NN 120/2019 (9.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

2377

Na temelju odredbi članka 31. stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015, 121/2016, 99/2018 i 25/2019) ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE U DOMAĆINSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 9/2016, 54/2016, 61/2016 i 69/2017) u članku 9. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Iznajmljivač može u vrstama: Soba, Studio apartman, Apartman, Kuća za odmor i Kamp, pripremati i usluživati doručak, a ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pripremanje i usluživanje jela, iznajmljivač može gostima osim doručka pružati i uslugu polupansiona i/ili punog pansiona.

(2) Za pripremu i usluživanje doručka, polupansiona ili punog pansiona objekt mora imati ugostiteljske sadržaje sukladno prilozima ovoga Pravilnika ili sukladno Prilogu I. točki 4. ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 9a. stavcima 1. i 2. riječi: »Kamp odmorište – robinzonski smještaj« zamjenjuju se riječima: »Objekt za robinzonski smještaj«.

Članak 3.

U članku 11. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pomoćni krevet ne izražava se u kapacitetu objekta, ali se navodi u izreci rješenja.«.

Članak 4.

Iza članka 11. naslov: »2.6. MINIMALNI UVJETI ZA KAMP, KAMP ODMORIŠTE ILI KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ« mijenja se i glasi: »2.6. MINIMALNI UVJETI ZA KAMP, KAMP ODMORIŠTE I OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 3. riječi: »Kamp odmorište – robinzonski smještaj« zamjenjuju se riječima: »Objekt za robinzonski smještaj«.

Članak 6.

U članku 14. stavku 5. iza riječi: »kategorije« dodaju se riječi: »ili iste vrste s različitim kategorijama«.

U stavku 8. riječi: »Kamp odmorište – robinzonski smještaj« zamjenjuju se riječima: »Objekt za robinzonski smještaj«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Iznimno od odredbe stavka 4. ovoga članka, iznajmljivači koji su izgubili pravo isticanja kategorije sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti, na glavnom ulazu u objekt moraju istaknuti propisanu ploču samo s oznakom vrste, bez oznake kategorije (zvjezdica).«.

Članak 7.

U članku 16. točki 6. brišu se riječi: »ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj«, a točka zamjenjuje zarezom.

Iza točke 6. dodaje se točka 7. koja glasi:

»7. Objekt za robinzonski smještaj.«.

Članak 8.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Za razvrstavanje u vrstu Kamp odmorište moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti propisani u Prilogu IV. ovoga Pravilnika, a za razvrstavanje u vrstu Objekt za robinzonski smještaj moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti propisani u Prilogu IVa. ovoga Pravilnika.«.

Članak 9.

U članku 18. stavku 2. riječi: »usluge prehrane, pića i napitaka« zamjenjuju se riječju: »doručak«.

Članak 10.

U članku 19. stavku 2. riječi: »usluge prehrane, pića i napitaka« zamjenjuju se riječju: »doručak«.

Članak 11.

U članku 20. stavku 2. riječi: »usluge prehrane, pića i napitaka« zamjenjuju se riječju: »doručak«.

Članak 12.

U članku 21. stavku 2. riječi: »usluge prehrane, pića i napitaka« zamjenjuju se riječju: »doručak«.

Članak 13.

Iza članka 22. naslov: »3.6. VRSTA KAMP ODMORIŠTE ILI KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ« mijenja se i glasi: »3.6. VRSTA KAMP ODMORIŠTE«.

Članak 14.

U članku 23. stavak 4. briše se.

Članak 15.

Iza članka 23. dodaju se naslov iznad članka i članak 23.a koji glase:

»3.7. VRSTA OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ

Članak 23.a

Objekt za robinzonski smještaj je objekt u kojem iznajmljivač pruža usluge smještaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima.«.

Članak 16.

U Prilogu I. – UVJETI ZA KATEGORIJE SOBE I STUDIO APARTMANA i PRILOGU II. – UVJETI ZA KATEGORIJE APARTMANA I KUĆE ZA ODMOR, u prvom redu ispod točke 4. USLUGE JELA, PIĆA I NAPITAKA – neobvezno, riječi: »Iznajmljivač može usluživati jela, pića i napitke« zamjenjuju se riječima: »Iznajmljivač može pružati uslugu doručka, a ako u krugu od 15 kilometara cestovne linije nema objekta registriranog za pripremanje i usluživanje jela i uslugu polupansiona i/ili punog pansiona«.

Članak 17.

Prilog IV.a iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, broj 9/2016, 54/2016, 61/2016 i 69/2017) zamjenjuje se Prilogom IV.a ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 18.

U Prilogu V. PLOČE ZA OZNAČAVANJE VRSTE I KATEGORIJE OBJEKTA U DOMAĆINSTVU iza točke 2. dodaje se točka 3. koja glasi:

»3. Ploče za označavanje objekata koji su izgubili pravo isticanja oznake kategorije (zvjezdice)

Objekti vrsta: Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor i Kamp, koji su izgubili pravo isticanja oznake kategorije označavaju se propisanom pločom iz točaka 1. i 2. ovoga Priloga, bez oznake kategorije (zvjezdica) na ploči.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Na ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u domaćinstvu koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju rješenje sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, br. 57/1995, 110/1996, 24/1997, 61/1998, 137/1998, 19/1999, 39/1999, 52/1999, 43/2000, 52/2000, 57/2000, 63/2000, 18/2001, 33/2001, 48/2002, 21/2003, 175/2003, 52/2004 i 106/2004), nadalje se primjenjuju odredbe tog Pravilnika do dana usklađenja objekta s odredbama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 9/2016, 54/2016, 61/2016 i 69/2017).

Članak 20.

Na ispunjavanje uvjeta za vrstu objekata u domaćinstvu koji na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju rješenje sukladno Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, br. 57/1995, 110/1996, 24/1997, 61/1998, 137/1998, 19/1999, 39/1999, 52/1999, 43/2000, 52/2000, 57/2000, 63/2000, 18/2001, 33/2001, 48/2002, 21/2003, 175/2003, 52/2004 i 106/2004), a izgubili su pravo isticanja oznake za kategoriju (zvjezdice), nadalje se primjenjuju odredbe tog Pravilnika o minimalnim uvjetima osim u pogledu zdravstvenih uvjeta iznajmljivača i članova domaćinstva.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/15

Urbroj: 529-06-02-02/1-19-4

Zagreb, 15. studenoga 2019.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

PRILOG IV.a

UVJETI ZA OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ