NN 127/2019 (27.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini

Ministarstvo poljoprivrede

2570

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE U 2019. I 2020. GODINI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2019. i 2020. godini (»Narodne novine«, broj 54/19), u članku 1. stavku 2. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) i Uredba Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51, 22. 2. 2019.).«.

Članak 2.

U članku 18. stavku 1. u podstavku 7. riječ »naturi« zamjenjuje se riječju »naravi«.

Članak 3.

U članku 20. stavku 7. iza riječi: »Agencija« dodaju se riječi: »za plaćanja«.

Članak 4.

Iza članka 22. dodaje se članak 22a. koji glasi:

»Članak 22a.

(1) Na odluke iz članka 21. stavka 4. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.«

Članak 5.

Iza članka 24. dodaje se članak 24a. koji glasi:

»Članak 24a.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem zahtjeva prikupljaju se i obrađuju u svrhu obrade zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).«

Članak 6.

U Prilogu IA. Obrazac zahtjeva za podmjeru »Potpora ocjeni vanjštine i procjene radne sposobnosti« u tekstu pod naslovom Izjava podnositelja zahtjeva brišu se riječi: »da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva«, riječ: »da« ispred riječi: »su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti« te riječ: »da« ispred riječi: »ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga).

Članak 7.

U Prilogu IB. Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (nacionalnog kupa, nacionalnog prvenstva i prvenstva za mlade konje u dresurnom, preponskom i daljinskom jahanju, vožnji zaprega, galopskim i kasačkim utrkama) u tekstu pod naslovom Izjava podnositelja zahtjeva brišu se riječi: »da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva«, riječ: »da« ispred riječi: »su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti« te riječ: »da« ispred riječi: »ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga)«.

Članak 8.

U Prilogu IIA. Obrazac zahtjeva za podmjeru »Potpora uzgoju rasplodnih kobila« u tekstu pod naslovom Izjava podnositelja zahtjeva brišu se riječi: »da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva«, riječ: »da« ispred riječi: »su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti« te riječ: »da« ispred riječi: »ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga)«.

Članak 9.

U Prilogu IIB. Obrazac zahtjeva za podmjeru »Potpora uzgoju rasplodnih pastuha« u tekstu pod naslovom Izjava podnositelja zahtjeva brišu se riječi: »da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva«, riječ: »da« ispred riječi: »su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti« te riječ: »da« ispred riječi: »ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga)«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/45
Urbroj: 525-14/0851-19-6
Zagreb, 9. prosinca 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.