NN 108/2019 (8.11.2019.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja

Ministarstvo unutarnjih poslova

2171

Na temelju članka 296. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11., 80/13., 158/13. – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14.. 64/15., 108/17. i 70/19.), a u vezi s člankom 38. stavkom 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTI I NAČINU DOSTAVE PODATAKA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, U SVRHU ISTRAŽIVANJA PROMETNIH PREKRŠAJA

Članak 1.

U Pravilniku o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije, u svrhu istraživanja prometnih prekršaja (»Narodne novine« 66/15.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima se Direktiva (EU) 2015/413 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2015. o olakšavanju prekogranične razmjene informacija o prometnim prekršajima protiv sigurnosti prometa na cestama (Tekst značajan za EGP) (SL L 68/9, 13. 3. 2015.) i članak 2. točka 3. Direktive (EU) 2018/645 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o izmjeni Direktive 2003/59/EZ o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama (Tekst značajan za EGP) (SL L 112/29, 2. 5. 2018.).«.

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

»Članak 3.a

»U svrhu nadzora prometa na cestama i otkrivanju počinitelja prekršaja iz ovog Pravilnika, policijski službenici će zaštićenim pristupom EU mreži za vozačke dozvole (RESPER) pristupati podacima o izdanim vozačkim dozvolama.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 23. svibnja 2020. godine.

Klasa: 011-02/19-01/213

Urbroj: 511-01-152-19-7

Zagreb. 4. studenoga 2019.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.