NN 128/2019 (30.12.2019.), Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu

Vlada Republike Hrvatske

2587

Na temelju članka 10. stavka 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 127/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. prosinca 2019. godine donijela

UREDBU

O NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA TE IZRAČUNA IZNOSA POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se način financiranja decentraliziranih funkcija te način izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020. godinu osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu prema posebnim zakonima i odlukama o kriterijima i mjerilima za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, socijalne skrbi, zdravstva i vatrogastva.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeća značenja:

1. Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo, socijalnu skrb, zdravstvo i vatrogastvo preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

2. Bilančna prava su sredstva potrebna za osiguravanje minimalnih financijskih standarda u pojedinoj decentraliziranoj funkciji prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

3. Pomoći izravnanja su prijenosi sredstava iz državnog proračuna jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda prema odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

Članak 3.

(1) Ova Uredba odnosi se na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija (u daljnjem tekstu: korisnici pomoći izravnanja), i to na županije, Grad Zagreb, gradove i općine iz Tablice 2. županije, Tablice 2. gradovi i Tablice 3. općine/gradovi koje su sastavni dio ove Uredbe.

(2) Korisnici pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvaruju prihode iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije, i to:

1. Osnovno školstvo1,9 %
2. Srednje školstvo1,3 %
3. Socijalna skrb
– centri za socijalnu skrb0,2 %
– domovi za starije i nemoćne osobe0,6 %
4. Zdravstvo1,0 %
5. Vatrogastvo
– javne vatrogasne postrojbe1,0 %.


(3) Korisnici pomoći izravnanja ostvaruju pravo na sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu, s razdjela tijela državne uprave nadležnih za pojedinu decentraliziranu funkciju, ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak iz stavka 2. ovoga članka ne ostvare sredstva do iznosa bilančnih prava za financiranje decentraliziranih funkcija za 2020. godinu.

(4) Pregled iznosa bilančnih prava sastavni je dio ove Uredbe, a naveden je u:

1. Zbirnom pregledu sredstava za decentralizirane funkcije u 2020. godini po županijama (Tablica 1.)

2. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po županijama u 2020. godini (Tablica 2. županije)

3. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva po gradovima u 2020. godini (Tablica 2. gradovi)

4. Pregledu sredstava za decentraliziranu funkciju vatrogastva po općinama/gradovima u 2020. godini (Tablica 3. općine/gradovi).

Članak 4.

(1) Bilančna prava grada, županije i Grada Zagreba za osnovno školstvo za 2020. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020. godini.

(2) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za srednje školstvo za 2020. godinu utvrđena su Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2020. godini.

(3) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva za 2020. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2020. godini.

(4) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje domova za starije i nemoćne osobe za 2020. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2020. godini.

(5) Bilančna prava županije i Grada Zagreba za financiranje zdravstvenih ustanova za 2020. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini.

(6) Bilančna prava općine, grada i Grada Zagreba za financiranje javnih vatrogasnih postrojbi za 2020. godinu utvrđena su Odlukom o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2020. godini.

Članak 5.

(1) U proračunu za 2020. godinu korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode i rashode za decentralizirane funkcije u 2020. godini prema proračunskim klasifikacijama do iznosa navedenoga u Pregledu iznosa bilančnih prava.

(2) Korisnici pomoći izravnanja planiraju prihode za decentralizirane funkcije prema procjeni prihoda koje će u 2020. godini ostvariti temeljem svakoga pojedinog dodatnog udjela poreza na dohodak iz članka 3. ove Uredbe, a razliku prihoda do iznosa iz stavka 1. ovoga članka planiraju iz pomoći izravnanja.

Članak 6.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije doznačivati krajnjim korisnicima (ustanovama) čije su financiranje preuzeli.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačuju se u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika pomoći izravnanja.

(3) Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije, ista će se doznačivati izravno krajnjim korisnicima.

Članak 7.

(1) Korisnici pomoći izravnanja dužni su sredstva ostvarena za decentralizirane funkcije iz članka 3. ove Uredbe koristiti za namjene utvrđene u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Na temelju odluka iz članka 4. ove Uredbe korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja u 2020. godini:

– osnovnog i srednjeg školstva

– domova za starije i nemoćne osobe, centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva

– zdravstvenih ustanova

– obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi

u okvirima prava iz Pregleda iznosa bilančnih prava.

(3) U odlukama iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se raspored sredstava po krajnjim korisnicima, te prioriteti kapitalnih ulaganja (osim za javne vatrogasne postrojbe).

(4) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine mogu sredstva ostvarena od dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja iz članka 3. stavaka 2. i 3. ove Uredbe (osim za financiranje djelatnosti javne vatrogasne postrojbe) preraspodijeliti po krajnjim korisnicima unutar pojedine djelatnosti, a u skladu s odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(5) Prije izmjena odluka iz stavka 2. ovoga članka kojima se uređuje preraspodjela sredstava, županije, Grad Zagreb, gradovi i općine obvezni su o tome izvijestiti krajnje korisnike mjesec dana prije izmjena odluka.

Članak 8.

(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz dodatnog udjela iz članka 3. stavka 2. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava mogu koristiti za financiranje decentraliziranih funkcija koje su preuzele.

(2) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje financiraju decentralizirane funkcije ostvare više sredstava iz pomoći izravnanja iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe nego je to utvrđeno minimalnim financijskim standardima utvrđenima u Pregledu iznosa bilančnih prava, višak sredstava dužni su najkasnije do 15. veljače 2021. godine uplatiti na račun državnog proračuna Republike Hrvatske.

(3) Višak sredstava iz stavka 2. ovoga članka prihod je državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Iznos pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju u 2020. godini utvrđuju tijela državne uprave nadležna za pojedinu decentraliziranu funkciju u suradnji s Ministarstvom financija po korisnicima pomoći izravnanja, sukladno članku 3. stavku 3. ove Uredbe.

(2) Od mjesečnog iznosa bilančnih prava odbija se iznos ostvarenog poreza na dohodak iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentraliziranu funkciju za prethodni mjesec, a nedostajući iznos sredstava do mjesečne obveze podmiruje se iz pomoći izravnanja.

(3) Pomoći izravnanja za pojedinu decentraliziranu funkciju doznačivat će se mjesečno iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Članak 10.

(1) Županije, Grad Zagreb, gradovi i općine dužni su tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju izvještavati o utrošenim sredstvima krajnjih korisnika (ustanova) u roku i na način propisan u odlukama iz članka 4. ove Uredbe.

(2) Tijelo državne uprave nadležno za pojedinu decentraliziranu funkciju dužno je pratiti izvršenje odluka iz članka 4. ove Uredbe i po potrebi, a najkasnije do 31. listopada 2020. godine, Vladi Republike Hrvatske predložiti njihove izmjene i dopune koje je prethodno, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine, dužno dostaviti na mišljenje Ministarstvu financija.

(3) Ako korisnik pomoći izravnanja iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi izvještaj o utrošenim sredstvima tijelu državne uprave nadležnom za pojedinu decentraliziranu funkciju na propisani način i u roku iz stavka 1. ovoga članka, nadležno tijelo će privremeno obustaviti doznaku pomoći izravnanja.

Članak 11.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/19-03/97

Urbroj: 50301-25/14-19-2

Zagreb, 27. prosinca 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

ZBIRNI PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2020. GODINI PO ŽUPANIJAMA

Tablica 1.

ŽUPANIJAŠKOLSTVOSOCIJALNA SKRBZDRAVSTVOVATROGASTVOSVEUKUPNE OBVEZE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
OSNOVNO ŠKOLSTVO (OBVEZA GRADOVA I ŽUPANIJA)SREDNJE ŠKOLSTVOCENTRI ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆ ZA OGRJEVDOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBEZDRAVSTVENE USTANOVEJAVNE VATROGASNE POSTROJBE (OBVEZA OPĆINA I GRADOVA)
12345678 (2+3+4+5+6+7)
ZAGREBAČKA75.385.57515.825.1645.965.454017.093.74915.812.325130.082.267
KRAPINSKO-ZAGORSKA30.815.26213.548.0413.177.000018.974.8409.735.49376.250.636
SISAČKO-MOSLAVAČKA45.518.14814.919.2646.715.0009.135.66419.989.93615.304.512111.582.524
KARLOVAČKA32.456.99016.696.7514.213.3563.468.20317.229.72210.627.37084.692.392
VARAŽDINSKA47.123.12925.055.3023.692.8244.410.76619.855.3286.550.580106.687.929
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA28.681.92911.919.3792.806.2306.227.24514.738.34811.559.50975.932.640
BJELOVARSKO-BILOGORSKA29.642.03915.603.2343.893.2004.613.85114.565.49015.062.85183.380.665
PRIMORSKO-GORANSKA50.946.83532.939.6995.058.43312.355.36724.196.75130.592.163156.089.248
LIČKO-SENJSKA17.436.6415.370.6171.734.4556.320.5658.948.7477.036.54346.847.568
VIROVITIČKO-PODRAVSKA22.153.7619.413.9233.026.568015.353.7705.611.73355.559.755
POŽEŠKO-SLAVONSKA22.748.83710.258.2322.263.3768.174.29810.135.5455.297.59158.877.879
BRODSKO-POSAVSKA39.155.59315.576.9513.836.3666.860.71616.753.5959.384.30991.567.530
ZADARSKA38.703.60020.760.5643.619.7327.079.63415.205.43525.212.446110.581.411
OSJEČKO-BARANJSKA66.751.86634.197.2528.879.81517.510.88824.631.36318.417.244170.388.428
ŠIBENSKO-KNINSKA24.124.69810.307.6764.399.5808.848.74814.368.00615.428.06277.476.770
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA40.629.23717.128.4374.509.5859.770.57424.095.16411.780.093107.913.090
SPLITSKO-DALMATINSKA89.394.39648.746.3278.453.30523.194.07533.949.41731.141.470234.878.990
ISTARSKA49.362.13222.652.6273.906.84018.174.54422.263.39430.535.615146.895.152
DUBROVAČKO-NERETVANSKA28.378.42615.555.1482.300.73910.775.79016.440.61519.074.63192.525.349
MEĐIMURSKA25.359.23110.167.4083.028.8665.553.06914.686.1125.061.83763.856.523
GRAD ZAGREB124.971.45693.583.0699.989.43915.923.09544.073.80342.258.613330.799.475
UKUPNO KUNA929.739.781460.225.06595.470.163178.397.092407.549.130341.484.9902.412.866.221


PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO ŽUPANIJAMA U 2020. GODINI

Tablica 2. županije

Žup. brojNositelj financiranja – županijeSveukupno kuna
123
1.ZAGREBAČKA44.981.317
2.KRAPINSKO-ZAGORSKA28.542.675
3.SISAČKO-MOSLAVAČKA31.110.345
4.KARLOVAČKA21.459.720
5.VARAŽDINSKA38.805.550
6.KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA14.393.616
7.BJELOVARSKO-BILOGORSKA22.720.926
8.PRIMORSKO-GORANSKA29.390.269
9.LIČKO-SENJSKA13.494.932
10.VIROVITIČKO-PODRAVSKA16.905.933
11.POŽEŠKO-SLAVONSKA17.359.873
12.BRODSKO-POSAVSKA25.830.699
13.ZADARSKA27.538.280
14.OSJEČKO-BARANJSKA50.039.926
15.ŠIBENSKO-KNINSKA15.748.214
16.VUKOVARSKO-SRIJEMSKA25.513.970
17.SPLITSKO-DALMATINSKA64.493.185
18.ISTARSKA19.672.231
19.DUBROVAČKO-NERETVANSKA20.671.286
20.MEĐIMURSKA19.841.438
21.GRAD ZAGREB124.971.456
UKUPNO ŽUPANIJE673.485.841



PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU OSNOVNOG ŠKOLSTVA PO GRADOVIMA U 2020. GODINI

Tablica 2. gradovi

Red. brojNositelj financiranja – gradoviSveukupno kuna
123
1.VELIKA GORICA13.744.197
2.SAMOBOR8.839.197
3.VRBOVEC4.381.334
4.ZAPREŠIĆ3.439.530
5.KRAPINA2.272.587
6.SISAK8.981.490
7.KUTINA5.426.313
8.KARLOVAC10.997.270
9.VARAŽDIN8.317.579
10.KOPRIVNICA7.094.196
11.KRIŽEVCI5.309.195
12.ĐURĐEVAC1.884.922
13.BJELOVAR6.921.113
14.RIJEKA18.597.500
15.CRIKVENICA1.690.939
16.OPATIJA1.268.127
17.GOSPIĆ3.941.709
18.VIROVITICA5.247.828
19.POŽEGA5.388.964
20.SLAVONSKI BROD13.324.894
21.ZADAR11.165.320
22.OSIJEK16.711.940
23.ŠIBENIK8.376.484
24.VINKOVCI6.761.408
25.VUKOVAR8.353.859
26.MAKARSKA2.484.953
27.SPLIT22.416.258
28.PULA – POLA10.487.863
29.LABIN2.918.017
30.PAZIN6.487.059
31.POREČ – PARENZO3.866.797
32.ROVINJ – ROVIGNO2.587.725
33.UMAG – UMAGO3.342.440
34.DUBROVNIK7.707.140
35.ČAKOVEC5.517.793
UKUPNO GRADOVI256.253.940



PREGLED SREDSTAVA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA PO GRADOVIMA/OPĆINAMA U 2020. GODINI

Tablica 3. općine/gradovi

Red. brojOsnivači i suosnivači
javnih vatrogasnih postrojbi
gradovi/općine
Naziv javne
vatrogasne postrojbe
Ukupno kuna
1234
1.Grad ZagrebJVP ZAGREB42.258.613
2.Grad ZaprešićJVP ZAPREŠIĆ4.116.867
3.Grad SamoborJVP SAMOBOR3.176.267
4.Grad Velika GoricaJVP VELIKA GORICA4.785.876
5.Grad Ivanić-GradJVP IVANIĆ GRAD3.733.315
6.Suosnivači:ZAGORSKA JVP7.435.511

Grad Zabok (8,96 %)
666.222

Grad Klanjec (3,09%)
229.757

Grad Oroslavje (5,98 %)
444.644

Grad Pregrada (6,85 %)
509.332

Grad Zlatar (6,22 %)
462.489

Grad Donja Stubica (5,67 %)
421.593

Općina Bedekovčina (8,11 %)
603.020

Općina Budinščina (2,67 %)
198.528

Općina Desinić (3,33 %)
247.603

Općina Gornja Stubica (5,48 %)
407.466

Općina Hrašćina (1,75 %)
130.121

Općina Konjšćina (3,90 %)
289.985

Općina Kraljevec na Sutli (1,74 %)
129.378

Općina Krapinske Toplice (5,49 %)
408.210

Općina Kumrovec (1,77 %)
131.609

Općina Marija Bistrica (6,32 %)
469.924

Općina Stubičke Toplice (2,63 %)
195.554

Općina Sveti Križ Začretje (6,33 %)
470.668

Općina Tuhelj (2,09 %)
155.402

Općina Veliko Trgovišće (4,99 %)
371.032

Općina Zagorska Sela (1,14 %)
84.765

Općina Zlatar Bistrica (2,71 %)
201.502

Općina Mače (2,78 %)
206.707
7.Grad KrapinaJVP KRAPINA2.299.982
8.Grad SisakJVP SISAK6.174.731
9.Grad PetrinjaJVP PETRINJA3.673.050
10.Grad KutinaJVP KUTINA3.602.106
11.Grad NovskaJVP NOVSKA1.854.625
12.Grad KarlovacJVP KARLOVAČKA7.433.309
13.Grad OgulinJVP OGULIN3.194.061
14.Grad VaraždinJVP VARAŽDIN6.550.580
15.Grad KoprivnicaJVP KOPRIVNICA4.951.129
16.Suosnivači:JVP ĐURĐEVAC3.671.913

Grad Đurđevac (69,40 %)
2.548.308

Općina Virje (10,70 %)
392.895

Općina Kloštar Podravski (5,08 %)
186.533

Općina Kalinovac (4,88 %)
179.189

Općina Molve (4,05 %)
148.712

Općina Ferdinandovac (2,97 %)
109.056

Općina Podravske Sesvete (1,84 %)
67.563

Općina Novo Virje (1,08 %)
39.657
17.Grad KriževciJVP KRIŽEVCI2.936.467
18.Grad BjelovarJVP BJELOVAR5.459.575
19.Suosnivači:JVP DARUVAR3.070.765

Grad Daruvar (78,00 %)
2.395.197

Općina Sirač (7,00 %)
214.954

Općina Končanica (5,00 %)
153.538

Općina Đulovac (5,00 %)
153.538

Općina Dežanovac (5,00 %)
153.538
20.Suosnivači:JVP GAREŠNICA2.307.925

Grad Garešnica (88,00 %)
2.030.974

Općina Hercegovac (7,00 %)
161.555

Općina Velika Trnovitica (5,00 %)
115.396
21.Grad ČazmaJVP ČAZMA2.210.476
22.Grad Grubišno poljeJVP GRUBIŠNO POLJE2.014.110
23.Grad RijekaJVP RIJEKA16.327.533
24.Grad Mali LošinjJVP LOŠINJ3.048.316
25.Grad CrikvenicaJVP CRIKVENICA2.133.265
26.Grad KrkJVP KRK2.896.407
27.Suosnivači:JVP OPATIJA4.212.501

Grad Opatija (57,00 %)
2.401.126

Općina Matulji (23,00 %)
968.875

Općina Lovran (14,00 %)
589.750

Općina Mošćenička Draga (6 %)
252.750
28.Grad DelniceJVP DELNICE1.974.141
29.Grad GospićJVP GOSPIĆ2.997.064
30.Općina Plitvička JezeraJVP PLITVIČKA JEZERA2.068.041
31.Grad SenjJVP SENJ1.971.438
32.Grad ViroviticaJVP VIROVITICA2.968.046
33.Grad SlatinaJVP SLATINA2.643.687
34.Grad PožegaJVP POŽEGA2.701.319
35.Suosnivači:JVP POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA2.596.272

Grad Pleternica (30,00 %)
778.881

Grad Kutjevo (10,00 %)
259.627

Grad Pakrac (15,00 %)
389.441

Grad Lipik (10,00 %)
259.627

Općina Velika (10,00 %)
259.627

Općina Brestovac (10,00 %)
259.627

Općina Kaptol (5,00 %)
129.814

Općina Čaglin (5,00 %)
129.814

Općina Jakšić (5,00 %)
129.814
36.Grad Slavonski BrodJVP SLAVONSKI BROD7.347.431
37.Grad Nova GradiškaJVP NOVA GRADIŠKA2.036.878
38.Suosnivači:JVP ZADAR14.082.985

Grad Zadar (87,70 %)
12.350.778

Općina Poličnik (5,20 %)
732.315

Općina Zemunik Donji (2,40 %)
337.992

Općina Bibinje (4,70 %)
661.900
39.Grad Biograd na MoruJVP BIOGRAD3.003.543
40.Grad BenkovacJVP BENKOVAC2.926.441
41.Općina GračacJVP GRAČAC3.571.326
42.Suosnivači:JVP PAG1.628.151

Grad Pag (60 %)
976.891

Općina Kolan (20 %)
325.630

Općina Povljana (20 %)
325.630
43.Grad OsijekJVP OSIJEK11.845.247
44.Grad Beli ManastirJVP BELI MANASTIR2.629.763
45.Grad NašiceJVP NAŠICE2.248.579
46.Suosnivači:JVP ĆEPIN1.693.655

Općina Čepin (70,00 %)
1.185.559

Općina Vuka (13,00 %)
220.175

Općina Vladislavci (17,00 %)
287.921
47.Grad ŠibenikJVP ŠIBENIK7.870.793
48.Grad DrnišJVP DRNIŠ2.451.707
49.Grad KninJVP KNIN3.179.256
50.Grad VodiceJVP VODICE1.926.306
51.Grad VinkovciJVP VINKOVCI3.363.801
52.Grad VukovarJVP VUKOVAR5.506.041
53.Grad IlokJVP ILOK1.902.348
54.Grad ŽupanjaJVP ŽUPANJA1.007.903
55.Grad SplitJVP SPLIT15.648.566
56.Grad ImotskiJVP IMOTSKI2.618.909
57.Grad KaštelaJVP KAŠTELA3.256.301
58.Grad MakarskaJVP MAKARSKA2.015.805
59.Grad SolinJVP SOLIN1.007.903
60.Općina PodstranaJVP PODSTRANA1.705.682
61.Grad SinjJVP SINJ2.701.292
62.Grad TrogirJVP TROGIR2.187.012
63.Suosnivači:JVP PULA9.409.416

Grad Pula – Pola (68,92 %)
6.484.969

Općina Barban (3,27 %)
307.688

Općina Fažana – Fasana (3,78 %)
355.676

Općina Ližnjan – Lisignano (3,45 %)
324.625

Općina Marčana (4,59 %)
431.892

Općina Medulin (6,88 %)
647.368

Općina Svetvinčenat (2,61 %)
245.586

Grad Vodnjan – Dignano (6,50 %)
611.612
64.Suosnivači:JVP PAZIN3.568.762

Grad Pazin (49,29 %)
1.759.043

Općina Cerovlje (9,55 %)
340.817

Općina Gračišće (7,66 %)
273.367

Općina Lupoglav (5,15 %)
183.791

Općina Karojba (7,73 %)
275.865

Općina Motovun – Montona (5,78 %)
206.275

Općina Tinjan (9,58 %)
341.887

Općina Sveti Petar u Šumi (5,26 %)
187.717
65.Suosnivači:JVP POREČ3.777.192

Grad Poreč – Parenzo (67,18 %)
2.537.517

Općina Sveti Lovreč (1,49 %)
56.280

Općina Višnjan – Visignano (2,61 %)
98.585

Općina Kaštelir – Labinci – Castelliere-S. Domenica (1,36 %)
51.370

Općina Vižinada – Visinada (1,44 %)
54.392

Općina Vrsar – Orsera (13,50 %)
509.921

Općina Funtana – Fontane (5,70 %)
215.300

Općina Tar – Vabriga – Torre – Abrega (6,72 %)
253.827
66.Suosnivači:JVP ROVINJ3.483.503

Grad Rovinj – Rovigno (88,17 %)
3.071.404

Općina Bale – Valle (2,10 %)
73.154

Općina Kanfanar (3,20 %)
111.472

Općina Žminj (6,53 %)
227.473
67.Suosnivači:JVP LABIN3.267.548

Grad Labin (49,90 %)
1.630.507

Općina Pićan (8,20 %)
267.939

Općina Raša (15,90 %)
519.540

Općina Kršan (13,20 %)
431.316

Općina Sveta Nedelja (12,80 %)
418.246
68.Suosnivači:JVP BUZET2.615.742

Grad Buzet (80 %)
2.092.594

Općina Lanišće (20 %)
523.148
69.Suosnivači:JVP UMAG4.413.452

Grad Umag – Umago (51,40 %)
2.268.514

Grad Novigrad – Cittanova (16,58 %)
731.750

Grad Buje – Buie (19,77 %)
872.540

Općina Grožnjan – Grisignana (2,81 %)
124.018

Općina Brtonigla – Verteneglio (6,20 %)
273.634

Općina Oprtalj – Portole (3,24 %)
142.996
70.Grad DubrovnikJVP DUBROVAČKI VATROGASCI8.774.005
71.Općina KonavleJVP KONAVLE2.094.012
72.Općina Dubrovačko primorjeJVP DUBROVAČKO PRIMORJE1.963.268
73.Grad PločeJVP PLOČE2.212.293
74.Grad MetkovićJVP METKOVIĆ2.108.972
75.Općina MljetJVP MLJET1.922.081
76.Suosnivači:JVP ČAKOVEC5.061.837

Grad Čakovec (56,64 %)
2.867.025

Općina Belica (2,28 %)
115.410

Općina Dekanovec (0,97 %)
49.100

Općina Domašinec (1,20 %)
60.742

Općina Gornji Mihaljevec (0,98 %)
49.606

Općina Mala Subotica (3,22 %)
162.991

Općina Nedelišće (13,08 %)
662.088

Općina Orehovica (0,91 %)
46.063

Općina Podturen (3,96 %)
200.449

Općina Pribislavec (2,36 %)
119.459

Općina Selnica (1,43 %)
72.384

Općina Strahoninec (3,10 %)
156.917

Općina Sveti Juraj na bregu (3,94 %)
199.436

Općina Šenkovec (4,65 %)
235.375

Općina Vratišinec (1,28 %)
64.792
SVEUKUPNO341.484.990