NN 120/2019 (9.12.2019.), Pravilnik o kategorizaciji luke nautičkog turizma i razvrstavanju drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata

Ministarstvo turizma

2374

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 130/2017 i 25/2019) ministar turizma, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za pomorstvo, donosi

PRAVILNIK

O KATEGORIZACIJI LUKE NAUTIČKOG TURIZMA I RAZVRSTAVANJU DRUGIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA VEZA I SMJEŠTAJA PLOVNIH OBJEKATA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, minimalni uvjeti i kategorije marina, vrste i minimalni uvjeti drugih objekata za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata i uvjeti koje moraju ispunjavati te način kategorizacije marina.

Članak 2.

(1) Luka nautičkog turizma i drugi objekti za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata (dalje u tekstu: luka i drugi objekti) su poslovno funkcionalne cjeline u kojima pravna ili fizička osoba posluje i pruža turističke usluge u nautičkom turizmu te druge usluge za potrebe turista (trgovačke, ugostiteljske i dr.).

(2) Druge usluge za potrebe turista koje nisu propisane ovim Pravilnikom kao obvezni uvjeti mogu pružati i druge pravne i fizičke osobe sukladno posebnim propisima.

Članak 3.

Pravna ili fizička osoba posluje u luci ili drugim objektima ljeti, ako posluje u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada tekuće godine.

Članak 4.

(1) Luka i drugi objekti moraju stalno ispunjavati sve uvjete za pojedinu vrstu i kategoriju sukladno ovom Pravilniku, ako u prilozima ovoga Pravilnika nije drugačije propisano.

(2) Luka koja ima sadržaje i usluge koji nisu obvezni, mora iste ispuniti kao obvezne za propisanu višu kategoriju ili, ako nema više, za nižu kategoriju.

2. VRSTA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA I VRSTE DRUGIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA VEZA I SMJEŠTAJA PLOVNIH OBJEKATA

Članak 5.

(1) Luka nautičkog turizma razvrstana je u vrstu Marina.

(2) Drugi objekti za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata razvrstavaju se u vrste:

1. Nautičko sidrište,

2. Nautičko privezište,

3. Odlagalište plovnih objekata,

4. Suha marina.

Članak 6.

(1) Za razvrstavanje u vrstu Marina potrebno je ispuniti:

– definiciju vrste (članak 7.),

– minimalne uvjete,

– uvjete za kategoriju 2 sidra iz Priloga I.

(2) Za razvrstavanje u vrste Nautičko sidrište, Nautičko privezište, Odlagalište plovnih objekata i Suha marina, potrebno je ispuniti za:

1. Nautičko sidrište;

– definiciju vrste (članak 8.),

– minimalne uvjete,

– uvjete za vrstu iz Priloga II.,

2. Nautičko privezište;

– definiciju vrste (članak 9.),

– minimalne uvjete,

– uvjete za vrstu iz Priloga III.,

3. Odlagalište plovnih objekata;

– definiciju vrste (članak 10.),

– minimalne uvjete,

– uvjete za vrstu iz Priloga IV.

4. Suha marina;

– definiciju vrste (članak 11.),

– minimalne uvjete,

– uvjete za vrstu iz Priloga IV.

(3) Uvjeti za vrste Nautičko sidrište, Nautičko privezište, Odlagalište plovnih objekata i Suha marina propisani su u:

1. Prilogu II. Uvjeti za vrstu Nautičko sidrište,

2. Prilogu III. Uvjeti za vrstu Nautičko privezište,

3. Prilogu IV. Uvjeti za vrste Odlagalište plovnih objekata i Suha marina.

3. DEFINICIJE VRSTA

3.1. Vrsta Marina

Članak 7.

(1) Marina je dio posebno izgrađenog i uređenog morskog ili vodenog prostora i obale za pružanje usluga veza, smještaja turista u plovnim objektima i ostalih usluga za potrebe turista.

(2) U Marini se pružaju usluge pića, napitaka i prehrane.

3.2. Vrsta Nautičko sidrište

Članak 8.

Nautičko sidrište je dio morskog ili vodenog prostora pogodnog za sidrenje plovnih objekata opremljeno napravama za sigurno sidrenje.

3.3. Vrsta Nautičko privezište

Članak 9.

Nautičko privezište je dio posebno izgrađenog i uređenog morskog ili vodenog prostora i obale, za pružanje usluga veza.

3.4. Vrsta Odlagalište plovnih objekata

Članak 10.

(1) Odlagalište plovnih objekata je dio ograđenog i uređenog kopna za pružanje usluga odlaganja plovnih objekata na suhom te pružanje usluga, transporta, spuštanja u vodu i dizanja iz vode plovnog objekta.

(2) U vrsti Odlagalište plovnih objekata ne mogu boraviti turisti i ne može se obavljati priprema plovnog objekta za plovidbu.

3.5. Vrsta Suha marina

Članak 11.

(1) Suha marina je dio ograđenog i uređenog kopna za pružanje usluga smještaja plovnih objekata na suhom te pružanje usluga transporta, spuštanja u vodu i dizanja iz vode plovnog objekta.

(2) U vrsti Suha marina mogu boraviti turisti i može se obavljati priprema plovnog objekta za plovidbu.

(3) U Suhoj marini mogu se pružati usluge pića, napitaka i prehrane.

4. MINIMALNI UVJETI

4.1. Opći minimalni uvjeti

Članak 12.

(1) Luka i drugi objekti moraju biti uređeni i opremljeni na način koji omogućava nesmetano i sigurno kretanje turista i osoblja, nesmetan prijevoz i prijenos stvari te odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića.

(2) Uređenje, uređaji i oprema trebaju biti stalno u funkcionalnom stanju i bez oštećenja.

4.2. Infrastruktura i zbrinjavanje otpada

Članak 13.

(1) Luka i drugi objekti, osim Sidrišta, moraju imati:

1. tekuću hladnu i toplu vodu s odvodnjom,

2. električnu energiju s osvjetljenjem koje osigurava dobru vidljivost u svim prostorijama,

3. fiksnu ili mobilnu telefonsku vezu,

4. prirodno ili umjetno prozračivanje svih prostorija.

(2) Luka mora imati, izvan ljetnog poslovanja, grijanje s temperaturom od najmanje 20 °C u odgovarajućem broju prostorija sukladno broju turista i osoblja u određeno vrijeme.

(3) Luka i drugi objekti trebaju redovito odvoziti sve vrste otpada.

4.3. Visina prostorija

Članak 14.

(1) Visine prostorija u građevinama luke i drugih objekata, osim Sidrišta i Odlagališta plovnih objekata, moraju biti 2,8 m.

(2) U građevinama koje su izgrađene prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, priznaje se postojeće stanje visina uz uvjet da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje turista, osoblja i robe.

4.4. Sanitarni čvorovi za turiste

Članak 15.

(1) Luka i drugi objekti moraju imati uređen i opremljen sanitarni čvor u blizini recepcije, sadržaja za usluživanje hrane, pića, napitaka i ostalih zajedničkih sadržaja za turiste.

(2) Sanitarni čvor je:

1. zahod za žene koji ima prostoriju sa zahodskom školjkom (zahodska kabina) i predprostoriju s umivaonikom,

2. zahod za muškarce koji ima prostoriju sa zahodskom školjkom (zahodska kabina), predprostoriju s umivaonikom i pisoarom.

(3) Sanitarni čvor mora ispuniti uvjete iz Priloga I. točaka 1.3 i 1.4.

Članak 16.

(1) Luka i drugi objekti moraju imati zajednički sanitarni čvor sa sanitarnim elementima za turiste na vezu.

(2) Sanitarni čvor se sastoji od:

1. sanitarnog čvora za žene koji ima: zahodsku kabinu (prostorija sa zahodskom školjkom), predprostoriju s umivaonikom i tuš kabinu (prostorija ili prostor s tušem ili tuš kadom),

2. sanitarnog čvora za muškarce koji ima: zahodsku kabinu (prostorija sa zahodskom školjkom), predprostoriju s umivaonikom i pisoarom te tuš kabinu (prostorija ili prostor s tušem ili tuš kadom),

3. kupaonice za vrstu marina.

4.5. Vezovi i kapacitet luke i drugih objekata

Članak 17.

(1) Luka i drugi objekti moraju imati, sukladno vrsti, vezove u moru odnosno vodi i/ili suhe vezove opremljene uređajima i opremom za siguran vez.

(2) Kapacitet luke i drugih objekata utvrđuje se prema broju vezova u moru ili vodi i suhih vezova.

(3) Utvrđeni kapacitet, zbog zahtjeva tržišta (promjenjiva veličina plovnih objekata na vezu), može odstupati najviše 20%.

4.6. Ugostiteljski sadržaji za usluživanje pića, napitaka, hrane i ostale usluge

Članak 18.

(1) Luka i drugi objekti, ako pripremaju i uslužuju pića, napitke i hranu, moraju imati ugostiteljske sadržaje za pružanje tih usluga (točionik, prostoriju ili prostor za usluživanje, kuhinju).

(2) Ugostiteljski sadržaji moraju svojim kapacitetom odgovarati potrebama ponude te uobičajenom broju konzumenata.

(3) Tehnološki proces pripreme hrane odvija se unutar funkcionalne cjeline kuhinje, a osoblje ne smije prolaziti prostorijama namijenjenim gostima.

(4) Luka mora, a pojedine vrste drugih objekata mogu pružati trgovačke, sportske i ostale servisne usluge u funkciji turističke potrošnje.

Članak 19.

(1) Usluge pića, napitaka, hrane, trgovine, sporta, servisa, opskrbe gorivom i slično, za luku i pojedine druge objekte, mogu pružati, temeljem ugovora, druge pravne ili fizičke osobe.

(2) Objekt iz stavka 1. ovoga članka u kojem druga pravna ili fizička osoba pruža usluge treba kvalitetom usluga, uređenjem, opremom, uređajima i održavanjem ispunjavati uvjete sukladno vrsti i kategoriji objekta, a što se provjerava u postupku kategorizacije.

4.7. Osoblje

Članak 20.

(1) Osoblje u luci i drugim objektima obvezno je odnositi se profesionalno i stručno prema turistima, biti uredno i primjereno odjeveno te se odnositi s pažnjom prema imovini objekta.

(2) Osoblje na pripremi i usluživanju hrane, pića i napitaka te osoblje na recepciji, održavanju, servisiranju i sl., mora imati sanitarni čvor i garderobu.

5. KATEGORIJE, UVJETI ZA KATEGORIJE MARINE

Članak 21.

(1) Kategorizira se luka nautičkog turizma vrste Marina.

(2) Kategorija Marine utvrđuje se ovisno o ispunjavanju uvjeta za pojedinu kategoriju sukladno raznovrsnosti i kvaliteti usluga, kvaliteti opreme, uređenju i održavanju.

(3) Kategorije Marine označavaju se sidrima.

(4) Vrsta Marina kategorizira se u sljedeće kategorije od najniže prema najvišoj:

1. dva sidra,

2. tri sidra,

3. četiri sidra,

4. pet sidara.

(5) Uvjeti za kategorije marine propisani su u Prilogu I.

6. NAČIN RAZVRSTAVANJA I KATEGORIZACIJE

Članak 22.

(1) Luka i drugi objekti razvrstavaju se i kategoriziraju pojedinačno.

(2) Luka i drugi objekti razvrstavaju se sukladno članku 6. ovoga Pravilnika, a marina se kategorizira prema članku 21. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

(1) Postupak za utvrđivanje vrste i kategorije Marine provodi povjerenstvo ministarstva nadležnog za turizam. Povjerenstvo ima najmanje dva člana. Članove povjerenstva imenuje ministar nadležan za turizam.

(2) Postupak za utvrđivanje vrsta Nautičko sidrište, Nautičko privezište, Odlagalište plovnih objekata i Suha marina, provodi povjerenstvo nadležnog ureda u županiji ili ureda Grada Zagreba. Povjerenstvo ima najmanje dva člana. Članove povjerenstva imenuje čelnik ureda.

(3) Povjerenstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka vodi jedan od članova povjerenstva kao voditelj postupka do donošenja rješenja.

7. NAČIN OZNAČAVANJA VRSTE I KATEGORIJE

Članak 24.

(1) Vrsta i kategorije luke i vrste drugih objekata označavaju se propisanim standardiziranim pločama.

(2) Na standardiziranoj ploči ističe se oznaka vrste. Oznaka vrste je naziv vrste.

(3) Pored naziva vrste MARINA, na ploči iz stavka 1. ovoga članka, ističe se i broj sidara kao oznaka kategorije.

(4) Grafička rješenja ploča iz stavka 1. ovoga članka propisana su u Prilogu V.

(5) Propisane ploče iz stavka 1. ovoga članka o svom trošku pribavljaju pravne i fizičke osobe koje posluju u lukama i drugim objektima od proizvođača po vlastitom izboru.

(6) U marini i drugim objektima, na vidnom mjestu, mora biti istaknuta standardizirana ploča iz stavka 1. ovoga članka s oznakom vrste, a u marini i oznakom kategorije.

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 72/2008).

Članak 26.

Za ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju luka nautičkog turizma za koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika pravna ili fizička osoba ima rješenje sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 142/1999, 47/2000, 121/2000, 45/2001, 108/2001 i 106/2004) i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 72/2008), nadalje će se primjenjivat odredbe tih Pravilnika.

Članak 27.

Pravne ili fizičke osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju rješenje za luku nautičkog turizma sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, br. 142/1999, 47/2000, 121/2000, 45/2001, 108/2001 i 106/2004) i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 72/2008), nemaju obvezu usklađivanja s ovim Pravilnikom, ali mogu podnijeti zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju sukladno ovom Pravilniku.

Članak 28.

Postupci za razvrstavanje i kategorizaciju luka nautičkog turizma započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika završit će sukladno ovom Pravilniku ili na zahtjev pravne ili fizičke osobe koja je podnijela zahtjev sukladno Pravilniku iz članka 25. ovoga Pravilnika.

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/18

Urbroj: 529-06-02-02/1-19-6

Zagreb, 15. studenoga 2019.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

PRILOG I.

UVJETI ZA KATEGORIJE MARINEPRILOG II.

UVJETI ZA VRSTU NAUTIČKO SIDRIŠTE

PRILOG III.

UVJETI ZA VRSTU NAUTIČKO PRIVEZIŠTE
PRILOG IV.

UVJETI ZA VRSTE ODLAGALIŠTE PLOVNIH OBJEKATA (ODLAGALIŠTE) I SUHA MARINA

PRILOG V.

GRAFIČKA RJEŠENJA I TEHNIČKI UVJETI STANDARDIZIRANIH PLOČA ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA I VRSTA DRUGIH OBJEKATA ZA PRUŽANJE USLUGA VEZA I SMJEŠTAJA PLOVNIH OBJEKATA

1. Grafička rješenja

2. Tehnički uvjeti

Standardizirane ploče su od visokopoliranog nehrđajućeg čelika na kojem je otisnuto tamnoplavo polje u okviru od neobojanog čelika. Na ploči za vrstu Marina je uz gornji rub u sredini u zlatnoj boji oznaka kategorije – sidra, a ispod toga naziv vrste. Za druge objekte ispisan je naziv vrste u boji čelika. Uz donji rub je ispisano: REPUBLIKA HRVATSKA – MINISTARSTVO TURIZMA u boji čelika. Ploča je veličine 400 x 300 mm.