NN 10/2020 (24.1.2020.), Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2020. godinu

Hrvatski sabor

184

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 17. siječnja 2020. donio je

PLAN

USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2020. GODINU

REDNI BROJZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

I. KVARTAL

1.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju (MFIN)
2.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (MFIN)
3.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (MFIN)
4.Zakon o provedbi Uredbe EU 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu transparentnost i standardiziranu sekuritizaciju (MFIN)
5.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (MFIN)
6.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama (MFIN)
7.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1150 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o promicanju pravednosti i transparentnosti za poslovne korisnike usluga internetskog posredovanja (MGPO)
8.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (MGPO)
9.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima (MGPU)
10.Zakon o elektroničkim medijima (MINK)
11.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (MINK)
12.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (MMPI)
13.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (MMPI)
14.Zakon izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu (MINPOLJ)
15.Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (MINPOLJ)
16.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akvakulturi (MINPOLJ)
17.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu (MP)
18.Ovršni zakon (MP)
19.Zakon o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku (MRMS)
20.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (MRMS)
21.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina (MRMS)
22.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (MUP)
23.Zakon o socijalnoj skrbi (MDOMSP)
24.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina (MZOE)
25.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (MZOE)
26.Zakon o gospodarenju otpadom (MZOE)
27.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu toplinske energije (MZOE)
28.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o energetskoj učinkovitosti (MZOE)
29.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (MZOE)
30.Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (MZ)
31.Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od buke (MZ)
32.Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (DGU)
33.Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (DZIV)
34.Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (DZS)
35.Zakon o službenoj statistici (DZS)
36.Zakon o strancima (MUP)

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

II. KVARTAL

37.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi (MINPOLJ)
38.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (MP)
39.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva (MUP)
40.Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/452 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uspostavi okvira za provjeru izravnih stranih ulaganja u Uniji (MVEP)
41.Zakon o sustavu civilne zaštite (MUP)
ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

III. KVARTAL

42.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost (MFIN)
43.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava (MFIN)
44.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama (MFIN)
45.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata (MFIN)
46.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (MGPO)
47.Zakon o elektroničkim komunikacijama (MMPI)
48.Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (MMPI)
49.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (MINPOLJ)
50.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vinu (MINPOLJ)
51.Zakon o održivoj uporabi pesticida (MINPOLJ)
52.Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (MINPOLJ)
53.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (MP)
54.Zakon o tržištu električne energije (MZOE)
ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOG SABORA

IV. KVARTAL

55.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (MFIN)
56.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (MP)
57.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osobnoj iskaznici (MUP)
58.Zakon o kritičnoj infrastrukturi (MUP)
59.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (MU)
60.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama (MZOE)
61.Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (MZOE)
62.Zakon o kibernetičkoj sigurnosnoj certifikaciji (SDURDD)

Klasa: 022-03/19-01/246

Zagreb, 17. siječnja 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.