NN 129/2019 (31.12.2019.), Odluka o lokalnim porezima Grada Dubrovnika

Grad Dubrovnik

2623

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika (»Službeni glasnik Grada Dubrovnika«, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18 Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 26. sjednici, održanoj 10. prosinca 2019., donijelo je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA GRADA DUBROVNIKA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju lokalni porezi koji su izvori prihoda Grada Dubrovnika, stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Lokalni porezi Grada Dubrovnika su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3 %.

Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se 15,00 kn/m² korisne površine kuće za odmor.

III. UTVRĐIVANJE I NAPLATA

Članak 6.

Poslove utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor obavlja Grad Dubrovnik, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika (»Narodne novine«, broj 49/2017 i 125/17).

Članak 8.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Grada Dubrovnika« i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. g., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/19-01/03
Urbroj: 2117/01-09-19-03
Dubrovnik, 10. prosinca 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća
mr. sc. Marko Potrebica, v. r.