NN 5/2020 (15.1.2020.), Odluka o porezima Grada Vrlike

Grad Vrlika

72

Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17) i članka 31. stavak 1. alineja 23. Statuta Grada Vrlike (»Službeni glasnik Grada Vrlike« broj 02/18), Gradsko vijeće Grada Vrlike na svojoj 28. sjednici, održanoj 19. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

O POREZIMA GRADA VRLIKE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se vrste poreza, obveznici plaćanja, porezna stopa i visina poreza te način obračunavanja i plaćanja poreza Grada Vrlike u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17).

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada Vrlike su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak s područja Grada Vrlike i prihod je proračuna Grada Vrlike.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7% na osnovicu iz prethodnog stavka ovog članka.

2. Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića (prirodni voćni sokovi, osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića, te mineralne i gazirane vode, osim kave i čaja) u ugostiteljskim objektima.

Članak 5.

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Vrlike.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i prihod je proračuna Grada Vrlike.

Članak 6.

Utvrđenu poreznu obvezu porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga najkasnije do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na potrošnju obavlja nadležna ispostava Porezne uprave.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 7.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Vrlike.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor, koji je prihod proračuna Grada Vrlike, plaća se godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor i to:

1. Strani državljani, hrvatski državljani koji porez na dohodak plaćaju izvan Republike Hrvatske, i pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske – 7,00 kn

2. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište izvan područja Grada Vrlike i koji porez iz dohotka ne plaćaju na području Grada Vrlike i pravne osobe sa sjedištem izvan područja Grada Vrlike – 6,00 kn

3. Ostali vlasnici kuća za odmor – 5,00 kn.

Porez u smislu stavka 1. ovog članka plaća se za kuće za odmor starosti do 20 godina. Za kuće za odmor starije od 20 godina porez utvrđen primjenom odredbe stavka 1. ovog članka umanjuje se za 10 % za svakih daljnjih navršenih 10' godina starosti kuće za odmor, s tim da uz maksimalno umanjenje ovaj porez ne može biti niži od Zakonom propisanog minimuma – 5,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti te korisnu površinu objekta, kao i podatke o poreznom obvezniku, promjeni vlasništva, promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje korisne površine, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

III. PROVEDBENE MJERE

Članak 10.

Poslovi u vezi s utvrđivanjem i naplatom prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju povjerava se Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, odnosno nadležnoj ispostavi.

Poreznoj upravi iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5% ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec, Gradu Vrlici dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za raspoređivanje javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Kaznene i prekršajne odredbe te odredbe o zastari, obnovi postupka i žalbenom postupku propisane Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o lokalnim porezima jednako se primjenjuju i za poreze propisane ovom Odlukom.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o porezima Grada Vrlike (»Narodne novine«, broj 02/02).

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon objave u »Narodnim novinama«.

Članak 14.

Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu financija – Poreznoj upravi – u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Grada Vrlike.

Klasa: 021-02/19-01/44

Urbroj: 2175-06/01-01-19-01

Vrlika, 19. prosinca 2019.

Predsjednica
Dijana Maras, mag. oec., v. r.