NN 14/2020 (5.2.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UPRAVE

249

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, br. 74/14, 70/17 i 98/19), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE I REGISTRA STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 4/15), članak 2. mijenja se i glasi:

»(1) Udruge se upisuju u Registar udruga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: registar udruga) pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu udruge.

(2) Registar udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve udruge u Republici Hrvatskoj, pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležno upravno tijelo).«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 9. iza riječi: »predstečajnoj nagodbi,« dodaju se riječi: »rješenja donesena u nadzoru nad radom udruge,«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. riječi: »Nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »Nadležno upravno tijelo«, a riječi: »(nadležni ured)« zamjenjuju se riječima: »(nadležno upravno tijelo)«.

U stavku 2. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »nadležnog upravnog tijela«.

Članak 5.

U članku 10. stavku 1. riječi: »nadležnom uredu« zamjenjuju se riječima: »nadležnom upravnom tijelu«.

Članak 6.

U članku 11. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Nadležno upravno tijelo na zahtjev svake zainteresirane osobe izdaje izvadak iz registra udruga, neovisno o sjedištu udruge.

(2) Izvadak iz registra udruga izdaje se u obliku računalnog ispisa ili elektroničkog zapisa.«.

Članak 7.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Strane udruge se upisuju u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: registar stranih udruga) pri županijama, odnosno Gradu Zagrebu, prema sjedištu strane udruge.

(2) Registar stranih udruga vodi se u elektroničkom obliku jedinstveno za sve strane udruge u Republici Hrvatskoj, pri nadležnom upravnom tijelu županije, odnosno Grada Zagreba.«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 2. riječi: »nadležni ured« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo«.

Članak 9.

U članku 18. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Nadležno upravno tijelo na zahtjev svake zainteresirane osobe izdaje izvadak iz registra stranih udruga, neovisno o sjedištu strane udruge.

(2) Izvadak iz registra stranih udruga izdaje se u obliku računalnog ispisa ili elektroničkog zapisa.«.

Članak 10.

U članku 20. stavku 2. riječi: »središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Pravo uvida u zbirke isprava ima svaka zainteresirana osoba koja ima i pravo tražiti preslike dokumentacije iz zbirki isprava.«

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na postupak obrade osobnih podataka osoba koji se navode u dokumentaciji u zbirkama isprava na odgovarajući način primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka i informacijska sigurnost.«.

Članak 11.

U članku 24. riječi: »nadležnog ureda« zamjenjuju se riječima: »županije, odnosno Grada Zagreba«, a riječi: »središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove opće uprave« zamjenjuju se riječju: »Ministarstva«.

Članak 12.

Obrasci broj 1, 3, 4 i 5 te Prilog 1 – Popis ciljanih skupina u izmijenjenom sadržaju, tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine sastavni dio Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra udruga Republike Hrvatske i Registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/288

Urbroj: 515-05-03/1-20-3

Zagreb, 30. siječnja 2020.

Ministar
Ivan Malenica, mag. iur., v. r.

Obrazac broj 1

ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Obrazac broj 3
ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

Obrazac broj 4
ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Obrazac broj 5
ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

POPIS CILJANIH SKUPINA

Ciljana skupinaOznaka
akademska zajednica001
azilanti002
beskućnici003
branitelji - veterani004
civilni invalidi rata005
civilni stradalnici006
darovita djeca i mladi007
djeca - opća populacija008
djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi009
djeca do 14 godina010
djeca od 14 do 18 godina011
djeca iz obitelji korisnika sustava socijalne skrbi012
djeca ratnih stradalnika013
djeca s poremećajima u ponašanju014
djeca s teškoćama u razvoju015
djeca u riziku od socijalne isključenosti016
gluhe osobe017
gluhonijeme osobe018
građani – opća populacija019
ilegalni imigranti020
inovatori021
invalidi Domovinskog rata022
invalidi rada023
izbjeglice i prognanici024
izviđači025
jedno roditeljske obitelji026
lokalna i regionalna samouprava027
lovci028
ljubitelji životinja029
mali i srednji poduzetnici i obrtnici030
manjine - općenito031
predstavnici medija032
mladi - opća populacija033
mladi s poremećajima u ponašanju034
mladi s rizičnim oblicima ponašanja035
mladi s teškoćama u razvoju036
nacionalne manjine037
navijačke skupine038
nezaposleni039
novorođenčad040
obitelji041
obitelji branitelja042
odgojno-obrazovne ustanove043
odgojno-obrazovni djelatnici044
opća populacija pacijenata045
osobe s cerebralnom i dječjom paralizom046
osobe s mentalnom retardacijom047
osobe s psiho-socijalnim teškoćama048
osobe s mišićnom distrofijom049
osobe s multiplom sklerozom050
osobe s miastenijom gravis051
osobe s amputacijom052
osobe s paraplegijom/tetraplegijom053
osobe s transplantiranim organima054
osobe koje boluju od kroničnih bolesti055
osobe koje boluju od malignih bolesti056
osobe koje boluju od zaraznih bolesti057
osobe s HIV/AIDS-om058
osobe s invaliditetom059
osobe s intelektualnim teškoćama060
osobe starije životne dobi061
osobe u riziku od siromaštva i siromašne osobe062
ovisnici i liječeni ovisnici063
ovisnici i liječeni ovisnici o alkoholu064
ovisnici i liječeni ovisnici o nikotinu065
ovisnici i liječeni ovisnici o opojnim drogama066
policijski službenici067
poljoprivrednici i ribari068
poslodavci069
poslovne organizacije070
potrošači071
povratnici u poratna područja072
pravosudni djelatnici073
regionalna ili lokalna samouprava074
roditelji075
roditelji djece s teškoćama u razvoju076
Romi077
romska djeca i mladi078
ruralno stanovništvo079
seksualne i rodne manjine080
sindikati081
slijepe i slabovidne osobe082
sportaši083
sportaši s invaliditetom084
sportski djelatnici085
stanovnici poslijeratnih zajednica086
ratni stradalnici087
studenti088
tijela državne uprave089
trudnice090
turisti091
turistički djelatnici092
učenici093
udruge i građanske inicijative094
umirovljenici095
ustanove socijalne skrbi096
ratni veterani097
obitelji s troje i više djece098
volonteri099
zatvorenici i bivši zatvorenici100
zdravstvene ustanove101
žene102
žene poduzetnice103
žene pripadnice nacionalnih manjina104
žene ruralnih područja105
žene žrtve obiteljskog nasilja106
žene s invaliditetom107
žrtve i svjedoci teških kaznenih djela108
žrtve i svjedoci ratnih zločina109
žrtve katastrofa110
žrtve nasilja111
žrtve obiteljskog nasilja112
žrtve trgovine ljudima113
žrtve uznemiravanja na radu ili kršenja radničkih prava114
ostali115
gluhoslijepe osobe116