NN 118/2019 (4.12.2019.), Kolektivni ugovor za djelatnost privatnog zdravstva Hrvatske