NN 120/2019 (9.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli

MINISTARSTVO TURIZMA

2375

Na temelju odredbi članka 8. stavka 4., članka 15. stavka 2., članka 16. stavka 2., članka 17. stavka 2. i članka 24. stavka 10. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015, 121/2016, 99/2018 i 25/2019), ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU, KATEGORIZACIJI I POSEBNIM STANDARDIMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (»Narodne novine«, broj 56/2016) u članku 2. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Ugostiteljski objekti kapaciteta do 50 smještajnih jedinica, u funkcionalnom pogledu i prema načinu pružanja ugostiteljskih usluga, jesu mali ili obiteljski objekti. U obiteljskim objektima ugostiteljske usluge pretežito pruža obitelj.«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 7. riječi: »Prilogu I., točki 4.,« zamjenjuju se riječju: »prilozima«.

Članak 3.

U članku 24. stavku 2. riječi: »Prilogu I., točki 5.« zamjenjuju se riječju: »prilozima«.

Članak 4.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»(1) Osoblje na pripremi jela ne smije prolaziti prostorijama za goste i ostalo osoblje.

(2) Osoblje na pripremi i usluživanju jela, pića i napitaka u funkcionalnoj cjelini kuhinje mora, sukladno prilozima ovog Pravilnika, imati:

1. sanitarni čvor. U objektima do 50 smještajnih jedinica/objekata, propisani elementi (zahodska školjka, umivaonik, pisoar i tuš) mogu se nalaziti u jednoj prostoriji,

2. garderobu s dvodijelnim garderobnim ormarićima s ključem, a radna odjeća ne smije se odlagati u ormarić u koji se odlaže osobna odjeća.

(3) Osoblje na recepciji, domaćinstvu, održavanju i slično mora, sukladno prilozima ovog Pravilnika, imati:

1. sanitarni čvor,

2. garderobu s garderobnim ormarićima s ključem,

3. spremište za sobarice.«.

Članak 5.

U članku 27. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Vrsta Hotel baština može se razvrstati i u vrstu Hotel kategorije četiri zvjezdice.«.

Članak 6.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»(1) Za razvrstavanje u vrste Hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani i Pansion moraju biti, za pojedinu vrstu, ispunjeni minimalni uvjeti, uvjeti za vrstu te obvezni i izborni uvjeti za najnižu kategoriju sukladno prilozima iz članka 45. ovog Pravilnika za:

1. objekt preko 50 smještajnih jedinica ili

2. objekt do 50 smještajnih jedinica.

(2) Za razvrstavanje u vrste Hotel baština i Difuzni hotel moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti, uvjeti za vrstu te obvezni i izborni uvjeti za:

1. Hotel baštinu iz Priloga A, Difuzni hotel iz Priloga B, za objekt preko 50 smještajnih jedinica ili

2. Hotel baštinu iz Prilogu A1, Difuzni hotel iz Priloga B1, za objekt do 50 smještajnih jedinica.

(3) Za razvrstavanje u vrstu Integralni hotel moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti, uvjeti za vrstu te uvjeti za Integralni hotel iz:

1. Priloga C, za objekt preko 50 smještajnih jedinica ili

2. Priloga C1, za objekt do 50 smještajnih jedinica.

(4) Za razvrstavanje u lječilišne vrste moraju biti ispunjeni uvjeti za određenu vrstu iz stavka 1., 2. i 3. ovog članka na način da funkcionalna cjelina lječilišne vrste može biti prilagođena uvjetima zdravstvene djelatnosti.

(5) Za razvrstavanje u vrstu Hotel posebnog standarda moraju biti ispunjeni uvjeti za Hotel kategorije 4 zvjezdice te uvjeti za određeni posebni standard sukladno Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(6) Obvezni i izborni uvjeti za vrste Hotel baština, Difuzni hotel i Integralni hotel, preko 50 smještajnih jedinica, propisani su u:

1. Prilogu A – Uvjeti za Hotel baština (Heritage) preko 50 smještajnih jedinica,

2. Prilogu B – Uvjeti za Difuzni hotel preko 50 smještajnih jedinica,

3. Prilogu C – Uvjeti za Integralni hotel preko 50 smještajnih jedinica.

(7) Obvezni i izborni uvjeti za vrste Hotel baština, Difuzni hotel i Integralni hotel, do 50 smještajnih jedinica, propisani su u:

1. Prilogu A1 – Uvjeti za Hotel baština (Heritage) do 50 smještajnih jedinica,

2. Prilogu B1 – Uvjeti za Difuzni hotel do 50 smještajnih jedinica,

3. Prilogu C1 – Uvjeti za Integralni hotel do 50 smještajnih jedinica.

(8) Sve vrste objekata mogu biti klupskog tipa (samo za članove kluba).«.

Članak 7.

U članku 38. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Usluge hrane, pića i napitaka može dodatno pružati ugostitelj koji posluje integralnim hotelom i u prethodno kategoriziranim i integriranim objektima za smještaj, ako su ove usluge dozvoljene rješenjem iz stavka 4. ovog članka.«.

Članak 8.

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugostitelj može na određenom prostoru (unutar funkcionalne cjeline komercijalnog naziva npr. »resort« i sl.) imati više objekata iz skupine Hoteli i skupine Ostali ugostiteljski objekti za smještaj čije se kategorije označavaju zvjezdicama, osim vrste Pansion.«.

Članak 9.

Članak 45. mijenja se i glasi:

»(1) Objekt za kategoriju mora ispuniti obvezne i izborne uvjete sukladno smještajnom kapacitetu za objekt preko 50 ili do 50 smještajnih jedinica.

(2) Za objekt preko 50 smještajnih jedinica, uvjeti za kategorije Hotela, Aparthotela, Turističkog naselja, Turističkih apartmana i Pansiona, propisani su u:

1. Prilogu I. – Uvjeti za kategorije Hotela preko 50 smještajnih jedinica,

2. Prilogu II. – Uvjeti za kategorije Aparthotela preko 50 smještajnih jedinica,

3. Prilogu III. – Uvjeti za kategorije Turističkog naselja preko 50 smještajnih jedinica,

4. Prilogu IV. – Uvjeti za kategorije Turističkih apartmana preko 50 smještajnih jedinica,

5. Prilogu V. – Uvjeti za kategorije Pansiona preko 50 smještajnih jedinica.

(3) Za objekt do 50 smještajnih jedinica, uvjeti za kategorije Hotela, Aparthotela, Turističkog naselja, Turističkih apartmana i Pansiona, propisani su u:

1. Prilogu I.a – Uvjeti za kategorije Hotela do 50 smještajnih jedinica,

2. Prilogu II.a – Uvjeti za kategorije Aparthotela do 50 smještajnih jedinica,

3. Prilogu III.a – Uvjeti za kategorije Turističkog naselja do 50 smještajnih jedinica,

4. Prilogu IV.a – Uvjeti za kategorije Turističkih apartmana do 50 smještajnih jedinica,

5. Prilogu V.a – Uvjeti za kategorije Pansiona do 50 smještajnih jedinica.

(4) Uvjeti za kategorije smještajnih objekata Integralnog hotela nisu propisani ovim Pravilnikom jer se preuzimaju utvrđene kategorije sukladno posebnom propisu.

(5) Uvjeti za kategorije lječilišne vrste sukladni su uvjetima za pojedinu vrstu iz stavka 2., 3. i 4. ovog članka.

(6) Uvjeti za kategorije depandanse sukladni su uvjetima za objekt kojem pripada u pogledu zasebnog ulaza, horizontalnih i vertikalnih komunikacija, smještajnih jedinica, spremišta i vanjskog izgleda s okolišem.«.

Članak 10.

(1) Prilozi A, B, C, I., II., III., IV. i V., iz Pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (»Narodne novine«, broj 56/2016) zamjenjuju se prilozima A, B, C, I., II., III., IV. i V. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Dodaju se prilozi A1, B1, C1, I.a, II.a, III.a, IV.a i V.a. i sastavni su dio ovog Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-05/9

Urbroj: 529-06-02-02/1-19-6

Zagreb, 15. studenoga 2019.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

PRILOG A

UVJETI ZA HOTEL BAŠTINA (HERITAGE) PREKO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA
PRILOG A1

UVJETI ZA HOTEL BAŠTINA (HERITAGE) DO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICAPRILOG B

UVJETI ZA HOTEL BAŠTINA (HERITAGE) PREKO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA

PRILOG B1

UVJETI ZA DIFUZNI HOTEL DO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA
PRILOG C

UVJETI ZA INTEGRALNI HOTEL PREKO 50 OBJEKATA ZA SMJEŠTAJPRILOG C1

UVJETI ZA INTEGRALNI HOTEL DO 50 OBJEKATA ZA SMJEŠTAJPRILOG I

UVJETI ZA KATEGORIJE HOTELA PREKO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA
PRILOG Ia.

UVJETI ZA KATEGORIJE HOTELA DO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA


PRILOG II

UVJETI ZA KATEGORIJE APARTHOTELA PREKO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA

PRILOG IIa.

UVJETI ZA KATEGORIJE APARTHOTELA DO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICAPRILOG III.

UVJETI ZA KATEGORIJE TURISTIČKOG NASELJA PREKO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA

PRILOG IIIa.

UVJETI ZA KATEGORIJE TURISTIČKOG NASELJA DO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA
PRILOG IV.

UVJETI ZA KATEGORIJE TURISTIČKIH APARTMANA PREKO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA

PRILOG IVa.

UVJETI ZA KATEGORIJE TURISTIČKIH APARTMANA DO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA
PRILOG V.

UVJETI ZA KATEGORIJE PANSIONA PREKO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA
PRILOG Va.

UVJETI ZA KATEGORIJE PANSIONA DO 50 SMJEŠTAJNIH JEDINICA