NN 120/2019 (9.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi

MINISTARSTVO TURIZMA

2378

Na temelju odredbi članka 8. stavka 4., članka 15. stavka 2. i članka 16. stavka 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/2015, 121/2016, 99/2018 i 25/2019), ministar nadležan za turizam, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE KAMPOVI

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (»Narodne novine«, broj 54/2016 i 68/2019) u članku 36. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Druga pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti može pružati uslugu smještaja (noćenja i boravka) na osnovnoj smještajnoj jedinici u kampu, u vlastitoj ili iznajmljenoj pokretnoj opremi za kampiranje, temeljem ugovora s ugostiteljem koji, sukladno rješenju, obavlja ugostiteljsku djelatnost u kampu. Ugostitelj za navedenu smještajnu jedinicu pruža ostali dio usluga smještaja u zajedničkim sadržajima te ispunjava sve ostale propisane uvjete za ugostitelja u pogledu obveza, minimalnih uvjeta, označavanja objekta, održavanja i dr.«.

Dosadašnji stavci 3. do 11. postaju stavci 4. do 12.

Članak 2.

U Prilogu I. točki: »7. USLUGE JELA, PIĆA, NAPITAKA I TRGOVINE« podtočka 6. mijenja se i glasi:

»

«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/17

Urbroj: 529-06-02-02/1-19-6

Zagreb, 15. studenoga 2019.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.