora.

(2) Za pojedina stručna muzejska zvanja iz stavka 1. ovoga članka može se pravilnikom o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta utvrditi vrsta obrazovanja ovisno o potrebama pojedine vrste muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke.

Članak 6.

(1) Uvjeti za stjecanje viših stručnih muzejskih zvanja iz članka 3. stavka 3. ovoga Pravilnika su:

1. za zvanje višega kustosa:

– 5 godina rada u zvanju kustosa te

– skupljeno 350 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika od stjecanja zvanja kustosa do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja višega kustosa, i to 200 bodova na osnovi stručnoga rada te 150 bodova na osnovi usavršavanja i publiciranih radova;

2. za zvanje muzejskoga savjetnika:

– 10 godina rada u zvanju višega kustosa te skupljeno 500 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika od stjecanja zvanja višega kustosa do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja muzejskoga savjetnika, i to 300 bodova na osnovi stručnoga rada te 200 bodova na osnovi usavršavanja i publiciranih radova

ili

– skupljeno 1000 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika od stjecanja zvanja višega kustosa do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja muzejskoga savjetnika, i to 600 bodova na osnovi stručnoga rada te 400 bodova na osnovi usavršavanja i publiciranih radova;

3. za zvanje višega kustosa pedagoga:

– 5 godina rada u zvanju kustosa te

– skupljeno 350 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika od stjecanja zvanja kustosa do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja višega kustosa pedagoga, i to 200 bodova na osnovi stručnoga rada te 150 bodova na osnovi usavršavanja i publiciranih radova iz područja muzejske pedagogije;

4. za zvanje muzejskoga savjetnika pedagoga:

– 10 godina rada u zvanju višega kustosa pedagoga te skupljeno 500 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika od stjecanja zvanja višega kustosa pedagoga do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja muzejskoga savjetnika pedagoga, i to 300 bodova na osnovi stručnoga rada te 200 bodova na osnovi usavršavanja i publiciranih radova iz područja muzejske pedagogije

ili

– skupljeno 1000 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika od stjecanja zvanja višega kustosa pedagoga do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja muzejskoga savjetnika pedagoga, i to 600 bodova na osnovi stručnoga rada te 400 bodova na osnovi usavršavanja i publiciranih radova iz područja muzejske pedagogije;

5. za zvanje višega kustosa dokumentarista:

– 5 godina rada u zvanju kustosa te

– skupljeno 350 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika od stjecanja zvanja kustosa do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja višega kustosa dokumentarista, i to 200 bodova na osnovi stručnoga rada te 150 bodova na osnovi usavršavanja i publiciranih radova iz područja muzejske dokumentacije;

6. za zvanje muzejskoga savjetnika dokumentarista:

– 10 godina rada u zvanju višega kustosa dokumentarista te skupljeno 500 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika od stjecanja zvanja višega kustosa dokumentarista do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja muzejskoga savjetnika dokumentarista, i to 300 bodova na osnovi stručnoga rada te 200 bodova na osnovi usavršavanja i publiciranih radova iz područja muzejske dokumentacije

ili

– skupljeno 1000 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika od stjecanja zvanja višega kustosa dokumentarista do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja muzejskoga savjetnika dokumentarista, i to 600 bodova na osnovi stručnoga rada te 400 bodova na osnovi usavršavanja i publiciranih radova iz područja muzejske dokumentacije;

7. za zvanje višega muzejskog tehničara:

– 5 godina rada u zvanju muzejskoga tehničara te

– skupljeno 120 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika od stjecanja zvanja muzejskoga tehničara do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja višega muzejskog tehničara;

8. za zvanje višega preparatora:

– 5 godina rada u zvanju preparatora te

– skupljeno 120 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika od stjecanja zvanja preparatora do podnošenja zahtjeva za stjecanje zvanja višega preparatora.

(2) Vrijeme provedeno na mjestu ravnatelja, odnosno voditelja, muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke uračunava se u propisane godine rada za stjecanje viših stručnih muzejskih zvanja iz stavka 1. točaka 1. do 6. ovoga članka ako su ujedno obavljani poslovi odgovarajućega stručnog muzejskog zvanja.

(3) Osoba koja je stekla zvanje muzejskoga pedagoga ili dokumentarista stječe više stručno muzejsko zvanje u skladu sa stavkom 1. točkama 3. i 5. ovoga članka, pri čemu se godine rada i skupljeni bodovi računaju u zvanju, odnosno od stjecanja zvanja, muzejskoga pedagoga ili dokumentarista.

III. STJECANJE STRUČNIH MUZEJSKIH ZVANJA

Članak 7.

(1) Pravo na polaganje stručnoga ispita imaju osobe sa završenim obrazovanjem propisanim ovim Pravilnikom za odgovarajuće stručno muzejsko zvanje i s najmanje godinu dana radnoga, odnosno pripravničkoga, staža u muzejskoj struci pod vodstvom mentora. U pripravnički staž ubraja se i razdoblje stručnoga osposobljavanja za rad u smislu odredbi zakona kojim se uređuju radni odnosi.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, pravo na polaganje stručnoga ispita za stručno muzejsko zvanje kustosa ima i osoba sa završenim obrazovanjem propisanim ovim Pravilnikom koja ima najmanje dvije godine rada u muzejskoj struci, skupila je najmanje 300 bodova prema Obrascu za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika i realizirala tri samostalne izložbe s katalogom u muzeju, galeriji, muzeju zajednice, ekomuzeju ili samostalnoj zbirci u Republici Hrvatskoj.

(3) Pravo na polaganje stručnoga ispita ima i osoba koja obavlja dužnost ravnatelja, odnosno voditelja, muzeja, galerije, muzeja zajednice, ekomuzeja i samostalne zbirke ako ima najmanje godinu dana rada u muzeju, galeriji, muzeju zajednice, ekomuzeju i samostalnoj zbirci te je obavljala i poslove stručnoga muzejskog zvanja za koje polaže ispit.

Članak 8.

(1) Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na propisanome obrascu objavljenome na mrežnoj stranici Muzejskoga dokumentacijskog centra, koji organizira postupak polaganja stručnih ispita.

(2) Osoba iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika prijavi za polaganje stručnoga ispita prilaže i Obrazac za bodovanje koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, a koji se objavljuje na mrežnim stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra.

(3) Prijava za ispit podnosi se Povjerenstvu u pravilu tri mjeseca prije najavljenoga ispitnog roka.

(4) Za izradu pisanoga rada pristupnik predlaže temu i mentora s liste mentora koju je utvrdilo Hrvatsko muzejsko vijeće, a Povjerenstvo potvrđuje temu i mentora.

(5) Pisani rad za osobe kojima je uvjet završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij definira se u opsegu od najmanje 12 kartica teksta (najmanje 18 000 znakova s dvostrukim proredom). Pisani rad za osobe kojima je uvjet završeno srednje obrazovanje definira se u opsegu od najmanje 6 kartica teksta (najmanje 9000 znakova s dvostrukim proredom).

(6) Pristupnik predaje Povjerenstvu jedan primjerak svoga pisanog rada koji je odobrio mentor, najkasnije 15 dana prije polaganja ispita.

Članak 9.

Povjerenstvo je u pravilu dužno omogućiti pristupnicima tri ispitna roka za polaganje stručnih ispita i to u siječnju, svibnju i rujnu.

Članak 10.

Povjerenstvo utvrđuje ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnoga ispita i o tome obavješćuje pristupnika u roku od 30 dana od isteka prijavnoga roka, kao i o mjestu i vremenu polaganja stručnoga ispita najkasnije dva mjeseca prije ispitnoga roka.

Članak 11.

(1) Pristupnik može odustati od polaganja prijavljenoga stručnog ispita, o čemu je dužan obavijestiti Povjerenstvo najkasnije sedam dana prije početka ispitnoga roka.

(2) Polaganje stručnoga ispita može se odgoditi ako je pristupnik zbog bolesti ili iz drugih opravdanih razloga spriječen pristupiti ispitu ili nastaviti polaganje započetoga ispita.

(3) Povjerenstvo će pristupniku iz stavka 2. ovoga članka odobriti polaganje stručnoga ispita u prvome sljedećem ispitnom roku, odnosno u dopunskome roku, ako je pristupnik zasnovao radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet polaganja stručnoga ispita.

(4) Ako je pristupnik uredno pozvan na stručni ispit, a ne pristupi mu, niti pravodobno otkaže polaganje ispita, uplaćena se sredstva ne vraćaju.

Članak 12.

(1) Usmeni dio stručnoga ispita polaže se pred Povjerenstvom, ispitivačima i tajnikom Povjerenstva.

(2) Ispitivači koji nisu članovi Povjerenstva te njihovi zamjenici nazočni su samo za vrijeme trajanja ispita iz predmeta za koji su imenovani.

(3) Tijekom stručnoga ispita vodi se zapisnik koji potpisuje predsjednik i nazočni članovi Povjerenstva te tajnik.

(4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, popravni stručni ispit u dopunskome roku polaže se pred ispitivačem i tajnikom Povjerenstva koji potpisuju ispitni zapisnik.

Članak 13.

(1) Pristupnike ocjenjuju ispitivači.

(2) Pisani dio stručnoga ispita ocjenjuje mentor za pisani rad. Mentor je dužan osam dana prije održavanja ispita dostaviti Povjerenstvu ocjenu pisanoga rada pristupnika. Ako mentor negativno ocijeni pisani dio ispita, pristupnik ne može pristupiti usmenomu dijelu ispita.

(3) Uspjeh pristupnika na usmenome dijelu stručnoga ispita za svaki pojedini predmet ocjenjuje ispitivač. Ocjena pojedinačnoga pisanog i usmenog dijela stručnoga ispita je: »položio« i »nije položio«.

(4) Povjerenstvo na temelju ocjena pojedinačnih predmeta utvrđuje konačni uspjeh pristupnika na stručnome ispitu. Konačni uspjeh na stručnome ispitu je: »položio« i »nije položio«.

(5) Povjerenstvo dostavlja zapisnik s utvrđenim uspjehom svakoga pristupnika ministarstvu nadležnom za poslove kulture u roku od osam dana od održanih ispita.

Članak 14.

(1) Potvrdu o položenome stručnom ispitu izdaje ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(2) Ministarstvo nadležno za poslove kulture izdaje tri primjerka potvrde: jedan primjerak potvrde dostavlja pristupniku, drugi poslodavcu koji je za pristupnika podmirio troškove stručnog ispita, a treći Muzejskomu dokumentacijskom centru.

(3) Dokumentacija o stručnim ispitima trajno se čuva u Muzejskome dokumentacijskom centru.

(4) Muzejski dokumentacijski centar vodi Evidenciju o stečenim stručnim muzejskim zvanjima iz članka 3. ovoga Pravilnika.

(5) U Evidenciju iz stavka 4. ovoga članka upisuje se: redni broj, ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, obrazovanje, naziv i sjedište poslodavca, naziv temeljnoga ili pomoćnoga stručnog muzejskog zvanja, datum polaganja stručnoga ispita te naziv višega stručnog muzejskog zvanja kao i datum, klasa i urbroj rješenja o stjecanju višega stručnog muzejskog zvanja ministarstva nadležnoga za poslove kulture.

Članak 15.

Ako pristupnik nije položio stručni ispit i upućen je na polaganje popravnoga ispita ili nije pristupio ispitu u smislu članka 11. stavka 4. ovoga Pravilnika, o tome se obavješćuje poslodavac koji je podmirio troškove stručnoga ispita.

Članak 16.

Pristupnik koji ne zadovolji iz jednoga predmeta na stručnome ispitu za stručno muzejsko zvanje može ponovno polagati predmet na popravnome ispitu u dopunskome roku koji se organizira u roku od 30 dana od dana polaganja ispita.

Članak 17.

(1) Pristupnik koji nije položio stručni ispit, a nije ostvario pravo na popravni ispit, može stručni ispit polagati još dva puta.

(2) Prijavu za ponavljanje stručnoga ispita pristupnik može podnijeti i nakon prestanka radnoga odnosa.

Članak 18.

(1) Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiriju članova koji su u pravilu i ispitivači za određene predmete.

(2) Predsjedniku i članovima Povjerenstva određuju se zamjenici.

(3) Predsjednika i članove Povjerenstva te njihove zamjenike imenuje ministarstvo nadležno za poslove kulture na prijedlog Hrvatskoga muzejskog vijeća, na rok od četiri godine.

(4) Na prijedlog Hrvatskoga muzejskog vijeća, a s liste ispitivača koje predlaže Povjerenstvo, ministarstvo nadležno za poslove kulture imenuje i ostale ispitivače, kao i mentore.

(5) Predsjednik, članovi Povjerenstva i njihovi zamjenici te posebni ispitivači i njihovi zamjenici i mentori imenuju se iz redova stručnjaka koji imaju odgovarajuće stručno muzejsko zvanje ili odgovarajuće obrazovanje.

Članak 19.

Administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Muzejski dokumentacijski centar, koji imenuje tajnika Povjerenstva.

Članak 20.

(1) Predsjednik i članovi Povjerenstva, njihovi zamjenici, tajnik Povjerenstva, ispitivači te njihovi zamjenici i mentor za pisani rad imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.

(2) Naknada se određuje po pristupniku.

(3) Sredstva za naknade osiguravaju se iz uplata pristupnika, odnosno poslodavca.

(4) Ministarstvo nadležno za poslove kulture donosi odluku o visini naknade i troškova stručnoga ispita na prijedlog Muzejskoga dokumentacijskog centra.

(5) Troškove stručnoga ispita snosi poslodavac, odnosno pristupnik koji nije zaposlen, i uplaćuje ih Muzejskomu dokumentacijskom centru.

(6) Troškove ponovnoga polaganja stručnog ispita snosi pristupnik i uplaćuje ih Muzejskomu dokumentacijskom centru.

(7) Visina troškova iz stavka 4. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva nadležnoga za poslove kulture i Muzejskoga dokumentacijskog centra.

IV. POLAGANJE DOPUNSKOGA STRUČNOG ISPITA I PRIZNAVANJE INOZEMNE STRUČNE KVALIFIKACIJE

Članak 21.

(1) Zaposlenicima u muzejima, galerijama, muzejima zajednice, ekomuzejima i samostalnim zbirkama u Republici Hrvatskoj koji su položili stručni ispit u srodnim strukama priznaje se stručni ispit sukladno ovomu Pravilniku te oni imaju pravo polagati dopunski stručni ispit iz muzejske struke.

(2) Na traženje pristupnika iz stavka 1. ovoga članka Povjerenstvo određuje koja će ispitna područja pristupnik polagati u dopunskome stručnom ispitu, kao i ispitno gradivo u okviru ispitnoga programa za odgovarajuće stručno muzejsko zvanje, imajući u vidu program po kojem je pristupnik polagao stručni ispit u srodnoj struci.

(3) Ako ispitni program prema kojem je pristupnik položio stručni ispit u srodnoj struci u potpunosti obuhvaća odgovarajući ispitni program iz ovoga Pravilnika, pristupnik ne polaže dopunski stručni ispit, a rješenje o priznavanju stručnoga ispita u srodnoj struci na prijedlog Povjerenstva donosi ministarstvo nadležno za poslove kulture.

Članak 22.

(1) Prijavi za polaganje dopunskoga stručnog ispita pristupnik je dužan priložiti i dokaz o položenome stručnom ispitu u srodnoj struci s ispitnim programom.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na stručni ispit primjenjuju se i na dopunski stručni ispit.

Članak 23.

Postupak utvrđivanja ispunjava li inozemna stručna kvalifikacija uvjete propisane ovim Pravilnikom za pojedino stručno muzejsko zvanje provodi ministarstvo nadležno za poslove kulture.

V. PROGRAM STRUČNIH ISPITA

Članak 24.

(1) Stručni ispiti polažu se prema Programu stručnih ispita u muzejskoj struci.

(2) Programom se određuje opseg gradiva za predmete stručnoga ispita propisane ovim Pravilnikom.

(3) Sadržaj predmeta i popis literature za polaganje stručnih ispita kao i njihove izmjene i dopune utvrđuje Hrvatsko muzejsko vijeće na prijedlog Povjerenstva, a objavljuju se na mrežnim stranicama Muzejskoga dokumentacijskog centra i ministarstva nadležnoga za poslove kulture.

(4) Sadržaj predmeta i popis literature mogu se dopuniti i izmijeniti najkasnije šest mjeseci prije polaganja ispita.

Članak 25.

(1) Stručni ispit sastoji se iz općega i posebnoga dijela ispita.

(2) Opći dio ispita obvezan je za sve pristupnike.

(3) Posebni dio ispita polaže se prema Programu stručnih ispita koji je za pojedino stručno muzejsko zvanje utvrđen ovim Pravilnikom.

Članak 26.

Opći dio ispita sastoji se iz usmenoga dijela i obuhvaća predmet Osnove državnog i pravnog poretka Republike Hrvatske te zakonodavstvo Republike Hrvatske u području muzejske djelatnosti i zaštite i očuvanja kulturnih dobara.

Članak 27.

(1) Posebni dio stručnoga ispita za stručno muzejsko zvanje kustosa sastoji se iz pisanoga i usmenoga dijela.

(2) Pisani dio stručnoga ispita sastoji se iz pisanoga rada čija je tema vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja u području muzejske djelatnosti. Rad mora obuhvatiti i muzeološke aspekte zadane muzeološke teme.

(3) Usmeni dio stručnoga ispita za zvanje iz stavka 1. ovoga članka sastoji se iz sljedećih predmeta:

– Osnove muzeologije

– Osnove muzeografije

– Osnove muzejske dokumentacije

– Osnove muzejske pedagogije

– Etika muzejske struke.

Članak 28.

(1) Posebni dio stručnoga ispita za zvanje muzejskoga tehničara sastoji se iz pisanoga i usmenoga dijela.

(2) Pisani dio stručnoga ispita sastoji se iz pisanoga rada čija je tema vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja u području muzejske djelatnosti.

(3) Usmeni dio stručnoga ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

– Osnove muzeologije

– Osnove muzeografije

– Etika muzejske struke

– Metode preventivne zaštite muzejske građe i dokumentacije.

Članak 29.

(1) Posebni dio stručnoga ispita za zvanje preparatora sastoji se iz pisanoga i usmenoga dijela.

(2) Pisani dio stručnoga ispita sastoji se iz pisanoga rada čija je tema vezana uz zadaće i poslove što ih pristupnik obavlja u području muzejske djelatnosti.

(3) Usmeni dio stručnoga ispita sastoji se iz sljedećih predmeta:

– Osnove muzeologije

– Osnove muzeografije

– Etika muzejske struke

– Preventivna zaštita i konzervacija (kemijska konzervacija i/ili prepariranje).

Članak 30.

Pristupnici koji polažu stručni ispit za zvanje kustosa, a koji su predmet Muzeologija položili tijekom studija, oslobađaju se polaganja predmeta Osnove muzeologije i Etika muzejske struke.

VI. STJECANJE VIŠIH STRUČNIH MUZEJSKIH ZVANJA

Članak 31.

(1) Zahtjev za stjecanje višega stručnog muzejskog zvanja podnosi se Hrvatskomu muzejskom vijeću u pisanome obliku s dokazima o ispunjenju uvjeta propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Zahtjevu je potrebno priložiti:

1. preslik diplome ili svjedodžbe

2. potvrdu o obavljenome radu

3. stručne priloge: bibliografiju, popis izložbi, kataloge, objavljene radove i ostalu dokumentaciju

4. popunjen Obrazac za bodovanje u Prilogu ovoga Pravilnika te

5. dokaz o promjeni osobnih podataka (u slučaju promijenjenoga imena ili prezimena).

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti nakon ispunjenja uvjeta koji se odnose na propisani rad za stjecanje višega stručnog muzejskog zvanja, ako su ostvareni svi ostali propisani uvjeti za stjecanje višega stručnog muzejskog zvanja.

Članak 32.

(1) Postojanje uvjeta za stjecanje višega stručnog muzejskog zvanja iz članka 6. ovoga Pravilnika ocjenjuju stručna povjerenstva Hrvatskoga muzejskog vijeća u dva roka, u travnju i listopadu, a po potrebi se mogu odrediti i izvanredni rokovi.

(2) Hrvatsko muzejsko vijeće imenuje stručna povjerenstva na rok od četiri godine.

(3) Članom stručnoga povjerenstva može se imenovati osoba koja je stekla više stručno muzejsko zvanje.

(4) Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa i muzejskoga savjetnika sastoji se od predsjednika i šestero članova.

(5) Stručno povjerenstvo za ocjenjivanje uvjeta za napredovanje u muzejskoj struci za zvanja višega kustosa pedagoga, muzejskoga savjetnika pedagoga, višega kustosa dokumentarista, muzejskoga savjetnika dokumentarista, višega muzejskog tehničara i višega preparatora sastoji se od predsjednika i šestero članova.

(6) Članovi Stručnih povjerenstava iz stavka 4. i 5. ovoga članka imaju pravo na naknadu koju na prijedlog Hrvatskoga muzejskog vijeća utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(7) Administrativne poslove za Stručna povjerenstva obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture koje imenuje osobu koja obavlja poslove tajnika Stručnoga povjerenstva.

(8) Stručna povjerenstva o svome radu donose Poslovnik.

Članak 33.

(1) O zahtjevu za stjecanje viših stručnih muzejskih zvanja rješenje donosi ministarstvo nadležno za poslove kulture uz prethodno mišljenje Hrvatskoga muzejskog vijeća.

(2) Rješenje o dodjeli višega stručnog muzejskog zvanja dostavlja se Muzejskomu dokumentacijskom centru radi upisa u Evidenciju iz članka 14. stavka 4. ovoga Pravilnika.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

(1) Osoba koja je podnijela zahtjev za stjecanje višega stručnog muzejskog zvanja do stupanja na snagu ovoga Pravilnika stječe stručno muzejsko zvanje sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (»Narodne novine«, broj 97/10 i 112/11).

(2) Osoba koja je podnijela zahtjev za polaganje stručnoga ispita do stupanja na snagu ovoga Pravilnika stručni ispit polaže prema Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (»Narodne novine«, broj 97/10 i 112/11).

Članak 35.

(1) Osoba koja je na temelju propisa koji su uređivali uvjete i način stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci stekla zvanje:

– restaurator prevodi se u zvanje konzervatora – restauratora

– viši restaurator prevodi se u zvanje višega konzervatora – restauratora

– restaurator savjetnik prevodi se u zvanje konzervatora – restauratora savjetnika

– viši muzejski pedagog prevodi se u zvanje višega kustosa pedagoga

– muzejski pedagog savjetnik prevodi se u zvanje muzejskoga savjetnika pedagoga

– viši dokumentarist prevodi se u zvanje višega kustosa dokumentarista

– dokumentarist savjetnik prevodi se u zvanje muzejskoga savjetnika dokumentarista

– preparator, osim preparatora u prirodoslovnome području, prevodi se u zvanje restauratora tehničara

– viši preparator, osim višega preparatora u prirodoslovnome području, prevodi se u zvanje višega restauratora tehničara.

(2) Prevođenje iz stavka 1. ovoga članka obavit će se rješenjem ministarstva nadležnoga za poslove kulture na zahtjev osobe koja je stekla predmetno zvanje. Za pojedino konzervatorsko – restauratorsko zvanje utvrđuje se i stečena uža specijalnost za pojedino područje na temelju položenoga stručnog ispita i potvrde ravnatelja muzeja o obavljenim poslovima.

(3) Osoba koja je do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika stekla stručno muzejsko zvanje muzejskoga pedagoga ili dokumentarista zadržava stečeno stručno muzejsko zvanje te može stjecati više stručno muzejsko zvanje u skladu s odredbama stavka 1. točkama 3. i 5. i stavkom 3. članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 36.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (»Narodne novine«, broj 97/10 i 112/11).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-05/19-01/0159

Urbroj: 532-06-01-01/7-19-1

Zagreb, 25. listopada 2019.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.

PRILOG

OBRAZAC ZA BODOVANJE

Poslovi u muzejskoj
djelatnosti uvršteni u sustav bodovanja
BodoviSamoocjenjivanjeMišljenje povjerenstva
1. STALNI POSTAV
Izrada verificiranoga preliminarnog muzeološkog programa60
Izrada verificirane koncepcije stalnoga postava100
Vođenje projekta realizacije stalnoga postava100
Izrada scenarija stalnoga postava80
Stručna suradnja na realizaciji stalnoga postava50
Rad na postavljanju stalnoga postava20
Rad na dopunama i izmjeni stalnoga postava20 – 30
Recenzija stalnoga postava15
Održavanje stalnoga postava (uređenje dijarama)5

Za poslove koji se odnose na stalni postav u rubrikama 1 – 4 koji su rezultat rada do četvero autora/koautora, svakom autoru/koautoru pripada predviđeni broj bodova, a ako je autora više od četvero, svaki autor/koautor stječe polovicu predviđenih bodova.

Za verificirani stalni postav potrebno je priložiti odobrenje Hrvatskoga muzejskog vijeća, koncepciju stalnoga postava te ostalu pripadajuću dokumentaciju.

Bodove za rad na postavljanju stalnoga postava može steći i muzejski tehničar i preparator.

Bodove za održavanje stalnoga postava (uređenje dijarama) može steći preparator.

2. POVREMENA IZLOŽBA
Studijska, retrospektivna, tematska, međumuzejska, međunarodna izložba
– autorstvo40 – 80
– koautorstvo30 – 60
– kustos izložbe20 – 40
– stručna suradnja20 – 40
– rad na postavljanju10 – 15
Informativna, pregledna, didaktična izložba
– autorstvo20 – 40
– koautorstvo10 – 30
– kustos izložbe10 – 20
– stručna suradnja10 – 20
– rad na postavljanju5 – 10
Virtualne izložbe uz stručnu obradu muzejske građe
– autorstvo20 – 60
– koautorstvo10 – 40
– stručna suradnja5 – 20
Organizacija izložbe na drugome mjestu (domaća)5 – 10
Organizacija izložbe
(međunarodna)
10 – 30
Izrada modela i scenografije5 – 15

Dokazuje se katalozima i drugim materijalima koji potvrđuju rad stručnoga djelatnika na navedenim poslovima.

Bodove za rad na postavljanju izložbe te izradi modela i scenografije mogu steći muzejski tehničari i preparatori.

Organizacija izložbe na drugome mjestu (domaća ili međunarodna) znači njezinu organizaciju, nakon prvobitnoga postavljanja u matičnoj ustanovi, na drugome mjestu.

Ocjenu izložbe daje Povjerenstvo prema vrsti, složenosti i opsegu izložbe te opsegu pripadajuće publikacije.

3. RAD NA PRIKUPLJANJU I OBRADI MUZEJSKE GRAĐE I DOKUMENTACIJE, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ PUBLIKE
Kontinuirani rad i stupanj obrađenosti muzejske građe i dokumentacije10 – 50
Uspostavljanje sustava pregleda muzejske građe i dokumentacije i poboljšanje dostupnosti javnosti50
Istraživanje i evaluacija korištenja muzejskim sadržajima (muzejska građa, muzejska dokumentacija, stalni postav, izložbe, radionice i drugi projekti) popraćena elaboratom40

Izrada i provedba programa digitalizacije muzejske građe i dokumentacije, rad s novim tehnologijama:

– voditelj

– suradnik

80

60

Priprema i provedba plana istraživanja korisnika popraćena elaboratom (razvoj publike)40
Odabir i priprema građe za rad s korisnicima (ovisno o broju zahtjeva i muzejske građe te dokumentacije)5 – 10
Poslovi izrade tezaurusa30 – 50
Priprema i vođenje revizije zbirke (ovisno o kompleksnosti i veličini muzejske zbirke)5 – 20
Izrada izložbenih dermopreparata i kostura5 – 10
Terensko istraživanje i prikupljanje muzejske građe5 – 10
Vođenje arheološkoga istraživanja20

Rad na muzejskoj građi i dokumentaciji potvrđuje se dostavljenim dokazima od poslodavca, katalozima, vodičima i drugim objavljenim radovima, planovima, programima, projektima, izvješćima i drugim materijalima koji potvrđuju rad stručnoga djelatnika.

Kontinuirani rad na stručnoj obradi muzejske građe i dokumentacije mora biti prikazan uz pomoć statističkih pokazatelja stupnja obrade muzejske zbirke – unosom u bazu podataka, stupnjem dovršenosti zapisa i katalogizacijom muzejske građe te objavljivanjem. Prilaže se potvrda o broju i razini obrađenosti muzejske zbirke i muzejske građe na obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i Muzejskoga dokumentacijskog centra. Broj bodova utvrđuje Povjerenstvo prema stupnju obrađenosti muzejske zbirke.

Opseg odabira i priprema muzejske građe za rad s korisnicima (ovisno o broju zahtjeva i muzejske građe) dokazuje se potvrdom poslodavca.

Broj izrađenih dermopreparata i kostura utvrđuje se potvrdom poslodavca ili ovjerenim ispisom o broju izrađenih preparata iz pripadajuće muzejske dokumentacije.

Terenska istraživanja i prikupljanje građe utvrđuju se na temelju dokumentacije poslodavca sukladno Strategiji prikupljanja građe muzeja i godišnjem programu i izvješću. Broj bodova utvrđuje Povjerenstvo prema složenosti terenskoga rada.

Obavljeno vođenje arheološkoga istraživanja dokazuje se odobrenjem konzervatorskoga odjela Ministarstva kulture ili Gradskoga zavoda Grada Zagreba za zaštitu spomenika kulture i prirode te izvješćem.

Najviši broj bodova koji kandidat može skupiti na osnovi terenskoga istraživanja i prikupljanja muzejske građe te vođenjem arheološkoga istraživanja za zvanja višega kustosa i višega kustosa dokumentarista jest 50 bodova, a za zvanja muzejskoga savjetnika i muzejskoga savjetnika dokumentarista 100 bodova.

4. PEDAGOŠKI RAD
Osmišljavanje, organizacija i realizacija vlastitoga edukativnog programa30 – 60
Izrada i provedba vlastitoga programa koji osigurava pristup baštini osobama s invaliditetom ili ranjivim skupinama30 – 60
Sudjelovanje u skupnim ili zajedničkim pedagoškim programima20 – 30
Sudjelovanje i izvedba edukativnih programa (kojima osoba nije autor)10 – 30
Vođenje pedagoških akcija ili skupnih manifestacija40

Pedagoški rad potvrđuje se dostavljenim dokazima o programima ili projektima, unosima u baze podataka, katalozima, vodičima, izvješćima i drugim materijalima.

Broj bodova utvrđuje Povjerenstvo prema kompleksnosti složenosti pripreme i provedbe edukativnih programa te pratećih materijala.

5. PROJEKTI

Projekti financirani sredstvima Europske unije i drugih strukturnih fondova i zaklada u zemlji i inozemstvu

Glavni partner: voditelj

član tima

Partner: voditelj

član tima

80

20 – 60

60

10 – 50

Vrednuju se isključivo dovršeni projekti bez obzira na stupanj evaluacije, a potrebno je navesti: naslov projekta, izvor financiranja, ugovor, kratki opis projekta.

Broj bodova za člana tima utvrđuje Povjerenstvo prema opsegu rada na projektu.

6. OBJAVLJENI ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI
Monografska znanstvena publikacija (najmanje
90 000 znakova)
100
Katalog izložbe, katalog zbirke (najmanje 90 000 znakova)100
Katalog izložbe, katalog zbirke, stručna knjiga, stručni priručnik, udžbenik, stručni vodič, vodič zbirke, vodič stalnoga postava, pedagoški vodič (najmanje 60 000 znakova)60
Katalog izložbe, katalog zbirke, stručna knjiga, stručni priručnik, udžbenik, stručni vodič, vodič zbirke, vodič stalnog postava, pedagoški vodič (manje od 60 000 znakova)50
Poglavlje (najmanje 30 000 znakova) ili prilozi (tabele, crteži i sl.) u monografskoj publikaciji, stručnoj knjizi, katalogu izložbe, vodiču po izložbi, pedagoškom vodiču35
Poglavlje (od 10 000 do 30 000 znakova) ili prilozi (tabele, crteži i sl.) u stručnoj knjizi, monografskoj publikaciji, katalogu izložbe, vodiču po izložbi, pedagoškom vodiču25
Uredništvo zbornika, knjige, kataloga izložbe, vodiča po izložbi, pedagoškoga vodiča, periodične stručne ili znanstvene publikacije10 – 40
Didaktički materijali (radni listići, deplijani i brošure povezane s pedagoškom i izložbenom djelatnošću)5 – 15
Doktorat znanosti stečen u znanstvenome ili umjetničkome području relevantnome za muzejsku djelatnost

80

60

Znanstveni članak40
Stručni članak30

Ostale vrste radova (članci u novinama i popularnim časopisima, prikazi i recenzije knjiga, prilozi, kataloške jedinice, recenzije i opisi izložbi, biografija, bibliografija, predgovor, uvodna riječ i sl.)

domaći

Ostale vrste radova (članci u novinama i popularnim časopisima, prikazi i recenzije knjiga, prilozi, kataloške jedinice, recenzije i opisi izložbi, biografija, bibliografija, predgovor, uvodna riječ i sl.)

strani

5

10

Sinopsis emisije, filma, serije5 – 20

Za publikacije koje se odnose na Objavljene znanstvene i stručne radove pod točkama 1-4 koje su rezultat rada do tri autora/koautora, svakomu autoru/koautoru pripada predviđeni broj bodova. Za navedene publikacije koje su rezultat rada više od triju autora, stječe se polovica predviđenih bodova.

Povjerenstvu se dostavljaju publikacije te ispis rada, a neobjavljeni znanstveni i stručni radovi se ne boduju.

7. IZLAGANJA I PREDAVANJA
Izlaganje na međunarodnom znanstvenom ili stručnom skupu10
Izlaganje na domaćem znanstvenom ili stručnom skupu5
Javna stručna predavanja5
Sudjelovanje u nastavi na visokoškolskim ustanovama (ciklus predavanja ili vježbi, najmanje tri)5
Sudjelovanje na okruglim stolovima, prezentacijama, radionicama i sl. s izlaganjem3
Broj bodova utvrđuje Povjerenstvo na temelju objavljenih izlaganja u zbornicima skupova, objavljenih sažetaka, predočenjem pozivnica ili potvrdama o prisutnosti.
8. STRUČNA ISKUSTVA
Mentorstvo u trajanju od godinu dana (po kandidatu)5
Mentorstvo za stručni rad ili praksu (po kandidatu)3

Poslovi matičnosti u Sustavu muzeja (po godini) I razina

Poslovi matičnosti u Sustavu muzeja (po godini) II razina

5

3

Izrada stručnoga mišljenja, analize, vještačenja, standarda na zahtjev uz priloženi elaborat10

Organizacija kongresa:

– Voditelj domaćega

– Voditelj međunarodnoga

– Suradnik domaćega

– Suradnik međunarodnoga


10

20

5

10

Organizacija radionice, sastanka, savjetovanja, manifestacije, događanja5 – 10
Specijalističko usavršavanje5 – 10
Nagrade, pohvale, priznanja i rad u stručnim tijelima i udrugama
Državna nagrada40
Nagrada strukovnih društava i udruga20
Upravljanje javnim muzejom (po godini)10
Predsjedavanje strukovnom udrugom ili međunarodnim ili državnim odborom, vijećem, povjerenstvom (po godini)5
Član upravljačkoga tijela strukovne udruge ili međunarodnoga ili državnoga odbora, vijeća, povjerenstva (po godini)3
Obvezno priložiti dokaze i izvješća. Priznanja i pohvale, imenovanja te odluke o imenovanjima dostavljaju se u presliku.
OSTALI POSLOVI
Ostali poslovi (opisno uz priloge)do 50
Bodove dodjeljuje Povjerenstvo uz obrazloženje.