NN 5/2020 (15.1.2020.), I. izmjene i dopune Odluke o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani

Općina Gorjani

73

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16. i 101/17.) i članka 30. Statuta Općine Gorjani (»Službeni glasnik« broj 72/18.), Općinsko vijeće Općine Gorjani na 15. sjednici održanoj 3. prosinca 2019. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE ODLUKE

O OPĆINSKIM (LOKALNIM) POREZIMA OPĆINE GORJANI

Članak 1.

U Odluci o općinskim (lokalnim) porezima Općine Gorjani (»Narodne novine« broj: 123/2017. i Službeni glasnik Općine Gorjani broj 68/17.), u daljnjem tekstu: Odluka, članak 2. mijenja se i glasi:

»Općina Gorjani uvodi sljedeće poreze:

1. porez na potrošnju,

2. porez na kuće za odmor,

3. porez na korištenje javnih površina«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi: »Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%.

Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza iz ovog članka je je Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava.«.

Članak 3.

Članci 4. i 5. brišu se.

Članak 4.

Dosadašnji članak 6. postaje članak 4.

Novonastali članak 4. mijenja se i glasi: »Porez na kuće za odmor plaća se u visini 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza iz ovog članka je Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava.«.

Članak 5.

Članci 7., 8., 9. i 10. brišu se.

Članak 6.

Dosadašnji članak 11. postaje članak 5.

Novonastali članak 5. mijenja se i glasi: »Pod javnim površinama podrazumijevaju se površine u općoj uporabi prema zemljišno-knjižnoj evidenciji kojih je vlasnik i kojima po posebnim propisima upravlja Općina Gorjani (ulice, trgovi, nogostupi, zelene površine, parkovi, parkirališta i dr.)

Porez na korištenje javnih površina na području Općine Gorjani naplaćuje se u iznosu 5,00 kn/m2 dnevno, ako se javna površina koristi duže od 5 dana, odnosno 50,00 kuna dnevno, neovisno o obimu korištenja, ako se javna površina koristi kraće od 5 dana.

Nadležno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza iz ovog članka je Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava.«.

Članak 7.

Članci 12. i 13. brišu se.

Članak 8.

Članci 14., 15., 16. i 17. postaju članci 6., 7., 8. i 9.

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i Službenom glasniku Općine Gorjani. Dostavit će se i Ministarstvu financija Poreznoj upravi u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Gorjani.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Gorjani.

Klasa: 410-01/19-01/01

Urbroj: 2121/03-03-01/19

Gorjani, 3. prosinca 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORJANI

Predsjednik
Zvonko Majstorović, v. r.