NN 22/2020 (28.2.2020.), Odluka o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

536

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s aktivnošću 1.3.1.2. Nacionalnog programa reformi 2019. i Strategijom upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025. (»Narodne novine«, broj 96/19), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA
REPUBLIKU HRVATSKU

I.

Ovom Odlukom definiraju se kriteriji za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, na temelju kojih se definira može li određena pravna osoba biti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

II.

U smislu ove Odluke, pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku smatraju se one koje prema vlasničkom udjelu, tržišnom udjelu u ekonomiji, teritorijalnom značaju, broju zaposlenika, dodanoj vrijednosti koju ostvaruju djelatnošću pridonose ostvarivanju strateških ciljeva, bilo gospodarskih i/ili socijalnih ciljeva.

III.

Na temelju općih i posebnih kriterija iz ove Odluke, utvrđuje se da li je određena pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a primjenjuje se na sve pravne osobe u kojima Republika Hrvatska ima određeni vlasnički udio i ostvaruje ili želi ostvarivati određeni stupanj kontrole, bez obzira na veličinu vlasničkog udjela.

IV.

Opći kriteriji, od kojih najmanje jedan mora biti zadovoljen prilikom utvrđivanja da li je određena pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, su:

1. da je osnovna djelatnost pravne osobe upravljanje općim dobrima i dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku, koja su kao takva utvrđena posebnim propisima (vode, šume, poljoprivredna zemljišta, pomorsko dobro, ceste, željeznice i sl.)

2. da je u opisu djelatnosti pravne osobe upravljanje, održavanje i unaprjeđenje infrastrukture i distribucijskih mreža u kojima fizička infrastruktura predstavlja prirodni monopol, zbog čega se konkurencija na tržištu ne može razviti (promet, elektroničke komunikacije, energetika i sl.), a koje su važne za neometano kretanje i opskrbu stanovništva i poslovnih subjekata

3. da je pravna osoba davatelj univerzalne usluge koja se obavlja kao javna usluga sukladno zakonodavstvu Europske unije i Republike Hrvatske, kao što su proizvodnja i distribucija električne energije, poštanske usluge, elektroničke komunikacijske usluge, te ostale djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge, a njima se osigurava pravo kupca na javnu uslugu propisane kvalitete na cijelom području Republike Hrvatske po realnim, usporedivim i transparentnim cijenama

4. da je pravna osoba obveznik primjene zakonskih ili podzakonskih akata koji za cilj imaju smanjenje energetskog siromaštva, odnosno zaštite ugroženih potrošača kojima su, zbog iznimno slabe financijske situacije, otežani pristup i korištenje javne usluge u okviru univerzalne usluge

5. da osnovna djelatnost kojom se bavi pravna osoba ima poseban značaj za Republiku Hrvatsku, a odnosi se na upravljanje nekretninama i drugom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, pružanje usluga isključivo za nadležna tijela javne uprave (izrada službenih dokumenata, informatička sigurnost i sl.), obrambenu industriju, proizvodnju i distribuciju nafte i plina, medicinske proizvode, elektroničke komunikacije, financije, bankarstvo, informatiku, igre na sreću, turizam, cestovni, željeznički, zračni i pomorski promet.

V.

Posebni kriteriji koji se mogu uzeti u obzir prilikom utvrđivanja da li je određena pravna osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, ukoliko određena pravna osoba ne ispunjava ni jedan od općih kriterija ili djelatnost koju pravna osoba obavlja nije obuhvaćena općim kriterijima iz točke IV. ove Odluke, a za istu postoji potreba da se uvrsti na popis pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, su:

– pozitivan financijski učinak na državni proračun Republike Hrvatske

– značaj i veličina udjela na tržištu.

VI.

Popis pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku definirat će se sukladno navedenim kriterijima.

VII.

Zadužuju se ministarstva u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bave pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, svake godine preispitati razloge za državno vlasništvo, kao i ulogu države u tim pravnim osobama, te Ministarstvu državne imovine, uzimajući u obzir kriterije iz ove Odluke, do kraja rujna tekuće godine dostaviti prijedlog pravnih osoba koje bi trebale biti uvrštene na popis ili brisane s popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, s jasno definiranim javnim odnosno nacionalnim interesom.

VIII.

Zadužuje se Ministarstvo državne imovine, svake godine, po zaprimanju prijedloga iz točke VII. ove Odluke, formirati listu pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te po potrebi, do kraja iste godine, predložiti Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-07/47
Urbroj: 50301-26/24-20-2
Zagreb, 27. veljače 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.