NN 98/2019 (16.10.2019.), Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede

1986

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O ŠKOLSKOJ SHEMI VOĆA I POVRĆA TE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se provedba Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (u daljnjem tekstu: Školska shema).

Provedba propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim Pravilnikom se osigurava provedba sljedećih propisa Europske unije:

– Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća),

– Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 оd 3. studenoga 2016. o pravilima za primjenu Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za opskrbu voćem i povrćem, bananama te mlijekom u obrazovnim ustanovama (SL L 5, 10. 1. 2017.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/39),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 оd 3. studenoga 2016. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore Unije za isporuku voća i povrća, banana i mlijeka u obrazovnim ustanovama i izmjeni Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 (SL L 5, 10. 1. 2017.) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40) i

Uredbe Vijeća (EU) br. 1370/2013 od 16. prosinca 2013. o utvrđivanju mjera za određivanje određenih potpora i subvencija vezanih uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda (SL L 346 20. 12. 2013., 12),

– Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 907/2014 od 11. ožujka 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu agencija za plaćanja i ostalih tijela, financijskog upravljanja, poravnanja računa, jamstava i upotrebe eura (SL L 255, 28. 8. 2014) (u daljnjem tekstu: Delegirana uredba Komisije (EU) br. 907/2014) i

– Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014 оd 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu integriranog administrativnog i kontrolnog sustava, mjera ruralnog razvoja i višestruke sukladnosti (SL L 227, 31. 7. 2014.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba (EU) br. 809/2014).

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) Školska shema je program potpore koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.

2) dobavljač je pravna ili fizička osoba koja isporučuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme.

3) škola je odgojno-obrazovna ustanova koja sudjeluje u provedbi Školske sheme, a zadužena je za ugovaranje isporuke voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda s dobavljačem/ima, raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda.

4) osnivač školske ustanove je Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave te druga pravna ili fizička osoba koja je zadužena za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi i podnošenje zahtjeva za potporu Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

5) podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda je osnivač školske ustanove koja sudjeluje u provedbi Školske sheme.

6) podnositelj zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje je tijelo odobreno za praćenje i ocjenjivanje utjecaja Školske sheme na prehrambene navike i zdravlje školske djece.

7) podnositelj zahtjeva za potporu za promociju je tijelo odobreno za promociju u okviru Školske sheme.

8) podnositelj zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere je tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme.

Nadležna tijela

Članak 4.

(1) Nadležna tijela i njihove zadaće u provedbi uredbi iz članka 2. ovoga Pravilnika su:

– ministarstvo nadležno za poljoprivredu koje:

a) odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za promociju u okviru Školske sheme i

b) odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme.

– ministarstvo nadležno za zdravstvo koje:

a) odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje u okviru Školske sheme i

b) potvrđuje Listu prihvatljivih proizvoda.

– ministarstvo nadležno za obrazovanje koje:

a) potvrđuje i dostavlja popis osnovnih i srednjih škola koje mogu sudjelovati u provedbi Školske sheme i

b) potvrđuje i dostavlja broj učenika u osnovnim i srednjim školama koji mogu sudjelovati u provedbi Školske sheme.

– Agencija za plaćanja koja:

a) odobrava podnositelja zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda,

b) objavljuje popis odobrenih osnivača školskih ustanova s popisom škola koje sudjeluju u provedbi Školske sheme,

c) objavljuje popis dobavljača koji mogu isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme,

d) obavlja administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu podnositelja zahtjeva za potporu u okviru Školske sheme u skladu s člancima 9. i 10. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39,

e) donosi:

1. Odluku o odobrenju podnositelja zahtjeva,

2. Odluku o oduzimanju odobrenja,

3. Odluku o isplati,

4. Odluku o odbijanju zahtjeva za potporu,

5. Odluku o povratu isplaćenih sredstava,

f) isplaćuje potporu.

(2) Ministarstva iz stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka nadležna su i za:

– informiranje javnosti o važnosti voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u pravilnoj prehrani i

– promoviranje konzumiranja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda na jednostavan i zanimljiv način.

Ciljana skupina, razdoblje i područje provedbe

Članak 5.

(1) Ciljana skupina u Školskoj shemi su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske u shemi voća i povrća te učenici od 1. do 4. razreda osnovnih škola na području Republike Hrvatske u shemi mlijeka i mliječnih proizvoda.

(2) Razdoblje provedbe Školske sheme je razdoblje koje počinje 1. kolovoza 2017., a završava 31. srpnja 2023. godine.

(3) Školska shema provodi se na cijelom području Republike Hrvatske.

(4) Škole započinju s raspodjelom voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od 15. listopada godine u kojoj započinje školska godina na temelju podataka o broju učenika unesenih u e-Maticu ministarstva nadležnog za obrazovanje na dan 30. rujna tekuće školske godine.

Prihvatljivi proizvodi

Članak 6.

(1) Lista prihvatljivih proizvoda u okviru Školske sheme:

VOĆE I POVRĆE
marelice, trešnje, breskve, nektarine, šljive
jabuke, kruške, dunje
bobičasto voće
agrumi
mrkva, repe, cikla, crni korijen, celer, rotkve i ostalo jestivo korijenje
rajčica
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
mlijeko za piće i verzije bez laktoze*
običan jogurt**
fermentirani ili zakiseljeni mliječni proizvodi bez dodanog šećera, arome, voća, oraha ili kakao**


* mlijeko u skladu s Prilogom III., Odjeljkom IX., Poglavljem II., odsjekom II. točkom 1.(a) Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.) kako je zadnji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2016/355 оd 11. ožujka 2016. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određenih zahtjeva za želatinu, kolagen i vrlo rafinirane proizvode životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi (SL L 67, 12. 3. 2016).

** svi fermentirani proizvodi osim proizvoda iz Priloga V Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

(2) Mlijeko i mliječni proizvodi iz stavka 1. ovoga članka, koji se isporučuju školi koja sudjeluje u provedbi Školske sheme moraju biti pretpakirani u skladu s člankom 2. stavkom 2. točkom (e) Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22. 11. 2011.) i Prilogom III., Odjeljkom IX., Poglavljem III. Uredbe (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (SL L 139, 30. 4. 2004.).

(3) Mlijeko i mliječni proizvodi iz stavka 1. ovoga članka mogu se raspodijeliti učenicima u školama u pretpakiranom ili nepretpakiranom obliku.

(4) Škola može odlučiti da će u okviru Školske sheme raspodjeljivati:

a) samo mlijeko iz stavka 1. ovoga članka ili

b) mlijeko i mliječne proizvode iz stavka 1. ovoga članka.

Prihvatljivi troškovi

Članak 7.

(1) Troškovi prihvatljivi za potporu u okviru Školske sheme su:

1. troškovi za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene školi u okviru Školske sheme i raspodijeljene djeci u osnovnim i srednjim školama u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe Školske sheme.

2. troškovi pratećih obrazovnih mjera, koji uključuju:

a) troškove organiziranja tečajeva kušanja, sjetve, sadnje i održavanja školskih vrtova, organiziranja posjeta poljoprivrednim gospodarstvima te sličnih aktivnosti u cilju povezivanja djece s poljoprivredom i

b) troškove obrazovanja djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima opskrbe hranom, ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i borbi protiv rasipanja hrane.

3. troškovi promocije koji su izravno usmjereni na upoznavanje šire javnosti sa Školskom shemom, uključujući sljedeće:

a) troškove izrade plakata u skladu s člankom 12. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40,

b) troškove informativnih kampanja koje se provode putem radiodifuzije, sredstava elektroničke komunikacije, tiska i sličnih sredstava informiranja,

c) troškove informativnih sastanaka, konferencija, seminara i radionica posvećenih upoznavanju šire javnosti sa Školskom shemom te sličnih događaja i

d) troškove informativnih i promotivnih materijala kao što su pisma, leci, brošure, proizvodi i slično.

4. troškovi mjera umrežavanja u cilju razmjene iskustava i primjera najbolje prakse u pogledu provedbe Školske sheme i

5. troškovi koji se odnose na obvezu praćenja i ocjenjivanja učinkovitosti Školske sheme.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovoga članka ne mogu se financirati iz drugih programa, mjera ili operacija potpore Europske unije.

(3) Rashodi povezani s troškovima za osoblje nisu prihvatljivi za potporu Europske unije ako se ti troškovi osoblja financiraju iz državnog proračuna.

(4) Iznos potpore za troškove prihvatljive u okviru Školske sheme isplatit će se u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 907/2014.

(5) Iznos prava na potporu po učeniku izračunava se na osnovi broja učenika upisanih u osnovne i srednje škole koje sudjeluju u provedbi Školske sheme i evidentiranih u e-Matici na dan 30. rujna tekuće školske godine i iznosa određenog za troškove za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene i raspodijeljene u školi.

(6) Škola će naručiti voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode u količini dovoljnoj da se raspodijeli na ukupan broj učenika u školi koji sudjeluju u provedbi Školske sheme, a da količina obroka po učeniku iznosi:

– od 100 do 150 g voća ili povrća,

– od 0,15 do 0,25 l mlijeka ili ekvivalenta mlijeka.

(7) Za količine voća i povrća koje na mjesečnoj razini iznose iznad 150 g ili ispod 100 g po učeniku odnosno za količine mlijeka ili ekvivalenta mlijeka koje iznose iznad 0,25 l ili ispod 0,15 l po učeniku neće se isplatiti potpora.

(8) Ako je škola odlučila raspodjeljivati proizvode iz članka 6. stavka 4. točke b) ovoga Pravilnika tijekom školske godine u nastavne dane u skladu sa školskim kalendarom, mlijeko u ukupnoj raspodjeli mora biti zastupljeno u najmanje 60 % iznosa određenog odlukom iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(9) Administrativna kontrola isporučenih i raspodijeljenih količina voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda obavlja se na mjesečnoj razini.

Plakat Europska unija »Školska shema«

Članak 8.

(1) Plakat Europska unija Školska shema izrađuje tijelo odobreno za promociju u skladu s Prilogom Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40.

(2) Plakat iz stavka 1. ovoga članka škola je obavezna trajno smjestiti na jasno vidljivom mjestu na glavnom ulazu u obrazovnu ustanovu koja sudjeluje u Školskoj shemi.

Javni poziv

Članak 9.

(1) Agencija za plaćanja će:

– najkasnije 25. kolovoza u godini u kojoj započinje školska godina objaviti javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi osnivača školskih ustanova i dobavljača voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda,

– najkasnije 20. rujna u godini u kojoj započinje školska godina na mrežnim stranicama objaviti popis dobavljača koji mogu isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školi/ama koja/e sudjeluju u Školskoj shemi,

– najkasnije 5. listopada u godini u kojoj započinje školska godina na mrežnim stranicama objaviti popis osnivača školskih ustanova sa školama koje su iskazale interes za sudjelovanje u Školskoj shemi.

(2) Javni poziv iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka ostaje otvoren:

– do 4. listopada u godini u kojoj započinje školska godina za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi,

– tijekom cijele školske godine za iskaz interesa dobavljača za isporuku voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda školama koje sudjeluju u Školskoj shemi.

(3) Prilikom iskaza interesa na javnom pozivu osnivač školskih ustanova dostavit će Agenciji za plaćanja do 4. listopada popis škola koje će sudjelovati u Školskoj shemi.

(4) Ministarstvo nadležno za obrazovanje dostavit će Agenciji za plaćanja:

– najkasnije 1. listopada u godini u kojoj započinje školska godina popis škola s brojem učenika po svakoj školi upisanih u novu školsku godinu evidentiranih u e-Matici ministarstva nadležnog za obrazovanje na dan 30. rujna godine u kojoj započinje školska godina.

(5) Prilikom iskaza interesa na javni poziv iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, dobavljač koji može isporučivati voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode školama koje sudjeluju u Školskoj shemi će dostaviti Agenciji za plaćanja pisanu izjavu prema kojoj će:

– osigurati da su voće i povrće i/ili mlijeko i mliječni proizvodi koje će isporučivati školi/ama na području za koje je iskazao interes da planira pokrivati (grad/ovi, općina/e, županija/e ili cijela Republika Hrvatska) u skladu s propisima Europske unije i nacionalnim propisima kojima su uređeni standardi kvalitete i

– voditi evidenciju o nazivima i adresama škole/a i količinama proizvoda koje su isporučili školi/ama.

Odobravanje podnositelja zahtjeva za potporu

Članak 10.

(1) Agencija za plaćanja će u godini u kojoj započinje Školska shema najkasnije 15. listopada odlukom odobriti osnivača školske ustanove kao podnositelja zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme i odrediti iznos prava na potporu i iznos predujma po osnivaču školske ustanove, koji je korisnik državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s razdijeljenim iznosima po svakoj školi koja sudjeluje u Školskoj shemi.

(2) Podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda će doznačiti i raspodijeliti financijska sredstva školama u skladu s odlukom Agencije za plaćanja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme će dostaviti Agenciji za plaćanja pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici www.apprrr.hr prema kojoj će:

a) koristiti potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda djeci u osnovnim i srednjim školama u okviru Školske sheme u skladu s ovim Pravilnikom,

b) osigurati da proizvodi koje financira Europska unija u okviru Školske sheme za koje se prijavljuju za potporu budu na raspolaganju za konzumaciju učenicima,

c) vratiti svu neopravdano primljenu potporu zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu raspodijeljeni djeci ili nisu prihvatljivi za potporu Europske unije ili je potpora primljena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom,

d) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju,

e) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije i

f) voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača proizvoda i količinama proizvoda koje su isporučili školama.

(4) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu će u godini u kojoj započinje školska godina:

– najkasnije do 25. rujna, odlukom u skladu s člankom 6. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 odobriti:

a) tijelo nadležno za promociju u okviru Školske sheme i njegov godišnji plan aktivnosti i

b) tijelo nadležno za prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme i njegov godišnji plan aktivnosti.

(5) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu može za mjere navedene u podstavcima a) i b) stavka 4. ovoga članka imenovati jedno (isto) tijelo.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka ministarstvo nadležno za poljoprivredu će u školskoj godini 2019./2020. najkasnije do 31. listopada 2019. godine odlukom u skladu s člankom 6. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 odobriti tijela iz točaka a) i b) podstavka 1. stavka 4. ovoga članka i njihove godišnje planove aktivnosti.

(7) Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere u okviru Školske sheme će dostaviti ministarstvu nadležnom za poljoprivredu pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici www.apprrr.hr prema kojoj će:

a) potporu dodijeljenu za prateće obrazovne mjere koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme,

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za prateće obrazovne mjere ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno,

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije.

(8) Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za promociju u okviru Školske sheme dostavit će ministarstvu nadležnom za poljoprivredu pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici www.apprrr.hr prema kojoj će:

a) potporu dodijeljenu za promociju koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme,

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za promociju ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno,

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije.

(9) Ministarstvo nadležno za zdravstvo će u godini u kojoj započinje školska godina:

– najkasnije do 25. rujna odlukom u skladu s člankom 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 odobriti tijelo nadležno za praćenje i ocjenjivanje utjecaja Školske sheme na prehrambene navike i zdravlje školske djece i njegov godišnji plan aktivnosti.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka ministarstvo nadležno za zdravstvo će u školskoj godini 2019./2020. najkasnije do 31. listopada 2019. godine odlukom u skladu s člankom 6. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 odobriti tijelo nadležno za praćenje i ocjenjivanje utjecaja Školske sheme na prehrambene navike i zdravlje školske djece i njegov godišnji plan aktivnosti.

(11) Prilikom odobravanja podnositelj zahtjeva za potporu za mjere praćenja i ocjenjivanja, u okviru Školske sheme dostavit će ministarstvu nadležnom za zdravstvo pisanu izjavu u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici www.apprrr.hr prema kojoj će:

a) potporu dodijeljenu za praćenje i ocjenjivanje koristiti u skladu s ciljevima Školske sheme,

b) vratiti neopravdano primljenu potporu za praćenje i ocjenjivanje ako se ustanovi da se te mjere ili aktivnosti ne provode pravilno,

c) nadležnom tijelu na zahtjev omogućiti uvid u prateću dokumentaciju i

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije.

(12) Tijelo odobreno za promociju, tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere i tijelo odobreno za praćenje i ocjenjivanje dostavit će Agenciji za plaćanja:

– najkasnije do 5. listopada u godini u kojoj započinje školska godina odobreni godišnji plan aktivnosti i pisanu izjavu iz stavaka 6., 7. i 10. ovoga članka.

(13) Iznimno od stavka 12. ovoga članka, za školsku godinu 2019./2020., tijelo odobreno za promociju, tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere i tijelo odobreno za praćenje i ocjenjivanje dostavit će Agenciji za plaćanja odobreni godišnji plan aktivnosti i pisanu izjavu iz stavaka 6., 7. i 10. ovoga članka najkasnije do 7. studenoga 2019. godine.

(14) Podnositelji zahtjeva za potporu odabiru se u skladu s člankom 5. i 6. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40.

(15) U slučaju odustajanja od provedbe Školske sheme škole kojoj je razdijeljen iznos prava na potporu odlukom o odobrenju osnivača u skladu sa stavkom 1. ovoga članka Agencija za plaćanja će umanjiti iznos prava na potporu razmjerno preostalom razdoblju trajanja Školske sheme od dana zaprimanja obavijesti o odustajanju.

(16) Osnivači školskih ustanova dužni su obavijestiti Agenciju za plaćanja o odustajanju ili djelomičnom odustajanju škole od provedbe Školske sheme, najkasnije na dan podnošenja zahtjeva za isplatu potpore za posljednje razdoblje u kojemu je škola raspodjeljivala voće i povrće te mlijeko i mliječne proizvode i sudjelovala u Školskoj shemi.

(17) Agencija za plaćanja može razmjerno raspodijeliti svim školama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme jednom, a najkasnije do 1. ožujka u razdoblju provedbe Školske sheme, iznos financijskih sredstava preostalih za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda od škola koje su odustale od Školske sheme.

Ugovor između osnivača školske ustanove i škole

Članak 11.

(1) Početak provedbe Školske sheme financirat će se sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Agencija za plaćanja isplatit će predujam osnivačima školskih ustanova koji su korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjeran procijenjenom iznosu poreza na dodanu vrijednost u okviru određenog iznosa prava na potporu, a za potrebe škola koje sudjeluju u Školskoj shemi.

(3) Osnivač školske ustanove i škola koja sudjeluje u provedbi Školske sheme sklopit će ugovor o provedbi Školske sheme kojim će urediti međusobna prava i obveze.

(4) Ugovorom iz stavka 3. ovoga članka propisat će se obveza škole da nakon svakog obračunskog razdoblja dostavi osnivaču školske ustanove tablične evidencije zajedno s dokazima o isporuci voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda (računima, otpremnicama ili dokazima o plaćenim računima) u kojima je izražena cijena isporučenih proizvoda.

(5) Ugovorom iz stavka 3. ovoga članka će se propisati i obaveza škole da osnivaču školske ustanove dostavi pisanu izjavu prema kojoj će škola:

a) raspodijeliti voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode djeci u osnovnim i srednjim školama u skladu s Pravilnikom,

b) osigurati da proizvodi koje financira Europska unija u okviru Školske sheme budu na raspolaganju za konzumaciju učenicima,

c) vratiti sva neopravdano primljena financijska sredstva zajedno sa zakonskim kamatama za količine za koje je utvrđeno da proizvodi nisu raspodijeljeni djeci ili su primljena za proizvode koji ne ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom,

d) nadležnom tijelu dopustiti provedbu administrativnih kontrola i kontrola na terenu te inspekcijskog nadzora, a posebno kontrole evidencije i

e) voditi evidenciju o nazivima i adresama dobavljača proizvoda i količinama proizvoda koje su isporučene školi.

Učestalost isporuke

Članak 12.

(1) Isporuka voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme odvijat će se najmanje jednom tjedno u dane održavanja nastave u skladu sa školskim kalendarom tijekom razdoblja provedbe Školske sheme.

(2) U skladu s odredbom članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika Škola će započeti raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda nakon izdavanja odluke iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Raspodjela voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme odvijat će se istoga dana kada je isporučeno ili najkasnije u roku od 24 h od isporuke.

(4) Dobavljač će izdati školi otpremnicu za isporučeno voće i povrće i/ili mlijeko.

(5) Škola je dužna potpisati otpremnicu, uzeti dva primjerka otpremnice te voditi posebnu evidenciju preuzetih količina voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u okviru Školske sheme.

Prateće obrazovne mjere

Članak 13.

(1) Prateće obrazovne mjere izravno su povezane s ciljevima Školske sheme i njima se podupire distribucija voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u školama.

(2) U okviru Školske sheme provodit će se jedna ili više sljedećih pratećih obrazovnih mjera:

– satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda,

– sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova,

– posjet poljoprivrednim gospodarstvima i slične aktivnosti usmjerene na povezivanje djece s poljoprivredom i

– edukacija djece o poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprečavanju rasipanja hrane.

(3) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu, ministarstvo nadležno za obrazovanje te ministarstvo nadležno za zdravstvo provodit će mjere iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u okviru svojih nadležnosti, zajedno s tijelom odobrenim za prateće obrazovne mjere.

(4) Škole i dobavljači u skladu s dogovorom s tijelom odobrenim za prateće obrazovne mjere, organizirat će provedbu pratećih obrazovnih mjera iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u okviru Školske sheme.

(5) Tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere napravit će godišnje izvješće o provedbi pratećih obrazovnih mjera u okviru Školske sheme s podacima o:

– vrsti prateće obrazovne mjere,

– mjestu provedbe,

– datumu održavanja,

– broju sudionika i

– samoj aktivnosti.

(6) Izvješće iz stavka 5. ovoga članka tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere dostavit će ministarstvu nadležnom za poljoprivredu do 31. srpnja za prethodnu školsku godinu.

Praćenje, ocjenjivanje i obavještavanje

Članak 14.

(1) U skladu s člankom 9. stavcima 1. i 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 nadležna tijela iz članka 4. ovoga Pravilnika odgovorna su za organiziranje, praćenje te ocjenu provedbe Školske sheme.

(2) U skladu s člankom 9. stavkom 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 ministarstvo nadležno za poljoprivredu prati provedbu Školske sheme na godišnjoj razini, ocjenjuje njezinu učinkovitost u odnosu na ciljeve i izrađuje Godišnje izvješće o praćenju provedbe Školske sheme.

(3) U svrhu izrade Godišnjeg izvješća iz stavka 2. ovoga članka:

– tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere dostavlja ministarstvu nadležnom za poljoprivredu godišnje izvješće o provedbi pratećih obrazovnih mjera u okviru Školske sheme kako je propisano u članku 13. stavku 5. i 6. ovoga Pravilnika,

– tijelo odobreno za promociju u okviru Školske sheme dostavlja ministarstvu nadležnom za poljoprivredu godišnje izvješće o promotivnim aktivnostima povezanim s člankom 23.a točke 8. Uredbe (EU) 2016/791 do datuma navedenog u članku 13. stavku 6. ovoga Pravilnika,

– u slučaju da su tijelo odobreno za promociju i tijelo odobreno za prateće obrazovne mjere jedno tijelo (isto), dostavljaju objedinjeno godišnje izvješće u skladu s člankom 13. stavkom 6. ovoga Pravilnika,

– tijelo odobreno za praćenje i ocjenjivanje dostavlja ministarstvu nadležnom za poljoprivredu godišnje izvješće o praćenju utjecaja Školske sheme na prehrambene navike i zdravlje školske djece do 1. prosinca za prethodnu školsku godinu,

– Agencija za plaćanja dostavlja ministarstvu nadležnom za poljoprivredu podatke koje prikuplja i obrađuje u skladu sa zadaćama navedenima u članku 4. ovoga Pravilnika te zahtjevima navedenima u članku 9. stavku 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 najkasnije do 10. siječnja za prethodnu školsku godinu.

(4) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu dostavlja Europskoj komisiji rezultate godišnjeg praćenja provedbe i izvješća o evaluaciji u skladu s člankom 8. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39.

(5) Agencija za plaćanja u okviru provedbe Školske sheme provodi kontrole na terenu te prikuplja podatke o kontrolama sa svrhom izrade Godišnjeg izvješća o kontroli u skladu s člankom 9. stavkom 4. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40 te dostavlja Europskoj komisiji Godišnje izvješće o kontrolama i zaključcima koji se na njih odnose u skladu s člankom 10. stavkom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/39.

Suspenzija i povlačenje odobrenja

Članak 15.

(1) Ako se utvrdi da podnositelj zahtjeva za potporu ne poštuje obveze u okviru Školske sheme, Agencija za plaćanja će suspendirati ili povući odobrenje podnositelju zahtjeva za potporu u skladu s člankom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40.

(2) Ako su razlozi za povlačenje odobrenja otklonjeni i na zahtjev podnositelja zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja može ponovno odobriti podnositelja zahtjeva za potporu u skladu s člankom 7. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/40.

Uvjeti za podnositelje zahtjeva za potporu

Članak 16.

(1) Podnositelji zahtjeva za potporu odobreni u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika podnose zahtjev za potporu Agenciji za plaćanja.

(2) Podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) vodi tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– datumu, vrsti, količini i cijeni (s PDV-om) kupljenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, nazivu i adresi dobavljača koji isporučuje voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode po svakoj školi u okviru Školske sheme,

– broju učenika po svakoj školi koji sudjeluju u Školskoj shemi.

(3) Podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda obrađuje i objedinjuje podatke dostavljene od škola te podnosi Agenciji za plaćanja zahtjev za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u skladu s člankom 17. ovoga Pravilnika.

(4) Podnositelj zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje, podnositelj zahtjeva za potporu za promociju i podnositelj zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere u skladu s obrascem koji se nalazi na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) vode tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku s podacima o:

– nazivu i adresi škole u kojoj je provedeno praćenje i ocjenjivanje odnosno aktivnost u vezi s promocijom ili pratećim obrazovnim mjerama i

– provedenim aktivnostima.

Zahtjev za potporu

Članak 17.

(1) Zahtjev za potporu u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 može podnijeti samo odobreni podnositelj zahtjeva za potporu u okviru Školske sheme.

(2) Potpora za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka može se odobriti samo za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode koji se nalaze na Listi prihvatljivih proizvoda iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda mora biti ispravno popunjen i potpun te ga mora pratiti dokumentacija propisana na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(4) Zahtjev iz stavka 3. ovog članka podnosi se za obračunsko razdoblje od mjesec dana koje započinje svakog prvog dana u mjesecu i traje do posljednjeg dana u istom mjesecu tijekom razdoblja provedbe, a može se podnijeti prvog dana nakon isteka obračunskog razdoblja za koje se podnosi.

(5) Iznimno od odredbe stavka 4. ovog članka, obračunsko razdoblje za mjesece listopad i lipanj utvrđuje se u trajanju od 15. do 31. listopada te od 1. lipnja do posljednjeg dana nastavne godine tijekom razdoblja provedbe.

(6) Zahtjev za potporu za praćenje i ocjenjivanje, promociju ili prateće obrazovne mjere mora biti ispravno popunjen i potpun, a može se podnijeti Agenciji za plaćanja tijekom njihove provedbe.

(7) Zahtjevi za potporu moraju biti podneseni najkasnije u roku 3 mjeseca nakon isteka obračunskog razdoblja na koje se odnosi, osim u slučajevima više sile.

(8) Zahtjev za potporu za izvješće o ocjenjivanju izvršeno u skladu s člankom 9. Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2017/40 podnosi se najkasnije posljednjeg dana prvog mjeseca nakon isteka roka predviđenog za ocjenjivanje.

(9) Ako se rok iz stavka 6. prekorači za manje od 60 kalendarskih dana, potpora će se isplatiti, ali će se smanjiti u skladu s člankom 4. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39.

(10) Neispravno popunjen i nepotpun zahtjev za potporu neće se obrađivati niti se temeljem njega može isplatiti potpora. Agencija za plaćanja obavijestit će podnositelja zahtjeva za potporu o potrebi njegove izmjene ili dopune. Rok za dostavu izmjene ili dopune je 10 dana od dana zaprimanja Obavijesti o nepotpunosti.

(11) Zajedno sa zahtjevom za potporu u okviru Školske sheme:

– podnositelj zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda dostavit će Agenciji za plaćanja tablične evidencije iz članka 16. stavka 2. ovoga Pravilnika zajedno sa dokumentacijom (račun, otpremnica i dokaz o plaćenom računu i tablični prikaz evidencije isporuka po školi na e-adresu: skolskovoce@apprrr.hr) o isporuci voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u kojemu je navedena cijena isporučenih proizvoda,

– podnositelj zahtjeva za potporu za promociju, podnositelj zahtjeva za potporu za praćenje i ocjenjivanje i podnositelj zahtjeva za potporu za prateće obrazovne mjere dostavit će Agenciji za plaćanja dokaz o isporuci materijala ili usluga u kojemu je navedena cijena isporučene usluge ili materijala (račun, otpremnica i dokaz o plaćenom računu).

(12) Ako se zahtjev za potporu iz stavka 1. ovoga članka odnosi na prateće obrazovne mjere, praćenje i ocjenjivanje te promociju, dokumentacija će sadržavati i financijske podatke raščlanjene po aktivnostima te podatke o povezanim troškovima.

(13) Uz zahtjev za potporu podnositelji zahtjeva za potporu iz članka 10. stavaka 1., 4. i 7. ovoga Pravilnika dostavljaju izjavu u kojoj izjavljuju da nisu primili niti će primiti financijska sredstva iz proračuna Europske unije ili proračuna nacionalnih, regionalnih ili lokalnih tijela javne vlasti Republike Hrvatske za provedbu Školske sheme.

Podnošenje zahtjeva za potporu

Članak 18.

(1) Zahtjev za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda podnosi se u papirnatom obliku zajedno s propisanim pratećim dokumentima i dostavlja preporučenom pošiljkom s povratnicom poštanskim putem na adresu Agencije za plaćanja ili osobno u pisarnicu Agencije za plaćanja.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva za potporu dostavit će i tablični prikaz evidencije isporuka po svakoj školi na e-adresu: skolskovoce@apprrr.hr.

(3) Podnositelji zahtjeva za potporu iz članka 3. točke 5., 6., 7. i 8. upisuje se u Registar korisnika potpora tržišnih mjera – ZOT registar.

(4) Obrasci zahtjeva za potporu nalaze se na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Isplata potpore

Članak 19.

(1) Potpora Školskoj shemi isplatit će se u skladu s člankom 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39, a na temelju:

– zahtjeva za potporu za raspodjelu voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda uz koji su priloženi dokazi o isporuci:

a) izvornik ili preslika otpremnice za kupljeno voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode potpisane od škole i dobavljača u kojoj je izražena vrsta i količina kupljenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, naziv i adresa dobavljača, broj djece u školi i datum isporuke i

b) izvornik ili preslika računa potpisanog od dobavljača i škole u kojemu je izražena vrsta i količina isporučenog voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, broj djece u školi ili broj obroka po datumu/ima zaprimanja i cijena kupljenog voća ili povrća/mlijeka i mliječnih proizvoda. Računi dobavljača bez potpisa prihvatljivi su isključivo ako su izdani i poslani u elektroničkom obliku i ako su ovjereni potpisom škole i/ili osnivača školske ustanove,

– zahtjeva za potporu za praćenje uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe praćenja) i izvješće o praćenju po završetku provedbe,

– zahtjeva za potporu za izvješće o ocjenjivanju uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi tijekom provedbe ocjenjivanja) i izvješće o ocjenjivanju po završetku provedbe i

– zahtjeva za potporu za promociju ili prateće obrazovne mjere uz koji su priloženi dokazi o plaćanju (računi za robe i usluge).

(2) Agencija za plaćanja isplatit će potporu u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja pravilno ispunjenog i potpunog zahtjeva za potporu.

(3) U slučaju škola koje su odustale od provedbe Školske sheme, potpora će se isplatiti u skladu s člankom 5. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 i stavkom 1. podstavkom 1. točkama a) i b) ovoga članka, a razmjerno broju tjedana provedbe Školske sheme.

Povrat potpore

Članak 20.

(1) U slučaju neopravdano primljene potpore primjenjuje se članak 7. Provedbene uredbe (EU) br. 809/2014.

(2) Korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu neopravdano primljene potpore vratiti Agenciji za plaćanja primljeni iznos.

(3) Ukoliko povrat sredstava nije izvršen u roku iz stavka 2. ovoga članka, na iznos primljene potpore obračunat će se zakonska zatezna kamata za razdoblje koje je proteklo od krajnjeg roka plaćanja navedenog u Odluci o povratu neopravdano primljene potpore i datuma povrata.

(4) Kamatna stopa obračunava se u skladu s propisima kojima se uređuju kamatne stope.

(5) Povrat isplaćenog iznosa potpore uvećanog za kamate ne primjenjuje se ako je potpora isplaćena greškom Agencije za plaćanje i ako podnositelj zahtjeva za potporu nije otkrio grešku u isplaćenoj potpori. U tom slučaju podnositelj zahtjeva za potporu mora vratiti Agenciji za plaćanja samo isplaćeni iznos potpore.

(6) U slučaju nepoštivanja obaveza utvrđenih u okviru Školske sheme podnositelj zahtjeva za potporu uz povrat neopravdano primljene potpore plaća administrativnu kaznu u iznosu razlike između iznosa koji je prvotno tražio i iznosa na koji je imao pravo.

Dostava odluka

Članak 21.

Odluke iz članka 4. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja dostavlja podnositelju zahtjeva preporučenom poštom s povratnicom.

Prigovori

Članak 22.

(1) Na odluke iz članka 4. stavak 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18.) u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18.) putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Započeti postupci

Članak 23.

Postupci započeti po odredbama Pravilnika o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 69/18 i 93/18) dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

Prestanak važenja propisa

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (»Narodne novine«, br., 69/18 i 93/18).

Stupanje na snagu

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/77

Urbroj: 525-08/0269-19-10

Zagreb, 9. listopada 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.