NN 129/2019 (31.12.2019.), Odluka o gradskim porezima Grada Donjeg Miholjca

GRAD DONJI MIHOLJAC

2622

Na temelju članka 42., a u svezi s člankom 67. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članka 18. Statuta Grada Donjeg Miholjca (»Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca« br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 1/18.) te prethodne Suglas­nosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 1/17.) Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na 23. sjednici održanoj 12. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O GRADSKIM POREZIMA GRADA DONJEG MIHOLJCA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koje uvodi Grad Donji Miholjac, visina stope poreza i nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza.

Članak 2.

Grad Donji Miholjac uvodi sljedeće gradske poreze:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

II. PRIREZ POREZU NA DOHODAK

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 8 %.

III. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

IV. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 5.

Porez na kuće za odmor na području Grada Donjeg Miholjca utvrđuje se u iznosu od 11,00 kn/m² korisne površine godišnje.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 6.

Javna površina je svaka površina javne namjene čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta i javne prometne površine te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi ne održavaju kao javne teste prema posebnom zakonu).

Članak 7.

Na području Grada Donjeg Miholjca za obračun poreza na korištenje javnih površina utvrđuju se 3 (tri) zone, i to:

I. ZONA ulice unutar naselja Donji Miholjac: Kolodvorska ulica od k.br. 2 do 28 i od 1 do 35, Trg Ante Starčevića, Vukovarska od k.br. 2 do 30 i od 1 do 7, A. Harambašića k.br. 1 i 2, Basaričekova ulica, Naselje Tržnica, Prilaz stadionu, Ivana Gorana Kovačića, Stjepana Radića od k.br. 2 do 22 i od 1 do 15, Gajeva od k.br. 1 do 5, Kralja Zvonimira, Dobriše Cesarića, Augusta Cesarca, Zlatka Balokovića, Augusta Šenoe, Petra Preradovića k.br. 2 do 20 i od k.br. 1 do 9, Alojzija Stepinca, Zrinsko-frankopanska

II. ZONA ulice unutar naselja Donji Miholjac: Vatroslava Lisinskog, 2. Kolodvorskaod k.br. 28 do kraja i od 37 do kraja, Josipa Kozarca, Ivana Gundulića, A. Harambašića od k.br. 4 i 3 do kraja, Vukovarska od k.br. 32 i 9 do kraja, Andrije Kačića, Pavla Radića, Vladimira Nazora, Eugena Kvaternika, Đanovačka, Kralja Držislava od k.br. 1 do 10, Ruđera Boškovića, Ivana Vajde od k.br. 2 do 10 i od 1 do 13, Stjepana Radića od k.br. 24 i 17 do kraja, Eugena Kumičića, Antuna Branka Šimića, Kralja Tomislava, S. S. Kranjčevića, Petra Preradovića od k.br. 22 i od 11 do kraja, Mihanovićeva, Kneza Branimira, Prilaz Hobođu, Kneza Trpimira, J. J. Strossmayera, Majur (osim k.br. 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20/a i 21), Gajeva od k.br. 6 do kraja, Katarine Zrinski do k.br. 13., Matije Gupca, Ivana Zajca (osim k.br. 1 i 2), Ivana Meštrovića, Gorica, Ciglana, Bana Jelačića, Ivana Mažuranića, Prilaz ribnjaku, Kneza Domagoja, Franje Kuhača.

III. ZONA ulice unutar naselja Donji Miholjac i sve ulice prigradskih naselja: Naselje Gorica, Kralja Držislava k.br. 11 i 12, Ivana Zajca k.br. 1 i 2, Katarine Zrinski k.br. 15, Ivana Vajde k.br. 15, 17 i 19, Majur k.br. 13, 15, 17, 18, 19, 20, 20/a i 21, Sajmište, Ciglana k.br. 14 i 22, Industrijska zona Janjevci, Poslovna zona Lanik, Naselje Rakitovica, Naselje Sveti Đurađ, Naselje Podgajci Podravski, Naselje Golinci, Naselje Radikovci, Naselje Miholjački Poreč.

Članak 8.

Prema zoni i namjeni korištenja javne površine, porez na korištenje javne površine za zauzimanje prostora javne površine plaća se kako slijedi:

a) za postavu kioska i montažnog objekta privremenog karaktera:

I. ZONA2.000,00 kn godišnje
II. ZONA1.500,00 kn godišnje
III. ZONA1.000,00 kn godišnje.


Porez na korištenje javnih površina plaća za broj mjeseci korištenja javne površine u tekućoj godini, i to:

1. za postavljanje ljetnih vrtova i terasa ispred ugostiteljskih objekata u iznosu od

I. ZONA9,00 kn/m² mjesečno
II. ZONA5,00 kn/m² mjesečno
III. ZONA4,00 kn/m² mjesečno.


2. za cirkuse, zabavne parkove i slično5,00 kn/m² mjesečno
3. za postavljanje automata za sladoled pečenje kestena, kukuruza i slično80,00 kn/m² mjesečno.


Članak 9.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih panoa plaća se godišnje u visini kako slijedi:

– reklamni pano do 2 m²500,00 kn
– reklamni pano površine veće od 2 m²1.000,00 kn
– za korištenje javnih površina namijenjenih za košenje, livade, ispašu i sl. – dodatno50,00 kn
– za korištenje javnih površina za parkiralište – dodatno100,00 kn.


Članak 10.

Obveznici poreza za korištenje javnih površina za postavljanje šatora za obavljanje ugostiteljskih usluga plaćaju porez na korištenje javnih površina – dnevno za šator veličine

– do 25 m²300,00 kn
– od 25 m² do 50 m²500,00 kn
– 50 m² i više700,00 kn.


Obveznici poreza na korištenje javnih površina za postavljanje štandova za prodaju robe na prigodne dane, kao što su Dan grada, blagdan Velike Gospe, blagdan Svih svetih, Božić, Uskrs, Nova godina i slično, plaćaju porez na korištenje javne površine dnevno u iznosu od 100,00 kn.

Članak 11.

Obveznici poreza za korištenje javnih površina koji koriste javnu površinu za prodaju poljoprivrednih proizvoda, cvijeća i božićnih jelki plaćaju porez na korištenje javnih površina dnevno 15,00 kn.

VI. NADLEŽNO TIJELO ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU POREZA

Članak 12.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih gradskih poreza iz članka 2. ove Odluke prenose se na Ministarstvo financija – Poreznu upravu, u skladu s odredbama Zakona i Suglasnosti Ministarstva financija.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za NAPLATU JAVNIH PRIHODA (Financijska agencija) da naknadu koja pripada Poreznoj upravi, u visini od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda, obračuna i uplati u Državni proračun, i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Na sve što nije uređeno ovom odlukom, a odnosi se na naplatu lokalnih poreza, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Donjeg Miholjca«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima (»Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca« br. 9/17.).

Klasa: 410-01/19-01/3
Urbroj: 2115/01-01-19-3
Donji Miholjac, 12. prosinca 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Lukačević, v. r.