NN 98/2019 (16.10.2019.), Zakon o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica

HRVATSKI SABOR

1975

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/183

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. listopada 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O STATUSU PROGNANIKA I IZBJEGLICA

Članak 1.

U Zakonu o statusu prognanika i izbjeglica (»Narodne novine«, br. 96/93., 39/95., 29/99., 128/99., 50/00., 86/02. i 51A/13.) u cijelom tekstu Zakona riječi: »ured državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba« u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: »upravno tijelo županije, odnosno Grada Zagreba« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

U članku 11. Zakona o izmjenama Zakona o statusu prognanika i izbjeglica (»Narodne novine«, br. 51A/13.) riječi: »uredi državne uprave u županijama, odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba« zamjenjuju se riječima: »upravna tijela županija, odnosno Grada Zagreba«.

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/178

Zagreb, 2. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.