NN 1/2020 (2.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

MINISTARSTVO FINANCIJA

10

Na temelju članka 108. stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POLUGODIŠNJEM I GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Članak 1.

U Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, br. 24/13 i 102/17) u članku 6. stavku 4. riječ »isključivo« zamjenjuje se riječima: »u okviru svake aktivnosti i projekta i zbrojno«.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija odnosno koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka za proračunsku godinu sadrži i stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo ili preuzelo Ministarstvo financija odnosno koje je ugovorila ili preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na početku i na kraju proračunske godine, kao i iznose otplata navedenih obveza raspoređene prema dospijeću u narednim godinama.

(3) Sastavni dio izvještaja o zaduživanju iz stavka 1. ovoga članka je izvještaj o zajmovima i potraživanjima za dane zajmove koje je u ime Republike Hrvatske ugovorilo Ministarstvo financija odnosno koje je ugovorila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sadrži pregled danih zajmova i potraživanja za dane zajmove u izvještajnom razdoblju.

(4) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka daje se u obliku obrazloženja koje je opisno, brojčano, s grafičkim prikazima ili kombinacija navedenog.«

Članak 3.

U članku 12. u stavku 2. podstavku 3. briše se točka i dodaje se veznik: »te«, a iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

» – obrazloženje izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.«

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Uz sadržaj iz stavka 2. ovoga članka, obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna sadrži i informacije o propisanom načinu iskazivanja prihoda i rashoda u vezi s pomoćima EU, podatke o potraživanjima iz fondova EU za isplaćena sredstva korisnicima te o obvezama za primljene predujmove iz fondova EU kojima decentralizirano upravljaju institucije Republike Hrvatske.«

Članak 4.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se od izrade godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. godinu koji se izrađuje u 2020. godini i nadalje.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-02/19-01/76

Urbroj: 513-05-02-19-1

Zagreb, 30. prosinca 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.