NN 98/2019 (16.10.2019.), Odluka o općinskim porezima Općine Luka

Općina Luka

1990

Na temelju članaka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 84. Statuta Općine Luka (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 24/18) Općinsko vijeće Općine Luka na svojoj 18. sjednici održanoj dana 26. 9. 2019. godine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom o općinskim porezima utvrđuju se vrste poreza koje pripadaju Općini Luka i koje su prihod proračuna Općine Luka, visina poreza, obveznici i porezne stope te nadležnost u obavljanju poslova utvrđivanja i naplate poreza.

Vrste poreza

Članak 2.

Porezi Općine Luka su:

1. Prirez porezu na dohodak,

2. Porez na potrošnju,

3. Porez na kuće za odmor,

4. Porez na korištenje javnih površina.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%, a osnovicu čini ukupan iznos obračunatog poreza na dohodak.

Obveznici prireza porezu na dohodak su svi obveznici poreza na dohodak s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na području općine Luka.

Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju alkoholnih, bezalkoholnih pića i piva plaća se po stopi od 3%.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića po kojoj se piša prodaju u ugostiteljskim objektima.

Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge.

Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Obveznici poreza na kuće za odmor su pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor, koje se nalaze na području Općine Luka.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, po m2 korisne površine i to:

– za kuće do 50 godina starosti – 8,00 kuna/m2 i

– za kuće iznad 50 godina starosti – 6,00 kuna/m2.

Podatke o kući za odmor, starosti i korisnoj površini obveznici poreza su dužni dostaviti Poreznoj upravi – Ispostavi Zaprešić, do 31. ožujka u godini za koju se porez razrezuje.

Ukoliko kuća za odmor nije u cijelosti uređenja za korištenje, osnovicu za razrez poreza čini površina uređenog prostora.

Porez na korištenje javnih površina

Članak 6.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine na području Općine Luka za postavljanje objekata i naprava privremenog karaktera, osim za zakupnine kraće od mjesec dana za koje se ne naplaćuje porez na korištenje javnih površina.

Pod javnim površinama smatraju se javne zelene površine, pješačke zone, trgovi, parkovi, igrališta, parkirališta, javne prometne površine i zemljišta koja nisu dana na trajno korištenje pravnim ili fizičkim osobama.

Pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine, dužne su prijaviti korištenje javne površine najmanje sedam dana prije početka korištenja Poreznoj upravi i Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Luka.

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina plaća se po stopi od 10% od osnovice koju predstavlja plaćena zakupnina ili naknada z korištenje javne površine.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od petnaest dana od dana primitka rješenja kojim je porez utvrđen.

Nadležnost i prijenos poslova

Članak 8.

Poslove utvrđivanja i naplate prirezu poreza na dohodak, poreza na potrošnju, poreza na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina obavlja Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Poreznoj upravi za obavljanje prenesenih polova iz stavka 1. ovoga članka pripada naknada u iznosu od 5% naplaćenih poreza.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 9.

Postupci utvrđivanja i naplate prihoda od lokalnih poreza provode se sukladno odredbama Općeg poreznog zakona i Ovršnog zakona.

Za sva pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Članak 10.

Ova Odluka objavit će se u »Glasniku Zagrebačke županije« i u »Narodnim novinama«.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Glasniku Zagrebačke županije«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o Općinskim porezima (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 2/02) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Luka (»Glasnik Zagrebačke županije«, broj 10/02 i »Narodne novine«, broj 65/02).

Klasa: 410-01/19-10/18

Urbroj: 238/39-01-19-2

Luka, 26. rujna 2019.

Općinsko vijeće
Predsjednik
Željko Kostanjčar, v. r.