NN 118/2019 (4.12.2019.), Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

2355

Na temelju odredbe članka 106. stavka 4. podstavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 O i R USRH, 60/15 OUSRH i 131/17) Vijeće veleučilišta i visokih škola na sjednici održanoj 21. studenoga 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O USTROJU I NAČINU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA I PROVEDBI POSTUPKA IZBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ustroj i način rada Matičnih povjerenstava, ustroj i zadaće Odbora za koordinaciju rada matičnih povjerenstava, sadržaj izvješća stručnog povjerenstva i njegov sastav te druga pitanja vezana uz provedbu postupka izbora.

II. MATIČNA POVJERENSTVA

Članak 2.

Matično povjerenstvo je stručno povjerenstvo Vijeća veleučilišta i visokih škola (dalje: Vijeće), koje daje mišljenje ispunjavaju li pristupnici minimalne uvjete u postupku izbora u nastavna zvanja.

Članak 3.

Za obavljanje poslova propisanih člankom 2. ovog Pravilnika ustrojavaju se Matična povjerenstva za sljedeća područja:

– područje biomedicine i zdravstva,

– područje biotehničkih znanosti,

– područje društvenih znanosti,

– područje humanističkih znanosti,

– područje prirodnih znanosti,

– područje tehničkih znanosti,

– umjetničko područje,

– interdisciplinarno područje.

Članak 4.

(1) Članove matičnih povjerenstava iz čl. 3. ovog Pravilnika bira Vijeće tajnim glasovanjem na vrijeme od četiri godine.

(2) Za predsjednika matičnog povjerenstva izabrana je osoba koja je prilikom glasovanja za članove matičnih povjerenstava dobila najveći broj glasova od svih izabranih kandidata, a za zamjenika predsjednika izabrana je osoba koja je dobila drugi najveći broj glasova. U slučaju jednakog broja glasova dva ili više kandidata, predsjednik ili zamjenik predsjednika bira se ždrijebom.

(3) Članovi matičnog povjerenstva za interdisciplinarno područje su članovi Odbora za koordinaciju rada matičnih povjerenstava.

(4) Članovi matičnih povjerenstava biraju se iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju, u odgovarajućem području iz članka 3. ovog Pravilnika i u radnom su odnosu s visokim učilištem iz redova članica Vijeća.

(5) Iznimno od stavka 4. ovog članka, član matičnog povjerenstva iz umjetničkog područja može se izabrati iz redova nastavnika u nastavnom zvanju profesora visoke škole ili u znanstveno-nastavnom zvanju izvan umjetničkog područja, ukoliko je istovremeno izabran u umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje u umjetničkom području.

(6) Vijeće može, na temelju Izvješća o radu matičnih povjerenstava Odbora za koordinaciju rada matičnih povjerenstava te broju predmeta u pojedinom znanstvenom i umjetničkom području i polju, odlukom propisati najmanji broj članova matičnog povjerenstva s izborom u pojedinom znanstvenom ili umjetničkom polju.

Članak 5.

(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika i član matičnog povjerenstva razriješit će se dužnosti prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

– sam zatraži razrješenje;

– ne ispunjava dužnosti predsjednika, odnosno člana;

– svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša;

– više nije u radnom odnosu s nekim visokim učilištem iz redova članica Vijeća;

– izgubi sposobnost obavljanja dužnosti.

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 4. ovog članka, osoba se neće razriješiti dužnosti člana matičnog povjerenstva ako joj je do isteka mandata člana matičnog povjerenstva preostalo manje od šest mjeseci te ako sama ne zatraži razrješenje.

(3) Postojanje razloga za razrješenje predsjednika, zamjenika predsjednika i člana prije isteka mandata utvrđuju matična povjerenstva ili Odbor za koordinaciju rada matičnih povjerenstava te o tome izvješćuju Vijeće.

(4) Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove matičnog povjerenstva razrješuje Vijeće.

Članak 6.

(1) Matično povjerenstvo radi na sjednicama.

(2) Predsjednik matičnog povjerenstva rukovodi pripremama sjednica te radom na sjednicama.

(3) U slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje zamjenik predsjednika.

(4) Ako se sjednica ne može pripremiti i održati na način propisan stavkom 2. i 3. ovog članka pripremom i radom sjednice rukovodit će najstariji član matičnog povjerenstva.

Članak 7.

(1) Sjednice matičnog povjerenstva u pravilu se održavaju najmanje jednom u dva mjeseca.

(2) Matično povjerenstvo o uredno zaprimljenom predmetu daje mišljenje najkasnije u roku od 60 dana.

(3) Sjednice matičnih povjerenstava u mjesecima veljači i rujnu održat će se do 15. dana u mjesecu.

(4) Propisani rokovi iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne teku u razdoblju od 15. srpnja do 31. kolovoza i od 20. prosinca do 7. siječnja.

Članak 8.

(1) Sjednice matičnog povjerenstva sazivaju se pisanim pozivom.

(2) Poziv na sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i potrebnom dokumentacijom dostavlja se svim članovima matičnog povjerenstva najmanje osam dana prije održavanja sjednice.

(3) Sjednice matičnog povjerenstva održavaju se u pravilu u sjedištu Matičnog povjerenstva u Zagrebu, ali predsjednik može iz opravdanih razloga odlučiti da se neka od sjednica održi i u sjedištu drugih visokih učilišta, članova Vijeća.

(4) Održavanje sjednica, slanje poziva, glasovanje i prihvaćanje zaključaka može se provoditi i na daljinu, elektroničkim putem.

Članak 9.

Visoka učilišta dužna su dostaviti matičnom povjerenstvu:

– odluku o raspisu natječaja,

– presliku teksta objavljenog natječaja u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na internetskoj stranici visokog učilišta te na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora,

– odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje mišljenja da li predloženik ispunjava uvjete za izbor u nastavno zvanje,

– izvješće stručnog povjerenstva u pisanom i elektroničkom obliku,

– odluku o zadnjem izboru u nastavno ili znanstveno-nastavno zvanje članova stručnog povjerenstva,

– potvrdu visokog učilišta o održanim javnim predavanjima i o održanoj nastavi,

– potvrdu radnog iskustva,

– potvrdu o prethodnom izboru u zvanje pristupnika.

Članak 10.

Izvješće stručnog povjerenstva iz članka 9. podstavka 4. ovoga Pravilnika treba sadržavati:

(1) Opće podatke u svezi s raspisanim natječajem (tko je i kada donio odluku o raspisu natječaja i imenovanju stručnog povjerenstva, kada i gdje je natječaj objavljen, navesti pristupnike koji su se javili na natječaj).

(2) Biografske podatke (podaci o datumu i mjestu rođenja, o stečenoj razini obrazovanja odnosno akademskim stupnjevima, poznavanju stranih jezika, dosadašnjem iskustvu u struci, društvenoj djelatnosti i dr.).

(3) Nastavna djelatnost (dosadašnji izbori u nastavna odnosno znanstveno-nastavna zvanja, podaci o mentorstvu pristupnika pri izradi i obrani dodiplomskih i poslijediplomskih završnih radova te doktorske disertacije, podaci o autorstvu skripata, udžbenika i ostalih nastavnih pomagala i dr.). Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu nastavnu djelatnost pristupnika, a posebno nakon prethodnog izbora.

(4) Stručna djelatnost, navesti stručne radove (članci, projekti, izvedeni radovi i dr.) i poslove na kojima je pristupnik radio. Posebno naglasiti rukovodeću ulogu pristupnika u stručnim radovima odnosno poslovima. U izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti one stručne radove temeljem kojih pristupnik ispunjava minimalne uvjete za izbor u zvanje. Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu stručnu djelatnost pristupnika, a posebno nakon prethodnog izbora.

(5) Znanstvena djelatnost, navesti podatke o magistarskom radu odnosno disertaciji, o objavljenim radovima relevantnima za izbor u zvanje, sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim temama, projektima i programima. U izvješću treba posebno navesti i pobliže ocijeniti one znanstvene radove temeljem kojih pristupnik ispunjava minimalne uvjete za izbor u zvanje. Na kraju je potrebno ocijeniti sveukupnu znanstvenu djelatnost pristupnika, a posebno nakon prethodnog izbora.

(6) Zaključak o djelatnosti pristupnika. Povjerenstvo je dužno sažeto navesti radove i ostale relevantne podatke na temelju kojih se utvrđuje da li pristupnik ispunjava uvjete Vijeća za izbor u nastavno zvanje za koje je raspisan natječaj.

(7) Mišljenje i prijedlog povjerenstva. Na temelju zaključka o djelatnosti pristupnika, povjerenstvo je dužno navesti mišljenje o ispunjavanju uvjeta Vijeća za izbor u nastavno zvanje te dati Stručnom vijeću visokog učilišta koje je raspisalo natječaj odgovarajući prijedlog o izboru pristupnika.

(8) Popis objavljenih znanstvenih radova, objavljenih i izvedenih stručnih radova i poslova, objavljenih udžbenika te ostalih aktivnosti koje se vrednuju u postupku izbora, s naznakom do i nakon izbora u prethodno zvanje.

Članak 11.

Visoko učilište koje je raspisalo natječaj dostavlja dokumentaciju propisanu člankom 10. ovog Pravilnika Stručnoj službi Vijeća u dva primjerka te na CD-u u jednom dokumentu u PDF formatu do najviše 30 MB.

Članak 12.

(1) U slučaju kad se na natječaj prijave dva ili više pristupnika, povjerenstvo je dužno za svakog pristupnika napisati izvještaj sukladno članku 10. ovog Pravilnika.

(2) Ukoliko više pristupnika ispunjava uvjete propisane natječajem, povjerenstvo ne predlaže kojeg od pristupnika treba izabrati, već će o tome odlučiti stručno vijeće visokog učilišta koje je raspisalo natječaj.

Članak 13.

(1) Predsjednik matičnog povjerenstva ovlašten je, ukoliko predmeti ne sadrže cjelokupnu dokumentaciju, vratiti predmet visokom učilištu na dopunu.

(2) Rokovi za predmetni postupak počinju teći od dana uredno zaprimljene dokumentacije.

Članak 14.

(1) Sjednice matičnog povjerenstva otvara predsjednik i utvrđuje da li je sjednici nazočan potreban broj članova.

(2) Sjednica matičnog povjerenstva može se održati ukoliko je sjednici nazočna većina članova matičnog povjerenstva.

Članak 15.

(1) Matično povjerenstvo može raspravljati i odlučivati samo o predmetima odnosno pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice.

(2) Pri raspravi o pojedinim točkama objašnjenje daje član matičnog povjerenstva – izvjestitelj.

(3) Člana matičnog povjerenstva – izvjestitelja određuje predsjednik prilikom dostave poziva na sjednicu.

(4) Predsjednik može pozvati na sjednicu predstavnika stručnog povjerenstva ako ocijeni da je njegova nazočnost potrebna radi razmatranja izvješća.

Članak 16.

Ako je to potrebno, matično povjerenstvo može odlučiti da se rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda prekine ili odgodi zbog pribavljanja određenih podataka, obavijesti ili u drugim sličnim slučajevima.

Članak 17.

(1) Kada je završena rasprava o točki dnevnog reda, predsjednik utvrđuje prijedlog mišljenja i stavlja ga na glasovanje.

(2) Glasovanje se obavlja javno, izjašnjavanjem »za« ili »protiv« prijedloga.

(3) Iznimno, glasovanje može biti tajno o čemu odluku donose članovi matičnog povjerenstva na način propisan stavkom 2. ovog članka.

(4) Predsjednik utvrđuje tekst mišljenja i zaključuje kako je obavljeno glasovanje o pojedinom prijedlogu.

(5) Član matičnog povjerenstva koji je glasovao protiv donesenog mišljenja može u roku od tri dana od dana održavanja sjednice pismeno obrazložiti razloge zbog kojih je tako glasovao.

(6) Obrazloženje se stavlja kao privitak zapisniku sa sjednice.

Članak 18.

(1) Matično povjerenstvo može donijeti mišljenje kojim prihvaća prijedlog stručnog povjerenstva ili mišljenje kojim ne prihvaća prijedlog stručnog povjerenstva.

(2) Mišljenje matičnog povjerenstva, kojim se ne prihvaća prijedlog stručnog povjerenstva, mora biti obrazloženo.

(3) Usvojeno mišljenje matičnog povjerenstva je konačno i dostavlja se visokom učilištu koje je raspisalo natječaj.

(4) Iznimno, matično povjerenstvo može vratiti izvješće stručnom povjerenstvu na dopunu, uz obvezni naputak kojim se određuje na koji način i u čemu je stručno povjerenstvo dužno dopuniti izvješće.

Članak 19.

Matično povjerenstvo donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova.

Članak 20.

(1) O tijeku sjednice matično povjerenstvo vodi zapisnik.

(2) Predsjednik može odlučiti da se o tijeku sjednice vodi tonski zapis.

Članak 21.

Mišljenja i zaključci doneseni na sjednici dostavljaju se visokim učilištima u roku od 15 dana od dana održane sjednice.

III. ODBOR ZA KOORDINACIJU RADA MATIČNIH POVJERENSTAVA

Članak 22.

(1) Radi brige o koordinaciji rada matičnih povjerenstava ustrojava se Odbor za koordinaciju rada matičnih povjerenstava (u daljnjem tekstu: Odbor).

(2) Odbor čine svi predsjednici matičnih povjerenstava i predsjednik Vijeća. Članovi Odbora biraju predsjednika i zamjenika predsjednika na vrijeme od četiri godine.

Članak 23.

Odbor:

– ujednačuje i usklađuje način rada matičnih povjerenstava,

– daje poticaj za donošenje ili promjenu propisa u svezi s izborima u nastavna zvanja,

– daje mišljenja i upute vezane uz postupke izbora u nastavna zvanja na veleučilištima i visokim školama,

– daje mišljenja o ispunjavanju uvjeta Vijeća za izbor u nastavno zvanje u interdisciplinarnom području sukladno odredbama ovog Pravilnika,

– obavlja i druge poslove u svezi s izborima,

– po potrebi sudjeluju u radu Vijeća,

– u slučaju spora u postupku izbora određuje koje je matično povjerenstvo nadležno za provedbu postupka.

Članak 24.

Odbor radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a na kojima se odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Odbora. Sjednice Odbora saziva predsjednik Odbora ili predsjednik Vijeća.

Članak 25.

Odbor jednom godišnje izvješćuje Vijeće o svom radu.

IV. STRUČNA POVJERENSTVA ZA DAVANJE MIŠLJENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA IZBOR U ZVANJE

Članak 26.

(1) Članovi stručnog povjerenstva za davanje mišljenja o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje trebaju biti izabrani u isto ili više nastavno zvanje od zvanja za koje se pristupnik predlaže ili u znanstveno-nastavno zvanje.

(2) Izbor dva člana stručnog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka treba biti u znanstvenom području i polju za koje se pristupnik predlaže, a treći treba imati znanstveno-stručnu djelatnost blisku znanstvenom području i polju za koje se pristupnik predlaže.

(3) Iznimno, u području humanističkih znanosti, polje filologija, jedan član stručnog povjerenstva treba biti u istom ili višem nastavnom od zvanja za koje se pristupnik predlaže ili u znanstveno-nastavnom zvanju, a druga dva člana stručnog povjerenstva mogu biti lektori ili viši lektori.

(4) U izvješću stručnog povjerenstva treba za članove stručnog povjerenstva navesti: akademsku titulu, ime i prezime, stručni naziv, zvanje u koje je biran, gdje je zaposlen te područje i polje u koje je biran.

(5) Članove stručnog povjerenstva predlaže stručno vijeće visokog učilišta koje raspisuje natječaj.

(6) Visoko učilište koje raspisuje natječaj može zatražiti i drugo visoko učilište da imenuje članove stručnog povjerenstva i vodi postupak izbora.

(7) Visoka učilišta dužna su dostaviti prvom članu Stručnog povjerenstva:

– odluku o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje mišljenja da li predloženik ispunjava uvjete za izbor u znanstveno-nastavno odnosno nastavno zvanje,

– presliku objavljenog teksta natječaja,

– svu dokumentaciju, koja se od pristupnika traži u natječaju, od čega životopis i popis radova pristupnika i u elektroničkom obliku.

(8) Ostalim članovima Stručnog povjerenstva visoka učilišta dostavljaju samo odluku o imenovanju za člana stručnog povjerenstva uz napomenu da se sva dokumentacija nalazi kod prvog člana povjerenstva.

(9) Visoka učilišta dužna su, pored ostalih relevantnih podataka, u tekstu natječaja zatražiti od pristupnika uredno sastavljen životopis i popis radova, sukladno članku 10. podstavku 8. ovoga Pravilnika (u pisanom i elektroničkom obliku) kao i presliku ili originale svih radova i diploma relevantnih za izbor u zvanje.

Članak 27.

(1) Stručne poslove za matična povjerenstva obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

(2) Sredstva za rad matičnih povjerenstava i Odbora za koordinaciju rada matičnih povjerenstava osiguravaju se u proračunu Vijeća.

Članak 28.

(1) Sva dokumentacija u svezi s radom matičnog povjerenstva i Odbora pohranjuje se u pismohrani Agencije za znanost i visoko obrazovanje i od trajne je vrijednosti.

(2) Pravo uvida u dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka ima osoba koja za to dokaže pravni interes.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava i provedbi postupka izbora (»Narodne novine«, broj: 119/05, 20/12, 85/13 i 4/15).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-08/19-10/0007

Urbroj: 355-02-02-19-0002

Zagreb, 21. studenoga 2019.

Predsjednik
Vijeća veleučilišta i visokih škola
doc. dr. sc. Damir Jugo, prof. v. š., v. r.