NN 117/2019 (2.12.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2340

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na:

1. Financijski plan za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 51.500.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 34.450.000 kuna

– višak u iznosu od 17.050.000 kuna

2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 49.500.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 26.890.000 kuna

– višak u iznosu od 22.610.000 kuna

3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 49.500.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 66.760.000 kuna

– manjak u iznosu od 17.260.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/19-01/19

Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2020.
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana za 2021.Projekcija plana za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA55.261.04837.100.00051.000.00049.000.00049.000.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.665.743500.000500.000500.000500.000
UKUPNI PRIHODI56.926.79137.600.00051.500.00049.500.00049.500.000
RASHODI POSLOVANJA22.087.79828.290.00033.700.00026.480.00066.350.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE405.915410.000750.000410.000410.000
UKUPNI RASHODI22.493.71228.700.00034.450.00026.890.00066.760.000
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK34.433.0798.900.00017.050.00022.610.000-17.260.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Izvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana za 2021.Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA533.740.37615.090.00031.100.0006.100.0004.600.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA425.111.757990.000000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE0085.953.000134.103.000162.813.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-143.061.697-23.000.000-134.103.000-162.813.000-150.153.000
NETO FINANCIRANJE-34.433.079-8.900.000-17.050.000-22.610.00017.260.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-skupinaNaziv prihodaIzvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana za 2021.Projekcija plana za 2022.
6PRIHODI POSLOVANJA55.261.04837.100.00051.000.00049.000.00049.000.000
64Prihodi od imovine43.313.2667.000.00028.900.00027.900.00027.900.000
641Prihodi od financijske imovine35.663.0134.500.00026.400.000
642Prihodi od nefinancijske imovine5.370.1521.500.0001.500.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove2.280.1011.000.0001.000.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada0100.000100.000100.000100.000
652Prihodi po posebnim propisima0100.000100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.026.75829.000.00020.000.00020.000.00020.000.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.026.75829.000.00020.000.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi10.921.0241.000.0002.000.0001.000.0001.000.000
683Ostali prihodi10.921.0241.000.0002.000.000
         
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.665.743500.000500.000500.000500.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine1.665.743500.000500.000500.000500.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata1.665.742500.000500.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv prihodaIzvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana za 2021.Projekcija plana za 2022.

3RASHODI POSLOVANJA22.087.79828.290.00033.700.00026.480.00066.350.000
31Rashodi za zaposlene12.554.96416.000.00018.950.00017.100.00017.100.000
311Plaće (Bruto)10.544.92413.150.00015.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene252.750600.0001.000.000
313Doprinosi na plaće1.757.2902.250.0002.850.000
32Materijalni rashodi5.674.2119.855.00010.380.0008.010.00018.880.000
321Naknade troškova zaposlenima480.618670.000750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.346.1821.770.0001.800.000
323Rashodi za usluge2.600.8034.770.0005.340.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.18520.00030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.243.4222.625.0002.460.000
34Financijski rashodi3.858.4732.415.0004.350.0001.350.00030.350.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove3.611.81700
343Ostali financijski rashodi246.6562.415.0004.350.000
38Ostali rashodi15020.00020.00020.00020.000
383Kazne, penali i naknade štete15020.00020.000
         
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE405.915410.000750.000410.000410.000
41Rashodi za nabavu nefinancijske imovine102.28650.00050.00050.00050.000
412Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine102.28650.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine303.629360.000700.000360.000360.000
422Postrojenja i oprema303.629310.000350.000
423Prijevozna sredstva00150.000
426Nematerijalna proizvedena imovina050.000200.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv prihodaIzvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana za 2021.Projekcija plana za 2022.
NETO FINANCIRANJE108.628.61914.100.00031.100.0006.100.0004.600.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA533.740.37615.090.00031.100.0006.100.0004.600.000
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita81.018.7823.990.0003.000.0003.000.0003.000.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru17.119.4453.000.0003.000.000
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti63.899.33800
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa0990.0000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici452.721.59311.100.00028.100.0003.100.0001.600.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru7.530.66110.000.0003.000.000
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0100.000100.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora445.190.9321.000.00025.000.000
         
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA425.111.757990.000000
51Izdaci za dane zajmove i depozite990.000990.000000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe990.000990.0000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova424.121.7570000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora325.747.92800
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti98.373.82900


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana za 2021.Projekcija plana za 2022.
005CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU447.605.46929.690.00034.450.00026.890.00066.760.000
       
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE18.881.89528.700.00034.450.00026.890.00066.760.000
       
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE18.475.98028.290.00033.700.00026.480.00066.350.000
31Rashodi za zaposlene12.554.96416.000.00018.950.00017.100.00017.100.000
311Plaće (Bruto)10.544.92413.150.00015.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene252.750600.0001.000.000
313Doprinosi na plaće1.757.2902.250.0002.850.000
32Materijalni rashodi5.674.2119.855.00010.380.0008.010.00018.880.000
321Naknade troškova zaposlenima480.618670.000750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.346.1821.770.0001.800.000
323Rashodi za usluge2.600.8034.770.0005.340.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.18520.00030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.243.4222.625.0002.460.000
34Financijski rashodi246.6562.415.0004.350.0001.350.00030.350.000
343Ostali financijski rashodi246.6562.415.0004.350.000
38Ostali rashodi15020.00020.00020.00020.000
383Kazne, penali i naknade štete15020.00020.000
       
K500000OPREMANJE405.915410.000750.000410.000410.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine102.28650.00050.00050.00050.000
412Nematerijalna imovina102.28650.00050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine303.629360.000700.000360.000360.000
422Postrojenja i oprema303.629310.000350.000
423Prijevozna sredstva00150.000
426Nematerijalana proizvedena imovina050.000200.000
       
5001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA427.733.5740000
       
A500001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA427.733.5740000
34Financijski rashodi3.611.8170000
342Kamate za primljene kredite i zajmove3.611.81700
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova424.121.7570000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora325.747.92800
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti98.373.82900
       
5003DANI ZAJMOVI990.000990.000000
       
A500003DANI ZAJMOVI990.000990.000000
51Izdaci za dane zajmove i depozite990.000990.000000
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe990.000990.000000