NN 5/2020 (15.1.2020.), Odluka o porezima Grada Virovitice

Grad Virovitica

71

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 30. točke 24. Statuta Grada Virovitice – pročišćeni tekst – (»Službeni vjesnik Grada Virovitice« broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Virovitice na 24. sjednici održanoj 22. studenoga 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA GRADA VIROVITICE

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste lokalnih poreza, stopa i visina poreza, koji su prihod proračuna Grada Virovitice (u daljnjem tekstu: Grad).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Člankom 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10 %.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada.

Članak 6.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 %.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 10,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na području Grada.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 9.

Poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i naplatom poreza iz članka 2. točke 1. i 2. ove Odluke obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava, Ispostava Virovitica, dok će poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i naplatom poreza iz članka 2. točke 3. ove Odluke obavljati upravno tijelo Grada nadležno za financije.

Članak 10.

Za utvrđivanje poreza i naplatu poreza iz ove Odluke, te druga postupovna pitanja primjenjuju se odredbe zakona i drugih propisa kojim je uređen sustav lokalnih poreza i porezni postupak.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Virovitice (»Narodne novine« broj 65/17 i 132/17 »Službeni vjesnik Grada Virovitice« broj 8/17 i 13/17).

Članak 12.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom vjesniku Grada Virovitice«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 410-01/19-01/07

Urbroj: 2189/01-02-01/04-19-3

Virovitica, 22. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VIROVITICE

Predsjednica
Lahorka Weiss, dipl. oec., v. r.