NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjeni Zakona o muzejima

HRVATSKI SABOR

1946

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o muzejima, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/154

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA

Članak 1.

U Zakonu o muzejima (»Narodne novine«, br. 61/18.) članak 34. mijenja se i glasi:

»(1) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata muzeja kojemu je osnivač ili suosnivač Republika Hrvatska ili muzeja unutar pravne osobe kojoj je Republika Hrvatska osnivač ili suosnivač obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(2) Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata muzeja kojima su osnivači druge pravne i fizičke osobe obavlja ministarstvo nadležno za poslove kulture.

(3) Ako nadležno tijelo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u obavljanju nadzora nad zakonitošću rada i općih akata utvrdi da muzej odnosno muzej u sastavu ne ispunjava koji od uvjeta iz članka 18. stavaka 1. i 2. i članka 19. ovoga Zakona, odredit će osnivaču rok u kojem je dužan otkloniti uočene nedostatke.

(4) Ne otkloni li osnivač uočene nedostatke u određenome roku, nadležno tijelo iz stavaka 1. i 2. ovoga članka donijet će rješenje o zabrani rada muzeja odnosno muzeja u sastavu.

(5) Protiv rješenja o zabrani rada iz stavka 4. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 2.

Članak 35. briše se.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/149

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.