NN 1/2020 (2.1.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registru stvarnih vlasnika

MINISTARSTVO FINANCIJA

11

Na temelju članka 32. stavka 8. i članka 148. stavka 9. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, broj 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o Registru stvarnih vlasnika (»Narodne novine«, broj 53/19) u članku 2. točki 3) riječi »od strane banke« zamjenjuju se riječima »od strane obveznika s obligatornim pristupom ili obveznika s fakultativnim pristupom«.

U točki 9) zarez ispred riječi »fundacije« i riječ »fundacije« brišu se.

Iza točke 13) dodaje se nova točka 14) koja glasi:

»14) Sustav e-Građani jest sustav uspostavljen s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije građana i javnog sektora te povećanja transparentnosti pružanja javnih usluga«.

Dosadašnje točke 14), 15), 16) i 17) postaju točke 15), 16), 17) i 18).

Dosadašnja točka 14), koja postaje točka 15), mijenja se i glasi:

»15) Trust jest trust i s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) Zakona, a obuhvaća trust, fiducij, treuhand, fideicomiso i druge slične pravne oblike stranoga prava čiji upravitelj ili osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u članku 31. stavku 1. Zakona ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj, ili čiji upravitelj ili osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u članku 31. stavku 1. Zakona nema prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ni u drugoj državi članici, a u ime trusta ili s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava u Republici Hrvatskoj stječe nekretnine ili uspostavlja poslovni odnos s obveznikom iz članka 9. Zakona«.

U dosadašnjoj točki 15), koja postaje točka 16) iza riječi »iz članka 32. stavka 1. točke b) Zakona« dodaju se riječi »ili osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u članku 31. stavku 1. Zakona«.

Članak 2.

U članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, pravni subjekti iz stavka 1. ovoga članka kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač, nisu dužni upisati u Registar podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima).«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Iznimno od stavaka 1. do 6. ovoga članka, dioničko društvo, čijim se financijskim instrumentima trguje na burzi ili uređenom tržištu u jednoj ili više država članica u skladu s propisima u Europskoj uniji ili u trećoj državi, pod uvjetom da u toj trećoj državi vrijede zahtjevi za objavljivanje podataka u skladu s propisima u Europskoj uniji, koji osiguravaju odgovarajuću transparentnost podataka o stvarnim vlasnicima, u Registar upisuje samo podatke o tome na kojoj burzi kotira i od kada, te ima li izdane dionice na donositelja.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, dionička društva kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač, nisu dužna upisati u Registar podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima).«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 6. mijenja se i glasi: »Podatci o stvarnom vlasniku udruge i zaklade«.

U članku 6. stavak 1. riječi »udruge, zaklade i fundacije« zamjenjuju se riječima »udruge i zaklade«.

U stavku 3. riječi »udruge, zaklade ili fundacije« zamjenjuju se riječima »udruge ili zaklade«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, udruge i zaklade kojima je Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave jedini osnivač, nisu dužne upisati u Registar podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima).«.

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. riječi »ili upravitelj trusta« brišu se.

U stavku 2. riječi »ili upravitelj trusta« brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4 koji glase:

»(3) Upravitelj trusta dužan je upisati u Registar odgovarajuće podatke iz članka 7. ovoga Pravilnika preko poslovnice Agencije korištenjem Obrasca iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(4) Upravitelj trusta može ovlastiti opunomoćenika da upiše podatke iz stavka 3. ovoga članka u Registar preko poslovnice Agencije.«.

Dosadašnji stavci 3., 4., 5., i 6. postaju stavci 5., 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 6., riječi »stavkom 3.« zamjenjuju se riječima »stavkom 5.«.

U dosadašnjem stavku 5., koji postaje stavak 7., riječi: »stavaka 3. i 4.« zamjenjuju se riječima »stavaka 5. i 6.«.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi:

»(8) U slučajevima iz stavka 7. ovoga članka, pravni subjekt ili upravitelj trusta dužan je upisati podatke o stvarnom vlasniku (stvarnim vlasnicima) u Registar sukladno odredbama ovoga Pravilnika nakon što podatci iz stavaka 5. i 6. ovoga članka budu ažurirani u nadležnom matičnom registru.«.

Iza stavka 8. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Ako trustu nije izdan OIB, upravitelj trusta u Obrazac iz članka 17. ovoga Pravilnika upisuje registracijski broj koji je trustu za kojega se upisuju podatci o stvarnom vlasniku u Registar dodijeljen u inozemnom registru uključujući i državu registra te naziv registra, a ako takav broj ne postoji, Agencija prilikom upisa podataka u Registar trustu dodjeljuje broj koji se koristi kao identifikator.«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 7. riječi »stavaka 3. i 4.« zamjenjuju se riječima »stavaka 5. i 6.«.

U stavku 8. riječi »stavcima 5. i 6.« zamjenjuju se riječima »stavcima 7. i 8.«.

Članak 7.

U članku 14. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Upravitelj trusta je dužan za trust koji je postao obveznik OIB-a u Republici Hrvatskoj unijeti podatak o stvarnom vlasniku trusta u roku od 30 dana od:

1. prijave prebivališta u Republici Hrvatskoj ako je upravitelj trusta fizička osoba

2. osnivanja sjedišta u Republici Hrvatskoj ako je upravitelj trusta pravna osoba

3. kada je upravitelj trusta u ime trusta stekao nekretninu u Republici Hrvatskoj ili

4. kada je upravitelj trusta u ime trusta uspostavio poslovni odnos s obveznikom iz članka 9. Zakona.«.

Članak 8.

U članku 15. stavku 4. riječi »Udruga, zaklada ili fundacija« zamjenjuju se riječima »Udruga ili zaklada«.

Članak 9.

U članku 17. stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»(3) Pravni subjekt iz članka 6. ovoga Pravilnika upisuje podatke iz članaka 6. i 8. ovoga Pravilnika u Obrazac RSV-3-II koji je zajedno s privitkom Obrascu i Uputom za popunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.

(4) Upravitelj trusta iz članka 7. ovoga Pravilnika upisuje podatke iz članaka 7. i 8. ovoga Pravilnika u Obrazac RSV-4-II koji je zajedno s privitcima Obrascu i Uputom za popunjavanje obrasca sastavni dio ovoga Pravilnika.

(5) Obrasci iz stavaka 1. do 4. ovoga članka popunjavaju se sukladno članku 11. stavcima 1. i 3. ovoga Pravilnika.«.

Članak 10.

U članku 18. stavku 2. točki 2. između brojeva 5. 9. dodaje se riječ »i«.

U stavku 2. točki 3. između brojeva 6. 8. dodaje se riječ »i« te se riječi »Obrazac RSV-3« zamjenjuju riječima »Obrazac RSV-3-II«.

U stavku 2. točki 4. riječi »Obrazac RSV-4« zamjenjuju se riječima »Obrazac RSV-4-II«.

Članak 11.

U članku 20. stavku 1. točki 2. riječi »od strane banaka« brišu se.

Članak 12.

U članku 21. stavku 2. riječi »samo bankama« zamjenjuju se riječima »obveznicima s obligatornim pristupom i obveznicima s fakultativnim pristupom. Agencija je dužna osigurati da obveznici s obligatornim pristupom i obveznici s fakultativnim pristupom inicijalno preuzimaju podatke iz Registra i preuzimaju promjene iz Registra samo za svoje stranke«.

Članak 13.

U članku 22. stavku 2. riječi »ovlaštene osobe« zamjenjuju se riječima »osobe ovlaštene za zastupanje«.

Članak 14.

U članku 23. stavak 3. briše se.

Članak 15.

U članku 24. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Obveznik iz stavka 2. ovoga članka može prilikom provedbe mjera dubinske analize stranke sukladno odredbama Zakona ostvariti neizravan uvid u podatke iz Registra na način da od stranke zatraži izvadak iz Registra.«.

Članak 16.

U članku 25. stavku 2. točki 3. podtočke h) do j) mijenjaju se i glase:

»h) trgovine ili posredovanja u trgovini umjetničkim djelima i antikvitetima, među ostalim, kada se time bave umjetničke galerije i aukcijske kuće, pri svakoj transakciji u vrijednosti od 75.000,00 kuna i većoj, bez obzira na to je li riječ o jednokratnoj transakciji ili o više transakcija koje su međusobno očigledno povezane i koje ukupno dosežu vrijednost od 75.000,00 kuna i veću

i) pohranjivanja umjetničkih djela ili trgovine umjetničkim djelima ili posredovanja u trgovini umjetničkim djelima, kada se navedeno odvija u slobodnim zonama, pri svakoj transakciji u vrijednosti od 75.000,00 kuna i većoj, bez obzira na to je li riječ o jednokratnoj transakciji ili o više transakcija koje su međusobno očigledno povezane i koje ukupno dosežu vrijednost od 75.000,00 kuna i veću

j) posredovanja u prometu nekretninama, uključujući i kada posreduju u iznajmljivanju nekretnina, ali samo u vezi s transakcijama u kojima je mjesečna najamnina u vrijednosti od 75.000,00 kuna i većoj«.

U stavku 2. točki 3. iza podtočke j) dodaju se podtočke k) i l) koje glase:

»k) pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

l) pružanja skrbničke usluge novčanika«.

U stavku 2. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. ostale osobe koje se obvežu da će izravno ili pomoću drugih osoba s kojima su te ostale osobe povezane pružati materijalnu pomoć, potporu ili savjete o poreznim pitanjima kao glavnu poslovnu djelatnost ili profesionalnu aktivnost«.

U stavku 2. dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Članak 17.

Iza članka 30. dodaju se članci 30.a i 30.b i naslovi iznad njih koji glase:

»Prijavljivanje neusklađenosti informacija o stvarnom vlasništvu koje su dostupne obvezniku ili državnom tijelu s informacijama koje se nalaze u Registru

Članak 30.a

(1) U skladu s člankom 35.a stavkom 1. Zakona obveznik iz članka 9. Zakona je dužan pisanim putem obavijestiti Ured kada utvrdi da postoji neusklađenost između informacija o fizičkoj osobi (fizičkim osobama) stvarnom vlasniku pojedinog pravnog subjekta ili trusta dostupnih u Registru i informacija o fizičkoj osobi (fizičkim osobama) stvarnom vlasniku koje su dostupne tome obvezniku.

(2) Obveznik iz članka 9. Zakona u pisanoj obavijesti iz stavka 1. ovoga članka navodi sljedeće podatke o fizičkoj osobi (fizičkim osobama) stvarnom vlasniku:

1. ime i prezime

2. podatke iz članka 33. stavka 1. Zakona u mjeri u kojoj su ti podaci dostupni obvezniku.

(3) Obveznik iz članka 9. Zakona dužan je u skladu sa stavcima 1. i 2. ovoga članka obavijestiti Ured najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je utvrdio da postoji neusklađenost između informacija o fizičkoj osobi (fizičkim osobama) stvarnom vlasniku pojedinog pravnog subjekta ili trusta dostupnih u Registru i informacija o fizičkoj osobi (fizičkim osobama) stvarnom vlasniku koje su dostupne tome obvezniku.

(4) U skladu s člankom 35.a stavkom 2. Zakona javnopravna i druga tijela iz članka 120. Zakona dužna su pisanim putem obavijestiti Ured kada utvrde da postoji neusklađenost između informacija o fizičkoj osobi (fizičkim osobama) stvarnom vlasniku pojedinog pravnog subjekta ili trusta dostupnih u Registru i informacija o fizičkoj osobi (fizičkim osobama) stvarnom vlasniku pojedinog pravnog subjekta ili trusta koje su dostupne tome tijelu.

(5) Javnopravna i druga tijela iz članka 120. Zakona u pisanoj obavijesti iz stavka 4. ovoga članka navode sljedeće podatke o fizičkoj osobi (fizičkim osobama) stvarnom vlasniku:

1. ime i prezime

2. podatke iz članka 33. stavka 1. Zakona u mjeri u kojoj su ti podaci dostupni tome tijelu.

(6) Javnopravna i druga tijela iz članka 120. Zakona dužna su u skladu sa stavcima 4. i 5. ovoga članka obavijestiti Ured najkasnije u roku od 15 dana od dana kada su utvrdili da postoji neusklađenost između informacija o fizičkoj osobi (fizičkim osobama) stvarnom vlasniku pojedinog pravnog subjekta ili trusta dostupnih u Registru i informacija o fizičkoj osobi (fizičkim osobama) stvarnom vlasniku koje su dostupne tome tijelu.

(7) Ured o obavijestima iz stavaka 1. i 4. ovoga članka pisanim putem obavještava Poreznu upravu i Financijsku agenciju radi postupanja iz njihove nadležnosti sukladno odredbama Zakona.

(8) Ured u pisanoj obavijesti iz stavka 7. ovoga članka navodi podatke iz stavaka 2. i 5. ovoga članka.

Javna dostupnost podataka iz Registra domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama

Članak 30.b

(1) Podaci iz Registra propisani člankom 35. Zakona (ime i prezime, država prebivališta, mjesec i godina rođenja, državljanstvo, priroda i opseg stvarnoga vlasništva) dostupni su domaćim ili stranim fizičkim i pravnim osobama putem sustava e-Građani.

(2) Za pristup podacima sukladno stavku 1. ovoga članka ne naplaćuje se naknada.«.

Članak 18.

U članku 31. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Ne naplaćuje se naknada pravnom subjektu ili upravitelju trusta, ili opunomoćeniku pravnog subjekta ili upravitelja trusta, kada zatraži izdavanje izvatka iz Registra u poslovnici Agencije prilikom prvog upisa u Registar odnosno prilikom ažuriranja podataka u Registru.

(3) Svako dodatno izdavanje izvatka iz Registra u poslovnici Agencije, osim onih izvadaka propisanih u stavku 2. ovoga članka, naplaćuje se prema Cjeniku kojeg donosi Agencija uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.«.

Članak 19.

U članku 32. stavku 2. riječ »banka« zamjenjuje se riječima »obveznik s obligatornim pristupom i obveznik s fakultativnim pristupom«.

Članak 20.

Članak 33. briše se.

Članak 21.

U članku 34. stavku 2. iza riječi »propisano Zakonom« dodaju se riječi »ili se radi o javno dostupnim podacima u skladu s odredbama Zakona«.

Završne odredbe

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 470-06/19-04/1
Urbroj: 513-12-3/041-19-3
Zagreb, 2. siječnja 2020.

Potpredsjednik Vlade
i ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRAZAC ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Obrazac RSV-3-II

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RSV-3-II ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-3-II (dalje u tekstu: Obrazac) za unos podataka u Registar stvarnih vlasnika. Sastavni dio Obrasca je Privitak Obrascu RSV-3-II (dalje u tekstu: Privitak). Privitak se popunjava ako pravni subjekt ima više od jednog stvarnog vlasnika.

Stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku (članak 4. točka 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Narodne novine, broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon).

Obrazac RSV-3-II popunjavaju sljedeći pravni subjekti: udruga i zaklada (pravni subjekt iz članka 32. stavka 1. točke a) podtočaka 3., 4. Zakona).

Rubrike ovoga Obrasca ili Privitka koje nije potrebno popuniti sukladno ovoj Uputi potrebno je precrtati prilikom predaje ovoga Obrasca ili Privitka u poslovnici Financijske agencije. Kada pravni subjekt upisuje podatke u Registar korištenjem web aplikacije, aplikacija prikazuje samo rubrike Obrasca ili Privitka koje je potrebno popuniti.

Obrazac je moguće popuniti na računalu te ga ispisati, a nakon ispisa potrebno je potpisati Obrazac sukladno točkama 25. i 26. ove Upute. Također, Obrazac je moguće ispisati i ručno popuniti. Obrazac se u tiskanom obliku popunjava čitljivo velikim tiskanim slovima. Navedeno se odnosi i na Privitak ovome Obrascu.

Prilikom predaje popunjenog i potpisanog Obrasca u poslovnici Financijske agencije osoba ovlaštena za upis podataka u Registar uz Obrazac prilaže presliku vlastitog službenog osobnog dokumenta. Ako osoba predaje Obrazac u svojstvu opunomoćenika tada prilaže i punomoć.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE a) PODTOČAKA 3., 4. ZAKONA« (rubrika 1 do 7) upisuju se podatci o pravnom subjektu: osobni identifikacijski broj (OIB), naziv, sjedište i pravni oblik pravnog subjekta, ima li pravni subjekt složenu vlasničku strukturu (priložen grafički prikaz vlasničke strukture i/ili napomena).

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je pravnom subjektu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv pravnog subjekta pod kojim je pravni subjekt upisan u nadležnom registru (Registar udruga ili Registar zaklada).

3. U rubriku 3 »Sjedište« upisuje se adresa sjedišta pravnog subjekta: ulica i kućni broj, mjesto i država.

4. U rubriku 4 »Pravni oblik« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu pravnog oblika pravnog subjekta.

5. U rubriku 5 »Složena vlasnička struktura« upisuje se oznaka »x« u polje »Da« ili »Ne« ovisno ima li pravni subjekt složenu vlasničku strukturu ili ne.

Sukladno članku 2. točki 13. Pravilnika, složena vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalaze dva ili više pravnih subjekata.

Jednostavna vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalazi samo jedan pravni subjekt ili jedan pravni subjekt i fizička osoba (fizičke osobe) ili samo fizička osoba (fizičke osobe).

Ako pravni subjekt ima složenu vlasničku strukturu, tada je obavezan ispuniti najmanje jednu od rubrika 6 ili 7 (priložiti grafički prikaz vlasničke strukture i/ili upisati napomenu).

6. U rubriku 6 »Priložen grafički prikaz vlasničke strukture« pravni subjekt upisuje oznaku »x« u polje »Da« ili »Ne«, ovisno je li grafički prikaz vlasničke strukture priložen Obrascu ili ne. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Da« pravni subjekt prilaže grafički prikaz vlasničke strukture.

7. U rubriku 7 »Napomena« pravni subjekt upisuje dodatno pojašnjenje složene vlasničke strukture u slučaju da je upisao u rubrici 5 da ima složenu vlasničku strukturu, a nije priložio grafički prikaz vlasničke strukture. Također, napomenu je moguće popuniti u svim slučajevima kada pravni subjekt ocijeni da treba dodatno pojasniti vlasničku strukturu. Ako na tiskanom Obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka, tada je potrebno u ovoj rubrici navesti da su Obrascu priloženi dodatni podatci te na posebnom listu papira upisati dodatne podatke i taj papir (papire) priložiti uz Obrazac.

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU (STVARNIM VLASNICIMA)« (rubrike 8 do 20) upisuju se podatci o broju fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici pravnog subjekta te podatci o pojedinoj fizičkoj osobi stvarnom vlasniku pravnog subjekta.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 9 do 15: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva).

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojem nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 10 do 20: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

Sukladno članku 4. točki 42. Zakona stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem. Pojam stvarnog vlasnika detaljnije je definiran člankom 28. Zakona. Sukladno članku 28. stavku 4. Zakona, ako nije moguće identificirati fizičku osobu (osobe) iz članka 28. stavka 1. Zakona, stvarnim vlasnikom udruge ili zaklade može se smatrati svaka fizička osoba ovlaštena za zastupanje.

8. U rubriku 8 »Stvarni vlasnik je« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava je li stvarni vlasnik pravnog subjekta jedna fizička osoba ili su dvije ili više fizičkih osoba stvarni vlasnici pravnog subjekta. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Dvije ili više fizičkih osoba (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati ukupan broj fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici toga pravnog subjekta. U tom slučaju podatci za jednu fizičku osobu stvarnog vlasnika upisuju se u Obrascu a podatci za ostale fizičke osobe stvarne vlasnike pravnog subjekta u Privitku.

9. U rubriku 9 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega pravni subjekt ne popunjava rubriku 9 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

10. U rubriku 10 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

11. U rubriku 11 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

12. U rubriku 12 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

13. U rubriku 13 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

14. U rubriku 14 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

15. U rubriku 15 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 15 potrebno precrtati.

Rubrike 16 do 20 pravni subjekt popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

16. U rubriku 16 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

17. U rubriku 17 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je pravni subjekt u rubrici 16. označio polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

18. U rubriku 18 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 16 i 17.

19. U rubriku 19 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 16 i 17.

20. U rubriku 20 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 16 i 17.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrika 21 do 23) upisuju se podatci o prirodi stvarnog vlasništva, opsegu stvarnog vlasništva i datum od kada vrijede upisani podatci.

21. U rubriku 21 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati prirodu stvarnog vlasništva (primjerice član udruge ili zakladnik zaklade i dr.).

22. U rubriku 22 »Opseg stvarnog vlasništva« pravni subjekt dužan je opisati opseg stvarnog vlasništva ako je pravni subjekt označio u prethodnoj rubrici (rubrika 21) da se radi o »Fizičkoj osobi koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom« ili »Drugo (navesti)«.

Ako je u rubrici 21 pravni subjekt označio polje »Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom« tada je pravni subjekt u rubrici 22 dužan opisati na koji način stvarni vlasnik ostvaruje kontrolni položaj u upravljanju imovinom (primjerice na koji način član udruge upravlja imovinom udruge ili na koji način zakladnik upravlja imovinom zaklade i dr.).

Ako je u rubrici 21 pravni subjekt označio polje »Drugo (navesti)« tada je pravni subjekt u rubriku 22 dužan opisati na koji način stvarni vlasnik ostvaruje svoje stvarno vlasništvo u tom pravnom subjektu (primjerice na koji način član udruge kontrolira udrugu ili na koji način zakladnik kontrolira zakladu i dr.).

Ako je u rubrici 21 ovoga Obrasca označeno polje pod nazivom »Fizička osoba ovlaštena za zastupanje« tada je rubriku 22 potrebno precrtati.

23. U rubriku 23 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 21-22 Obrasca za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 9 do 20 Obrasca. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga pravnog subjekta. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

24. U rubriku 24 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Obrazac u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

25. U rubriku 25 »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

26. U rubriku 26 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 25).

OBRAZAC ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Privitak Obrascu RSV-3-II

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA
OBRASCU RSV-3-II

Privitak Obrascu RSV-3-II (dalje u tekstu: Privitak) potrebno je popuniti ako pravni subjekt ima više od jednog stvarnog vlasnika.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE a) PODTOČAKA 3., 4. ZAKONA« (rubrika 1 do 2) upisuju se podatci o pravnom subjektu: osobni identifikacijski broj (OIB) i naziv.

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je pravnom subjektu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv pravnog subjekta pod kojim je pravni subjekt upisan u nadležnom registru (Registar udruga ili Registar zaklada).

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU« (rubrika 3 do 14) upisuju se podatci o fizičkoj osobi stvarnom vlasniku pravnog subjekta.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 3 do 9: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva).

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojem nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 4 do 14: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

3. U rubriku 3 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega pravni subjekt ne popunjava rubriku 3 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

4. U rubriku 4 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

5. U rubriku 5 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

6. U rubriku 6 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

7. U rubriku 7 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

8. U rubriku 8 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

9. U rubriku 9 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 9 potrebno precrtati.

Rubrike 10 do 14 pravni subjekt popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

10. U rubriku 10 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

11. U rubriku 11 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je pravni subjekt u rubrici 10 označio polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

12. U rubriku 12 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

13. U rubriku 13 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

14. U rubriku 14 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 10 i 11.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrika 15 do 17) upisuju se podatci o prirodi stvarnog vlasništva, opsegu stvarnog vlasništva i datum od kada vrijede upisani podatci.

15. U rubriku 15 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati prirodu stvarnog vlasništva (primjerice član udruge ili zakladnik zaklade i dr.).

16. U rubriku 16 »Opseg stvarnog vlasništva« upisuje se opseg stvarnog vlasništva. Ako je u rubrici 15 pravni subjekt označio polje »Fizička osoba koja ima kontrolni položaj u upravljanju imovinom« tada je pravni subjekt u rubrici 16 dužan opisati na koji način stvarni vlasnik ostvaruje kontrolni položaj u upravljanju imovinom (primjerice na koji način član udruge upravlja imovinom udruge ili na koji način zakladnik upravlja imovinom zaklade i dr.). Ako je u rubrici 15 pravni subjekt označio polje »Drugo (navesti)« tada je pravni subjekt u rubriku 16 dužan opisati na koji način stvarni vlasnik ostvaruje svoje stvarno vlasništvo u tom pravnom subjektu (primjerice na koji način član udruge kontrolira udrugu ili na koji način zakladnik kontrolira zakladu i dr.).

Ako je u rubrici 15 ovoga Obrasca označeno polje pod nazivom »Fizička osoba ovlaštena za zastupanje« tada je rubriku 16 potrebno precrtati.

17. U rubriku 17 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 15-16 Privitka za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 3 do 14 Privitka. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga pravnog subjekta. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

18. U rubriku 18 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Privitak u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

19. U rubriku 19. »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ili opunomoćenik pravne osobe ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac s Privitkom tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac s Privitkom u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

20. U rubriku 20 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 19).

OBRAZAC ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Obrazac RSV-4-II

UPUTA ZA POPUNJAVANJE OBRASCA RSV-4-II ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Ovom Uputom propisan je način popunjavanja Obrasca RSV-4-II (dalje u tekstu: Obrazac) za unos podataka u Registar stvarnih vlasnika. Sastavni dio Obrasca je Privitak 1 Obrascu RSV-4-II (dalje u tekstu: Privitak 1) i Privitak 2 Obrascu RSV-4-II (dalje u tekstu: Privitak 2). Privitak 1 se popunjava ako trust ima više od jednog stvarnog vlasnika. Privitak 2 se popunjava ako je upravitelj trusta pravna osoba.

Stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku (članak 4. točka 42. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Narodne novine, broj: 108/17 i 39/19, dalje u tekstu: Zakon).

Obrazac RSV-4-II popunjava upravitelj trusta za trust i s trustom izjednačeni subjekt stranoga prava iz članka 32. stavka 1. točke b) Zakona (trust, fiducij, treuhand, fideicomiso i drugi slični pravni oblici stranoga prava, dalje u tekstu: trust):

1. čiji upravitelj ili osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u članku 31. stavku 1. Zakona ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ili

2. čiji upravitelj ili osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima opisanima u članku 31. stavku 1. Zakona nema prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj ni u drugoj državi članici, a u ime trusta ili s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava u Republici Hrvatskoj stječe nekretnine ili uspostavlja poslovni odnos s obveznikom iz članka 9. Zakona.

Rubrike ovoga Obrasca ili Privitaka koje nije potrebno popuniti sukladno ovoj Uputi potrebno je precrtati prilikom predaje ovoga Obrasca ili Privitaka u poslovnici Financijske agencije.

Obrazac je moguće popuniti na računalu te ga ispisati, a nakon ispisa potrebno je potpisati Obrazac sukladno točkama 29. i 30. ove Upute. Također, Obrazac je moguće ispisati i ručno popuniti. Obrazac se u tiskanom obliku popunjava čitljivo velikim tiskanim slovima. Navedeno se odnosi i na Privitak 1 i Privitak 2 ovome Obrascu.

Prilikom predaje popunjenog i potpisanog Obrasca u poslovnici Financijske agencije osoba ovlaštena za upis podataka u Registar uz Obrazac prilaže presliku vlastitog službenog osobnog dokumenta. Ako osoba predaje Obrazac u svojstvu opunomoćenika tada prilaže i punomoć.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE B) ZAKONA« (rubrika 1 do 10) upisuju se podatci o trustu: osobni identifikacijski broj (OIB), naziv, registracijskom broju koji je trustu dodijeljen u inozemnom registru, državi registra i nazivu inozemnog registra u kojem je trust registriran, sjedište i pravni oblik trusta, ima li trust složenu vlasničku strukturu (priložen grafički prikaz vlasničke strukture i/ili napomena).

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je trustu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a. Ako trustu nije dodijeljen OIB tu rubriku je potrebno precrtati.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv trusta.

3. U rubriku 3 »Registracijski broj »upisuje se registracijski broj koji je trustu dodijeljen u inozemnom registru.

4. U rubriku 4 »Država registra »upisuje se država u kojoj se nalazi registar u kojem je registriran trust.

5. U rubriku 5 »Naziv registra »upisuje se naziv inozemnog registra u kojem je trust registriran.

6. U rubriku 6 »Sjedište« upisuje se adresa sjedišta trusta: ulica i kućni broj, mjesto i država. Ako trust nema sjedište u ovu rubriku upisuje se prebivalište ili sjedište upravitelja trusta.

7. U rubriku 7 »Pravni oblik« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu pravnog oblika trusta. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv toga pravnog oblika.

8. U rubriku 8 »Složena vlasnička struktura« upisuje se oznaka »x« u polje »Da« ili »Ne« ovisno ima li trust složenu vlasničku strukturu ili ne.

Sukladno članku 2. točki 13. Pravilnika, složena vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalaze dva ili više pravnih subjekata.

Jednostavna vlasnička struktura jest kada se u vlasničkoj strukturi pravnog subjekta ili trusta nalazi samo jedan pravni subjekt ili jedan pravni subjekt i fizička osoba (fizičke osobe) ili samo fizička osoba (fizičke osobe).

Ako trust ima složenu vlasničku strukturu, tada je upravitelj trusta obavezan ispuniti najmanje jednu od rubrika 9 ili 10 (priložiti grafički prikaz vlasničke strukture i/ili upisati napomenu).

9. U rubriku 9 »Priložen grafički prikaz vlasničke strukture« upravitelj trusta upisuje oznaku »x« u polje »Da« ili »Ne«, ovisno je li grafički prikaz vlasničke strukture priložen Obrascu ili ne. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Da« upravitelj trusta prilaže grafički prikaz vlasničke strukture.

10. U rubriku 10 »Napomena« upravitelj trusta upisuje dodatno pojašnjenje složene vlasničke strukture u slučaju da je upisao u rubrici 8 da trust ima složenu vlasničku strukturu, a nije priložio grafički prikaz vlasničke strukture. Također, napomenu je moguće popuniti u svim slučajevima kada upravitelj trusta ocijeni da treba dodatno pojasniti vlasničku strukturu trusta. Ako na tiskanom Obrascu nema dovoljno mjesta za upis podataka, tada je potrebno u ovoj rubrici navesti da su Obrascu priloženi dodatni podatci te na posebnom listu papira upisati dodatne podatke i taj papir (papire) priložiti uz Obrazac.

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU (STVARNIM VLASNICIMA)« (rubrika 11 do 24) podatci o stvarnom vlasniku trusta obuhvaćaju sljedeće podatke za osnivača (osnivače), upravitelja (upravitelje), zaštitnika ili više njih (ako postoji), korisnika ili skupinu korisnika imovine kojom upravitelj trusta upravlja, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili odredivi, osobu (osobe) koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima naprijed opisanima, te druge fizičke osobe koja, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 12 do 18 i rubrika 24: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva).

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojem nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 13 do 24: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina.

Sukladno članku 4. točki 42. Zakona stvarni vlasnik stranke jest svaka fizička osoba (osobe) koja je konačni vlasnik stranke ili kontrolira stranku ili na drugi način njome upravlja, i/ili fizička osoba (osobe) u čije ime se provodi transakcija, uključujući onu fizičku osobu (osobe) koje izvršavaju krajnju učinkovitu kontrolu nad pravnom osobom ili pravnim uređenjem.

Sukladno članku 28. stavak 3. Zakona stvarnim vlasnikom trusta i s njime izjednačenoga subjekta stranoga prava smatra se svaka fizička osoba (ili više njih) iz članka 31. Zakona (osnivač, upravitelj, zaštitnik – ako postoji, korisnik ili skupina korisnika imovine kojom upravlja, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili odredivi, osoba koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima koje obavljaju osnivači, upravitelji, zaštitnici i korisnici trusta te druge fizičke osobe koja izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom ili s njim izjednačenim subjektom stranoga prava) koja u konačnici kontrolira trust ili s njim izjednačeni subjekt stranoga prava, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima.

11. U rubriku 11 »Stvarni vlasnik je« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava je li stvarni vlasnik trusta jedna fizička osoba ili su dvije ili više fizičkih osoba stvarni vlasnici trusta. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Dvije ili više fizičkih osoba (navesti)« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati ukupan broj fizičkih osoba koje su stvarni vlasnici toga trusta. U tom slučaju podatci za jednu fizičku osobu stvarnog vlasnika upisuju se u Obrascu a podatci za ostale fizičke osobe stvarne vlasnike trusta u Privitku 1.

12. U rubriku 12 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega upravitelj trusta ne popunjava rubriku 12 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

13. U rubriku 13 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

14. U rubriku 14 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

15. U rubriku 15 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

16. U rubriku 16 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

17. U rubriku 17 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

18. U rubriku 18 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 18 potrebno precrtati.

Rubrike 19 do 23 upravitelj trusta popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

19. U rubriku 19 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

20. U rubriku 20 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je upravitelj trusta u rubrici 19 označio polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

21. U rubriku 21 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je upravitelj trusta upisao podatke u rubrike 19 i 20.

22. U rubriku 22 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je upravitelj trusta upisao podatke u rubrike 19 i 20.

23. U rubriku 23 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je upravitelj trusta upisao podatke u rubrike 16 i 17.

24. U rubriku 24 »Funkcija« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koja označava funkciju fizičke osobe stvarnog vlasnika trusta.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrika 25 do 27) upisuju se podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva te datumu od kada vrijede upisani podatci.

Priroda stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za izravno vlasništvo, neizravno vlasništvo ili kontrolni položaj u upravljanju imovinom pravne osobe preko drugih sredstava odnosno za drugi opis prirode stvarnoga vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (članak 2. točka 10. Pravilnika).

Opseg stvarnog vlasništva pojam je koji se koristi za postotak udjela u izravnom ili neizravnom vlasništvu odnosno broj dionica i postotak izravnog ili neizravnog vlasništva iz članka 28. stavaka 5. i 6. Zakona, odnosno za drugi opis opsega vlasništva koji pravni subjekt ili upravitelj trusta upisuje u Registar sukladno odredbama Pravilnika o Registru stvarnih vlasnika (članak 2. točka 6. Pravilnika).

25. U rubriku 25 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva.

26. U rubriku 26 »Opseg stvarnog vlasništva« upisuje se opseg stvarnog vlasništva. Upravitelj trusta u ovoj rubrici dužan je opisati način na koji stvarni vlasnik ostvaruje izravno vlasništvo nad trustom, način na koji stvarni vlasnik ostvaruje neizravno vlasništvo nad trustom te način na koji stvarni vlasnik ostvaruje kontrolu toga trusta drugim sredstvima.

27. U rubriku 27 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 25 do 26 Obrasca za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 12 do 24 Obrasca. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga trusta. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

28. U rubriku 28 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Obrazac u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

29. U rubriku 29 »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest upravitelj trusta ili njegov opunomoćenik ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

30. U rubriku 30 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 29).

OBRAZAC ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Privitak 1 Obrascu RSV-4-II

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA 1
OBRASCU RSV-4-II

Privitak 1 Obrascu RSV-4-II (dalje u tekstu: Privitak 1) potrebno je popuniti ako trust ima više od jednog stvarnog vlasnika.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE B) ZAKONA« (rubrika 1 do 5) upisuju se podatci o trustu: osobni identifikacijski broj (OIB), naziv trusta, registracijskom broju koji je trustu dodijeljen u inozemnom registru, državi registra i nazivu inozemnog registra u kojem je trust registriran.

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je trustu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a. Ako trustu nije dodijeljen OIB tu rubriku je potrebno precrtati.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv trusta.

3. U rubriku 3 »Registracijski broj »upisuje se registracijski broj koji je trustu dodijeljen u inozemnom registru.

4. U rubriku 4 »Država registra« upisuje se država u kojoj se nalazi registar u kojem je registriran trust.

5. U rubriku 5 »Naziv registra« upisuje se naziv inozemnog registra u kojem je trust registriran.

II. U poglavlju »PODATCI O STVARNOM VLASNIKU« (rubrika 6 do 18) podatci o stvarnom vlasniku trusta obuhvaćaju sljedeće podatke za osnivača, upravitelja, zaštitnika, korisnika imovine kojom upravitelj trusta upravlja, pod uvjetom da su budući korisnici već određeni ili odredivi, osobu koja obavlja funkcije jednakovrijedne ili slične onima naprijed opisanima, te drugu fizičku osobu koja, izravnim ili neizravnim vlasništvom ili drugim sredstvima u konačnici provodi kontrolu nad trustom.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba kojoj je dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 6 do 12 i rubrika 18: osobni identifikacijski broj (OIB), ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), funkcija.

Ako je stvarni vlasnik fizička osoba strani državljanin kojem nije dodijeljen OIB tada se popunjavaju rubrike 7 do 18: ime, prezime, datum rođenja, država prebivališta, državljanstvo (upisuje se najviše dva državljanstva), podatci o vrsti, broju, izdavatelju, državi i datumu isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina te podatak o funkciji.

6. U rubriku 6 »Osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je fizičkoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka OIB-a. Ako je stvarni vlasnik strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB za njega upravitelj trusta ne popunjava rubriku 6 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

7. U rubriku 7 »Ime« upisuje se ime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Ime koje se upisuje mora odgovarati imenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

8. U rubriku 8 »Prezime« upisuje se prezime fizičke osobe stvarnog vlasnika. Prezime koje se upisuje mora odgovarati prezimenu koje se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

9. U rubriku 9 »Datum rođenja« upisuje se brojkom dan, mjesec i godina rođenja fizičke osobe stvarnog vlasnika (u obliku DDMMGGGG).

10. U rubriku 10 »Država prebivališta« upisuje se država prebivališta fizičke osobe stvarnog vlasnika. Država prebivališta koja se upisuje mora odgovarati državi prebivališta koja se navodi u identifikacijskoj ispravi fizičke osobe stvarnog vlasnika.

11. U rubriku 11 »Državljanstvo 1« upisuje se državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

12. U rubriku 12 »Državljanstvo 2« upisuje se drugo državljanstvo fizičke osobe stvarnog vlasnika.

Ako fizička osoba stvarni vlasnik ima samo jedno državljanstvo tada je rubriku 12 potrebno precrtati.

Rubrike 13 do 17 upravitelj trusta popunjava ako je stvarni vlasnik fizička osoba koja je strani državljanin kojemu nije dodijeljen OIB.

13. U rubriku 13 »Vrsta identifikacijske isprave« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava vrstu identifikacijske isprave (osobna iskaznica ili putovnica) stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB. Ako se oznaka »x« upiše u polje koje označava »Drugo« potrebno je u nastavku u dodatnom polju upisati naziv te identifikacijske isprave.

14. U rubriku 14 »Broj identifikacijske isprave« upisuje se broj identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (npr. ako je upravitelj trusta u rubrici 13 označio polje »osobna iskaznica« tada upisuje broj osobne iskaznice).

15. U rubriku 15 »Država u kojoj je isprava izdana« upisuje se država koja je izdala identifikacijsku ispravu stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 13 i 14.

16. U rubriku 16 »Izdavatelj isprave« upisuje se naziv inozemnog nadležnog tijela koje je izdalo identifikacijsku ispravu stranom državljaninu kojemu nije dodijeljen OIB, a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 13 i 14.

17. U rubriku 17 »Datum isteka važenja identifikacijske isprave« upisuje se datum isteka važenja identifikacijske isprave stranog državljanina kojemu nije dodijeljen OIB (u obliku DDMMGGGG), a za koju identifikacijsku ispravu je pravni subjekt upisao podatke u rubrike 13 i 14.

18. U rubriku 18 »Funkcija« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koja označava funkciju fizičke osobe stvarnog vlasnika trusta.

III. U poglavlju »PRIRODA I OPSEG STVARNOG VLASNIŠTVA« (rubrika 19 do 21) upisuju se podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva te datumu od kada vrijede upisani podatci.

19. U rubriku 19 »Priroda stvarnog vlasništva« upisuje se oznaka »x« u odgovarajuće polje koje označava prirodu stvarnog vlasništva.

20. U rubriku 20 »Opseg stvarnog vlasništva« upisuje se opseg stvarnog vlasništva. Upravitelj trusta u ovoj rubrici dužan je opisati način na koji stvarni vlasnik ostvaruje izravno vlasništvo nad trustom, način na koji stvarni vlasnik ostvaruje neizravno vlasništvo nad trustom te način na koji stvarni vlasnik ostvaruje kontrolu toga trusta drugim sredstvima.

21. U rubriku 21 »Datum od kada vrijedi upisani podatak« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada vrijede upisani podatci o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva iz rubrika 19 do 20 Privitka 1 za stvarnog vlasnika čiji su podatci upisani u rubrikama 6 do 18 Privitka 1. U ovu rubriku potrebno je upisati datum od kada je fizička osoba za koju se upisuju podatci u Registar stvarni vlasnik toga trusta. Ovaj datum može biti isti kao datum upisa ili prethoditi tome datumu.

22. U rubriku 22 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Privitak 1 u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

23. U rubriku 23 »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest upravitelj trusta ili njegov opunomoćenik ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Obrazac s Privitkom 1 tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja predaje Obrazac s Privitkom 1 u poslovnici Financijske agencije, a koja osoba je ovlaštena za upis podataka u Registar.

24. U rubriku 24 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 23).

OBRAZAC ZA UPIS PODATAKA U REGISTAR STVARNIH VLASNIKA

Privitak 2 Obrascu RSV-4-II

UPUTA ZA POPUNJAVANJE PRIVITKA 2
OBRASCU RSV-4-II

Privitak 2 Obrascu RSV-4-II (dalje u tekstu: Privitak 2) potrebno je popuniti ako je upravitelj trusta pravna osoba.

I. U poglavlju »PRAVNI SUBJEKT IZ ČLANKA 32. STAVKA 1. TOČKE B) ZAKONA« (rubrika 1 do 5) upisuju se podatci o trustu: osobni identifikacijski broj (OIB), naziv trusta, registracijskom broju koji je trustu dodijeljen u inozemnom registru, državi registra i nazivu inozemnog registra u kojem je trust registriran.

1. U rubriku 1 »Osobni identifikacijski broj (OIB)« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je trustu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka. Ako trustu nije dodijeljen OIB tu rubriku je potrebno precrtati.

2. U rubriku 2 »Naziv« upisuje se točan naziv trusta.

3. U rubriku 3 »Registracijski broj« upisuje se registracijski broj koji je trustu dodijeljen u inozemnom registru.

4. U rubriku 4 »Država registra« upisuje se država u kojoj se nalazi registar u kojem je registriran trust.

5. U rubriku 5 »Naziv registra« upisuje se naziv inozemnog registra u kojem je trust registriran.

II. U poglavlju »UPRAVITELJ TRUSTA – PRAVNA OSOBA« (rubrika 6 do 13) podaci o upravitelju trusta pravnoj osobi obuhvaćaju sljedeće podatke: osobni identifikacijski broj (OIB), naziv, sjedište i pravni oblik pravne osobe, a ako je upravitelj trusta inozemna pravna osoba kojoj nije izdan OIB, tada se umjesto OIB-a upisuju podaci o nazivu registra u kojem je upravitelj trusta inozemna pravna osoba registrirana, identifikacijskom broju pravne osobe u tome registru i o državi registra te datumu od kada upravitelj trusta pravna osoba upravlja trustom za koji upisuje podatke.

6. U rubriku 6 »Osobni identifikacijski broj (OIB) pravne osobe« upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je pravnoj osobi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se jedanaest (11) brojčanih znamenaka. Ako je upravitelj trusta inozemna pravna osoba kojoj nije izdan OIB upravitelj trusta ne popunjava rubriku 6 nego je tu rubriku potrebno precrtati.

7. U rubriku 7 »Naziv« upisuje se točan naziv upravitelja trusta pravne osobe pod kojim je pravna osoba upisana u nadležnom matičnom registru.

8. U rubriku 8 »Sjedište« upisuje se adresa sjedišta upravitelja trusta pravne osobe: ulica i kućni broj, mjesto i država.

9. U rubriku 9 »Pravni oblik« upisuje se pravni oblik upravitelja trusta pravne osobe.

Rubrike 10, 11 i 12 upravitelj trusta pravna osoba popunjava ako je upravitelj trusta inozemna pravna osoba bez OIB-a.

10. U rubriku 10 »Naziv inozemnog registra u kojem je pravna osoba upisana« upisuje se naziv inozemnog registra u kojem je inozemna pravna osoba bez OIB-a upisana.

11. U rubriku 11 »Identifikator (identifikacijski broj u registru)« upisuje se identifikacijski broj pravne osobe bez OIB-a u inozemnom registru u kojem je inozemna pravna osoba upisana.

12. U rubriku 12 »Država registra« upisuje se država u kojoj se nalazi registar u kojem je registrirana inozemna pravna osoba bez OIB-a.

13. U rubriku 13 »Datum od kada pravna osoba upravlja trustom« upisuje se datum (u obliku DDMMGGGG) od kada upravitelj trusta pravna osoba upravlja trustom za kojega upisuje podatke u Registar.

14. U rubriku 14 »Datum upisa u Registar« upisuje se datum kada je ovlaštena osoba za upis podataka u Registar predala popunjeni i potpisani Privitak 2 u poslovnici Financijske agencije (u obliku DDMMGGGG).

15. U rubriku 15 »Ime i prezime osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« upisuje se ime i prezime ovlaštene osobe za upis podataka u Registar. Osoba ovlaštena za upis podataka u Registar jest upravitelj trusta ili njegov opunomoćenik ovlašten za upis podataka u Registar (članak 2. točka 7. Pravilnika). Punomoć ima značenje kao u zakonu koji uređuje obvezne odnose te ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika (članak 2. točka 11. Pravilnika).

Ako se u poslovnici Financijske agencije predaje tiskani Privitak 2 tada se u ovu rubriku upisuje ime i prezime osobe koja je Privitak 2 predala u poslovnici Financijske agencije.

16. U rubriku 16 »Potpis osobe ovlaštene za upis podataka u Registar« potpisuje se osoba ovlaštena za upis podataka u Registar (osoba čije ime i prezime je upisano u rubrici 15).