NN 111/2019 (19.11.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

2235

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 5/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 52.805.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 30.942.000 kuna

– višak u iznosu od 21.863.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/19-01/17

Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan 2019.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2019.
PRIHODI POSLOVANJA37.100.00015.300.00052.400.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE500.000-95.000405.000
UKUPNI PRIHODI37.600.00015.205.00052.805.000
RASHODI POSLOVANJA28.290.0002.047.00030.337.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE410.000195.000605.000
UKUPNI RASHODI28.700.0002.242.00030.942.000
RAZLIKA VIŠAK/ MANJAK8.900.00012.963.00021.863.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan 2019.Povećanje/ smanjenjeNovi plan 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA15.090.00049.000.00064.090.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA990.000-990.0000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-23.000.000-37.027.000-85.953.000
NETO FINANCIRANJE-8.900.000-12.963.000-21.863.000
VIŠAK/ MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod- skupinaNaziv prihodaPlan 2019.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2019.
6PRIHODI POSLOVANJA37.100.00015.300.00052.400.000
64Prihodi od imovine7.000.00023.800.00030.800.000
641Prihodi od financijske imovine4.500.00023.800.00028.300.000
642Prihodi od nefinancijske imovine1.500.000500.0002.000.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove1.000.000-500.000500.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada100.0000100.000
652Prihodi po posebnim propisima100.0000100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija29.000.000-9.000.00020.000.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga29.000.000-9.000.00020.000.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi1.000.000500.0001.500.000
683Ostali prihodi1.000.000500.0001.500.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE500.000-95.000405.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine500.000-95.000405.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata500.000-100.000400.000
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme05.0005.000
       


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod- skupinaNaziv rashodaPlan 2019.Povećanje/ smanjenjeNovi plan 2019.
3RASHODI POSLOVANJA28.290.0002.047.00030.337.000
31Rashodi za zaposlene16.000.000-100.00015.900.000
311Plaće (Bruto)13.150.000013.150.000
312Ostali rashodi za zaposlene600.000100.000700.000
313Doprinosi na plaće2.250.000-200.0002.050.000
32Materijalni rashodi9.855.000212.00010.067.000
321Naknade troškova zaposlenima670.00010.000680.000
322Rashodi za materijal i energiju1.770.000-50.0001.720.000
323Rashodi za usluge4.770.000550.0005.320.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000020.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.625.000-298.0002.327.000
34Financijski rashodi2.415.0001.935.0004.350.000
343Ostali financijski rashodi2.415.0001.935.0004.350.000
38Ostali rashodi20.000020.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000020.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE410.000195.000605.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.000050.000
412Nematerijalna imovina50.000050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine360.000195.000555.000
422Postrojenja i oprema310.0000310.000
423Prijevozna sredstva0195.000195.000
426Nematerijalna proizvedena imovina50.000050.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod- skupina
Plan 2019.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2019.NETO FINANCIRANJE14.100.00049.990.00064.090.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA15.090.00049.000.00064.090.000
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova3.990.00003.990.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru3.000.00003.000.000
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa990.0000990.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici11.100.00049.000.00060.100.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici10.000.00010.000.00020.000.000
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora100.0000100.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora1.000.00039.000.00040.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA990.000-990.0000
51Izdaci za dane zajmove i depozite990.000-990.0000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe990.000-990.0000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan 2019.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2019.
05CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU29.690.0001.252.00030.942.000
     
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE28.700.0002.242.00030.942.000
     
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE28.290.0002.047.00030.337.000
31Rashodi za zaposlene16.000.000-100.00015.900.000
311Plaće (Bruto)13.150.000013.150.000
312Ostali rashodi za zaposlene600.000100.000700.000
313Doprinosi na plaće2.250.000-200.0002.050.000
32Materijalni rashodi9.855.000212.00010.067.000
321Naknade troškova zaposlenima670.00010.000680.000
322Rashodi za materijal i energiju1.770.000-50.0001.720.000
323Rashodi za usluge4.770.000550.0005.320.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000020.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.625.000-298.0002.327.000
34Financijski rashodi2.415.0001.935.0004.350.000
343Ostali financijski rashodi2.415.0001.935.0004.350.000
38Ostali rashodi20.000020.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000020.000
     
K2000OPREMANJE410.000195.000605.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE410.000195.000605.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine50.000050.000
412Nematerijalna imovina50.000050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine360.000195.000555.000
422Postrojenja i oprema310.0000310.000
423Prijevozna sredstva0195.000195.000
426Nematerijalna proizvedena imovina50.000050.000
     
103DANI ZAJMOVI990.000-990.0000
     
A1003DANI ZAJMOVI990.000-990.0000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA990.000-990.0000
51Izdaci za dane zajmove i depozite990.000-990.0000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe990.000-990.0000