NN 111/2019 (19.11.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu

HRVATSKI SABOR

2239

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. studenoga 2019.

Klasa: 011-01/19-01/200

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 15. studenoga 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (»Narodne novine«, br. 113/18.) iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

Sredstva za otplatu glavnice i kamata državnog duga i državnih jamstava te doprinosi Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije mogu se, ako za to postoji mogućnost i sukladno potrebi, tijekom proračunske godine osiguravati preraspodjelom bez ograničenja.«.

Članak 2.

U članku 14. stavku 1. iznos: »200.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »191.290.300,00«.

Članak 3.

U članku 15. stavak 1. mjenja se i glasi:

»(1) U skladu s odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16., 104/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 58. Zakona o proračunu, raspoređuju se sredstva na korisnike ili u proračunsku zalihu, a odluka o raspoređivanju objavljuje se u »Narodnim novinama«.«.

Članak 4.

Iza članka 23. dodaje se članak 23.a koji glasi:

»Članak 23.a

(1) Organizatorima humanitarnih akcija odobrenih u skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, br. 102/15. i 98/19.) isplaćivat će se sredstva u visini uplaćenog poreza na dodanu vrijednost ako je prikupljanje humanitarne pomoći organizirano putem humanitarnog telefonskog broja u razdoblju od mjeseca lipnja 2018. do lipnja 2019. godine.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka isplaćivat će se s pozicija ministarstva nadležnog za socijalnu skrb najviše do visine sredstava planiranih u Proračunu za tekuću godinu, a temeljem zahtjeva organizatora humanitarne akcije koji uz općenite podatke obvezno sadrži i podatke o operateru, ukupnom broju poziva s jediničnom cijenom poziva bez poreza na dodanu vrijednost i ukupnom iznosu poreza na dodanu vrijednost.

(3) Odluku o isplati sredstva iz stavka 1. ovoga članka donosi ministar nadležan za socijalnu skrb.«.

Članak 5.

U članku 29. stavku 1. iznos: »30.099.987.548,00« zamjenjuje se iznosom: »35.604.629.654,00«.

U stavku 2. iznos: »24.092.210.561,00« zamjenjuje se iznosom: »27.119.432.996,00«.

U stavku 3. iznos: »435.700.000,00« zamjenjuje se iznosom: »172.367.491,00«, a iznos: »499.600.000,00« zamjenjuje se iznosom: »495.900.000,00«.

Članak 6.

U članku 35. stavku 2. iznos: »3.850.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »2.800.000.000,00«, a iznos: »1.300.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »800.000.000,00«.

U stavku 7. iznos: »1.550.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »2.250.000.000,00«.

Članak 7.

U članku 41. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Sredstva uplaćena u državni proračun do 31. prosinca 2018. ostvarena iz udjela poreza na dohodak u iznosu od 1,5 % temeljem članka 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15. i 115/16.), a koja su na dan 31. prosinca 2018. ostala neutrošena, mogu se u 2019. godini koristiti za projekte održivog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i za projekte kojima se potiče korištenje sredstava iz fondova Europske unije te za razvoj potpomognutih područja.«.

Članak 8.

Iza članka 43. dodaje se članak 43.a koji glasi:

»Članak 43.a

Sredstva iz vlastitih i namjenskih izvora financiranja ureda državne uprave u županijama, koja na dan 31. prosinca 2019. ostanu neutrošena, postaju sredstva državnog proračuna u izvoru financiranja Opći prihodi i primici, s danom 31. prosinca 2019.«.

Članak 9.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Na pravila vođenja prekršajnog postupka, žalbeni postupak i izvanredne pravne lijekove primjenjuju se odredbe Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13., 157/13., 110/15., 70/17. i 118/18.).«.

Članak 10.

Iza članka 53. dodaje se članak 53.a koji glasi:

»Članak 53.a

(1) Iz razdjela 096 – MINISTARSTVO ZDRAVSTVA isplatit će se namjenska pomoć županijama za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.

(2) Ministarstvo zdravstva rasporedit će namjensku pomoć iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ministarstvo zdravstva i županije potpisat će ugovore o načinu utroška sredstava doznačenih u skladu s ovim člankom.

(4) Županije su dužne pratiti utrošak sredstava koja će biti doznačena bolničkim zdravstvenim ustanovama, a o utrošku sredstava dužne su obavijestiti Ministarstvo zdravstva na način i u rokovima koje utvrdi Ministarstvo zdravstva.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/19-01/18

Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.