NN 108/2019 (8.11.2019.), Pravilnik o lovačkim psima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2176

Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18 i 32/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O LOVAČKIM PSIMA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način korištenja lovačkih pasa u lovu te pasmine lovačkih pasa koje se koriste u lovu.

II. LOVAČKI PSI

Članak 2.

(1) Lovački psi su psi koje se koriste u lovu.

(2) U lovu se smiju koristiti čistokrvni obučeni psi.

(3) Ako je to propisano, lovački psi moraju biti označeni u skladu s propisima iz područja veterinarstva.

Članak 3.

(1) Pasmine lovačkih pasa koje je dopušteno koristiti u lovu razvrstavaju se po sljedećim skupinama:

1. terijeri

2. jazavčari

3. goniči

4. krvosljednici

5. ptičari

6. donosači divljači

7. dizači divljači.

(2) Popis pasmina lovačkih pasa po skupinama kao i izmjenu i dopunu popisa objavljuje ministarstvo nadležno za poslove lovstva na svojim mrežnim stranicama.

III. KORIŠTENJE PASA

Članak 4.

(1) Lov sitne divljači čije tehnike lova zahtijevaju korištenje lovačkog psa može započeti te se obavljati ako je prisutan najmanje jedan lovački pas.

(2) Skupni lov sitne divljači čije tehnike lova zahtijevaju korištenje lovačkog psa može započeti te se obavljati ako je prisutan najmanje jedan lovački pas na pet lovaca.

Članak 5.

(1) Sitna divljač lovi se korištenjem lovačkih pasa iz skupina terijera, jazavčara, ptičara, donosača i dizača divljači.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, lov zeca običnog, kunića divljeg, lisice, čaglja, mačke divlje, kune i tvora dopušten je korištenjem lovačkih pasa iz skupine goniča.

(3) Lov svinje divlje dopušten je korištenjem lovačkih pasa iz skupina terijera, jazavčara, goniča, ptičara i dizača divljači.

(4) Lov jamarenjem uz iskapanje dopušteno je korištenjem lovačkih pasa iz skupina terijera i jazavčara.

(5) Krvosljednike je dopušteno koristiti u lovu svih vrsta divljači.

Članak 6.

(1) Zabranjeno je koristiti lovačke pse u lovu noću, u razdoblju od dva sata nakon zalaska sunca do dva sata prije izlaska sunca, osim u slučaju rada na krvnom tragu.

(2) Zabranjeno je loviti korištenjem goniča od 1. veljače do 31. srpnja, a u lovištima gdje ne obitava krupna divljač od 1. ožujka do 31. kolovoza.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, korištenjem goniča dopušteno je loviti od 1. veljače do 31. srpnja radi provedbe akta o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači kojeg je donijelo nadležno tijelo.

Članak 7.

(1) Lovnu obuku lovačkih pasa smije provoditi lovac koji ima uza se važeću lovačku iskaznicu i prethodno izdano pisano dopuštenje lovoovlaštenika.

(2) Lovna obuka lovačkih pasa bez hvatanja ili odstrjela divljači, osim obuke lovačkih pasa iz skupine goniča, dopuštena je, uz ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, tijekom cijele godine na primjerenoj površini do 100 ha u lovištu koju je odredio lovoovlaštenik.

(3) Lovnu obuku lovačkih pasa za lov na svinju divlju, dopušteno je provoditi u ograđenim dijelovima otvorenog lovišta koji služe samo za lov ili obuku.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pasminama, broju i načinu korištenja lovačkih pasa za lov (»Narodne novine«, br. 143/10).

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/73

Urbroj: 525-11/0569-19-1

Zagreb, 16. listopada 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.