NN 24/2020 (4.3.2020.), Odluka o lokalnim porezima Općine Bol

Općina Bol

589

Na temelju članaka 20. i 42. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 117/17) i članka 29. Statuta Općine Bol (»Službeni glasnik Općine Bol« broj 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), Općinsko vijeće Općine Bol, na 1/2020 sjednici održanoj 11. veljače 2020. godine, donijelo je

ODLUKU

O LOKALNIM POREZIMA OPĆINE BOL

I. OPĆE ODREDBE

Ovom Odlukom utvrđuju se: lokalni porezi koji su izvori prihoda Općine Bol, visina stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor, visina poreza na korištenje javnih površina te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor.

II. VRSTE POREZA

Članak 1.

Lokalni porezi Općine Bol su:

1. prirez porezu na dohodak

2. porez na potrošnju

3. porez na kuće za odmor

4. porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 2.

Prirez porezu na dohodak plaća po stopi od 10 % (deset posto).

2. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % (tri posto).

Članak 4.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju je Porezna uprava.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 15,00 kuna po kvadratnom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 6.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na kuće za odmor je Jedinstveni upravni odjel Općine Bol.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 7.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u iznosu od 10 % naknade koja se plaća za korištenje javne površine.

Porez iz stavka 1. ovoga članka plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 8.

Javnom površinom se smatraju sve površine koje su u stvarnosti vlasništvo Općine Bol, a koje slobodno i nesmetano koriste građani za svoje potrebe (vožnju, šetnju, prolaz, odmor i rekreaciju, okupljanja i sl.).

Pod javnim površinama smatraju se javne zelene površine, javno prometne površine, lučko područje, pomorsko dobro, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, trgovi, parkovi, dječja igrališta i fasade zgrada koje graniče s javnom površinom.

Članak 9.

Nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na korištenje javnih površina je Porezna uprava.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o općinskim porezima Općine Bol (»Službeni glasnik Općine Bol« br. 10/17, »Narodne novine« br. 117/17).

Članak 11.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Bol« i »Narodnim novinama«.

Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Bol«, a primjenjuje se od 1. ožujka 2020. godine, osim odredbe o prirezu porezu na dohodak, koja stupa na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/20-01/7
Urbroj: 2104/02-20-02/01
Bol, 19. veljače 2020.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Matko Baković, v. r.