NN 126/2019 (24.12.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

MINISTARSTVO FINANCIJA

2540

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) obrazac iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. BIL zamjenjuju se novim obrascem BIL.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika i objavit će se uz ovaj Pravilnik.

Članak 2.

Prvi financijski izvještaji na obrascu iz članka 1. ovoga Pravilnika predavat će se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/18-01/338

Urbroj: 513-05-03-19-3

Zagreb, 12. prosinca 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRAZAC: BIL

BILANCA
na dan
RKP broj
      
Naziv obveznika
Matični broj
      
OIB
      
Razina:
      
Razdjel
      
Šifra djelatnosti:


Račun iz rač. planaOpis stavkeAOPStanje 1. siječnjaStanje 31. prosincaIndeks (5/4)
123456

IMOVINA (AOP 002+063)00100-
0Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)00200-
01Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)00300-
011Materijalna imovina – prirodna bogatstva004

-
012Nematerijalna imovina005

-
019Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine006

-
02Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)00700-
021 i 02921Građevinski objekti (AOP 009 do 012 – 013)00800-
0211Stambeni objekti009

-
0212Poslovni objekti010

-
0213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti011

-
0214Ostali građevinski objekti012

-
02921Ispravak vrijednosti građevinskih objekata013

-
022 i 02922Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 – 023)01400-
0221Uredska oprema i namještaj015

-
0222Komunikacijska oprema016

-
0223Oprema za održavanje i zaštitu017

-
0224Medicinska i laboratorijska oprema018

-
0225Instrumenti, uređaji i strojevi019

-
0226Sportska i glazbena oprema020

-
0227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene021

-
0228Vojna oprema022

-
02922Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme023

-
023 i 02923Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 – 029)02400-
0231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu025

-
0232Prijevozna sredstva u željezničkom prometu026

-
0233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu027

-
0234Prijevozna sredstva u zračnom prometu028

-
02923Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava029

-
024 i 02924Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 – 035)03000-
0241Knjige031

-
0242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)032

-
0243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti033

-
0244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti034

-
02924Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti035

-
025 i 02925Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)03600-
0251Višegodišnji nasadi037

-
0252Osnovno stado038

-
02925Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada039

-
026 i 02926Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 – 045)04000-
0261Istraživanje rudnih bogatstava041

-
0262Ulaganja u računalne programe042

-
0263Umjetnička, literarna i znanstvena djela043

-
0264Ostala nematerijalna proizvedena imovina044

-
02926Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine045

-
03Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti046

-
04Sitni inventar (AOP 048+049-050)04700-
041Zalihe sitnog inventara048

-
042Sitni inventar u upotrebi049

-
049Ispravak vrijednosti sitnog inventara050

-
05Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)05100-
051Građevinski objekti u pripremi052

-
052Postrojenja i oprema u pripremi053

-
053Prijevozna sredstva u pripremi054

-
054Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi055

-
055Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi056

-
056Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi057

-
06Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)05800-
061Zalihe za obavljanje djelatnosti059

-
062Proizvodnja i proizvodi060

-
063Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu061

-
064Roba za daljnju prodaju062

-
1Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)06300-
11Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)06400-
111Novac u banci (AOP 066 do 069)06500-
1111Novac na računu kod Hrvatske narodne banke066

-
1112Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka067

-
1113Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka068

-
1114Prijelazni račun069

-
112Izdvojena novčana sredstva070

-
113Novac u blagajni071

-
114Vrijednosnice u blagajni072

-
12Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 081)07300-
121Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)07400-
1211Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama075

-
1212Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama076

-
122Jamčevni polozi077

-
123Potraživanja od zaposlenih078

-
124Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose079

-
125Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo080

-
129Ostala potraživanja081

-
13Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)08200-

Zajmovi – tuzemni (AOP 084 do 100)08300-
1321Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu084

-
1332Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru085

-
1333Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru086

-
1334Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru087

-
1341Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru088

-
1353Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora089

-
1354Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora090

-
1355Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora091

-
1363Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora092

-
1364Zajmovi tuzemnim obrtnicima093

-
1371Zajmovi državnom proračunu094

-
1372Zajmovi županijskim proračunima095

-
1373Zajmovi gradskim proračunima096

-
1374Zajmovi općinskim proračunima097

-
1375Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u098

-
1376Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna099

-
1377Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna100

-

Zajmovi – inozemni (AOP 102 do 111)10100-
1313Zajmovi međunarodnim organizacijama102

-
1314Zajmovi institucijama i tijelima EU103

-
1315Zajmovi inozemnim vladama u EU104

-
1316Zajmovi inozemnim vladama izvan EU105

-
1322Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu106

-
1356Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama107

-
1357Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima108

-
1358Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama109

-
1365Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima110

-
1366Zajmovi inozemnim obrtnicima111

-
139Ispravak vrijednosti danih zajmova112

-
14Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)11300-

Vrijednosni papiri – tuzemni (AOP 115 do 120)11400-
1411Čekovi115

-
1421Komercijalni i blagajnički zapisi116

-
1431Mjenice117

-
1441Obveznice118

-
1451Opcije i drugi financijski derivati119

-
1461Ostali vrijednosni papiri120

-

Vrijednosni papiri – inozemni (AOP 122 do 127)12100-
1412Čekovi122

-
1422Komercijalni i blagajnički zapisi123

-
1432Mjenice124

-
1442Obveznice125

-
1452Opcije i drugi financijski derivati126

-
1462Ostali vrijednosni papiri127

-
149Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira128

-
15Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)12900-

Dionice i udjeli u glavnici – tuzemni (AOP 131 do 136)13000-
1512Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru131

-
1513Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru132

-
1514Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru133

-
1521Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru134

-
1531Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora135

-
1541Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora136

-

Dionice i udjeli u glavnici – inozemni (AOP 138+139)13700-
1532Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija138

-
1542Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava139

-
159Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici140

-
16Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 152 do 156-157)14100-
161Potraživanja za poreze142

-
162Potraživanja za doprinose143

-
163Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 151)14400-
1631Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada145

-
1632Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU146

-
1633Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna147

-
1634Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika148

-
1635Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije149

-
1636Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan150

-
1638Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava151

-
164Potraživanja za prihode od imovine152

-
165Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade153

-
166Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga154

-
167Potraživanja za prihode iz proračuna155

-
168Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode156

-
169Ispravak vrijednosti potraživanja157

-
17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 159 do 162-163)15800-
171Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine159


172Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine160


173Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti161


174Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine162


179Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu163


19Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 165 do 167)16400-
191Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja165

-
192Nedospjela naplata prihoda166

-
193Kontinuirani rashodi budućih razdoblja167

-

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 169+229)16800-
2Obveze (AOP 170+181+182+198+226)16900-
23Obveze za rashode poslovanja (AOP 171 do 173 + 177 do 180)17000-
231Obveze za zaposlene171

-
232Obveze za materijalne rashode172

-
234Obveze za financijske rashode (AOP 174 do 176)17300-
2341Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire174

-
2342Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove175

-
2343Obveze za ostale financijske rashode176

-
235Obveze za subvencije177

-
237Obveze za naknade građanima i kućanstvima178

-
238Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći179

-
239Ostale tekuće obveze180

-
24Obveze za nabavu nefinancijske imovine181

-
25Obveze za vrijednosne papire (AOP 183+190-197)18200-

Obveze za vrijednosne papire – tuzemne (AOP 184 do 189)18300-
2511Obveze za čekove184

-
2521Obveze za trezorske zapise185

-
2531Obveze za mjenice186

-
2541Obveze za obveznice187

-
2551Obveze za opcije i druge financijske derivate188

-
2561Obveze za ostale vrijednosne papire189

-

Obveze za vrijednosne papire – inozemne (AOP 191 do 196)19000-
2512Obveze za čekove191

-
2522Obveze za trezorske zapise192

-
2532Obveze za mjenice193

-
2542Obveze za obveznice194

-
2552Obveze za opcije i druge financijske derivate195

-
2562Obveze za ostale vrijednosne papire196

-
259Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire197

-
26Obveze za kredite i zajmove (AOP 199+216)19800-

Obveze za kredite i zajmove – tuzemne (AOP 200 do 215)19900-
2622Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru200

-
2623Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru201

-
2624Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru202

-
2631Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru203

-
2643Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora204

-
2644Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora205

-
2645Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora206

-
2653Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora207

-
2654Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika208

-
2671Obveze za zajmove od državnog proračuna209

-
2672Obveze za zajmove od županijskih proračuna210

-
2673Obveze za zajmove od gradskih proračuna211

-
2674Obveze za zajmove od općinskih proračuna212

-
2675Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a213

-
2676Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna214

-
2677Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna215

-

Obveze za kredite i zajmove – inozemne (AOP 217 do 225)21600-
2613Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija217

-
2614Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU218

-
2615Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU219

-
2616Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU220

-
2646Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija221

-
2647Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava222

-
2648Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija223

-
2655Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava224

-
2656Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika225

-
29Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 227+228)22600-
291Odgođeno plaćanje rashoda227

-
292Naplaćeni prihodi budućih razdoblja228

-
9Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 – 242 + 246 do 248)22900-
91Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 231-234)23000-
911Vlastiti izvori (AOP 232+233)23100-
9111Vlastiti izvori iz proračuna232

-
9112Ostali vlastiti izvori233

-
912Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 235+236)23400-
9121Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze235

-
9122Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze236

-
922Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)237

-
9221Višak prihoda (AOP 239 do 241)23800-
92211Višak prihoda poslovanja239

-
92212Višak prihoda od nefinancijske imovine240

-
92213Višak primitaka od financijske imovine241

-
9222Manjak prihoda (AOP 243 do 245)24200-
92221Manjak prihoda poslovanja243

-
92222Manjak prihoda od nefinancijske imovine244

-
92223Manjak primitaka od financijske imovine245

-
96Obračunati prihodi poslovanja246

-
97Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine247

-
98Rezerviranja viška prihoda248

-
99Izvanbilančni zapisi (= 0)24900-
991Izvanbilančni zapisi – aktiva (AOP 251)25000-
996Izvanbilančni zapisi – pasiva251

-
Obvezni analitički podacidio 13Potraživanja za dane zajmove – dospjela252

-
dio 13Potraživanja za dane zajmove – nedospjela253

-
dio 16Potraživanja za prihode poslovanja – dospjela254

-
dio 16Potraživanja za prihode poslovanja – nedospjela255

-
dio 17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – dospjela256

-
dio 17Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – nedospjela257

-
12911Potraživanja za naknade koje se refundiraju258


12912Potraživanja za predujmove259


12913Potraživanja za dane predujmove za EU projekte260


12921Ostala nespomenuta potraživanja261


12931Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)262


12941Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun263


13213Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima264

-
13323Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima265

-
13333Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima266


13343Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima267


13413Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima268


13533Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima269


13543Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima270


13553Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima271


13633Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima272


13643Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima273


13723Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima274


13733Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima275


13743Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima276


13753Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima277


13763Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima278


13773Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima279


16721Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun280


dio 23Obveze za rashode poslovanja – dospjele281

-
dio 23Obveze za rashode poslovanja – nedospjele282

-
dio 24Obveze za nabavu nefinancijske imovine – dospjele283

-
dio 24Obveze za nabavu nefinancijske imovine – nedospjele284

-
dio 25Obveze za vrijednosne papire – dospjele285

-
dio 25Obveze za vrijednosne papire – nedospjele286

-
dio 26Obveze za kredite i zajmove – dospjele287

-
dio 26Obveze za kredite i zajmove – nedospjele288

-
23951Obveze za predujmove289

-
23952Obveze za depozite290


23953Obveze za jamčevine291


23954Ostale nespomenute obveze292


23955Obveze za naplaćene tuđe prihode293


23956Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika294


23957Obveze za EU predujmove295


23958Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun296


26223Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru297

-
26224Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru298

-
26233Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru299

-
26243Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru300

-
26244Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru301

-
26314Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru302

-
26433Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora303

-
26434Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora304

-
26443Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora305

-
26453Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora306

-
26454Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora307

-
26463Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija308

-
26464Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija309

-
26473Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava310

-
26483Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija311

-
26484Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija312

-
26534Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora313

-
26544Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika314

-
26554Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava315

-
26564Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika316

-
U ______________________, dana: ____.____.________.Odgoovorna osoba (potpis)
Osoba za kontaktiranje: __________________________________________________
Telefon za kontakt: _________________
Odgovorna osoba: __________________