NN 129/2019 (31.12.2019.), Odluka o općinskim porezima Općine Hrašćina

Općina Hrašćina

2625

Na temelju članka 20. stavka 1. i članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.), te članka 21. Statuta Općine Hrašćina (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 18/09. 5/12., 11/13., 10/18.) Općinsko vijeće Općine Hrašćina na 16. sjednici održanoj 15. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE HRAŠĆINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje vrsta poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja općinskih poreza koji su prihod Proračuna Općine Hrašćina.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

1. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina.

Članak 3.

1. Prirez porezu na dohodak

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi 5%.

Članak 4.

2. Porez na potrošnju

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

Članak 5.

3. Porez na kuće za odmor

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje u iznosu od 7,00 kn/m2 korisne površine kuće za odmor.

Članak 6.

4. Porez na korištenje javnih površina

Pod javnim površinama podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišno-knjižnoj evidenciji kojima po posebnim propisima upravlja Općina Hrašćina (ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine, parkovi, parkirališta i druge površine).

Pravo na korištenje javne površine, namjenu, rok i uvjete korištenja javne površine temeljem zahtjeva korisnika, utvrđuje Općinski načelnik izdavanjem odobrenja o korištenju javne površine.

Odobrenje Općinskog načelnika o korištenju javne površine izdaje se prije početka korištenja dodijeljene javne površine.

Razdoblje oporezivanja je vrijeme korištenja javne površine.

Članak 7.

Na korištenje javnih površina obračunava se i plaća porez od 5,00 kuna/m2 dnevno i to za sljedeće djelatnosti:

– pokretne naprave za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i ostalih djelatnosti

(stolovi, stolice, suncobrani, šatori, tende, nadstrešnice, ugostiteljske prikolice, djelatnost cirkusa, luna parka i drugih zabavnih sadržaja i igara na sreću, automobili kao izložbeni primjerci, izlaganje robe van izloga i sl.)

– za postavu reklamnih panoa, natpisnih ploča i sl.

U slučaju korištenja javne površine za postavljanje pokretne naprave iz stavka 1. ove Odluke višemjesečno ili godišnje razdoblje, obveznik plaćanja poreza na korištenje javne površine plaća porez u visini od 50,00 kuna mjesečno.

Članak 8.

Od plaćanja poreza na korištenje javnih površina izuzimaju se aktivnosti za humanitarnu, kulturnu, sportsku, prosvjetno-edukativnu djelatnost i zdravstvene usluge te ostale manifestacije koje su u interesu Općine Hrašćina.

Članak 9.

Poslovi u vezi s razrezom, evidentiranjem i naplatom poreza na korištenje javnih površina u nadležnosti su Jedinstvenog upravnog odjela Općine Hrašćina.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Općina Hrašćina poslove utvrđivanja, evidentiranja naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza – poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor, povjerava Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, a nadležno porezno tijelo je stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava dužna je do 15-og u mjesecu, za prethodni mjesec Općini Hrašćina dostaviti izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 11.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupaka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Hrašćina (»Službeni glasnik KZŽ« br. 47/2017.).

Članak 13.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 410-01/19-01/03
Urbroj: 2211/03-19-06
Trgovišće, 15. prosinca 2019.

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Hrašćina
Željko Zozoli, v. r.