NN 127/2019 (27.12.2019.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o polaganju državne mature

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2572

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O POLAGANJU
DRŽAVNE MATURE

Članak 1.

U Pravilniku o polaganju državne mature (»Narodne novine«, broj 1/13 i 41/19), iza članka 16., dodaje se članak 16.a koji glasi:

»Članak 16.a

»(1) Iznimno od članka 16. ovog Pravilnika, u izvanrednim situacijama ministar može donijeti odluku kojom se učenicima odnosno pristupnicima završnih razreda srednje škole omogućuje polaganje ispita izbornog dijela i dijelova ispita obveznoga dijela državne mature prije završetka nastavne godine.

(2) Učenicima odnosno pristupnicima iz stavka 1. ovoga članka priznaju se položeni ispiti pod uvjetom da su s uspjehom završili završni razred na kraju nastavne godine, što uključuje i učenike, odnosno pristupnike kojima je pozitivno riješen prigovor na zaključenu negativnu ocjenu.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/19-09/00158
Urbroj: 533-08-19-0001
Zagreb, 20. prosinca 2019.

Ministrica
prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.