NN 129/2019 (31.12.2019.), Odluka o porezima Grada Benkovca

Grad Benkovac

2621

Na temelju članka 20. i 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16. i 101/17.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.) i članka 28. Statuta Grada Benkovca (»Službeni glasnik«, broj 5/09., 3/10., 4/10., 1/13., 2/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Benkovca na 17. sjednici održnoj 19. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA BENKOVCA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom se utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Benkovcu, stope i visina poreza te način obračuna i plaćanja a sve u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.)

Gradski porezi prihod su Proračuna Grada Benkovca.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada Benkovca su:

– Prirez porezu na dohodak

– Porez na potrošnju

– Porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5 %.

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak uplaćuje se u korist Proračuna Grada Benkovca (Prijelazni račun »Poreza i prireza na dohodak«)

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % na propisanu osnovicu.

Članak 6.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Porez na kuće za odmor4 plaća se u iznosu od 10,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor i to jednom godišnje.

Članak 8.

Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi Upravni odjel za proračun i financije Grada Benkovca, a plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o razrezu poreza.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima grada Benkovca (Službeni glasnik«, broj 3/18., te Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Benkovca (»Službeni glasnik«, broj 4/18.).

Članak 10.

Ova Odluka će se objaviti u Službenom glasniku Grada Benkovca i u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Benkovca.

Klasa: 410-01-19-01/3
Urbroj: 2198/27-01-19-2
Benkovac, 19. prosinca 2019.

Predsjednik
Boris Erceg, v. r.